Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Số hiệu: 28/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Văn Bình
Ngày ban hành: 20/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
 TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2014/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 103/TTr-SCT ngày 16/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công Thương(b/c);

- TT.Tỉnh ủy(b/c);
-
TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Cục KTVBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- PVP, các phòng CV;
- Trung tâm THCB;
- Lưu: VT, (LC).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Bình

 

QUY ĐỊNH

VỀ QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 28 /2014/QĐ-UBND ngày 20/12/20
14 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ (Gọi tắt là chuyển đổi mô hình chợ) do Nhà nước quản lý sang mô hình doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý.

2. Quy định này áp dụng cho các chợ đang hoạt động do Nhà nước đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt đang hoạt động theo mô hình do Nhà nước quản lý.

Điều 2. Nguyên tắc chuyển đổi mô hình chợ

1. Quá trình chuyển đổi mô hình chợ phải công khai minh bạch, theo kế hoạch được duyệt nhằm đảm bảo ổn định xã hội, an ninh trật tự và phù hợp với trình độ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; bảo đảm các chế độ, quyền lợi của người lao động thuộc Ban quản lý chợ, các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia các hoạt động kinh doanh tại chợ; đáp ứng các yêu cầu quản lý của Nhà nước và hiệu quả kinh tế - xã hội của các chợ sau chuyển đổi.

2. Đối với chợ khi chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý, thực hiện chuyển giao toàn bộ nhân sự của Ban, Tổ quản lý chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tiếp nhận sử dụng. Những cán bộ thuộc biên chế Nhà nước (nếu có) do UBND cấp có thẩm quyền quyết định việc chuyển giao hay không chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và giải quyết các chính sách, chế độ theo quy định hiện hành.

3. UBND các huyện và thành phố (Gọi tắt là UBND cấp huyện) chịu trách nhiệm trong việc xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình chợ với tất cả các hạng chợ trên địa bàn được giao quản lý.

4. Phương án chuyển đổi mô hình chợ phải được thẩm định, phê duyệt đúng quy định và thông tin công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ.

5. Nhà nước không nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ (trừ một số chợ hạng 1, chợ đầu mối tại trung tâm kinh tế, đô thị có tầm ảnh hưởng tới trật tự an toàn và an sinh xã hội do UBND tỉnh xem xét, quyết định việc nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ).

Chương II

QUY TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ CHỢ

Điều 3. Trình tự thực hiện

Chuyển đổi mô hình quản lý chợ được thực hiện theo trình tự sau:

1. Thành lập Ban Chuyển đổi mô hình quản lý chợ (sau đây gọi là Ban chuyển đổi chợ).

2. Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Thẩm định và phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

4. Thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

5. Tổ chức lựa chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để giao quản lý chợ theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.

6. Trình UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyển giao chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý.

Điều 4. Thành lập Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi chợ được thành lập ở cấp tỉnh và cấp huyện

a) Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh: Do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương. Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực là Lãnh đạo Sở Công Thương và các thành viên là đại diện các Sở, ban ngành liên quan.

b) Ban chuyển đổi chợ cấp huyện: Do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thành phố. Thành phần Trưởng Ban là Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Phó Trưởng Ban thường trực là Lãnh đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Phòng Kinh tế thành phố và các thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ

a) Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh:

- Chỉ đạo, hướng dẫn Ban chuyển đổi chợ cấp huyện xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn.

- Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ của các huyện, thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện và các khó khăn vướng mắc (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

- Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, trực tiếp chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh.

b) Nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện:

- Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn, trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Triển khai tổ chức thực hiện Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn theo Phương án đã được phê duyệt.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế thành phố là Cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện, trực tiếp chủ trì triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện.

Điều 5. Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi chợ cấp huyện trực tiếp xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn.

a) Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được xây dựng tổng thể, dài hạn cho tất cả các chợ trên địa bàn, có phân kỳ ưu tiên cho từng giai đoạn.

b) Trong quá trình thực hiện, đối với các chợ có nhu cầu chuyển giao trước cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã thực hiện xây dựng Phương án riêng cho từng chợ để trình thẩm định và phê duyệt.

2. Nội dung xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ:

a) Đánh giá hiện trạng chợ bao gồm:

- Hồ sơ pháp lý về thành lập chợ; hồ sơ về tài sản, quy mô xây dựng và nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ; hồ sơ về đất đai; hồ sơ về công nợ;

- Báo cáo quyết toán (hoặc báo cáo tài chính, sổ sách tài liệu thu chi) của chợ tại thời điểm chuyển đổi; tình hình hoạt động kinh doanh của chợ;

- Danh sách của lao động thuộc Ban Quản lý chợ, Tổ Quản lý chợ tại thời điểm chuyển đổi và danh sách những người dự kiến chuyển sang doanh nghiệp hoặc hợp tác xã sau chuyển đổi chợ.

b) Thực hiện kiểm kê, xác định lại giá trị toàn bộ tài sản, nguồn vốn đã đầu tư và công nợ của chợ tại thời điểm chuyển đổi có xác nhận của cơ quan chức năng.

c) Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ gồm:

- Phương án quản lý và sử dụng đất đai; Phương án bàn giao tài sản chợ; Phương án quản lý và sử dụng tài sản chợ; Phương án hoàn trả tài sản còn lại của chợ cho ngân sách Nhà nước đã đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ trước khi chuyển giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

- Phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ sau chuyển đổi.

- Phương án sử dụng lao động gồm:

+ Danh sách toàn bộ lao động có tên trong danh sách thường xuyên Ban, tổ quản lý chợ tại thời điểm xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ.

+ Danh sách và số lượng người lao động tiếp tục được sử dụng, người lao động đưa đi đào tạo lại để tiếp tục sử dụng.

+ Danh sách và số lượng người lao động nghỉ hưu (nếu có).

+ Danh sách và số lượng người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động (không bố trí được việc làm, hết hạn hợp đồng lao động).

+ Biện pháp và nguồn tài chính bảo đảm thực hiện Phương án.

- Các yêu cầu khác để phục vụ công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

d) Cơ chế hỗ trợ việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Đối với những chợ có khó khăn khi chuyển đổi thì đơn vị lập Phương án chuyển đổi đề xuất cơ chế hỗ trợ theo quy định của pháp luật để việc chuyển đổi được tiến hành thuận lợi.

đ) Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên liên quan khi thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ: Trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của đơn vị đang quản lý chợ; của doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý chợ; của chính quyền địa phương có chợ trên địa bàn; của các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan đến việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

Điều 6. Thẩm định Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thực hiện thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đối với tất cả các chợ trên địa bàn tỉnh.

2. Ban chuyển đổi chợ cấp huyện gửi hồ sơ phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ cho Cơ quan thường trực Ban Chuyển đổi chợ cấp tỉnh (Sở Công Thương) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp. Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ;

- Nội dung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh tiến hành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong trường hợp phải hoàn chỉnh lại hồ sơ theo yêu cầu thẩm định, Ban chuyển đổi chợ cấp huyện tiến hành chỉnh sửa, bổ sung và hoàn chỉnh và gửi cho Cơ quan thường trực Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa.

4. Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được phê duyệt là căn cứ để thực hiện chuyển giao các chợ trên từng địa bàn cho các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tổ chức quản lý.

Điều 7. Thông báo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

1. Sau khi Phương án chuyển đổi mô hình chợ được phê duyệt, Ban chuyển đổi chợ theo phân cấp tiến hành thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở chính quyền địa phương và Ban, Tổ quản lý chợ được chuyển đổi để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

2. Ban chuyển đổi chợ có trách nhiệm tuyên truyền, giải đáp các chủ trương chính sách có liên quan đến công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ; cung cấp hồ sơ, tài liệu cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các đối tượng khác có nhu cầu tìm hiểu để tham gia tiếp nhận quản lý chợ.

3. Thời hạn thông báo công khai và cung cấp hồ sơ là 15 ngày làm việc kể từ ngày Phương án được UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 8. Quy trình lập, đăng ký hồ sơ tiếp nhận quản lý chợ

1. Lập hồ sơ: Sau khi Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ được phê duyệt, các doanh nghiệp, hợp tác xã có nhu cầu tiếp nhận quản lý chợ thực hiện lập hồ sơ đăng ký được nhận chuyển giao quản lý chợ, hồ sơ gồm:

a) Công văn đề nghị chuyển giao quản lý chợ.

b) Hồ sơ năng lực của đơn vị gồm:

- Giới thiệu về đơn vị: tên gọi, trụ sở làm việc, số tài khoản, nơi mở tài khoản, ngành nghề kinh doanh, năng lực tài chính, kinh nghiệm tổ chức quản lý kinh doanh.

- Phương án giải quyết các nội dung, yêu cầu, điều kiện của Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.

- Quyền lợi, trách nhiệm của các đối tượng có liên quan trong thực hiện Phương án.

- Các đề xuất, kiến nghị.

c) Phương án tổ chức quản lý chợ.

d) Các tài liệu khác có liên quan.

đ) Cam kết tổ chức quản lý hoạt động chợ theo quy định hiện hành.

2. Tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký tiếp nhận quản lý chợ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo khoản 1 Điều này được lập thành 10 bộ và nộp cho Cơ quan thường trực Ban chuyển đổi chợ cấp huyện qua đường bưu điện hoặc trực tiếp để được xem xét giải quyết theo quy định.

Điều 9. Xét chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để giao quản lý chợ

1. Ban chuyển đổi chợ cấp huyện trực tiếp nhận hồ sơ và tổ chức xét chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn, trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Tiêu chí xét chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để giao quản lý chợ:

a) Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, nội dung của Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

b) Việc xét chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã căn cứ vào số điểm đánh giá đối với từng chỉ tiêu trong tổng số số điểm 100 điểm như sau:

- Năng lực tài chính: Tối đa 30 điểm

- Năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ: Tối đa 30 điểm

- Sự phù hợp của Phương án kinh doanh, khai thác và quản lý chợ của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đề xuất với Phương án đã được phê duyệt: Tối đa 20 điểm

- Khả năng đáp ứng các yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ (hoàn trả toàn bộ hoặc một phần kinh phí nhà nước đã đầu tư xây dựng chợ, đóng góp ngân sách địa phương, thu hút lao động địa phương): Tối đa 20 điểm.

Tổng số điểm đánh giá năng lực của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được xem xét để quyết định giao quản lý chợ.

c) Tiêu chí ưu tiên: Trong số các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã đủ số điểm để xem xét quyết định giao quản lý chợ được áp dụng tiêu chí ưu tiên đối với doanh nghiệp hoặc hợp tác xã có Phương án theo thứ tự:

- Xây dựng mới lại toàn bộ chợ.

- Cải tạo, sửa chữa lại cơ sở hạ tầng, địa điểm kinh doanh tại chợ.

3. Trường hợp có từ 02 đơn vị trở lên đủ điều kiện để xét chọn giao quản lý một chợ phải tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu để xem xét, quyết định lựa chọn và giao đơn vị tiếp nhận quản lý chợ.

4. Thời gian xét chọn xét chọn, thẩm định và thực hiện đấu thầu theo Luật Đấu thầu (nếu có) không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày Ban chuyển đổi chợ cấp huyện nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ và hợp lệ việc tiếp nhận quản lý chợ của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, trong đó:

a) Ban chuyển đổi chợ cấp huyện xem xét, lựa chọn trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định: Không quá 15 ngày làm việc.

b) Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định, tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu (nếu có) trình UBND tỉnh xem xét, quyết định: Không quá 15 ngày làm việc.

Điều 10. Quyết định giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ

1. UBND tỉnh quyết định việc giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ.

2. Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thực hiện thẩm định, tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu (nếu có) và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với từng chợ giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý.

3. Nội dung Quyết định giao cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ:

- Tên doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ

- Nội dung cơ bản của Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ

- Quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ và các cơ quan liên quan

- Tổ chức thực hiện

- Xử lý vi phạm

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các sở, ban ngành của tỉnh

1. Sở Công Thương

a) Là Cơ quan thường trực của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành viên của Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thực hiện Quy định này.

b) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thành lập Ban chuyển đổi mô hình chợ cấp tỉnh.

c) Thực hiện công tác tuyên truyền, vận động thu hút doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tham gia thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

đ) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh thu hồi quyết định giao doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ không thực hiện đúng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.

2. Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan định giá tài sản các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

b) Hướng dẫn cơ quan chuyên môn cấp huyện về trình tự, thủ tục định giá tài sản của các chợ hạng 2 và hạng 3, phối hợp thẩm định làm cơ sở để UBND cấp huyện phê duyệt.

c) Hướng dẫn xử lý tài chính đối với tài sản của các chợ và chi phí thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý các chợ trên địa bàn tỉnh.

d) Chủ trì trong việc thẩm định mức giá thuê địa điểm kinh doanh tại chợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chợ. Hướng dẫn cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư về lĩnh vực đầu tư chợ.

b) Hướng dẫn trình tự, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chợ.

c) Chủ trì trong việc xem xét, thẩm định để trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ có Phương án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp chợ.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các chợ được chuyển giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý trình UBND tỉnh theo quy định. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai đối với các khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng chợ.

b) Chủ trì thực hiện công tác kiểm tra, quản lý Nhà nước về môi trường trong quản lý, kinh doanh khai thác chợ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành.

5. Sở Xây dựng

a) Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng khi có yêu cầu.

b) Hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng chợ theo quy định hiện hành trong đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp chợ.

c) Thực hiện công tác quản lý chất lượng và cấp giấy phép xây dựng công trình theo phân cấp của UBND tỉnh.

6. Sở Lao động, Thương binh & Xã hội

a) Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với người lao động được ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động đang làm việc tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình chợ.

b) Chủ trì đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động tại các chợ.

7. Sở Nội vụ

Hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công nhân viên hưởng lương từ ngân sách đang làm việc tại Ban quản lý, Tổ quản lý chợ khi thực hiện chuyển đổi mô hình chợ.

8. Cục Thuế tỉnh

Quản lý, kiểm tra việc thu, nộp ngân sách của các đơn vị quản lý chợ (tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, các khoản thu nộp ngân sách khác).

9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ban ngành liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách phát triển, quản lý chợ và mô hình hợp tác xã quản lý chợ trong lĩnh vực kinh tế tập thể.

b) Thực hiện công tác vận động, tuyên truyền để thu hút các hợp tác xã tham gia chuyển đổi mô hình quản lý chợ và thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp chợ.

Điều 12. Trách nhiệm của UBND cấp huyện

1. Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện.

2. Đôn đốc, giám sát Ban chuyển đổi chợ cấp huyện xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ, xét chọn doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý chợ trên địa bàn theo Quy định này để trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt.

3. Tuyên truyền, vận động, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã tham gia tiếp nhận quản lý, đầu tư xây dựng chợ theo chủ trương chính sách Đảng và Nhà nước và theo Quy định này

4. Trực tiếp chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn theo Phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến tài sản, đất đai, lao động trong quá trình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

5. Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, quản lý, điều hành, đầu tư xây dựng chợ, việc thực hiện Phương án đã được phê duyệt của doanh nghiệp, hợp tác xã được chuyển giao quản lý chợ, kịp thời phát hiện các vi phạm, sai sót để có các giải pháp xử lý và kiến nghị xử lý kịp thời.

6. Báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi mô hình quản lý chợ về Cơ quan thường trực Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 13. Trách nhiệm của UBND cấp xã, phường, thị trấn

1. Phối hợp cung cấp các thông tin cần thiết có liên quan trong quá trình xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ của Ban chuyển đổi chợ cấp huyện đối với các chợ trên địa bàn quản lý.

2. Tuyên truyền, vận động về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc khuyến khích chuyển giao hệ thống chợ cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản lý.

3. Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thành lập các hợp tác xã tham gia quản lý các chợ trên địa bàn theo Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt.

Điều 14. Trách nhiệm của Ban, Tổ quản lý chợ

1. Tổng hợp cung cấp số liệu, thông tin có liên quan về hiện trạng chợ đang quản lý để Ban chuyển đổi chợ cấp huyện xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý.

2. Phối hợp triển khai thực hiện các quy định về chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo Phương án đã được phê duyệt.

3. Thông báo công khai Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt tại Ban quản lý chợ để doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ kinh doanh biết và thực hiện.

Điều 15. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được giao quản lý chợ

1. Tiếp nhận toàn bộ hiện trạng chợ bao gồm: Cơ sở hạ tầng, bộ máy quản lý, nhân viên, tài chính, tài sản cố định và các hồ sơ về tài liệu liên quan.

2. Thực hiện đúng nội dung Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được duyệt; tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo các quy định hiện hành;

3. Thực hiện nộp tiền thuê đất, sử dụng đất, hoàn trả trị giá các tài sản còn lại của chợ cho ngân sách Nhà nước (nếu có) và các khoản nộp ngân sách Nhà khác theo quy định của pháp luật.

4. Sau khi chuyển đổi, các doanh nghiệp hoặc hợp tác xã quản chợ hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã. Đảm bảo việc kinh doanh tại chợ diễn ra bình thường, không xáo trộn trước, trong và sau khi chuyển đổi mô hình quản lý chợ.

5. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được giao quản lý chợ thực hiện tiếp nhận và triển khai công tác quản lý chợ sau không quá 90 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển giao, quá thời hạn trên sẽ thực hiện xem xét thu hồi quyết định. Trong trường hợp doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được giao quản lý chợ có phương án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo chợ thực hiện theo quy định của Giấy chứng nhận đầu tư. Các khó khăn vướng mắc, thay đổi, điều chỉnh bổ sung trong công tác tiếp nhận, quản lý, đầu tư xây dựng phải báo cáo và trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, sau khi có quyết định điều chỉnh, bổ sung của cấp có thẩm quyền mới được tiếp tục triển khai thực hiện.

Điều 16. Thời gian thực hiện

1. Thành lập Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh và huyện trước ngày 31/3/2015.

2. Xây dựng Phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn xong trong tháng 9/2015, trình Ban chuyển đổi chợ cấp tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án chậm nhất 31/12/2015.

3. Trong quá trình thực hiện, đối với các chợ có phát sinh yêu cầu chuyển đổi mô hình chợ trước được xem xét, thực hiện riêng để đảm bảo chợ sớm được chuyển giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã quản lý theo quy định.

Điều 17. Điều khoản thi hành

1. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành liên quan của tỉnh và UBND các huyện, thành phố chủ động triển khai thực hiện Quy định này.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2014/QĐ-UBND về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36