Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2019 quy định về áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

Số hiệu: 2952/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 29/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2952/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG ĐỐI VỚI GÓI THẦU SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2019 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn c Luật T chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định s 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thu;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Văn bn s 5464/VPCP-CN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với đấu thu qua mạng giai đoạn 2016 - 2018 và lộ trình giai đoạn 2019 - 2025;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1320/SKH-TĐ ngày 19/9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Qung Trị giai đoạn 2019 - 2020 như sau:

Thực hiện đấu thầu qua mạng 100% các gói thầu có hình thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh và đu thầu rộng rãi theo lộ trình sau:

Năm

2019

2020

Các gói thầu thuộc lĩnh vực hàng hóa, phi tư vấn, tư vấn

≤2 tỷ đồng

≤5 tỷ đồng

Các gói thầu thuộc lĩnh vực xây lắp

≤ 5 tỷ đồng

≤ 10 tỷ đồng

Khuyến khích áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu ngoài phạm vi nêu trên.

Điều 2. Các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph, thị xã; Người đứng đầu Doanh nghiệp nhà nước tỉnh quản lý, Đại diện hợp pháp của các Chủ đu tư và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ K
ế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh, UBMTTQVN tnh;
- CT
, các PCT UBND tnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp t
nh;
- CVP, c
ác PVP UBND tnh, CV;
- Lưu; VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2952/QĐ-UBND năm 2019 quy định về áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu sử dụng vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


26

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125