Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 22/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 22 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/THAY TH VÀ BÃI B NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GII QUYẾT CỦA S CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TNH KON TUM.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, ngày 14/05/2013 của Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sa đi, bổ sung một số điều ca các Nghị định liên quan đến kim soát th tục hành chính;

Căn c Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Ch nhiệm Văn phòng Chính ph hướng dẫn về nghiệp vụ kim soát th tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND, ngày 26/12/2013 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công b, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền gii quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 10/01/2019,

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Công b thủ tục hành chính mới ban hành; sa đổi, bổ sung/thay thế và bãi b ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Danh mục và nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và:

- Thay thế thủ tục hành chính số 03 khoản I mục B phần I và phần II tại Quyết định số 495/-UBND, ngày 9/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi b thuộc thm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cp huyện áp dụng trên địa bàn tnh Kon Tum.

- Bãi bỏ th tục hành chính s 04, 05, 06, 07 khoản XIV mc A phần I và phần II tại Quyết định số 481/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố các thủ tục hành chính chun hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 3. Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các S, ban nnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Bộ Công Tơng (b/c);
- Cục Kiểm soát TT
HC (VPCP);
- Chủ tịch, các PCT UBND
tỉnh;
- CVP, c Phó CVP UBND tỉnh:
- Lưu VT-NCXDPL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG/THAY THẾ VÀ BÃI BỎ NGÀNH CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG VÀ ỦY BAN NHÂN CẤP HUYỆN ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ch tịch UBND tỉnh Kon Tum)

Phần I:

DANH MC THỦ TC HÀNH CHÍNH

I. Thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương: 02 TTHC

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Lĩnh vực An toàn thực phm

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đi với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ s sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.

2. Thủ tục hành chính sa đổi, bổ sung/thay thế thuộc thẩm quyền gii quyết địa Ủy ban nhân dân cấp huyện: 01 TTHC

STT

Số h sơ TTHC

n thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Khí dầu m hóa lỏng

 

1

 

Điều chỉnh giấy chứng nhn đđiu kiện cho ca hàng bán lẻ LPG chai

Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính ph

3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền gii quyết của Sở Công Thương: 04 TTHC

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung bị bãi b TTHC

I

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

1

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

Thông tư s 43/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương.

2

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối vi cơ s kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

3

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

4

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 31/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.261

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.177.219