Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 276/QĐ-UBND về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo do tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 276/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Lê Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 276/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 29 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 252/SKHĐT-DN ngày 20 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo (có Chương trình kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Tòa án tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Chi cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Phòng cảnh sát PCCC và CNCH; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Viễn thông tỉnh, Bưu điện tỉnh; Công ty Điện lực Kon Tum; Công ty CP cấp nước Kon Tum;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PVP;
- Lưu VT, HTĐT, KTTH4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH NĂM 2019 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (gọi tắt là Nghị quyết số 02/NQ-CP), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum xây dựng Chương trình hành động với nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

1. Mục tiêu

- Quán triệt tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP ; các Chương trình, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh sâu rộng trong chính quyền các cấp, đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân để tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.

- Tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và minh bạch; tạo thuận lợi nhất để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo động lực, sự đột phá và thu hút nhanh nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể

2.1. Đối với chỉ số PCI

- Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần; phấn đấu trong năm 2019, nâng xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh tăng thêm ít nhất 05 bậc so với năm 2018.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó tập trung các giải pháp mạnh, cụ thể, sát thực tiễn để cải thiện 04 chỉ số đạt kết quả rất thấp của tỉnh, gồm: Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự. Đồng thời, tạo bước đột phá về cải thiện chỉ số Cơ sở hạ tầng của tỉnh gồm: Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đường bộ, điện, điện thoại và mạng internet.

2.2. Một số chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP

- Tiếp tục bám sát thực hiện các nội dung, chỉ tiêu theo Kế hoạch số 879/KH-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017, Kế hoạch số 496/KH-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2018, Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đồng thời tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh theo yêu cầu của Chính phủ, cụ thể là:

- Đảm bảo tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp không quá 08 ngày, thực hiện song song các thủ tục khắc dấu, thông báo mẫu con dấu, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội; thời gian thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in cho doanh nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc.

- Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tối đa 02 ngày làm việc; áp dụng hình thức đăng ký kinh doanh với giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

- Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 180 ngày.

- Đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất khẩu tối đa là 50 giờ; đối với hàng nhập khẩu tối đa là 70 giờ.

- Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 100% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%; 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, theo đúng quy định và giải quyết đúng hạn.

- Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đến hết năm 2019, có tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền được cung cấp ở mức độ 3 và 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền được cung cấp ở mức độ 4(1).

- Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa 63 ngày.

- Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh tối đa 18,5 ngày.

- Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản tối đa 14 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ).

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị liên quan

Coi việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Cần tập trung bám sát các chỉ đạo điều hành của Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, cải cách thủ tục hành chính,... Tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

b) Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững; tập trung nghiên cứu, hướng dẫn, phổ biến kịp thời đến cộng đồng doanh nghiệp biết các cơ chế, chính sách của trung ương và địa phương.

c) Người đứng đầu các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các ngành thuộc ngành dọc Trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý các tình huống khi có sự chồng chéo (nếu có) trong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp hàng năm.

d) Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân. Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; đa dạng hình thức công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, quy trình, quy định hành chính để doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận dễ dàng nhất.

đ) Có các giải pháp cụ thể, hiệu quả để cải thiện chỉ số Chi phí thời gian, Tính minh bạch, Chi phí không chính thức gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình:

- Tiếp tục rà soát quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị mình.

- Tăng cường các kênh phát hiện thông tin, tiếp nhận ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế về tố cáo hành vi nhũng nhiễu và có cơ chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

e) Tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

- Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới: sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016; Chỉ thị 07/CT-TTg , ngày 05 tháng 3 năm 2018 và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

- Nghiên cứu xây dựng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp đối với những lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

- Thường xuyên lắng nghe và tham vấn ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế địa phương.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng của các buổi đối thoại doanh nghiệp, giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp.

f) Triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP

- Đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật. Đề nghị Sở Nội vụ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

- Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp lớn trong tỉnh thực hiện vai trò “bà đỡ” cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Sở Y tế, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn thành phố Kon Tum, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum: Yêu cầu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện, cước bưu chính, viễn thông... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Hoàn thành trước tháng 10 tháng 2019.

- Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường, Cạnh tranh bình đẳng (theo Chỉ số PCI).

- Là đầu mối thực hiện tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, chỉ đạo, triển khai phù hợp với chủ trương chung và tình hình thực tế của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Tài chính, Cục Thuế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh tham mưu triển khai hiệu quả cải thiện chỉ tiêu về Khởi sự kinh doanh.

- Duy trì thời gian giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tối đa trong 02 ngày làm việc. Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Tiếp tục nghiên cứu, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh; công tác giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư của doanh nghiệp sau chủ trương đầu tư để tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi chủ trương đầu tư theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số tiếp cận đất đai (theo Chỉ số PCI).

- Tập trung các biện pháp mạnh, triển khai thực hiện bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm đơn giản hóa thủ tục liên quan đến đất đai, giải quyết hiệu quả việc tiếp cận đất đai của doanh nghiệp.

- Thực hiện tốt thời gian Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản so với quy định của pháp luật.

- Tiếp tục cải thiện, nâng cao tính minh bạch về đất đai. Công khai minh bạch trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất... Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thủ tục hành chính có liên quan về đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tích cực tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận đất đai; tăng cường đối thoại chuyên đề để hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận quỹ đất.

- Tăng cường rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý vi phạm, thu hồi đất đối với các dự án chậm hoặc không đưa đất vào sử dụng theo quy định.

4. Sở Tư pháp

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự (theo Chỉ số PCI).

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu; xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện vượt bậc điểm số thành phần Chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự.

- Tăng cường công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để có những giải pháp hỗ trợ kịp thời, hiệu quả.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Đào tạo lao động (theo chỉ số PCI).

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng cơ chế phối hợp thực hiện Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động nhằm cải thiện thứ hạng Khởi sự kinh doanh.

- Tham mưu các giải pháp hỗ trợ tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội tham gia đào tạo nghề nghiệp, cung ứng nguồn lao động đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển của tỉnh.

6. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng văn bản chỉ đạo về thanh tra, đặc biệt là thanh tra chuyên ngành, kiểm tra theo hướng lồng ghép, phối hợp và kế thừa kết quả hoạt động giữa các cơ quan.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để tránh trùng lặp, chồng chéo; đảm bảo nguyên tắc công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp một năm không quá 01 lần; không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật.

7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Tính năng động (theo Chỉ số PCI).

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; công khai việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin của tỉnh.

- Chịu trách nhiệm tham mưu, quản lý, vận hành triển khai hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh nhằm góp phần nâng cao hiệu quả Tính minh bạch (theo Chỉ số thành phần PCI).

- Thực hiện các giải pháp để đưa Trung tâm hành chính công của tỉnh vào hoạt động từ quý II năm 2019.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

Công bố thông tin đầy đủ về kết quả nghiên cứu ứng dụng của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện bằng ngân sách nhà nước trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, website của Sở Khoa học và Công nghệ; hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đăng ký, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (theo chỉ số PCI).

- Tham mưu nâng cao Chỉ số Hạ tầng viễn thông và dịch vụ công trực tuyến (OSI); chịu trách nhiệm triển khai đạt các chỉ tiêu về Chính quyền điện tử.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp tuyên truyền thông tin các hoạt động, kết quả của cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; tổ chức truyền thông, quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP sâu rộng trong các ngành, các cấp; tăng cường theo dõi, giám sát của các cơ quan truyền thông, báo chí về kết quả thực hiện Nghị quyết.

- Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử của sở, ngành, địa phương.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền của tỉnh, trong đó tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và có tần suất thực hiện cao (hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2019) theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 654/UBND-KGVX ngày 25 tháng 3 năm 2019.

10. Sở Xây dựng

- Chủ trì phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Chủ trì giải quyết công khai các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

- Tiếp tục công khai các quy hoạch ngành đã được duyệt, rà soát và cắt giảm quy trình, thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng.

11. Sở Công Thương

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số hỗ trợ doanh nghiệp (theo chỉ số PCI).

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện công khai quy trình thủ tục tiếp cận điện năng, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định.

- Tăng cường tổ chức và phát huy hiệu quả các cuộc hội chợ thương mại, xúc tiến thương mại tiếp xúc với doanh nghiệp.

- Theo dõi, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, địa phương đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn kịp thời việc đầu cơ, nâng giá, ép giá, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại... đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

12. Cục Thuế tỉnh

- Triển khai những giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế; gắn chặt vai trò của cơ quan thuế và địa phương trong phương pháp rà soát, tính toán thuế, khoán thu thuế; xây dựng, ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ, xử lý nghiêm khắc, kịp thời các hành vi tiêu cực, gây phiền hà cho doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, hồ sơ nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

13. Chi cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả Chỉ số về đơn giản hóa, điện tử hóa thủ tục, giảm thời gian và Chi phí Giao dịch thương mại qua biên giới.

- Thực hiện ứng dụng hệ thống thông quan điện tử, đảm bảo công tác quản lý hải quan hiện đại, tiện lợi hóa tại các đơn vị, cửa khẩu, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện vận hành thông suốt hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan tự động) và cơ chế một cửa quốc gia.

14. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Rà soát, đơn giản hóa quy trình, thủ tục kê khai thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện đơn giản hóa thủ tục chi trả bảo hiểm y tế cho các doanh nghiệp; rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục nộp bảo hiểm bắt buộc đối với doanh nghiệp.

- Đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực kê khai thu, cấp sổ, thẻ, giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện giao - nhận, chuyển - phát hồ sơ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua dịch vụ bưu chính.

15. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Rà soát, tích cực đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án vướng mắc về rừng theo Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng.

16. Sở Nội vụ

- Là đầu mối chủ trì theo dõi và thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số chi phí thời gian, chi phí không chính thức (theo Chỉ số PCI).

- Triển khai các hình thức đánh giá cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ làm việc tại bộ phận một cửa các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức khi tiếp xúc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc kiến nghị các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh, tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật.

17. Sở Tài chính

Thực hiện công khai ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính; căn cứ khả năng cân đối ngân sách đảm bảo kinh phí cho các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh.

18. Sở Giao thông vận tải

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hiệu quả phát triển ngành dịch vụ logistic chuyên ngành vận tải nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch phát triển.

- Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; xử lý kịp thời đối với các vi phạm trong lĩnh vực du lịch; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động quản lý và kinh doanh du lịch và dịch vụ.

20. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

- Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu thu hút đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La được giao quản lý. Tham mưu, tạo cơ chế thu hút các nhà đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng khu công nghiệp, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

- Đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La. Cập nhật kịp thời, đầy đủ chính xác thông tin về quy hoạch, công khai quỹ đất sạch trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, các Khu công nghiệp, Cụm Công nghiệp Đăk La đăng tải lên trang thông tin điện tử của cơ quan và các phương tiện thông tin đại chúng khác của tỉnh để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp biết.

- Tiếp tục rà soát, rút ngắn hơn nữa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường, đầu tư và lao động theo cơ chế “một cửa tại chỗ” được quy định tại Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

21. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các quy trình cung cấp dịch vụ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng nhằm mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

22. Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư

- Rà soát, tổng hợp kết quả, hiệu quả hoạt động “Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; mô hình gặp gỡ đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp định kỳ sáng thứ 5 hàng tuần tại Quán cà phê “Khởi nghiệp - Doanh nhân”; đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, hệ thống trên trong thời gian tới.

- Tăng cường vai trò hỗ trợ nhà đầu tư của Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư; nghiên cứu thành lập và đưa vào hoạt động dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư qua đường dây nóng đặt tại Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư để giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư.

23. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

- Có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xét xử các vụ án, cắt giảm thời gian đối với các vụ kiện, tranh chấp hợp đồng của doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử án, đảm bảo tỷ lệ giải quyết từ 85% trở lên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đăng lịch xét xử và công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp theo dõi thời gian diễn ra phiên tòa cũng như kết quả giải quyết vụ việc.

24. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

25. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức kiểm tra, rà soát trên phạm vi toàn tỉnh, công khai danh sách các cơ sở chưa đảm bảo an toàn về PCCC và xử lý nghiêm tất cả các cơ sở vi phạm.

26. Đài phát thanh và truyền hình Kon Tum, Báo Kon Tum

Tiếp tục đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông nhằm nâng cao vai trò tuyên truyền đến các Sở, ban ngành và địa phương hiểu sâu hơn các nội dung của Nghị quyết số 02/NQ-CP , Chỉ số PCI và các hoạt động triển khai hỗ trợ doanh nghiệp của các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh. Duy trì, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

27. Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum

Cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ đối với các doanh nghiệp. Đảm bảo đáp ứng tiến độ cấp nước theo yêu cầu của nhà đầu tư và chỉ đạo của tỉnh đối với những dự án trọng điểm. Giảm thời gian thực hiện thủ tục quy trình đấu nối hệ thống cấp nước cho tổ chức và cá nhân trên địa bàn thành phố Kon Tum từ 12 ngày xuống còn 3,5 ngày (chưa kể thời gian xin phép thi công).

28. Công ty Điện lực Kon Tum

Đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, cung cấp điện đảm bảo phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đầu tư hạ tầng cấp điện, nâng cấp về đường truyền đảm bảo việc thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng theo đúng mục tiêu đề ra.

29. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Phát huy vai trò của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp với các hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường bền vững.

- Tích cực tham gia, phối hợp nắm bắt những vướng mắc, khó khăn, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, đất đai, xây dựng,...phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền xem xét, kịp thời tháo gỡ.

- Chủ động tích cực tuyên truyền,phổ biến sâu rộng đến cộng đồng doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của tỉnh trong lĩnh vực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

30. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư, triển khai dự án thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Định kỳ hàng quý báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn vướng mắc về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Tổ hỗ trợ thủ tục đầu tư tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Tích cực, chủ động trong công tác giới thiệu địa điểm đầu tư cho nhà đầu tư, định kỳ rà soát, bổ sung thông tin các dự án kêu gọi đầu tư với thông tin cụ thể, rõ ràng; rà soát quỹ đất sạch trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi trong kêu gọi, xúc tiến đầu tư.

- Nghiên cứu thành lập bộ phận hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm để thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 02/NQ-CP , nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp để có đầu mối chuyên sâu tham mưu các giải pháp sáng tạo trong triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

- Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại các doanh nghiệp để hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; có giải pháp kịp thời, hiệu quả nâng cao tính minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong tiếp cận thông tin.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo lĩnh vực phân công phụ trách có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo thực hiện.

2. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh được giao chủ trì từng chỉ số thành phần chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về thứ hạng các chỉ số thành phần PCI; khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá sâu kết quả thực hiện trong năm 2018; nghiên cứu, phân tích và đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, đúng quy định pháp luật để thiết thực hỗ trợ cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Chế độ báo cáo: Định kỳ trước ngày 05 của tháng cuối quý và trước ngày 05 tháng 12, các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan đánh giá tình hình triển khai thực hiện trong quý và cả năm; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo các Bộ ngành trung ương trước ngày 10 của tháng cuối quý và trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hợp tác, tăng cường đối thoại với các cấp chính quyền, tạo cơ chế thông tin hiệu quả, góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh thân thiện và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung Chương trình, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 (1) Đến hết năm 2018, đã cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ www.dichvucong.kontum.gov.vn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 276/QĐ-UBND về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo do tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


223

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102