Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2791/QĐ-UBND thủ tục hành chính nuôi con nuôi trọng tài thương mại Quảng Trị 2015s

Số hiệu: 2791/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 16/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG TRỊ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2791/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI VÀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 ca Chính phvề kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 402/TTr-STP ngày 09/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi và Trọng tài Thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Sở Tư pháp, Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành sổ; giới thiệu trên báo chí; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh... để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thủ tục hành chính lĩnh vực Nuôi con nuôi, Lĩnh vực Trọng tài Thương mại đã được công btại Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 10/4/2014 của Chủ tịch UBND tnh trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh Văn phòng UBND tnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tnh; Chủ tịch UBND huyện, thành ph, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kim soát TTHC-BTP;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG TRỊ
(B
an hành kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Chtịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP

STT

Tên thủ tc hành chính

Ghi chú

A. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

I

Thủ tục hành chính sửa đi, bổ sung: 3 thủ tục

 

1

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em)

 

2

Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin đích danh (đã xác định được trẻ em)

 

3

Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi Vit Nam

 

B. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI:

I.

Thủ tục hành chính mới: 14 thủ tục

 

1

Cp lại Giy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

2

Thông báo vviệc thay đổi địa đim đặt trụ sở, trưởng văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

 

3

Thông báo vviệc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài

 

4

Thông báo vviệc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài tại nước ngoài

 

5

Thông báo thay đổi địa đim đặt trụ sở của Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

6

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác

 

7

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tnh, thành phtrực thuộc trung ương khác

 

8

Thông báo thay đổi trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

9

Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

10

Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

11

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

 

12

Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

13

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

 

14

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài

 

II

Thủ tc hành chính bãi bỏ: 03 thủ tc

 

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài thương mại

 

2

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài thương mại

 

3

Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài thương mại

 

Tng cộng: 20 thủ tục

Phần II

NỘI DUNG, CỦA TTHC MỚI, TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP

I. LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI:

1. Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin không đích danh (chưa xác định được trẻ em):

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nhận con nuôi nộp hồ sơ cho Cục Con nuôi thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, nếu không có tổ chức con nuôi nước ngoài thì nộp thông qua Cơ quan đại diện ngoại giao hoặc Cơ quan Lãnh sự tại Việt Nam.

- c 2: Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ và chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi về Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị.

- Bước 3: STư pháp giới thiệu trẻ em và báo cáo UBND tnh cho ý kiến. Sở Tư pháp chuyển cho Cục Con nuôi 01 bộ hồ sơ của trem kèm theo văn bản đồng ý của UBND tỉnh.

- Bước 4: Cục Con nuôi kiểm tra kết quả giới thiệu trẻ em. Lập bản đánh giá việc trẻ em Việt Nam đủ điều kiện được cho làm con nuôi nước ngoài và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú.

- Bước 5: Cục Con nuôi thông báo cho Sở Tư pháp ý kiến đồng ý của người xin nhận con nuôi.

- Bước 6: Sở Tư pháp trình UBND tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

- c 7: Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi;

- c 8: STư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ tịch và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở Sở Tư pháp;

- Bước 9: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ của người nhận con nuôi nộp tại Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp);

- Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nộp trực tiếp tại STư pháp (Số 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tnh Quảng Trị)

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của người nhận con nuôi: (02 bộ)

- Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định);

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú;

- Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

- Bản điều tra về tâm lý, gia đình (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe (được cp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bn xác nhận thu nhập và tài sản (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

* Slượng hồ sơ:

Hồ sơ của người được gii thiệu làm con nuôi: (03 bộ)

Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng, gồm những loại giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh (Bản sao);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

- Biên bn xác nhận do y ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đi với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối vi trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đi với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bcha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đmất năng lực hành vi dân sự;

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng;

- Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em;

- Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành.

c) Thi hạn giải quyết: 110 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người nhận con nuôi.

d) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

e) Cơ quan thc hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Con nuôi-BTư pháp; Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh-Xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trực thuộc; Công an tnh (trường hợp hồ sơ phải xác minh thuộc chức năng của cơ quan Công an); UBND cp xã.

f) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.

g) Lệ phí (nếu có): 9.000.000 đồng/trường hợp; 50.000.000 đồng chi phí (nộp tại Cục Nuôi con nuôi).

Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ em thứ hai trđi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (không đích danh) theo mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04.a (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP);

- Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em theo mẫu TP/CN-2014/CNNNg.05 (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giấy tờ, tài liệu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phi được hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng ở Việt Nam, trừ trường hợp được min hp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tc có đi có lại.

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Người nhận con nuôi phải có mặt ở Việt Nam để trực tiếp nhận con nuôi trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp; trường hợp vợ chồng xin nhận con nuôi mà một trong hai người vì lý do khách quan không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi thì phải có ủy quyền cho người kia; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn trên có thể kéo dài, nhưng không quá 90 ngày. Hết thời hạn nêu trên, nếu người nhận con nuôi không đến nhận con nuôi thì Ủy ban nhân dân cấp tnh hủy quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

l) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định s 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sdụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

 

Mẫu TP/CN-2014/CNNNg.05

VĂN BẢN VỀ ĐẶC ĐIỂM,
SỞ THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM

I. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM:

Họ và tên: ........................................................................... Giới tính:.............................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................................

Lý do tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

□ Mồ côi 

□ Bị bỏ rơi 

□ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác (nêu rõ hoàn cảnh đặc biệt): ...............................

.........................................................................................................................................

Thông tin về gia đình ruột của trẻ em (nếu có): ..............................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA TRẺ EM:

1. Tình trạng sức khoẻ khi sinh ra/hoặc khi được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Tình trạng sức khỏe hiện tại:            Chiều cao: ……………   Cân nặng: …………

□ Bình thường  

□ Có nhu cầu chăm sóc đặc biệt:  

i. Nhu cầu chăm sóc đặc biệt: dị tật, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị cả đời hoặc các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng khác của trẻ em.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

ii. Quá trình điều trị đã được thực hiện:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

iii. Kế hoạch điều trị (nếu có):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Tiêm chủng:

□ Đã được tiêm chủng (cung cấp sổ tiêm chủng cho cha mẹ nuôi)

□ Chưa được tiêm chủng.

4. Sự phát triển:

 

Phù hợp với độ tuổi

Cần phát triển những khả năng này

Khả năng vận động

Khả năng giao tiếp, tương tác

Khả năng ngôn ngữ

Khả năng nhận thức

Khả năng học tập

Những khả năng khác: ....................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

III. SỞ THÍCH ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM (nêu những sở thích đáng lưu ý của trẻ em để giúp cha mẹ nuôi biết cách đáp ứng nhu cầu của trẻ em):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

IV. THÓI QUEN ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM (nêu những thói quen về ăn uống, sinh hoạt, các loại thức ăn gây dị ứng để giúp cha mẹ nuôi biết cách chăm sóc trẻ em):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT:...........................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền1
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

............, ngày............tháng...........năm............
Người làm báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

1 Trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng, thì giám đốc cơ sở nuôi dưỡng xác nhận. Trường hợp trẻ em sống tại gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận.

 

Ảnh 4x6cm
Photograph 4x6 cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

Ảnh 4x6cm
Photograph 4x6 cm

 

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM
LÀM CON NUÔI
(Không đích danh - dùng cho trường hợp người nhận con nuôi nộp hồ sơ thông qua tổ chức con nuôi nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION
(Used for non-nominal request and the applicant submits the dossier via foreign adoption agency licensed to operate in Vietnam)

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nơi sinh/Place of birth

 

 

Quốc tịch/Nationality

 

 

Nghề nghiệp/Occupation

 

 

Nơi thường trú

Permanent residence

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

 

 

Nơi cấp/Place of issue

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em có đặc điểm như sau làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following characteristics:

Độ tuổi/Age: ..............................................................................................................

Giới tính/Sex: ...........................................................................................................

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ..........................................................................

Những đặc điểm khác, nếu có/Other characteristics, if any: ....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Lý do xin nhận con nuôi/Reasons for adoption:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Chúng tôi/tôi ủy quyền cho Tổ chức con nuôi1 ..............................................................thay mặt chúng tôi/tôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam.

We/I have appointed ................................................................... to act on our/my behalf in fulfilling all necessary adoption procedures in Vietnam.

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nurture and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable laws. In addition, we/I commit to send to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing the report on the development of our/my adopted child (with the photographs) every 6 months within three years from the day of delivery anh receipt.

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to propose the Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to examine and approve our/my request.

 

 

.................., ngày........................ tháng .............. năm...........
.............................., on....................................................

 

ÔNG /Mr.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

BÀ/Mrs.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

_______________

1 Ghi tên Tổ chức con nuôi nhận hỗ trợ cho người xin nhận con nuôi/Full name of appointed Adoption Agency

 

2. Thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trong trường hợp xin đích danh (đã xác định được trẻ em):

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nhận con nuôi trực tiếp nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi cho Cục Con nuôi. Nếu có lý do chính đáng không thể trực tiếp nộp thì có thể ủy quyền cho người thân thích hoặc gửi qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm, có dấu niêm phong hợp lệ.

- Bước 2: Cục Con nuôi kiểm tra, thẩm định hồ sơ và chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi về S Tư pháp tnh Quảng Trị để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Bước 3: UBND tỉnh ra quyết định cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài.

- Bước 4: Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, S Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam để nhận con nuôi.

- Bước 5: Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sSở Tư pháp.

- Bước 6: Đương sự nhận kết quả tại Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ ca người nhận con nuôi nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến tại Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp);

- Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (Số 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tnh Quảng Trị)

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của người nhận con nuôi: 02 bộ (nộp tại Cục Con nuôi-B Tư pháp)

- Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định);

- Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú;

- Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

- Bản điều tra về tâm lý, gia đình (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân.

- Tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được xin đích danh, gồm một trong các loại giấy tờ sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi;

+ Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

+ Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột;

+ Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em thuộc một trong các trường hợp: Trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo gồm trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trem bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài: 03 bộ (01 bộ nộp tại Cục Con nuôi-BTư pháp, 02 bộ nộp tại Sở Tư pháp)

* Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sng tại cơ sở nuôi dưỡng, gồm những loại giấy tờ sau:

- Giấy khai sinh (Bản sao);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

- 02 ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đi với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đmất năng lực hành vi dân sự;

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưng;

- Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em. Trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này;

* Đi với trường hợp xin nhận đích danh trẻ em thuộc danh sách 1 (không phi là trẻ em khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo), thì hồ sơ của trẻ em còn phải có các văn bản sau đây:

- Văn bản của Sở Tư pháp kèm theo giấy tờ, tài liệu về việc đã thông báo tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em;

- Văn bản xác nhận của Cục Con nuôi về việc đã hết thời hạn thông báo tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em theo quy định, nhưng không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi.

* Số lượng:

Hồ sơ của người nhận con nuôi: 02 bộ (nộp tại Cục Con nuôi-B Tư pháp)

Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài: 03 bộ (01 bộ nộp tại Cục Con nuôi-BTư pháp, 02 bộ nộp tại Sở Tư pháp)

d) Thời hạn giải quyết: 115 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Quảng Trị

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Con nuôi-B Tư pháp; S Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: SLao động-Thương binh-Xã hội và các cơ sở nuôi dưỡng trực thuộc; Công an tỉnh; UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định về việc cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài.

h) Lệ phí: 9.000.000 đồng/trường hợp, 50.000.000 đồng chi phí (nộp tại Cục Nuôi con nuôi- Bộ Tư pháp).

- Giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp: Cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

- Trường hợp nhận hai trẻ em trlên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ em thhai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

- Người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam nhận đích danh trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo gồm: Trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc cả hai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trẻ em nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế thì được miễn nộp chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin nhận đích danh trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo mẫu TP/CN-2014/CNNNg.04 (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP);

- Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em theo mẫu TP/CN-2014/CNNNg.05 (ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Đối với trường hợp trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được nhận đích danh làm con nuôi gồm: Trẻ em bị sứt môi hở hàm ếch; trẻ em bị mù một hoặc chai mắt; trẻ em bị câm, điếc; trẻ em bị khoèo chân, tay; trẻ em không có ngón hoặc bàn chân, tay; trem nhiễm HIV; trẻ em mắc các bệnh về tim; trẻ em bị thoát vị rốn, bẹn, bụng; trẻ em không có hậu môn hoặc bộ phận sinh dục; trẻ em bị các bệnh về máu; trẻ em mắc bệnh cần điều trị cả đời; trẻ em bị khuyết tật khác hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác mà cơ hội được nhận làm con nuôi bị hạn chế thì được miễn thủ tục thông báo tìm gia đình thay thế và thủ tục giới thiệu trẻ em làm con nuôi.

- Giấy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cấp hoặc xác nhận phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

- Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực chký của người dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.

i) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mu nuôi con nuôi;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

 

Ảnh 4x6cm
Photograph 4x6 cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

Ảnh 4x6cm
Photograph 4x6 cm

 

ĐƠN XIN NHẬN ĐÍCH DANH TRẺ EM VIỆT NAM
LÀM CON NUÔI
2


APPLICATION FOR VIETNAMESE IDENTIFIED CHILD ADOPTION
1

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To:  Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên

Full name

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Nơi sinh/Place of birth

 

 

Quốc tịch/Nationality

 

 

Nghề nghiệp/Occupation

 

 

Nơi thường trú

Permanent residence

 

 

Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0

 

 

Nơi cấp/Place of issue

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with  adopted child

 

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

Họ và tên/Full name:………….....................................................  Giới tính/Sex: ………

Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: .............................................................................

Nơi sinh/Place of birth: ..................................................................................................

Dân tộc/Ethnic group: .................................... Quốc tịch/Nationality: ............................

Tình trạng sức khoẻ/Health status: ...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/Place of permanent registration.................................

.......................................................................................................................................

Nơi đang cư trú/ The child is living at:

Gia đình/Family:

 

Ông/Mr.

Bà/Mrs.

Họ và tên/Full name

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth

 

 

Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence

 

 

Điện thoại,/fax/ email

Tel/fax/email

 

 

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi/Relationship with adopted child

 

 

Cơ sở nuôi dưỡng/Institution3: ...............................................................................

........................................................................................................................................

Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: .............................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nurture and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable laws. In addition, we/I commit to send to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing the report on the development of our/my adopted child (with the photographs) every 6 months within three years from the day of delivery anh receipt.

Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to propose the Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam to examine and approve our/my request.

 

 

.................., ngày........................ tháng .............. năm...........
.............................., on....................................................

 

ÔNG /Mr.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

BÀ/Mrs.
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature and full name)

_______________

1Dùng cho trường hợp nhận con riêng, cháu ruột làm con nuôi, hoặc người nước ngoài làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời hạn ít nhất 01 năm nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, hoặc nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo làm con nuôi theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 15/2014/TT-BTP ngày 20/5/2014 của Bộ Tư pháp / In case Vietnamese child is adopted by his/her step - mother or step - father, or by maternal or  paternal uncles/aunts, or by a foreigner who has been working and living in Vietnam for at least 01 year, or in case of adopting disable children, children with dangerous disease under paragraph 3 Article 3 Circular No. 15 /2014/TT-BTP dated May 20, 2014 of Ministry of Justice.

3 Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/Full name and address of Institution.

 

Mẫu TP/CN-2014/CNNNg.05

VĂN BẢN VỀ ĐẶC ĐIỂM,
SỞ THÍCH, THÓI QUEN ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM

I. THÔNG TIN VỀ TRẺ EM:

Họ và tên: ........................................................................... Giới tính:.............................

Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................

Nơi sinh:...........................................................................................................................

Lý do tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

□ Mồ côi

□ Bị bỏ rơi 

□ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác (nêu rõ hoàn cảnh đặc biệt): ...............................

..........................................................................................................................................

Thông tin về gia đình ruột của trẻ em (nếu có): ...............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

II. TÌNH TRẠNG SỨC KHOẺ CỦA TRẺ EM:

1. Tình trạng sức khoẻ khi sinh ra/hoặc khi được tiếp nhận vào cơ sở nuôi dưỡng:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Tình trạng sức khỏe hiện tại:            Chiều cao: ……………   Cân nặng: …………..

□ Bình thường  

□ Có nhu cầu chăm sóc đặc biệt:  

i. Nhu cầu chăm sóc đặc biệt: dị tật, khuyết tật, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần điều trị cả đời hoặc các vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng khác của trẻ em.

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

ii. Quá trình điều trị đã được thực hiện:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

iii. Kế hoạch điều trị (nếu có):

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

3. Tiêm chủng:

□ Đã được tiêm chủng (cung cấp sổ tiêm chủng cho cha mẹ nuôi)

□ Chưa được tiêm chủng.

4. Sự phát triển:

 

Phù hợp với độ tuổi

Cần phát triển những khả năng này

Khả năng vận động

Khả năng giao tiếp, tương tác              

Khả năng ngôn ngữ

Khả năng nhận thức

Khả năng học tập

Những khả năng khác: ...................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

III. SỞ THÍCH ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM (nêu những sở thích đáng lưu ý của trẻ em để giúp cha mẹ nuôi biết cách đáp ứng nhu cầu của trẻ em):

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

IV. THÓI QUEN ĐÁNG LƯU Ý CỦA TRẺ EM (nêu những thói quen về ăn uống, sinh hoạt, các loại thức ăn gây dị ứng để giúp cha mẹ nuôi biết cách chăm sóc trẻ em):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

V. ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT:...........................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 


Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền4
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

............, ngày............tháng...........năm............
Người làm báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

4 Trường hợp trẻ em sống tại cơ sở nuôi dưỡng, thì giám đốc cơ sở nuôi dưỡng xác nhận. Trường hợp trẻ em sống tại gia đình, thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em thường trú xác nhận.

 

3. Thủ tục người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi Việt Nam:

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người nhận con nuôi nộp hồ sơ của mình và của người được nhận làm con nuôi tại Sở Tư pháp tnh Quảng Trị, nơi người được giới thiệu làm con nuôi thường trú;

- Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, lấy ý kiến của những người có liên quan;

- Bước 3: S Tư pháp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Bước 4: UBND tỉnh quyết định cho người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi;

- Bước 5: Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đăng ký việc nuôi con nuôi và tổ chức lễ giao nhận con nuôi tại trụ sở S Tư pháp.

- Bước 6: Đương sự nhận kết quả tại Sở Tư pháp.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị (số 87 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ của người nhận con nuôi:

- Đơn xin nhận con nuôi (theo mẫu quy định);

- Bản sao Hộ chiếu, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú;

- Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân (Bản sao nếu là Giấy chứng nhận kết hôn hoặc bản gốc nếu là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân);

- Giấy khám sức khỏe do cơ sy tế cấp huyện trlên cấp (được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Văn bn xác nhận hoàn cảnh gia đình, tình trạng chở, điều kiện kinh tế do UBND cấp xã nơi người nhận con nuôi thường trú cấp (được cấp chưa quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ). Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không cần phải có văn bản này.

(Thẩm quyền cấp một số loại giấy tờ trên chưa được xác định rõ)

* Hsơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài:

- Giấy khai sinh (Bản sao);

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

- Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tcủa cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mt năng lực hành vi dân sự;

- Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng.

* Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ của người nhận con nuôi: (01 bộ)

- Hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi nước ngoài: (01 bộ)

d) Thi hạn giải quyết: 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

f) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tnh Quảng Trị

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.

g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài.

h) Lệ phí (nếu có): 400.000 đồng/trường hợp (Nghị định 19/2011/NĐ-CP)

Miễn lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi; nhận trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và việc nuôi con nuôi ở vùng sâu, vùng xa;

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin nhận con nuôi theo mẫu TP/CN-2014/CN.02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTP)

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của người nhận con nuôi theo mẫu TP/CN-2011/CN.06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Giy tờ, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập, cp hoặc xác nhận phải được dịch sang tiếng Việt Nam và hợp pháp hóa lãnh sự khi sử dụng ở Việt Nam, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tc có đi có lại.

- Giấy tờ bng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực chký của người dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.

I) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Nuôi con nuôi năm 2010;

- Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi;

- Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi;

- Thông tư số 24/2014/TT-BTP ngày 29/12/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi.

 

Mẫu TP/CN-2014/CN.02

Ảnh 4x6cm

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Ảnh 4x6cm

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

 

 

Kính gửi:5 ....................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là:

 

Ông

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại/fax/email

 

 

Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:…………………………….......................................  Giới tính: ………………...

Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................................

Nơi sinh: ..........................................................................................................................

Dân tộc: ......................................... Quốc tịch: .................................................................

Tình trạng sức khoẻ: .........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

Nơi đang cư trú: ...............................................................................................................

□ Gia đình:

 

Ông

Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

Điện thoại,/fax/ email

 

 

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

 

 

□ Cơ sở nuôi dưỡng6: ...............................................................................................

......................................................................................................................................

Lý do nhận con nuôi: .....................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho..............................................................................7 nơi chúng tôi/tôi thường trú.

Đề  nghị8 ...................................................................................................................... xem xét, giải quyết.

 

 

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

 

ÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

5 Trường hợp người nhận con nuôi thường trú trong nước, thì gửi UBND xã/ phường/thị trấn nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi. Trường hợp người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi tạm trú ở nước ngoài, thì gửi Cơ quan đại diện Việt Nam, nơi có thẩm quyền đăng ký việc nuôi con nuôi.

6 Ghi rõ tên và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng.

7 Ghi tên UBND xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

8 Như kính gửi.

 

Mẫu TP/CN-2011/CN.06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

PHẦN TỰ KHAI CỦA NGƯỜI NHẬN CON NUÔI

1. Ông:

Họ và tên: ............................................................... Ngày sinh: .........................................

Nơi sinh: .............................................................................................................................

Số Giấy CMND: .............................. Nơi cấp: ..................................Ngày cấp ...................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân9: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

2. Bà:

Họ và tên: .........................................................................................................................

Ngày sinh: ..........................................................................................................................

Nơi sinh: .............................................................................................................................

Số Giấy CMND: .............................. Nơi cấp: ..................................Ngày cấp ...................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................

Nơi thường trú: .................................................................................................................

Tình trạng hôn nhân10: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

3. Hoàn cảnh gia đình11: ................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

4. Hoàn cảnh kinh tế:

- Nhà ở: ..............................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Mức thu nhập: .................................................................................................................

...........................................................................................................................................

- Các tài sản khác: .............................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

.................., ngày ................. tháng ........... năm.................

 

ÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)


(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ý kiến của Tổ trưởng tổ dân phố/Trưởng thôn về người nhận con nuôi:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

..............., ngày...........tháng............ năm.........
Tổ trưởng dân phố/Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác minh của công chức tư pháp - hộ tịch12:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

..............., ngày...........tháng............ năm.........
Người xác minh
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xác nhận của UBND xã/phường/thị trấn

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

 

..............., ngày...........tháng............ năm.........
TM. UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

_______________

10 Khai rõ đây là lần kết hôn thứ mấy của người nhận con nuôi, tình trạng con cái. 

11 Khai như chú thích 1.

12 Khai rõ hiện nay người nhận con nuôi đang sống cùng với ai; thái độ của những người trong gia đình về việc nhận con nuôi.

13 Ý kiến của cán bộ xác minh về các nội dung mà người nhận con nuôi tự khai ở trên. Đánh giá người nhận con nuôi đủ hay không đủ điều kiện để nhận con nuôi.

 

B. LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI:

1. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

a) Trình tự thực hiện:

- Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam mà Giấy đăng ký hoạt động bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy có thể gửi hồ sơ đề nghị cấp lại đến Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động để được cp lại.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng h sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM);

- Giấy xác nhận về việc bị mất Giấy đăng ký hoạt động của công an cấp xã nơi mất giấy tờ (trong trường hợp bị mất).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: S Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cp lại Giy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tchức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 12/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giy đăng ký hoạt động.

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giy đăng ký hoạt động bị mất, rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 12/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp………………

Tên tổ chức trọng tài:..........……………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):……………………………………………………………………………

Giấy đăng ký hoạt động đã được cấp số ……………………………………………………

do Sở Tư pháp cấp ngày.... tháng... năm……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài /Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Tổ chức trọng tài tại Việt Nam:……………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ s nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Lĩnh vực hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên:………………………………………. Giới tính ……………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Sinh ngày……………………………………. Quốc tịch: ……………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: …………………………………………………………

Do: ………………………………….cấp ngày.....tháng.... năm.... tại………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện nay:....................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

2. Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, trưởng văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài:

a) Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi địa điểm, thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản về việc đổi địa điểm, thay đổi Trưng Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của STư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chc nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, sợng h sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở, Trưởng Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: S Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Không

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một s biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

3. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài:

a) Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày lập Văn phòng đại diện Trung tâm trọng tài phải thông báo bng văn bn vviệc lập Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi Trung tâm trọng tài đặt trụ sở và Sở Tư pháp, nơi đặt Văn phòng đại diện.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hsơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ đề nghị b sung hsơ. Trường hợp hsơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM).

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bn chính để đối chiếu (trường hợp lập Văn phòng đại diện ở ngoài phạm vi tnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

* Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết:

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: S Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: S Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

I) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 13/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TCHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp....................

Tên Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại …………………………………………..

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài:

Họ và tên: …………………………………………Giới tính: ……………………………………

Quốc tịch: ……………………………..Sinh ngày: ………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………….

Do:………………………………….cấp ngày…… tháng……… năm.... tại……………………

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng thông báo vviệc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): ……………………………………………………….

Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ snhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành ph):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………….Fax:………………………………………

Email:…………………………………………………. Website:…………………………………

3. Phạm vi hoạt động:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng văn phòng đại diện:

Họ và tên:………………………………………………. Gii tính: ……………………………

Quốc tịch:………………………………… Sinh ngày: …………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: ……………………………………………………………

Do:……………………….cấp ngày.... .tháng….. năm.... tại……………………………………

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi hiện tại: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

4. Thông báo về việc thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm Trọng tài tại nước ngoài:

a) Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài thì Trung tâm trọng tài phải thông báo bằng văn bản cho STư pháp nơi Trung tâm đăng ký hoạt động.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qu.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: S Tư pháp.

g) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài tại nước ngoài (Mẫu số 14/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị đnh 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 14/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TRUNG TÂM TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

LẬP CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
-
Sở Tư pháp……………………

 

Tên Trung tâm trọng tài:…………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng……. năm.... tại…………………………………………

Thông báo lập Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tt: (nếu có)………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh:……………………………………………………………………

2. Địa đim đặt trụ sở Chi nhánh/ Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:……………………………….Fax: ……………………………………………………

Email: …………………………………….Website:………………………………………………

3. Lĩnh vực, phạm vi hoạt động:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng Chi nhánh/ Trưởng đại diện của Trung tâm trọng tài ở nước ngoài:

Họ và tên:……………………………………...... Gii tính:..................................................

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:……………………………………………………………

Do: …………………………cp ngày.....tháng……. năm….... ti……………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

5. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:

a) Trình tự thực hiện:

Trong trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài gửi Thông báo cho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động và gửi h sơ đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi đặt địa điểm trụ sở mới.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hsơ. Trường hợp hsơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trkết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

c) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi đt trụ scũ, STư pháp nơi đặt trụ sở mới.

g) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện TTHC: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 17/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
-
Sở Tư pháp*……………………

 

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tt (nếu có): …………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập s:…………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại……………………………………

Giấy đăng ký hoạt động số:..............................................................................................

Do Sở Tư pháp ................................. cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại…………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)…………………………

Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website:……………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website:……………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

 

6. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm Trọng tài, Chi nhánh trung tâm trọng tài sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:

a) Trình tự thực hiện:

Trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài gi thông báo chuyển địa điểm trụ scho Sở Tư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hsơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp h sơ hp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của S Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Qung Trị.

c) Thành phần, số lưng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: STư pháp nơi đã cấp Giấy đăng ký hoạt động.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ scủa Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tchức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện TTHC: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 17/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
-
Sở Tư pháp*……………………

 

Tên tổ chức trọng tài:

………………………………………………………………………………………………………

Tên viết tt (nếu có): …………………………………………………………………………….

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập s:………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại…………………………………….

Giấy đăng ký hoạt động số:................................................................................................

Do Sở Tư pháp ................................. cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại……………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)……………………………

Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website:………………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website:………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

 

 

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

 

7. Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác:

a) Trình tự thực hiện:

Trong trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở sang tnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, Văn phòng đại diện gửi thông báo chuyển địa điểm trụ sở cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở cũ và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa STư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết qutrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, slượng hồ sơ:

* Thành phần h sơ:

- Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).           

- Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

* Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

e) Cơ quan có thm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi đt trụ scũ, Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài; Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác (Mẫu số 17/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện TTHC: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

I) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghđịnh 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sđiều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 17/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TRUNG TÂM TRỌNG TÀI, CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM SANG TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG KHÁC

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
-
Sở Tư pháp*……………………

 

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tt (nếu có): …………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập s:……………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại………………………………….

Giấy đăng ký hoạt động số:............................................................................................

Do Sở Tư pháp ................................. cấp ngày…….. tháng…… năm..........tại…………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)…………………………

Thông báo thay đổi đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nội dung cụ thể như sau:

1. Địa điểm đặt trụ sở của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam hiện tại: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố)

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website:……………………………………

2. Địa điểm đặt trụ sở mới của Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: (ghi rõ số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website:……………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

 

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức trọng tài
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

*Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Tổ chức trọng tài đã đăng ký hoạt động và Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở mới.

 

8. Thông báo thay đổi trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Trình tự thực hiện:

Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa đim đặt trụ strong phạm vi tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương thì trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết đnh thay đi phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp nơi Văn phòng đại diện đặt trụ s.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần h sơ:

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mẫu số 16/TP-TTTM);

* Slượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định cụ thể

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết đnh: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện, địa đim đặt trụ sVăn phòng đại diện của Tchức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mẫu số 16/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện TTHC: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 16/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

THAY ĐỔI TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRONG PHẠM VI TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
-
Sở Tư pháp*……………………

 

Tên tổ chức trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tt (nếu có): …………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có)………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập s:……………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp ………………………………………cấp ngày…….. tháng…… năm.......

Thông báo thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện/địa điểm đặt trụ sVăn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam vi nội dung như sau:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực và chính xác của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1……………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

 

 

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

____________

* Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính của Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 

9. Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

a) Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, Văn phòng Đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài phải thông báo bằng văn bản về việc thành lập Văn phòng đại diện cho Sở Tư pháp, nơi đặt trụ scủa Văn phòng đại diện.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hsơ. Trường hợp hsơ không hợp lệ đề nghị b sung hsơ. Trường hợp hsơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

c) Thành phần, số lượng h sơ:

Thành phần h sơ:

- Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM);

- Bn sao có chng thực Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài; trong trường hợp nộp bản sao phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phi hp (nếu có): Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 13/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

l) Căn c pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

TÊN TỔ CHỨC TRỌNG TÀI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ………………

Tỉnh (thành phố), ngày ….. tháng ….. năm …….

 

THÔNG BÁO

LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TCHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp....................

Tên Trung tâm trọng tài/Văn phòng đại diện Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có) ………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày…… tháng….. năm.... tại ……………………………………….

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức trọng tài:

Họ và tên: …………………………………………Giới tính: ……………………………….

Quốc tịch: ……………………………..Sinh ngày: ………………………………………….

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân:…………………………………………………………

Do:………………………………….cấp ngày…… tháng……… năm.... tại……………….

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ nơi ở hiện tại: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi trân trọng thông báo vviệc lập Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài/ Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung như sau:

1. Tên Văn phòng đại diện:

……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: (nếu có) …………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): …………………………………………………….

Địa điểm đặt trụ sở: (ghi rõ snhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành ph):

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………….Fax:……………………………………

Email:…………………………………………………. Website:………………………………

3. Phạm vi hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Trưởng văn phòng đại diện:

Họ và tên:………………………………………………. Gii tính: …………………………

Quốc tịch:………………………………… Sinh ngày: ………………………………………

Số hộ chiếu/Chứng minh nhân dân: …………………………………………………………

Do:……………………….cấp ngày.... .tháng….. năm.... tại…………………………………

Nơi đăng ký hộ khu thường trú:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ nơi hiện tại: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực chính xác của nội dung Thông báo và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

 

Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

10. Thay đổi nội dung Giấy Đăng ký hoạt động chi nhánh của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:   

a) Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Tư pháp.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết qu.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa STư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM);

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động,

- Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài nước ngoài.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp nơi đặt Chi nhánh.

- Cơ quan phi hợp (nếu có): Không

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Vit Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh.

l) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 10/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………………….

Tên Trung tâm trọng tài:…………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......tại ………………………………..

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………. Fax:………………………………………….

Email: …………………………………...............Website (nếu có):………………………….

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1……………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

11. Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

a) Trình tự thực hiện: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Tr.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM);

- Bản chính hoặc bản sao Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

- Bản sao Giấy phép thành lập Chi nhánh;

- Bản sao Quyết định về việc cử trưởng Chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thi hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Cơ quan có thm quyền quyết định: Sở Tư pháp

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh.

I) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 05/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………….

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:…………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)…………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:

……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………

2. Trụ s Chi nhánh:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………….Fax: …………… Email: …………

3. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:………………………

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:…………………………

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:……………………..do …………………………………cấp ngày……………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

12. Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài:

a) Trình tự thực hiện: Ktừ ngày văn bản chấp thuận việc thay đổi nội dung giấy phép có hiệu lực, Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đăng ký hoạt động để ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động.

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM);

- Bản chính Giấy đăng ký hoạt động;

- Bản sao Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài.

* Slượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Vit Nam (Mẫu số 10/TP-TTTM).

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi nội dung thay đổi vào Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có văn bản chấp thuận thay đổi ca Bộ Tư pháp.

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 10/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………………….

Tên Trung tâm trọng tài:…………………………………………………………………………

Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………………………………………….

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………………………

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.......tại …………………………………

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website (nếu có):……………………………

Đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1……………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác của nội dung đơn đề nghị xin thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động và hồ sơ kèm theo; chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………

2 …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

13. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài:

a) Trình tự thực hiện:

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết quả.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Qung Trị

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động;

- Bản sao giấy phép thành lập trung tâm trọng tài;

- Quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm trọng tài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của Chi nhánh;

- Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

 

14. Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài:

a) Trình tự thực hiện:

- Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài;

- Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ đề nghị bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ tiếp nhận và viết phiếu hẹn trả kết qu.

- Tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp. 87 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động;

- Bản sao giấy phép thành lập trung tâm trọng tài;

- Bản sao Điều lệ trung tâm trọng tài;

- Giấy tờ chng minh về trụ sở đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm trọng tài.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

e) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

g) Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (Mẫu số 04/TP-TTTM, ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP)

i) Lệ phí: Chưa quy định.

k) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

l) Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

m) Căn cứ pháp lý:

- Luật 54/2010/QH12 Trọng tài thương mại

- Nghị định 63/2011/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

- Thông tư 12/2012/TT-BTP Ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại

 

Mẫu số 04/TP-TTTM (Ban hành kèm theo Thông tư s12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp1………………

Tên Trung tâm trọng tài: ………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ……………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại …………………………………

Đnghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài:

……………………………………………………………………………………………………

Tên viết tắt: ……………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………

2. Trụ sở:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email: ……………………………

Website (nếu có):………………………………………………………………………………

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………Gii tính:……………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………………

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:………………………

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………….do ..............................cp ngày …....

4. Lĩnh vực hoạt động:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký và ghi rõ họ, tên)

____________

1 Sở Tư pháp tnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2791/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Nuôi con nuôi và Trọng tài Thương mại thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.890

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!