Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Đại Vai thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Số hiệu: 2981/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Thành
Ngày ban hành: 30/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2981/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 30 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MỞ ĐIỂM XUẤT HÀNG ĐẠI VAI THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ;

Căn cứ Quyết định số 19/2012/QĐ-TTg ngày 10/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan;

Căn cứ Công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu biên mậu;

Căn cứ Công văn số 1948/BCT-XNK ngày 08/3/2013 của Bộ Công Thương V/v mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường có khả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đi qua;

Căn cứ Công văn số 6468/BTC-TCHQ ngày 23/5/2013 của Bộ Tài chính về mở một số điểm xuất hàng, tuyến đường có khả năng cho phép hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan đi qua;

Căn cứ Công văn số 1136/BTLBP-BTM ngày 14/6/2013 V/v triển khai bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại một số điểm xuất hàng, tuyến đường trên địa bàn biên giới tỉnh Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn của Tổng cục Hải quan số 4723/TCHQ-GSQL ngày 14/8/2013 V/v đề nghị công nhận đảm bảo cơ sở hạ tầng các điểm xuất hàng tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh; số 5463/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan V/v triển khai và bố trí lực lượng tại các điểm xuất hàng trên tuyến biên giới;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại công văn số 2064/SCT-QLXNK ngày 28 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mở Điểm xuất hàng Đại Vai thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

- Vị trí, phạm vi ranh giới: tại khu vực Mốc 1362(2)+500, thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn. thành phố Móng Cái (theo sơ đồ, tọa độ chi tiết đính kèm quyết định này). Trong đó chiều dài bám sát mép sông biên giới về hai phía, mỗi phía dài 400m.

- Diện tích: 8.105,9 m2

Điều 2. Căn cứ nội dung tại Điều 1 Quyết định này, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng chuyên ngành kiểm tra, kiểm soát, giám sát hàng hóa xuất qua điểm xuất hàng nêu trên theo quy định.

Việc xuất hàng tại Điểm xuất hàng Đại Vai chỉ được phép thực hiện khi đã có đủ các lực lượng chức năng chuyên ngành tại đây theo quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tại điểm xuất hàng này theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5 (thực hiện);
- Các Bộ, ngành: Công Thương, Tài chính, Y tế, NN và PTNT, Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh BĐBP) (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TU, HĐND, UBND TP Móng Cái;
- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
- V0, V1, TM1;
- Lưu: VT, TM1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2981/QĐ-UBND năm 2013 mở Điểm xuất hàng Đại Vai thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180