Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Số hiệu: 308/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 26/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 5 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 253/SKHĐT-TH ngày 23 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Các đơn vị triển khai thực hiện theo từng nội dung, nhiệm vụ được giao và báo cáo định kỳ hàng Quý tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động kèm theo Quyết định này về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25 của tháng cuối Quý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 01/01/2018 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Số TT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững

 

 

 

1

UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách các cấp thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức chế độ quy định, trong đó lưu ý quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán ngân sách năm sau và chi chuyển nguồn sang năm sau

Sở Tài chính

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá; tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý

Sở Tài chính

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

3

Đến ngày 30/6/2018 những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng chưa phân bổ, hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì kiên quyết cắt giảm để bổ sung dự phòng ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt được Chính phủ hoặc UBND tỉnh quyết định theo thẩm quyền. Chỉ tham mưu UBND tỉnh phân bổ dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị sau thời điểm ngày 30/6/2018

Sở Tài chính

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 7/2018

4

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, đôn đốc các khoản thu vào ngân sách nhà nước, hạn chế tối đa phát sinh nợ thuế mới, tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu không để nợ dưới 90 ngày và tuyệt đối không để tăng nợ so với năm trước liền kề; rà soát các dự án đã được Nhà nước giao đất và cho thuê đất để kịp thời thu vào ngân sách nhà nước các khoản phát sinh

Cục Thuế tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng tháng

5

Tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay mới... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do bão 12 để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, minh bạch hóa thông tin tín dụng... nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước CN Khánh Hòa

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng tháng

6

Triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018 trên cơ sở tiến độ thu ngân sách nhà nước, số thông báo rút bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và tiến độ giải ngân nguồn vốn vay trên cơ sở các hợp đồng vay vốn đã ký kết. Đối với các công trình, dự án sau ngày 30/9/2018 chưa giải ngân kiên quyết cắt giảm để có nguồn bố trí cho các dự án, công trình chưa có vốn thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Định kỳ hàng quý

7

Chủ động bố trí nguồn vốn trả đầy đủ, đúng hạn các khoản vay (cả gốc, lãi, phí) đến hạn theo quy định

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính

Định kỳ hàng tháng

8

Tập trung bố trí nguồn vốn thực hiện công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12, trong đó ưu tiên sửa chữa nhà dân, trường học, trạm y tế, công sở và cơ sở hạ tầng quan trọng bị thiệt hại do bão

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở: Tài chính, NNPTNT, LĐTBXH; các đơn vị liên quan

Quý I/2018

9

Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, hỗ trợ con giống, cây giống mới giúp người dân khôi phục lại hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tốt thống kê, đánh giá thiệt hại về lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản...) để hỗ trợ kinh phí cho từng đối tượng bị thiệt hại theo đúng quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ

Sở NNPTNT

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2018

10

Tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, bổ sung một số chính sách hỗ trợ cho các hộ ngư dân có tàu thuyền bị chìm, lồng bè bị hư hỏng, cuốn trôi

Sở NNPTNT

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

11

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu. Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình của Chính phủ. Xử lý theo quy định đối với nhà thầu vi phạm các điều khoản đã ký kết, không đáp ứng được yêu cầu hoặc không có khả năng thực hiện dự án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các chủ đầu tư và các nhà thầu

Định kỳ hàng tháng

12

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong quản lý ngân sách nhà nước. Làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm, đặc biệt các cá nhân, tổ chức gây chậm trễ trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2018

Sở Kế hoạch và Đầu tư

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư

Định kỳ hàng tháng

13

Xây dựng hoàn thành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Tháng 1/2018

14

Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, phổ biến thông tin thị trường và các rào cản kỹ thuật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu tại các thị trường mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự do. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Các đơn vị có liên quan; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Định kỳ hàng quý

15

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2017 của BCH Trung ương khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển

Năm 2018

II

Tập trung phát triển mạnh mẽ, toàn diện sản xuất kinh doanh gắn với phát triển thị trường và hội nhập quốc tế

 

 

 

1

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020 nhằm phát huy đặc biệt điều kiện tự nhiên của từng vùng để phát triển cây trồng có lợi thế, hình thành các vùng sản xuất tập trung thâm canh cao, sản xuất theo mô hình VietGap gắn với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị

Sở NNPTNT

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng quý

2

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án chuyển đổi vật nuôi giai đoạn 2016-2020; thực hiện các giải pháp khống chế dịch bệnh, hỗ trợ giống mới, hướng dẫn chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp, công nghiệp theo hình thức trang trại, gia trại, doanh nghiệp với quy mô phù hợp, an toàn dịch bệnh, khuyến khích áp dụng công nghệ cao

Sở NNPTNT

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng quý

3

Tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Thực hiện tốt các cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân yên tâm đánh bắt xa bờ, tiếp tục đầu tư hệ thống hậu cần dịch vụ trên biển

Sở NNPTNT

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng quý

4

Tập trung rà soát, đánh giá lại hiện trạng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; xem xét giãn tiến độ đạt chuẩn nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, đảm bảo thực chất, đủ điều kiện mới công nhận, không chạy theo thành tích

Sở NNPTNT

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018

5

Tiếp tục triển khai hiệu quả các cam kết hội nhập quốc tế, nhất là trong khuôn khổ cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, có hiệu lực

Sở Công thương

Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan

Định kỳ hàng tháng

6

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2018 nhằm tập trung phát triển thị trường trong nước, nhất là thị trường bán lẻ và mở rộng xuất khẩu

Sở Công thương

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

7

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ việc ứng dụng các máy móc trang thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ mới sản xuất sản phẩm mới, nâng cao năng lực quản lý, đào tạo nghề,... nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, phục vụ nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu

Sở KH&CN

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng tháng

8

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 14-CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy về việc triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Sở Du lịch

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

9

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế, hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, cơ sở đạt chuẩn phục vụ khách du lịch và quản lý hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường thực hiện xúc tiến, quảng bá mở rộng thị trường khách du lịch đối với các thị trường có mức chi tiêu cao và phục hồi các thị trường truyền thống đang có xu hướng sụt giảm

Sở Du lịch

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng quý

III

Tiếp tục thực hiện 03 đột phá chiến lược; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

 

 

 

1

Tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 3774/KH-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng năm

2

Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa và tái cơ cấu các tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh theo Đề án được duyệt, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng quản trị hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài chính; các tổng công ty, DNNN

Định kỳ hàng tháng

3

Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

Sở Nội vụ

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập

Năm 2018

4

Tổ chức thực hiện nghiêm các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Tư pháp

Định kỳ hàng tháng

5

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Sở Xây dựng

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý I/2018

6

Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nhân lực tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Sở Nội vụ

Các Trưởng tiểu ban nhân lực

Năm 2018

7

Xây dựng hoàn thành Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Sở Nội vụ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

8

Hoàn thành việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Ban Quản lý KKT Vân Phong

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

IV

Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội

 

 

 

1

Triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo theo chuẩn giảm nghèo mới tiếp cận đa chiều nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản

Sở LĐTBXH

Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

2

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; xử lý dứt điểm các trường hợp còn tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công

Sở LĐTBXH

Sở Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

3

Thực hiện chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện chính sách lao động, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, và chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Sở LĐTBXH

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

4

Thực hiện các chương trình nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho các hộ nghèo nông thôn, nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho sinh viên,...

Sở Xây dựng

Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng quý

5

Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa năm 2018

Ban Dân tộc

Sở NNPTNT; UBND huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn

Quý I/2018

6

Xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong thời kỳ mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Công tác dân số trong tình hình mới”

Sở Y tế

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

7

Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xây ra. Kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng ở mức dưới 0,2%; giảm số người nhiễm mới hàng năm

Sở Y tế

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

8

Tập trung lập lại trật tự vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông thủy sản trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật về kinh doanh, sử dụng chất cấm trong trồng trọt và chăn nuôi, chế biến thực phẩm

Sở NNPTNT

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

9

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ; đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của dân tộc; phát triển phong trào thể dục thể thao để nâng cao tầm vóc, thể lực và sức khỏe của nhân dân

Sở Văn hóa và Thể thao

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

10

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Năm 2018

11

Giữ vững đạt chuẩn quốc gia phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị trường học theo hướng hiện đại, đạt chuẩn quốc gia, nhất là đối với các trường được đầu tư xây dựng mới. Quan tâm thực hiện, tăng cường khuyến khích về xã hội hóa giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; các đơn vị liên quan

Năm 2018

12

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển đổi mới công nghệ, triển khai thực hiện dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

Sở KH&CN

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

13

Tiếp tục triển khai dự án ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tỉnh, các nhiệm vụ thuộc Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa. Triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa và Đề án thí điểm thành phố Nha Trang theo mô hình thành phố thông minh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

V

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

 

 

 

1

Kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Kiên quyết không chấp thuận đầu tư, triển khai các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, có nguy cơ gây ô nhiễm, ảnh hưởng môi trường sinh thái

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng

Định kỳ hàng tháng

2

Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế các tác động xấu của thiên tai, hướng dẫn người dân chủ động phòng chống, cứu giúp lẫn nhau khi gặp thiên tai

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

3

Đẩy mạnh công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; ngăn chặn việc khai thác trái phép, khai thác lãng phí các nguồn tài nguyên, thiên nhiên. Tăng cường quản lý, xử lý nghiêm việc khai thác và xuất khẩu khoáng sản trái phép

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

4

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, ngăn chặn có hiệu quả nạn phá rừng; thực hiện tốt phòng chống cháy rừng

Sở NNPTNT

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

5

Xây dựng hoàn thành quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Khánh Hòa và điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị liên quan

Năm 2018

VI

Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh; xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

 

 

1

Đôn đốc quyết liệt việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm tạo mọi thuận lợi và giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp và người dân; tăng cường thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, triển khai mức độ 4 tại các sở, ngành, địa phương

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng quý

2

Tổ chức ít nhất 02 lần đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và xử lý có hiệu quả các kiến nghị theo thẩm quyền

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

3

Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là nhóm doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ. Nâng cao vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ của tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành có liên quan; các hiệp hội doanh nghiệp; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

Định kỳ hàng quý

4

Tăng cường thanh tra, nắm bắt tình hình, phát hiện các hành vi tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao. Tăng cường thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, đơn vị

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

5

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh. Tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

VII

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế

 

 

 

1

Chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Công an tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

2

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Công an tỉnh

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

3

Thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm thiểu tai nạn giao thông; tăng cường phòng chống cháy nổ và các hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh, an toàn thực phẩm

Công an tỉnh

Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

4

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền và có chế tài nghiêm khắc để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển và đường hàng không

Sở Giao thông vận tải

Công an tỉnh; các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

5

Củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với các địa phương nước ngoài đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là các mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các nước như Lào, Campuchia, Pháp, Hàn Quốc, Nga...

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị có liên quan

Định kỳ hàng quý

6

Xúc tiến việc thiết lập quan hệ ngoại giao với một địa phương của Nhật Bản

Sở Ngoại vụ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

7

Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2018 và Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào tỉnh, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch nhằm tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các đơn vị có liên quan

Năm 2018

VIII

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông

 

 

 

1

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về những sự kiện lớn của đất nước và quốc tế; thông tin tuyên truyền về bảo vệ biên giới, biển đảo theo đúng pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin sai trái

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Định kỳ hàng tháng

2

Tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trong vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước

UBND các huyện, thị xã, thành phố; MTTQ VN tỉnh; các tổ chức đoàn thể

Các đơn vị liên quan

Định kỳ hàng tháng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2018 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


576

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.42.98