Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về khai thác, chế biến, cung ứng, sử dụng phế liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 28/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Võ Danh
Ngày ban hành: 02/02/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 28/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 2 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG PHẾ LIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội Đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 111-HĐBT ngày 25 tháng 8 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định những mặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh;
- Theo đề nghị của đồng chí Trưởng ban cải tạo CTNTD Thành phố, đồng chí Giám đốc Công Ty Vật tư tổng hợp và đồng chí Trưởng Ban Quản lý thị trường Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời về khai thác, chế biến, cung ứng, sử dụng phế liệu trên địa bàn Thành phố.

Điều 2- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với bản quy định tạm thời này đều bãi bỏ.

Điều 3- Đồng chí Giám đốc Công ty Vật tư tổng hợp Thành phố cùng Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện bản quy định tạm thời này.

Điều 4- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ KHAI THÁC, PHẾ LIỆU, CUNG ỨNG SỬ DỤNG PHẾ LIỆU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo QĐ số 28/QĐ-UB ngày 2-2-1985 của Ủy ban Nhân dân Thành phố)

Để tăng cường công tác khai thác, chế biến, quản lý việc cung ứng và sử dụng phế liệu phục vụ cho yêu cầu sản xuất. Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời quy định như sau :

I- NGUYÊN TÁC CHUNG:

Điều 1- Vật tư phế liệu, phế thải trên địa bàn thành phố được khuyến khích khai thác, thu gom, chế biến thành nguyên liệu cung cấp cho sản xuất của thành phố.

Vật tư phế liệu, phế thải bao gồm các loại kim loại (đen, màu) và phi kim loại như nhựa, giấy, cao su, thủy tinh v.v… (sau đây gọi tắt là phế liệu)

Điều 2- Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Công ty Vật tư tổng hợp thành phố cùng với Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện sử dụng các Công ty kinh doanh và Cung ứng Vật tư quận, huyện cải tạo, tổ chức sắp xếp lại mạng lưới thu gom mua bán phế liệu tư nhân nhằm phục vụ cho sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp thành phố.

Điều 3- Ngành vật tư cùng với các ngành sản xuất, Liên hiệp xã các cấp và các ngành lưu thông hàng hóa từng bước có biện pháp gắn khâu thu mua, chế biến, cung ứng phế liệu với quản lý sản xuất và quản lý sản phẩm sản xuất từ phế liệu, góp phần tích cực vào công tác cải tạo và quản lý thị trường trên địa bàn thành phố.

II- TỔ CHỨC SẮP XẾP LẠI MẠNG LƯỚI MUA BÁN PHẾ LIỆU:

Điều 4- Căn cứ quy định tạm thời (số 290/QĐ-UB 8-11-1984) của Ủy ban Nhân dân thành phố, những chủ tư nhân chuyên mua buôn, bán buôn phế liệu được hợp tác kinh doanh với Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện, được bảo đảm quyền lợi thỏa đáng với công sức kỹ thuật và tay nghề đã đóng góp vào Cửa hàng hợp tác kinh doanh. Riêng số vốn bỏ vào hợp tác kinh doanh được chia lãi tương xứng theo nguyên tắc cùng kinh doanh cùng chia lãi.

Điều 5- Khuyến khích những người lao động đi thu nhặt phế liệu bán cho trạm thu mua phế liệu quốc doanh hoặc bán cho các cửa hàng hợp tác kinh doanh theo giá cả thỏa thuận giữa đôi bên.

III- PHÂN CÔNG PHÂN CẤP KHAI THÁC THU MUA:

Điều 6- Những đơn vị kinh tế (khu vực Nhà nước, khu vực tập thể) có phế liệu được sử dụng phế liệu đó vào nhiệm vụ sản xuất của mình (không kể khối lượng theo chỉ tiêu mà cơ quan chủ quản cấp trên điều động cho đơn vị khác). Số phế liệu dư thừa không dùng đến, đơn vị được bán cho các trạm hoặc cửa hàng hợp tác kinh doanh thuận tiện mà mình chọn.

Phế liệu, phế thải trong nhân dân do những người lao động trong mạng lưới của các cửa hàng hợp tác kinh doanh phế liệu hoặc trạm thu mua phế liệu thu gom được trao đổi theo giá thỏa thuận hợp lý.

Điều 7- Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện giúp Ủy ban Nhân dân quận, huyện chỉ đạo thực hiện chánh sách, tổ chức và quản lý các trạm, các cửa hàng hợp tác kinh doanh phế liệu phế thải trên địa bàn quận, huyện. Phế liệu phế thải được Công ty chỉ đạo khai thác gồm những phế liệu phế thải của những xí nghiệp trực thuộc quận, huyện và trong dân, phế liệu phế thải từ các địa phương liên kết kinh tế, và những mối hàng cũ của các chủ tư nhân (nay tham gia vào các cửa hàng hợp tác kinh doanh) mang đến.

Điều 8- Xí nghiệp khai thác và chế biến phế liệu trực thuộc Công ty vật tư tổng hợp thành phố được phân công:

- Khai thác nguồn phế liệu tập trung có khối lượng lớn trên địa bàn thành phố như thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải đã thanh lý hoặc do chiến tranh để lại.

- Khai thác phế liệu ở những khu vực trên địa bàn các quận, huyện mà Công ty kinh doanh vật tư các quận, huyện không khai thác.

- Phối hợp với các cơ quan được phân cấp, tổ chức khai thác phế liệu ở sông, biển trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức chế biến phế liệu do xí nghiệp thu mua và giúp chế biến phế liệu của các Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện và các đơn vị khác để tạo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các cơ sở sản xuất.

Điều 9- Các xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh thuộc các ngành sản xuất nếu có mối hàng cũ về phế liệu (dùng cho sản xuất của ngành mình) trên địa bàn các quận, huyện vẫn được quan hệ mua bán như cũ nhưng cần thông báo cho Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện biết để phối hợp quản lý, tránh mọi sơ hở, tranh mua tranh bán…

Điều 10- Các tổ chức thu mua phế liệu của thành phố cũng như quận huyện không được thu mua trong những trường hợp sau đây:

- Phế liệu được phép quá cảnh qua địa bàn thành phố.

- Phế liệu kim loại do các cơ quan được phân công vận chuyển đi giao nộp hoặc phục vụ cho công nghiệp luyện kim theo chỉ tiêu kế hoạch có đủ thủ tục xuất kho và phiếu vận chuyển.

- Phế liệu đưa gia công theo đúng quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

- Phế liệu của các tỉnh, thành phố bạn trao đổi, nhượng bán với các đơn vị trực thuộc thành phố theo Quyết định 313 và 94/UB của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 11- Các cơ sở tư nhân chế biến vật tư phế liệu được cải tạo và tổ chức lại theo các hình thức phù hợp như đối với các cơ sở tiểu thủ công nghiệp của các ngành kinh tế kỹ thuật khác; sẽ làm nhiệm vụ gia công chế biến các loại phế liệu thành nguyên liệu cho các ngành sản xuất công nghiệp.

IV- CHẾ BIẾN VÀ CUNG ỨNG :

Điều 12. – Nguyên liệu tạo ra từ phế liệu do Công ty vật tư tổng hợp thành phố hoặc các công ty kinh doanh vật tư quận huyện quản lý tuỳ theo nguồn phế liệu, sẽ được cung ứng trực tiếp cho các cơ sở sản xuất quốc doanh, công tư hợp doanh hay tiểu thủ công nghiệp. Việc quản lý các sản phẩm sản xuất bằng các loại nguyên liệu chế biến từ phế liệu áp dụng theo các chế độ hiện hành của Nhà nước.

Điều 13. - Để tạo điều kiện thuận lợi giúp ngành vật tư nắm được nguồn vật tư, phế liệu, các cơ sở sản xuất có nhận phế liệu hoặc nguyên liệu có nghĩa vụ trao đổi lại một số sản phẩm để ngành vật tư có quỹ hàng hoá tiếp tục trao đổi tạo nguồn vật tư và phế liệu. Công ty Vật tư tổng hợp thành phố và Công ty kinh doanh vật tư quận, huyện chịu trách nhiệm tập trung số hàng hoá được trao đổi, tổ chức thành quỹ hàng hoá và chỉ được phép sử dụng quỹ hang hoá và chỉ được phép sử dụng quỹ hang hoá này trong quan hệ trao đổi nắm lại nguồn vật tư, phế liệu, phế thải.

Điều 14. - Những vật tư phế liệu thu mua được ngoài việc phân phối trực tiếp cho các cơ sở theo hợp đồng, đều được ngành vật tư chọn lọc sơ chế tạo thành nguyên vật liệu và cung cấp lại cho các cơ sở sản xuất theo hợp đồng.

V- PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ GIÁ CẢ :

Điều 15- Căn cứ khung giá mua và bán do Ủy ban Vật giá thành phố quy định, Công ty Vật tư tổng hợp thành phố hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc và các Công ty kinh doanh vật tư quận huyện thực hiện kế hoạch nắm nguồn hàng, không để tình trạng tranh mua tranh bán, tùy tiện đẩy giá lên. Khung giá phải đảm bảo tính linh hoạt phù hợp với những điều kiện giống nhau của từng mặt hàng, từng khu vực, có tác dụng tập trung được nguồn phế liệu cho các tổ chức được phân công và phân cấp quản lý.

- Đối với những người mang phế liệu về thành phố bán cho các mối cũ nay đã vào hợp tác kinh doanh với Nhà nước, được khuyến khích bán theo giá thỏa thuận.

- Đối với những người lao động đi thu nhặt, mua gom phế liệu trong dân bán cho các trạm thu mua hoặc các cửa hàng hợp tác kinh doanh được tính theo giá thỏa thuận và được thưởng nếu khối lượng thu gom nhiều hơn hợp đồng ký kết.

- Đối với các xí nghiệp có phế liệu phế thải không sử dụng được vào khâu sản xuất của mình, được bán lại cho trạm thu mua phế liệu, cửa hàng hợp tác kinh doanh bằng giá mà trạm và cửa hàng hợp tác kinh doanh đang mua, được thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng hàng hóa mà ngành vật tư đang quản lý.

Điều 16- Cơ quan Tài chánh và Ngân hàng các cấp giải quyết vốn và tiền mặt, chế độ thanh toán đúng với những điều nêu trong văn bản này tạo điều kiện cho ngành vật tư và các loại hình cải tạo tổ chức lại của ngành vật tư hoạt động có kết quả.

Điều 17- Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Công ty Vật tư tổng hợp của thành phố quan hệ với các tỉnh, thành phố bạn tạo sự phối hợp để công tác tổ chức sắp xếp lại ngành hàng phế liệu trên địa bàn thành phố, cũng như trong quan hệ mua bán, trao đổi phế liệu với các tỉnh, thành phố, được tiến hành thuận lợi, đạt kết quả.

Điều 18- Các tỉnh, thành phố bạn mang phế liệu đến bán tại thành phố được khuyến khích như sau:

a) Những vật tư phế liệu đưa về thành phố đều làm nghĩa vụ thuế tại gốc, được xét miễn giảm thuế tại Thành phố nếu chấp hành tốt các quy định của thành phố.

b) Nếu là tổ chức kinh tế của khu vực Nhà nước hay khu vực tập thể đưa phế liệu về thành phố theo kế hoạch liên kết giữa hai địa phương hay có quan hệ từ trước thì vẫn được thực hiện như cũ, thanh toán theo giá cả thỏa thuận hoặc trao đổi hàng hoá hai chiều theo hợp đồng đã ký kết.

c) Các chủ tư nhân mua gom phế liệu từ các địa phương bạn đưa về thành phố bán cho các trạm thu mua quốc doanh hoặc cửa hàng hợp tác kinh doanh theo quan hệ cũ, nếu khối lượng phế liệu đưa về nhiều hơn khối lượng phế liệu đã đóng thuế tại gốc, thành phố sẽ xét chiếu cố thuế buôn chuyến.

Điều 19- Các quận, huyện giao nộp phế liệu kim loại và thép vụn cho thành phố được nhận lại thép thành phẩm hoặc một số vật tư ngoài chỉ tiêu mà quận, huyện có nhu cầu theo tỷ lệ được quy định phù hợp với giá trị kinh tế - kỹ thuật của từng mặt hàng mà quận, huyện đã giao nộp.

Điều 20- Đối với người lao động có hợp đồng thu gom phế liệu thương xuyên với các trạm thu mua quốc doanh hay cửa hàng hợp tác kinh doanh nếu bảo đảm thực hiện tốt hợp đồng, thì tùy theo giá trị phế liệu phế thải và nếu số lượng nhiều hơn số lượng giao ước, người thu gom phế liệu hàng tháng được thưởng tiền hoặc hiện vật; mức thưởng cụ thể do Công ty Vật tư tổng hợp thành phố quy định và được hạch toán vào phí kinh doanh của Công ty hoặc cửa hàng hợp tác kinh doanh.

VI- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH:

Điều 21- Quy định này thi hành tạm thời.

Công ty Vật tư tổng hợp thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, các cơ quan chức năng có liên quan, có nhiệm vụ hướng dẫn việc thực hiện.

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về khai thác, chế biến, cung ứng, sử dụng phế liệu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.474
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110