Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 29/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 20/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2014/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2012 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2010/QĐ-UBND NGÀY 08/9/2010 VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ĐÓNG MỚI, CẢI HOÁN TÀU THUYỀN ĐÁNH BẮT XA BỜ TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 294/TTr-SNN&PTNT ngày 26/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điểm b) (Mức hỗ trợ), mục 1.2.1, khoản 2, Điều 1, Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam như sau:

b) Mức hỗ trợ:

Ngân sách hỗ trợ theo mức lãi suất vay thực tế nhưng không quá 10%/năm tính trên số tiền vay thực tế của chủ tàu với hạn mức vốn vay được tính hỗ trợ tối đa, cụ thể như sau:

- Tàu đóng mới

+ Trường hợp sử dụng máy thủy mới 100%

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 700 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 500 triệu đồng.

+ Trường hợp sử dụng máy thủy đã qua sử dụng

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 500 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 300 triệu đồng.

- Tàu cải hoán thay máy

+ Trường hợp sử dụng máy thủy mới 100%

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 300 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 200 triệu đồng.

+ Trường hợp sử dụng máy thủy đã qua sử dụng

Công suất máy ≥ 250 CV: Hạn mức là 200 triệu đồng.

Công suất máy < 250 CV : Hạn mức là 100 triệu đồng.

* Mức hỗ trợ sửa đổi nêu trên được áp dụng kể từ ngày 01/7/2013.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Trung tâm THCB tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 13/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ đóng mới, cải hoán tàu thuyền đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.217.91