Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2925/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 2925/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 30/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2925/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 24 tiêu chuẩn quốc gia (danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ KHCN;
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (TCVN)
(Được công bố kèm theo Quyết định số 2925/QĐ-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

1.

TCVN 1557 : 1991

Xà phòng bánh phương pháp thử

2.

TCVN 2224 : 1991

Xà phòng tắm dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật

3.

TCVN 2225 : 1991

Xà phòng giặt dạng bánh - Yêu cầu kỹ thuật

4.

TCVN 5454 : 1999

ISO 607 : 1980

Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa - Các phương pháp phân chia mẫu

5.

TCVN 5455 : 1998

ISO 2271 : 1989

Chất hoạt động bề mặt - Chất tẩy rửa - Xác định chất hoạt động anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha trực tiếp

6.

TCVN 5456 : 1991

ISO 2870 : 1986

Chất hoạt động bề mặt - Chất tẩy rửa - Xác định chất hoạt động anion thủy phân được và không thủy phân được trong điều kiện axit

7.

TCVN 5457 : 1991

ISO 6836 : 1983

Chất hoạt động bề mặt  - Chất dùng để ngâm kiềm - Đánh giá độ hoạt tính của các sản phẩm thấm nước dùng để ngâm kiềm bằng phương pháp xác định độ co của sợi bông.

8.

TCVN 5458 : 1991

ST SEV 1759 : 1979

Chất tẩy rửa tổng hợp - Phương pháp xác định chỉ số nồng độ ion hidro (độ pH)

9.

TCVN 5459 : 1991

ST SEV 1762 : 1979

Chất tẩy rửa tổng hợp - Phương pháp xác định thành phần hạt

10.

TCVN 5460 : 1991

ST SEV 1946 : 1979

Chất tẩy rửa tổng hợp - Phương pháp xác định độ xốp riêng

11.

TCVN 5461 : 1991

ST SEV 4156 : 1983

Chất tẩy rửa tổng hợp chứa enzym - Phương pháp xác định hoạt độ protein

12.

TCVN 5488 : 1991

ISO 697 : 1975

Bột giặt - Xác định khối lượng riêng biểu kiến trước và sau khi nén chặt

13.

TCVN 5489 : 1991

ISO 4313 : 1976

Bột giặt - Xác định tổng hàm lượng phốt pho (V) oxit - Phương pháp khối lượng quinolin phot pho molipđat

14.

TCVN 5490 : 1991

ISO 4321 : 1977

Bột giặt - Xác định hàm lượng oxi hoạt tính - Phương pháp chuẩn độ

15.

TCVN 5491 : 1991

ISO 8212 : 1986

Xà phòng và chất tẩy rửa - Lấy mẫu trong sản xuất

16.

TCVN 5492 : 1991

ST SEV 2542 : 1980

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (Sampun) - Phương pháp xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt

17.

TCVN 5493 : 1991

ST SEV 5186 : 1985

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (Sampun) - Phương pháp xác định hàm lượng clorua

18.

TCVN 5494 : 1991

ST SEV 5190 : 1985

Xà phòng gội đầu và tắm dạng lỏng (Sampun) - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat

19.

TCVN 5495 : 1991

ST SEV 4157 : 1983

Thuốc nhuộm tóc - Phương pháp xác định thời gian khô

20.

TCVN 5818 : 1994

Phấn rôm

21.

TCVN 6334 : 1998

ASTM D 2667 : 1995

Phương pháp thử độ phân hủy sinh học của ankylbenzen sunfonat

22.

TCVN 6335 : 1998

ISO 6841 : 1988

Chất hoạt động bề mặt - Natri ankylbenzensunfonat mạch thẳng kỹ thuật - Xác định khối lượng phân tử trung bình bằng sắc ký khí lỏng

23.

TCVN 6336 : 1998

ASTM D 2330 : 1988

Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt metylen xanh

24.

TCVN 6535 : 1999

Chất hoạt động bề mặt - Axit ankylbenzensunfonic mạch thẳng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2925/QĐ-BKHCN năm 2008 công bố tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.523

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49