Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2942/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 2942/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2942/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/03/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 564/TTr-STC ngày 13/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. - Sở Tài chính có nhiệm vụ theo dõi tham mưu UBND tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Quy chế này và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh xổ số của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam. Trường hợp, trong quá trình hoạt động của Hội đồng và Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam phát sinh vướng mắc thì sớm báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Các thành viện Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và tại Quy chế này.

- Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam tuân thủ các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số và chịu sự giám sát của Hội đồng trong quá trình tổ chức quay số mở thưởng và thu hồi, thanh hủy vé không tiêu thụ hết, lưu giữ cuống hoặc phần lưu của vé xổ số Lô tô theo quy định;  đồng thời, đảm bảo các điều kiện vật chất cần thiết cho việc giám sát của Hội đồng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 21/10/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp, Chánh Thanh tra tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ TỈNH QUẢNG NAM
(Kèm theo Quyết định số 2942/QĐ-UBND ngày 26 /9/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Hội đồng GSXS), của Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng bao gồm: Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam (gọi tắt là Công ty), Hội đồng GSXS, Chủ sở hữu và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương 2.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ

Điều 3. Cơ chế hoạt động của Hội đồng

1. Hội đồng GSXS chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Quảng Nam;

2. Hội đồng GSXS thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các Điều 8, 9, 10 và 11 của Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính.

3. Việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng GSXS được căn cứ vào các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, Quy chế hoạt động của Hội đồng GSXS và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của Công ty.

4. Hội đồng GSXS làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số, cụ thể như sau:

a) Các cuộc họp, việc giám sát, kiểm tra của Hội đồng GSXS phải có đủ thành phần. Trường hợp, vì nguyên nhân khách quan, có thành viên Hội đồng GSXS không thể tham dự được, thì tối thiểu phải có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và ba (03) ủy viên Hội đồng tham dự.

b) Nội dung các cuộc họp, hoạt động giám sát, kiểm tra của Hội đồng GSXS phải được ghi chép thành biên bản. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, được quyết định hoặc thông qua khi có trên 50% số thành viên có mặt của Hội đồng GSXS nhất trí. Trường hợp, số thành viên ủng hộ và không ủng hộ ngang nhau, quyết định được thực hiện theo phương án có sự nhất trí của Chủ tịch Hội đồng GSXS (hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng GSXS khi được Chủ tịch ủy quyền).

Trong những trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng GSXS báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Hội đồng GSXS hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm (trừ đại diện lãnh đạo Công ty).

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng GSXS

1. Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng GSXS:

a) Chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng GSXS theo quy định tại Thông tư số 76/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính và Quy chế này.

b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Hội đồng GSXS và điều phối, chỉ đạo các thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

c) Báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động của Hội đồng GSXS với UBND tỉnh và thực hiện các biện pháp nhằm củng cố tổ chức, hoạt động của Hội đồng GSXS đảm bảo tuân thủ pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng GSXS.

2. Quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng GSXS:

a) Yêu cầu Công ty và các thành viên Hội đồng GSXS thực hiện đúng quy định của pháp luật và quy chế hoạt động của Hội đồng GSXS.

b) Phê duyệt việc thành lập Ban GSXS khu vực ở cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định hiện hành.

c) Phê duyệt phương án ủy quyền giám sát việc thu hồi vé xổ số không tiêu thụ hết theo quy định tại khoản 2, Điều 11, Thông tư số 76/2013/TT-BTC .

d) Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân về các vấn đề có liên quan đến kết quả giám sát và kết quả quay số mở thưởng.

Điều 5. Thành viên Hội đồng GSXS

1. Nhiệm vụ của các thành viên của Hội đồng GSXS:

a) Tuân thủ các quy định khi thực hiện nhiệm vụ theo đúng chế độ quy định, Quy chế này và phân công của Chủ tịch Hội đồng GSXS.

b) Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng GSXS phân công và chịu trách nhiệm về kết quả của các công việc được phân công thực hiện.

c) Kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng GSXS về các sai phạm hoặc các biểu hiện nghi vấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để Chủ tịch Hội đồng GSXS xem xét, quyết định biện pháp xử lý kịp thời.

2. Quyền hạn của thành viên hội đồng: Được quyền bảo lưu ý kiến cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng GSXS được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo chế độ quy định. Mức phụ cấp kiêm nhiệm do UBND tỉnh phê duyệt sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính.

Chương 3.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 7. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng

1. Nhiệm vụ của Hội đồng GSXS:

a) Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng xổ số truyền thống, xổ số lô tô thủ công, xổ số bóc, xổ số cào biết kết quả ngay.

b) Giám sát và kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, bóng (hoặc quả cầu) và thiết bị kiểm tra, thiết bị điều khiển, cân điện tử), các thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất, nhằm đảm bảo các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định. Trường hợp cần thiết, Hội đồng yêu cầu kiểm tra đột xuất toàn bộ hoặc một phần các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng theo từng nội dung trên.

c) Giám sát, kiểm tra việc niêm phong các thiết bị trước khi đưa vào sử dụng quay số mở thưởng.

d) Giám sát, kiểm tra về số lượng và việc thỏa mãn các điều kiện của người được lựa chọn tham gia quay số mở thưởng theo danh sách và các tài liệu có liên quan do Công ty cung cấp theo quy định.

đ) Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng GSXS và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng.

e) Cử thành viên lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng (hoặc quả cầu), được sử dụng để quay số mở thưởng.

f) Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để tổ chức quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng (hoặc quả cầu), cân điện tử, thiết bị kiểm tra bóng (hoặc quả cầu).

g) Giám sát việc kiểm tra vận hành thử của các lồng cầu trước khi đưa vào sử dụng và sau mỗi lần bảo dưỡng theo chế độ quy định, đảm bảo các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng đạt tiêu chuẩn quy định.

h) Giám sát việc đảo vé trước khi quay số mở thưởng (đối với loại hình xổ số bóc, xổ số cào biết kết quả ngay).

j) Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng và trình tự tiến hành các bước tổ chức quay số mở thưởng.

k) Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng.

l) Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở cho Công ty thực hiện trả thưởng và công bố bằng văn bản cho đại lý xổ số, người tham gia dự thưởng biết.

2. Quyền hạn của Hội đồng GSXS:

a) Yêu cầu Công ty trang bị mới, trang bị bổ sung, loại bỏ và thay thế các thiết bị không đảm bảo đủ tiêu chuẩn để phục vụ cho hoạt động tổ chức quay số mở thưởng.

b) Lựa chọn ngẫu nhiên bóng (hoặc quả cầu) để kiểm tra về khối lượng, kích thước trước khi quay số mở thưởng (trong trường hợp cần thiết).

c) Tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

- Thiết bị sử dụng cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng GSXS làm việc.

- Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng xổ số.

- Tổ chức mở thưởng không đúng lịch mở thưởng (ngày, giờ) và địa điểm mở thưởng đã thông báo của Công ty.

- Có biểu hiện gian lận khi tổ chức quay số mở thưởng.

d) Yêu cầu Công ty thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

- Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng.

- Trong khi quay số mở thưởng bóng (hoặc quả cầu) rơi ra khỏi lồng cầu hoặc bóng (hoặc quả cầu) bị tắc nghẽn trong lồng cầu.

đ) Yêu cầu cơ quan trực tiếp cử thành viên tham gia Hội đồng GSXS kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

Điều 8. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé số không tiêu thụ hết, cuống hoặc phần lưu của vé số lô tô thu hồi

1. Nhiệm vụ của Hội đồng GSXS:

a) Đối với xổ số truyền thống:

- Giám sát việc thu hồi, vô hiệu hóa vé số không tiêu thụ hết (bao gồm cả vé chưa đưa vào lưu thông) đảm bảo tuân thủ đúng quy trình, quy định.

- Giám sát việc kiểm đếm vé tại trụ sở chính hoặc các địa điểm được bố trí để kiểm đếm vé, đối chiếu việc lập bảng kê, bao gói vé đã thu hồi.

- Giám sát việc niêm phong vé, ký xác nhận vào tờ niêm phong hoặc bấm chì niêm phong đảm bảo việc niêm phong phải hoàn thành trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc tổng hợp số lượng vé bán không hết đã thu hồi của Công ty, ký biên bản tổng hợp kết quả số lượng vé bán không hết đã thu hồi, xác định số lượng vé đã tiêu thụ, doanh thu tiêu thụ của từng kỳ phát hành do Công ty lập.

b) Đối với vé số lô tô:

- Giám sát quá trình thu hồi, kiểm đếm cuống vé hoặc phần lưu của vé số lô tô thu hồi, bảng kê tổng hợp số dự thưởng của từng đại lý và bảng kê tổng hợp do Công ty lập.

- Giám sát việc niêm phong cuống vé hoặc phần lưu vé số lô tô thu hồi trước giờ quay số mở thưởng theo chế độ quy định, đảm bảo không cho phép bất kỳ đối tượng nào được đưa thêm cuống vé hoặc phần lưu, điều chỉnh, bổ sung bảng kê sau khi đã thu hồi.

- Giám sát việc mở niêm phong rút cuống vé hoặc phần lưu vé số lô tô trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng hạng giải; giám sát việc niêm phong lại cuống vé hoặc phần lưu của vé số lô tô trước khi đưa vào lưu trữ.

- Giám sát việc hoàn thành thu hồi và vô hiệu hóa vé số lô tô bán không hết (nếu có yêu cầu thu hồi).

- Giám sát, kiểm tra việc tổng hợp số lượng cuống vé hoặc phần lưu vé số lô tô đã trúng thưởng theo kết quả mở thưởng cho từng loại giải (bao gồm cả số trúng thưởng từ bảng tổng hợp số dự thưởng hoặc bảng kê số dự thưởng của các điểm thu hồi ngoài trụ sở chính và đại lý xa các điểm thu hồi), ký biên bản xác nhận số vé đã bán và doanh thu bán vé số lô tô trong kỳ, số vé số lô tô trúng thưởng theo từng loại giải và giá trị trả thưởng của từng đợt phát hành.

c) Đối với xổ số biết kết quả ngay (xổ số cào, xổ số bóc):

- Giám sát việc hoàn thành công tác thu hồi, kiểm đếm vé bán không hết mà đại lý trả lại và vé chưa đưa ra lưu thông của cùng đợt phát hành khi vé hết thời hạn lưu hành.

- Giám sát việc vô hiệu hóa vé đã thu hồi theo đúng quy định.

- Xác nhận số lượng vé bán không hết thu hồi về đối với từng ký hiệu (sê-ry) vé số phát hành.

2. Quyền hạn của Hội đồng GSXS:

a) Yêu cầu Công ty không thu hồi vé của các đại lý trong các trường hợp sau:

- Vé số bán không hết; cuống vé hoặc phần lưu của vé số lô tô, bảng kê số dự thưởng đại lý mang đến nộp trả sau thời gian quy định hoặc vé mang đến thu hồi không đúng ngày mở thưởng, không đảm bảo thủ tục thu nộp theo chế độ quy định.

- Cuống vé hoặc phần lưu vé số lô tô, bảng kê số dự thưởng của đại lý không có số dự thưởng.

- Đại lý áp dụng hình thức thanh toán tiền mua vé số ngay sau khi nhận vé bán (mua đứt bán đoạn).

b) Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc thu hồi, kiểm đếm vé không tiêu thụ hết.

Điều 9. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của vé số lô tô thu hồi tại một số địa bàn.

Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động kinh doanh, trường hợp cần thiết Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam đề xuất với Hội đồng GSXS phê duyệt:

1. Thành lập Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện, thành phố. Nhiệm vụ của Ban giám sát xổ số tại một số địa bàn ở cấp huyện, thành phố do Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng GSXS.

2. Ủy quyền cho các Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng ở ngoài tỉnh, thành phố trước khi vận chuyển vé về trụ sở chính để kiểm đếm lại và phải đảm bảo nguyên tắc sau:

a) Việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại quy chế thu hồi vé số của Công ty Xổ số kiến thiết và theo quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số.

b) Quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các bên trong quá trình thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá, niêm phong vé số bán không hết trước giờ quay số mở thưởng.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Điều khoản thi hành

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng GSXS tỉnh Quảng Nam, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2942/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.043
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49