Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2866/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành: 01/11/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2866/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾT QUẢ RÀ SOÁT LẦN THỨ NHẤT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, MA-LAI-XI-A VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a;

Căn cứ Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 2954/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Quyết định số 2963/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester và Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-BCT ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương gia hạn thời hạn rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá đối với một số nhóm công ty trên cơ sở kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (mã vụ việc AR01.AD10) với nội dung chi tiết được nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự thủ tục áp dụng biện pháp chống bán phá giá được thực hiện theo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, pháp luật về thuế xuất nhập khẩu và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Các Quyết định miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành trước ngày Quyết định này có hiệu lực được tiếp tục có giá trị thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của Quyết định miễn trừ đó.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 03 ngày kể từ ngày ban hành.

Điều 5. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Thủ trưởng các đơn vị và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TC, NG, TT&TT;
- Các Thứ trưởng;
- Các trang mạng: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
- Các Cục/Vụ: CN, XNK, ĐB, AP;
- Lưu: VT, PVTM (06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÓM CÔNG TY TRÊN CƠ SỞ KẾT QUẢ RÀ SOÁT LẦN THỨ NHẤT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM SỢI DÀI LÀM TỪ POLYESTER CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA ẤN ĐỘ, CỘNG HÒA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, MA-LAI-XI-A VÀ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA
(Kèm theo Quyết định số 2866/QĐ-BCT ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Các nhóm công ty được điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá

Các nhóm công ty được điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá (CBPG) theo kết quả rà soát lần thứ nhất bao gồm:

- Nhóm Công ty Fujian Litchi New Material Co., Ltd. và các công ty liên quan. Các công ty sản xuất, xuất khẩu thuộc nhóm này có số thứ tự từ 15 đến 17 trong bảng mức thuế tại Mục 3 Thông báo kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

- Nhóm Công ty Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd. và các công ty liên quan. Các công ty sản xuất, xuất khẩu thuộc nhóm này có số thứ tự từ 31 đến 35 trong bảng mức thuế tại Mục 3 Thông báo kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

- Nhóm Công ty Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology và các công ty liên quan. Các công ty sản xuất, xuất khẩu thuộc nhóm này có số thứ tự từ 48 đến 55 trong bảng mức thuế tại Mục 3 Thông báo kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

- Nhóm Công ty Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd. và các công ty liên quan. Các công ty sản xuất, xuất khẩu thuộc nhóm này có số thứ tự từ 56 đến 64 trong bảng mức thuế tại Mục 3 Thông báo kèm theo Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021.

2. Mức thuế chống bán phá giá theo kết quả rà soát

Đối với các nhóm công ty được mô tả tại Mục 1 Thông báo này, thông tin cụ thể về tên các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu và công ty thương mại liên quan và mức thuế CBPG áp dụng như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu

Tên công ty thương mại liên quan

Mức thuế CBPG

(Cột 1)

(Cột 2)

(Cột 3)

1

Ailisi (Putian) Woven Fiber Products Co., Ltd.

- Hua Feng Group Inc.;

- Litchi International Holdings Limited;

- Fujian Litchi Trade Co., Ltd.

- Fujian Cyclone Trading Co., Ltd.

- Hua Gang International Limited.

- Putian Huaqiang Technology Co.,Ltd.

- Fujian Cyclone New Material Science & Technology Co., Ltd.

8,24%

2

Putian Hesen Textile Co., Ltd.

3

Fujian Graphene New Material Technology Co.,Ltd.

4

Fujian Cyclone Technology Co., Ltd.

5

Suzhou Shenghong Fiber Co., Ltd.

Jiangsu Shenghong Technology Trading Co., Ltd.

12,39%

6

Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.

7

Jiangsu Guowang High-Technique Fiber Co., Ltd.

8

Guowang High-Tech Fiber (Suqian) Co., Ltd.

9

Jiangsu Ganghong Fiber Co., Ltd.

10

Jiangsu Reborn Eco-Tech Co., Ltd.

11

Suzhou Suzhen Biology Engineering Co.,Ltd.

12

Xinfengming Group Huzhou Zhongshi Technology Co., Ltd.

8,05%

13

Tongxiang Zhongwei Chemical Fiber Co., Ltd.

14

Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.

15

Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.

16

Tongxiang Zhongyi Chemical Fiber Co., Ltd.

17

Xinfengming Group Co., Ltd.

18

Huzhou Zhongyue Chemical Fiber Co., Ltd.

19

Zhejiang Dushan Energy Co., Ltd.

20

Zhejiang Hengyi Petrochemicals Co., Ltd.

Zhejiang Hengyi Petrochemical Sales Co., Ltd

3,24%

21

Hangzhou Yijing Chemical Fiber Co., Ltd.

22

Zhejiang Hengyi High-Tech Materials Co., Ltd.

23

Zhejiang Hengyi Polymer Co., Ltd.

24

Haining Hengyi New Material Co., Ltd.

25

Zhejiang Hengyi Research Institute Co., Ltd.

26

Taicang Yifeng Chemical Fiber Co., Ltd.

27

Zhejiang Shuangtu New Material Co., Ltd.

28

Jiaxing Yipeng Chemical Fiber Co., Ltd.

29

Fujian Yijin Chemical Fiber Co., Ltd.

3. Thời hạn áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Mức thuế CBPG tại Mục 2 của Thông báo này sẽ được áp dụng từ ngày có hiệu lực của Quyết định về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2026 (trừ trường hợp được thay đổi, gia hạn theo Quyết định khác của Bộ Công Thương căn cứ trên kết quả rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG theo quy định của pháp luật).

4. Các nội dung khác

Các nội dung về mô tả hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, xuất xứ hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống bán phá giá, thủ tục, hồ sơ kiểm tra và áp dụng biện pháp chống bán phá giá thực hiện theo:

- Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lai-xi-a;

- Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ- BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; và

- Quyết định số 2963/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester và Quyết định số 928/QĐ-BCT ngày 13 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc đính chính một số nội dung của Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2866/QĐ-BCT ngày 01/11/2023 về kết quả rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.801

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!