Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 29/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: ***
Ngày ban hành: 15/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ TẢI ĐỂ THANH TOÁN CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ, TÀI SẢN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003

Căn cứ Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 26/4/2002.

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 15/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 09/3/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 242/TTr-TC ngày 20/02/2006;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô tải (Phụ lục số 1) và Bảng hướng dẫn tính cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô tải (Phụ lục số 2) để thanh toán cước vận chuyển hàng hoá, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô tải được quy định tại Điều 1 là mức cước tối đa và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các cơ quan, đơn vị tham gia vận tải hàng hóa căn cứ điều kiện khai thác và chi phí thực tế để thanh toán cước vận tải nhưng không được vượt mức cước tối đa đã được qui định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 127/2004/QĐ-UB ngày 08/12/2004 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Thương mại và Du lịch, Trưởng ban Ban Dân tộc và Miền núi, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP, K7, K2, K14 (CT. 30 b).

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

BẢNG PHỤ LỤC SỐ 1

VỀ BIỂU CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG ÔTÔ TẢI
(Kèm theo Quyết định số: 29/2006/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh)

I. Biểu cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô

1. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 1:

- Hàng bậc 1 bao gồm: đất, cát, sỏi, đá xay, gạch các loại.

  Đơn vị: đồng/tấn.km

Cự ly (km)

Mức cước vận tải đường loại 1

Mức cước vận tải đường loại 2

Mức cước vận tải đường loại 3

Mức cước vận tải đường loại 4

Mức cước vận tải đường loại 5

Mức cước vận tải đường loại 6

1

6.258

7.447

10.947

15.873

23.016

33.374

2

3.464

4.123

6.060

8.787

12.742

18.475

3

2.492

2.966

4.359

6.321

9.166

13.290

4

2.039

2.427

3.567

5.172

7.500

10.875

5

1.788

2.128

3.128

4.535

6.576

9.536

6

1.616

1.923

2.826

4.098

5.942

8.616

7

1.490

1.773

2.606

3.779

5.479

7.945

8

1.391

1.656

2.434

3.529

5.117

7.420

9

1.311

1.560

2.293

3.325

4.821

6.991

10

1.245

1.482

2.178

3.158

4.579

6.640

11

1.188

1.414

2.079

3.014

4.370

6.337

12

1.135

1.351

1.986

2.879

4.175

6.054

13

1.082

1.287

1.892

2.743

3.978

5.768

14

1.032

1.228

1.806

2.619

3.797

5.505

15

987

1.175

1.727

2.503

3.630

5.264

16

945

1.125

1.654

2.398

3.477

5.042

17

916

1.090

1.603

2.324

3.369

4.885

18

893

1.063

1.562

2.265

3.285

4.763

19

867

1.032

1.516

2.199

3.188

4.623

20

838

997

1.466

2.126

3.083

4.470

21

804

957

1.407

2.040

2.958

4.289

22

774

921

1.353

1.962

2.845

4.126

23

746

887

1.304

1.891

2.742

3.976

24

721

858

1.261

1.828

2.650

3.843

25

698

830

1.220

1.769

2.566

3.720

26

675

804

1.181

1.713

2.483

3.601

27

653

777

1.142

1.656

2.401

3.482

28

631

750

1.103

1.599

2.319

3.363

29

609

724

1.065

1.544

2.239

3.247

30

590

702

1.033

1.497

2.171

3.148

31-35

572

681

1.001

1.452

2.105

3.053

36-40

556

662

973

1.411

2.046

2.967

41-45

544

648

952

1.381

2.002

2.903

46-50

533

634

932

1.351

1.960

2.841

51-55

523

623

915

1.327

1.924

2.790

56-60

514

612

900

1.304

1.891

2.743

61-70

506

602

885

1.283

1.861

2.698

71-80

500

594

874

1.267

1.837

2.664

81-90

494

588

864

1.253

1.816

2.634

91-100

489

582

856

1.241

1.800

2.610

> 100

486

579

850

1.233

1.788

2.593

2. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2: Được tính bằng 1,10 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 2 bao gồm: Ngói, lương thực đóng bao, đá các loại (trừ đá xay), gỗ cây, than các loại, các loại quặng, sơn các loại, tranh, tre, nứa, lá, bương, vầu, hóp, sành, sứ, các loại thành phẩm và bán thành phẩm bằng gỗ (cửa, tủ, bàn, ghế, chấn song …), các thành phẩm và bán thành phẩm kim loại (thanh, thỏi, dầm, tấm, lá, dây, cuộn, ống (trừ ống nước) …).

3. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 3: Được tính bằng 1,30 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 3 bao gồm: Lương thực rời, xi măng, vôi các loại, phân bón các loại (trừ phân động vật), xăng dầu, thuốc trừ sâu, trừ dịch, thuốc chống mối mọt, thuốc thú y, sách, báo, giấy viết, giống cây trồng, nông sản phẩm, các loại vật tư, máy móc, thiết bị chuyên ngành, nhựa đường, cột điện, ống nước (bằng thép, bằng nhựa).

4. Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 4: Được tính bằng 1,40 lần cước hàng bậc 1.

Hàng bậc 4 bao gồm: Nhựa nhũ tương, muối các loại, thuốc chữa bệnh, phân động vật, bùn, các loại hàng dơ bẩn, kính các loại, hàng tinh vi, hàng thuỷ tinh, xăng dầu chứa bằng phi.

5. Trường hợp vận chuyển các mặt hàng không có tên trong danh mục 4 bậc hàng nêu trên thì chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào đặc tính của mặt hàng tương đương để xếp vào bậc hàng thích hợp khi tính cước vận chuyển.

II. Các trường hợp được tăng, giảm cước so với mức cước cơ bản do địa phương quy định:

1. Cước vận chuyển hàng hoá trên một số tuyến đường khó khăn vùng cao của tỉnh miền núi, phải sử dụng phương tiện 3 cầu chạy bằng xăng được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

2. Cước vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện có trọng tải từ 3 tấn trở xuống (trừ xe công nông và các loại xe tương tự) được cộng thêm 30% mức cước cơ bản.

3. Cước vận chuyển hàng hoá kết hợp chiều về: Một chủ hàng vừa có hàng đi vừa có hàng về trong một vòng quay phương tiện được giảm 10% tiền cước của số hàng vận chuyển chiều về.

4. Cước vận chuyển hàng bằng phương tiện có thiết bị xếp dỡ hàng:

4.1. Hàng hoá vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị tự đổ (xe ben), phương tiện có thiết bị nâng hạ (xe reo) được cộng thêm 15% mức cước cơ bản.

4.2. Hàng hoá vận chuyển bằng phương tiện có thiết bị hút xả (xe Stec) được cộng thêm 20% mức cước cơ bản.

4.3 Ngoài giá cước quy định tại điểm 4.1 và 4.2 nói trên, mỗi lần sử dụng:

a/ Thiết bị tự đổ, thiết bị hút xả: được cộng thêm 2.500đ/tấn hàng;

b/ Thiết bị nâng hạ: được cộng thêm 3.000đ/tấn hàng.

5. Đối với hàng hoá chứa trong Container: bậc hàng tính cước là hàng bậc 3 cho tất cả các loại hàng chứa trong Container. Trọng lượng tính cước là trọng tải đăng ký của Container.

6. Trường hợp vận chuyển hàng thiếu tải: Cước vận chuyển tính như sau:

a/ Nếu hàng hoá vận chuyển chỉ xếp được dưới 50% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 80% trọng tải đăng ký phương tiện.

b/ Nếu hàng hoá vận chuyển chỉ xếp được từ 50% đến 95% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng 90% trọng tải đăng ký phương tiện.

c/ Nếu hàng hoá vận chuyển xếp được 95% trọng tải đăng ký của phương tiện thì trọng lượng tính cước bằng trọng lượng hàng hoá thực chở.

7. Trường hợp vận chuyển hàng quá khổ hoặc quá nặng bằng phương tiện vận tải thông thường: Cước vận chuyển được cộng thêm 20% mức cước cơ bản.

8. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng phải sử dụng phương tiện vận tải đặc chủng: áp dụng Biểu cước do Bộ Giao thông Vận tải quy định./.

 

BẢNG PHỤ LỤC SỐ 2

VỀ HƯỚNG DẪN TÍNH CƯỚC VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG Ô TÔ TẢI
(Kèm theo Quyết định số: 29/2006/QĐ-UND ngày 15/3/2006 của UBND tỉnh)

1. Phạm vi áp dụng:

Những quy định về cước vận tải hàng hoá bằng ô tô tại Quyết định này được áp dụng trong các trường hợp sau:

1.1. Xác định cước vận chuyển thanh toán từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường hợp thực hiện cơ chế đấu thầu đối với cước vận chuyển hàng hoá thì áp dụng theo mức cước trúng thầu.

1.2. Xác định đơn giá trợ cước hàng năm cho các đơn vị trong tỉnh thực hiện chính sách miền núi theo Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/03/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc;

1.3. Là căn cứ để các đơn vị tham khảo trong quá trình thương thảo hợp đồng cước vận chuyển hàng hoá ngoài các trường hợp nêu trên.

2. Những quy định chung:

2.1. Trọng lượng hàng hoá tính cước: Là trọng lượng hàng hoá thực tế vận chuyển kể cả bao bì (trừ trọng lượng vật liệu kê, chèn lót, chằng buộc). Đơn vị trọng lượng tính cước là Tấn (T).

2.2. Một số quy định về hàng hoá vận chuyển bằng ô tô như sau:

a/ Quy định về hàng thiếu tải: Trường hợp chủ hàng có số lượng hàng hoá cần vận chuyển nhỏ hơn trọng tải đăng ký của phương tiện hoặc có số lượng hàng hoá đã xếp đầy thùng xe nhưng vẫn chưa sử dụng hết trọng tải đăng ký của xe.

b/ Quy định về hàng quá khổ, hàng quá nặng:

- Hàng quá khổ là loại hàng mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có một trong các đặc điểm sau:

+ Có chiều dài dưới 12m và khi xếp lên xe vượt quá chiều dài quy định của thùng xe.

+ Có chiều rộng của kiện hàng dưới 2,5m và khi xếp lên xe vượt quá chiều rộng quy định của thùng xe.

+ Có chiều cao quá 3,2m tính từ mặt đất.

- Hàng quá nặng là loại mà mỗi kiện hàng không tháo rời ra được khi xếp lên xe và có trọng lượng trên 10 tấn đến dưới 20 tấn.

- Đối với một kiện hàng vừa quá khổ, vừa quá nặng: chủ phương tiện chỉ được thu một mức cước quá khổ hoặc quá nặng. Đối với một kiện hàng vừa quá khổ, vừa thiếu tải chủ phương tiện được thu một mức cước tối đa không vượt quá mức cước tính theo trọng tải phương tiện dùng để vận chuyển. Những trường hợp trên do chủ phương tiện tự chọn.

2.3. Khoảng cách tính cước:

- Khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế cước vận chuyển có hàng.

- Nếu khoảng cách vận chuyển từ nơi gửi hàng đến nơi nhận hàng có nhiều tuyến vận chuyển khác nhau thì khoảng cách tính cước là khoảng cách tuyến ngắn nhất.

Trường hợp trên tuyến đường ngắn nhất không đảm bảo an toàn cho phương tiện và hàng hoá thì khoảng cách tính cước là khoảng cách thực tế vận chuyển, nhưng hai bên phải ghi vào hợp đồng vận chuyển, hoặc chứng từ hợp lệ khác.

- Đơn vị khoảng cách tính cước là kilômét (viết tắt là Km).

- Khoảng cách tính cước tối thiểu là 1Km.

- Quy tròn khoảng cách tính cước: Số lẻ dưới 0,5 Km không tính, từ 0,5Km đến dưới 1 Km được tính là 1 Km.

2.4. Loại đường tính cước:

a/ Loại đường tính cước được chia làm 05 loại theo bảng phân cấp loại đường của Bộ Giao thông vận tải; Đường do địa phương quản lý thì UBND tỉnh căn cứ vào tiêu chuẩn quy định phân cấp loại đường của Bộ Giao thông Vận tải để công bố loại đường áp dụng trong phạm vi trong tỉnh.

b/ Đối với tuyến đường mới khai thông chưa xếp loại, chưa công bố cự ly thì hai bên chủ hàng và chủ phương tiện căn cứ vào tiêu chuẩn hiện hành của Bộ Giao thông Vận tải để thoả thuận về loại đường, cự ly và ghi vào hợp đồng vận chuyển.

c/ Vận chuyển hàng hoá trên đường nội thành, nội thị do mật độ phương tiện các loại và người đi lại nhiều, tốc độ phương tiện giảm, thời gian chờ đợi nhiều, năng suất phương tiện thấp, chi phí vận tải cao, được tính cước theo đường loại 3 cho các mặt hàng.

d/ Đơn giá cước cơ bản vận chuyển hàng hoá trên đường xấu hơn đường loại 5 thì các đơn vị tham gia vận tải hàng hóa căn cứ điều kiện khai thác và chi phí vận chuyển thực tế có văn bản trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Các quy định về cước cơ bản tại mục I Biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô thuộc Phụ lục số 1:

3.1. Đơn giá cước cơ bản tại mục I Biểu cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô thuộc Phụ lục số 1 trong Quyết định này được quy định cho hàng bậc 1, vận chuyển trên 5 loại đường ở 41 cự ly.

- Đơn giá cước cơ bản đối với hàng bậc 2, bậc 3, bậc 4 được tính theo hệ số đối với đơn giá cước cơ bản của hàng bậc 1.

- Đơn vị tính cước là Đồng/ Tấn Kilômet (đ/T.Km).

3.2. Phương pháp tính cước cơ bản theo các cự ly:

a/ Vận chuyển hàng hoá trên cùng 01 loại đường: Vận chuyển hàng hoá ở cự ly nào, loại đường nào thì sử dụng đơn giá cước ở cự ly, loại đường đó để tính cước.

Ví dụ 1: Vận chuyển 10 tấn hàng bậc 1, cự ly 30Km, trên đường loại 1. Tính cước cơ bản như sau:

Áp dụng đơn giá cước ở cự ly 30km, hạng bậc 1, đường loại 1 là 590đ/T.km. Cước được thu là: 590đ/T.km x 30km x 10 T = 177.000đồng

b/ Vận chuyển hàng hoá trên chặng đường gồm nhiều loại đường khác nhau thì dùng đơn giá cước cho khoảng cách toàn chặng đường, ứng với từng loại đường để tính cước cho từng đoạn đường rồi cộng lại.

Ví dụ 2: Vận chuyển 10 tấn hàng bậc 1, khoảng cách vận chuyển 140km; trong đó gồm 70km đường loại 1, 30km đường loại 2, 40km đường loại 3, và 5km đường loại 5. Tính cước cơ bản như sau:

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100km của đường loại 1, hàng bậc 1, để tính cước cho 70km đường loại 1:

486đ/T.km x 70km x 10tấn = 592.200đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100km của đường loại 2, hàng bậc 1 để tính cước cho 30km đường loại 2:

579đ/T.km x 30km x 10tấn = 173.700đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100km của đường loại 3, hàng bậc 1 để tính cước cho 40km đường loại 3:

850đ/T.km x 40 x 10tấn = 340.000đồng

+ Dùng đơn giá cước ở cự ly trên 100km của đường loại 5, hàng bậc 1 để tính cước cho 5km đường loại 5:

1.788đ/T.km x 5km x 10tấn = 89.400đồng

+ Cước toàn chặng đường là:

592.200đ + 173.700đ + 340.000đ + 89.400đ = 1.195.300đồng

4. Các loại chi phí khác ngoài cước vận chuyển hàng hoá quy định tại Phụ lục số 1:

4.1. Chi phí huy động phương tiện:

Quãng đường huy động có chiều dài dưới 3km không tính tiền huy động. Khi phương tiện vận tải được huy động từ bãi đỗ xe (của đơn vị vận tải, đội xe) đi xa trên 3km đến địa điểm khác làm việc trong một thời gian. Xong công việc phương tiện vận tải lại vể nơi xuất phát ban đầu thì được tính một lần tiền huy động phương tiện (trừ trường hợp bên chủ hàng không bố trí được chỗ ở cho công nhân lái phương tiện và chỗ để phương tiện).

Tiền huy động phương tiện được tính theo công thức sau:

Tiền huy động phương tiện

=

[(Tổng số KM xe chạy - 3Km xe chạy đầu x 2) - (số Km xe chạy có hàng x 2)] x đơn giá cước hàng bậc 1, đường loại 1 ở cự ly trên 100Km x Trọng tải đăng ký phương tiện.

4.2. Chi phí phương tiện chờ đợi:

- Thời gian xếp dỡ làm thủ tục giao nhận trong một chuyến vận chuyển là 1 giờ, quá thời gian quy định trên, bên nào gây nên chậm trễ thì bên đó phải trả tiền chờ đợi (kể cả chủ phương tiện đưa xe đến thiếu so với khối lượng vận chuyển ghi trong hợp đồng).

- Tiền chờ đợi quy định cho các loại xe là 15.000đ/tấn-xe-giờ và 6.000đ/tấn-mooc-giờ

- Việc quy tròn số lẻ như sau: Dưới 15 phút không tính; Từ 15 phút đến 30 phút tính 30 phút; Trên 30 phút tính là 01 giờ.

4.3. Chi phí chèn lót, chằng buộc hàng hoá:

Những hàng hoá (hàng cồng kềnh, tinh vi, dễ vỡ, hàng nặng, hàng rời …) khi vận chuyển đòi hỏi phải chèn lót, chằng buộc thì ngoài tiền cước, chủ phương tiện được thu thêm tiền chèn lót, chằng buộc bao gồm tiền công, khấu hao vật liệu công cụ.

Phí chèn lót, chằng buộc do chủ hàng và chủ phương tiện thoả thuận ghi vào hợp đồng vận chuyển.

Chủ phương tiện vận tải chịu trách nhiệm cung cấp vật liệu dụng cụ, nhận lực để thực hiện các công việc chèn lót, chằng buộc hàng hoá.

4.4. Phí đường, cầu, phà:

Trường hợp phương tiện vận chuyển trên đường có thu phí đường, cầu, phà thì chủ hàng phải thanh toán tiền phí đường, cầu, phà cho chủ phương tiện theo đơn giá do Nhà nước quyết định.

4.5. Chi phí vệ sinh phương tiện:

Phương tiện vận tải đưa đến xếp hàng hoá phải được quét dọn sạch sẽ; vệ sinh thông thường do bên vận tải đảm nhiệm không tính tiền.

Trường hợp vận chuyển hàng hoá là các loại vôi, xi măng rời, hàng dơ bẩn … thì chủ hàng phải trả tiền làm vệ sinh cho bên chủ phương tiện theo giá thoả thuận giữa hai bên.

5. Một số ví dụ tính cước vận chuyển hàng hoá băng ô tô tải:

Ví dụ 1: Vận chuyển 12 tấn muối iốt trên quãng đường miền núi có cự ly 30km đường loại 5, sử dụng phương tiện có trọng tải nhỏ (3tấn), cước vận chuyển tính như sau:

- Mức cước cơ bản:

2.171đ/T.km x 1,4 (hàng bậc 4) x 30km x 12tấn = 1.094.184đồng

- Các quy định được cộng thêm tiền cước:

1.094.184đồng x 30% = 328.255đồng

- Tổng số tiền cước vận chuyển là: 1.094.184đ + 328.255đ = 1.422.439đồng

Ví dụ 2: Vận chuyển 25 tấn xăng bằng xe Stec (có sử dụng thiết bị hút xả), có cự ly 42km đường loại 2, cước vận chuyển tính như sau:

- Mức cước cơ bản:

648đ/T.km x 1,3 (hàng bậc 3) x 42km x 25tấn = 884.520đồng

- Các quy định được cộng thêm tiền cước:

884.520đồng x 20% =   176.904đồng

- Tổng số tiền cước vận chuyển là: 884.520đ + 176.904đ = 1.061.424đồng

Ví dụ 3: Vận chuyển 22 tấn phân hoá học trên quãng đường có cự ly 85km (trong đó 5km đường loại 3, 30km đường loại 4 và 50km đường loại 5), xe có trọng tải 10 tấn nhưng chỉ chở được 8tấn (hệ số sử dụng trọng tải bằng 80%), sử dụng phương tiện 3 cầu chạy bằng xăng, cước vận chuyển tính như sau:

- Mức cước cơ bản:

(864đ/T.km x 5km + 1.253đ/T.km x 30km + 1.816đ/T.km x 50km) x 1,3 (Hệ số hàng bậc 3) = 172.523đ/tấn

- Các quy định được cộng thêm tiền cước:

172.523đ/tấn x 30% = 51.757đ/tấn

- Tiền cước một tấn hàng là:

172.523đ/tấn + 51.757đ/tấn = 224.280đ/tấn

- Do hàng vận chuyển chỉ xếp được 80% trọng tải đăng ký phương tiện, áp dụng quy định tại điểm b khoản 6/II Phụ lục 1 tiền cước 1 tấn là:

(224.280đ/T.km x 10tấn x 90%): 8tấn (thực chở) = 252.315đ/tấn

- Tổng tiền cước là:

252.315đ/tấn x 22 tấn = 5.550.930đ/tấn

Ví dụ 4: Xe ô tô 10 tấn được điều từ bãi đỗ xe (điểm A) đến địa điểm B cự ly dài 50km, để vận chuyển hàng từ điểm B đi đến điểm C có cự ly dài 100km, sau khi xong việc xe trở về điểm đỗ A, tiền huy động phí được tính như sau:

- Tổng số km xe chạy từ A đến C là: 150km x 2 = 300km

- Số km phải trừ theo quy định là: 3km x 2 = 6km

- Số km xe chạy có hàng là từ B đến C là: 100km x 2 = 200km

- Đơn giá cước hàng bậc 1, đường loại 1, cự ly 100km là: 443đ/T.km

- Tiền huy động phí là: (300km- 6km-200km) x 443đ/T.km = 41.642đồng./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2006/QĐ-UBND ngày 15/03/2006 quy định cước vận chuyển hàng hoá bằng ô tô tải để thanh toán cước vận chuyển hàng hoá, tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.046
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159