Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi

Số hiệu: 2810/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Đặng Văn Minh
Ngày ban hành: 30/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2810/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1997/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2089/TTr- SCT ngày 14/12/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016- 2020 tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI

1. Mục tiêu chung: Xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại tỉnh Quảng Ngãi; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của người tiêu dùng nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo đảm công bằng xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến năm 2020, cần đưa ra các mục tiêu cụ thể để đạt được của Chương trình là:

- Bảo đảm tối thiểu 10% cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 10% tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Bảo đảm 50% huyện, thành phố thành lập được Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp huyện, thành phố; tối thiểu 20% huyện phát triển được mạng lưới tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa bàn huyện.

- Hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấp tỉnh hướng đến 30% huyện, thành phố trực thuộc thành lập được tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng.

- Bảo đảm 100% các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 90% vụ việc được tiếp nhận.

3. Phạm vi

Được thực hiện trên địa bàn tỉnh bao gồm các kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được phê duyệt để thực hiện các hoạt động quy định tại Điều 49 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (trách nhiệm của UBND các cấp) và Điều 28 (Nhiệm vụ Nhà nước giao cho tổ chức xã hội thực hiện), Điều 35 (trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương) tại Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hoạt động khác quy định tại Quyết định này.

II. ĐỐI TƯỢNG

1. Đơn vị chủ trì

a) Đơn vị chủ trì Chương trình: UBND tỉnh Quảng Ngãi.

b) Đơn vị chủ trì thực hiện các đề án thuộc Kế hoạch thực hiện Chương trình là Sở Công Thương, các sở ban ngành địa phương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Đối tượng thụ hưởng

Đối tượng thụ hưởng là các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác.

III. NỘI DUNG

1. Thực hiện Quyết định số 2258/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam theo các chủ đề do Bộ Công Thương phát động.

2. Tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua các hoạt động hội thảo, hội nghị, lễ phát động...; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như: truyền hình, truyền thanh, trang tin của tỉnh, trang tin thành phần của Sở Công Thương và tổ chức; treo băng rôn, khẩu hiệu, tổ chức các chương trình và các hình thức khác.

3. Xây dựng và kết nối tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng tại Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Sở Công Thương.

4. Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a) Thành lập các tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

b) Kiện toàn mô hình tổ chức để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải của các tổ chức có liên quan đang thực hiện các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng cụ thể: Xây dựng cơ chế phối hợp và hỗ trợ giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với các cơ quan có chức năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng (chú ý: lĩnh vực an toàn thực phẩm, đo lường, chất lượng).

6. Triển khai Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng: Xây dựng và thực hiện Chương trình Doanh nghiệp vì người tiêu dùng, tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm của mình đối với người tiêu dùng thông qua các hoạt động như:

- Chủ động đưa các chính sách, quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

- Xây dựng bộ phận chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) để tư vấn, hỗ trợ, giải quyết khiếu nại cho người tiêu dùng tại doanh nghiệp.

- Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tờ rơi về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

7. Các hoạt động phát triển về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khác phù hợp với thực tiễn và pháp luật.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Nguyên tắc quản lý kinh phí

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được giao trong dự toán chi ngân sách hàng năm của Sở Công Thương.

b) Việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, và địa phương có liên quan triển khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các nội dung theo Kế hoạch được duyệt và đưa vào dự toán hàng năm, gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tổ chức triển khai.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính: Trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm tra, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Nhà nước về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3 hàng năm)”.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tuyên truyền tại các khu, điểm, cơ sở kinh doanh du lịch và thống nhất địa điểm treo băng rol và nội dung tuyên truyền có liên quan theo quy định.

5. Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với Sở Công Thương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình thuộc lĩnh vực của ngành được phân công.

6. Sở Y tế: Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng theo Kế hoạch thực hiện Chương trình này.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp với Sở Công Thương triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Ngãi thuộc lĩnh vực ngành được phân công.

8. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng theo Kế hoạch thực hiện Chương trình này.

9. Hội Bảo vệ quyền lợi và tiêu dùng tỉnh: Chủ động phối hợp với các Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thống nhất về nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi; chú ý “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (15/3 hàng năm)”.

10. Các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh

Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng và tổ chức các chương trình, hoạt động tri ân người tiêu dùng như: hỗ trợ bảo hành sản phẩm, hỗ trợ, tư vấn sử dụng sản phẩm tiêu dùng an toàn tiết kiệm, giảm giá, khuyến mại, và các hoạt động tri ân khác... nhằm hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam (ngày 15/3 hàng năm)” theo Kế hoạch đề ra.

11. Các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố, các Hiệp Hội doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nghiệp trên địa bàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Liên đoàn LĐ tỉnh Quảng Ngãi;
- Tỉnh đoàn Quảng Ngãi;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH Quảng Ngãi;
- Các trường ĐH, CĐ, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P. ngh/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha604.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Văn Minh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2810/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


358

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251