Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá giống cây trồng phục vụ trồng cây phân tán theo kế hoạch của tỉnh Sơn La

Số hiệu: 307/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Quốc Khánh
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 307/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ GIỐNG CÂY TRỒNG PHỤC VỤ TRỒNG CÂY PHÂN TÁN THEO KẾ HOẠCH CỦA TỈNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 44/TTr-STC ngày 28 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá giống cây trồng phân tán năm 2016 trên địa bàn 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới: Xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La; xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, như sau:

1. Cây sấu

- Xã Chiềng Xôm : 496.000 đồng/cây.

- Xã Chiềng Ban : 510.000 đồng/cây.

- Xã Mường Giàng : 516.000 đồng/cây.

2. Cây bơ (xã Chiềng Ban) : 143.000 đồng/cây.

Điều 2. Đơn giá nêu tại Điều 1 đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bốc xếp, giao nhận tại địa bàn trồng cây và là giá trần tối đa. Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống (Có 01 Phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp; Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La; Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; Chủ tịch UBND xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh uỷ;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH; Tú 32b.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÂY GIỐNG
(Kèm theo Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La)

STT

Loài cây

Tiêu chuẩn kỹ thuật cây giống

Ghi chú

Tuổi cây tối thiểu (năm)

Loại bầu (cm)

Đường kính gốc tối thiểu (cm)

Chiều cao tối thiểu (m)

1

Cây sấu

5-6

30-35

6-8

3-4

 

2

Cây bơ

1-2

12-15

2-3

0,75-0,85

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 307/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đơn giá giống cây trồng phục vụ trồng cây phân tán theo kế hoạch của tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0