Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 272/QĐ-UBND 2020 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 272/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 05/02/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 272/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2019 của HĐND huyện Châu Thành về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 21/TTr-SKHĐT ngày 16/01/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành năm 2020 với các nội dung sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành kinh tế chủ yếu (theo giá so sánh năm 2010) đạt 39.362 tỷ đồng, tăng 20,68% so năm 2019 (SCK) cụ thể như sau:

- Ngành nông - lâm - thủy sản đạt 3.406 tỷ đồng, tăng 3,63%.

- Ngành công nghiệp đạt 31.356 tỷ đồng, tăng 19,09%.

- Ngành xây dựng đạt 4.600 tỷ đồng, tăng 53,33%.

2. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 18.028 tỷ (giá thực tế), tăng 17%. Trong đó: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa đạt 13.905 tỷ đồng, tăng 17,19%; doanh thu dịch vụ đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 16,34%.

3. Sản lượng lương thực (quy lúa) đạt 265.000 tấn, tăng 3,89%.

4. Sản lượng thủy sản đạt 75.000 tấn, giảm 1,32%; trong đó, nuôi trồng đạt 4.800 tấn, bằng năm 2019.

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 119,1 tỷ đồng.

6. Tổng chi ngân sách trên địa bàn 541,49 tỷ đồng.

7. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 8.920 tỷ đồng, tăng 17,21%.

8. Phấn đấu có 85% các tuyến đường liên xã, liên ấp được bê tông, tăng 1,5%.

9. Phấn đấu có thêm 01 xã (Thạnh Lộc) đạt chuẩn nông thôn mới.

10. Tỷ lệ huy động trẻ (từ 6 đến 14 tuổi) đến trường đạt 98%; tỷ lệ học sinh nhập học tiểu học và trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt từ 98% trở lên; tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở cấp tiểu học không quá 0,75% và cấp trung học cơ sở không quá 1,43%; phấn đấu có thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia (lũy kế 28/48 trường).

11. Tư vấn và giới thiệu việc làm đạt kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%.

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 9‰.

13. Tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm còn dưới 2% và hộ cận nghèo giảm còn 2,68%.

14. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 10,7%, giảm 0,3%.

15. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 94,5% dân số, tăng 0,5%.

16. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt từ 99,08%, không tăng giảm so năm 2019.

17. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn đạt 90%, tăng 1,95%.

18. Nhà đạt tiêu chí của Bộ Xây dựng đạt 93%, tăng 0,5%.

19. Về xây dựng đời sống văn hóa: Có 90% hộ gia đình; 86% ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 95% cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn đạt tiêu chuẩn văn hóa; 6/9 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Minh Lương đạt danh hiệu “văn minh đô thị”.

20. Tai nạn giao thông giảm so với năm 2019.

21. Công tác tuyển quân đạt 100%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Lĩnh vc kinh tế

Tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực của địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 đã đề ra.

- Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách khuyến khích, hỗ trợ... ưu tiên phát triển các dự án khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư chuyển giao công nghệ mới để tăng năng suất, chất lượng, giảm giá thành và nâng cao giá trị sản phẩm.

Tiếp tục phối hợp tốt với các Sở, ngành cấp tỉnh trong việc tham mưu UBND tỉnh kêu gọi đu tư vào Khu công nghiệp Thạnh Lộc, khu cảng cá Tc Cậu và trin khai đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bình An; thực hiện tốt việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thu hút các doanh nghiệp đu tư phát trin theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn lao động.

- Thương mại - dịch vụ: Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển, mở rộng các loại hình thương mại - dịch vụ. Thực hiện tốt việc kiểm tra, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại. Triển khai xây dựng chợ Minh Lương và nâng cấp, chỉnh trang một số chợ theo Đề án xây dựng, chnh trang mạng lưới các chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

- Về nông nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao đạt trên 88%. Thực hiện tốt các chính sách cho vay, hỗ trợ đối với nông dân; chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của cây trồng, vật nuôi. Theo dõi chặt diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020 của UBND huyện; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có.

Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng sản xuất đồng bộ gắn với phát triển giao thông, công trình thủy lợi ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án gắn với xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 01 xã đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới (lũy kế 07 xã); đồng thời, duy trì, nâng cao cht lượng các tiêu chí ở các xã còn lại.

- Về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản: Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp tàu thuyn, mở rộng ngư trường khai thác, gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo. Duy trì và khuyến khích mở rộng diện tích nuôi thủy sản theo vùng quy hoạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của y ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định và các văn bản có liên quan khác.

- Về tài chính ngân sách: Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu ngân sách; phấn đấu thu ngân sách đạt kế hoạch; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận thuế. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, các giải pháp nhằm ổn định kinh tế theo sự chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh; thực hiện ổn định ngân sách theo hướng đảm bảo sự phát triển của địa phương và theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Chi ngân sách đúng qui định, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt kiểm tra nội bộ cùng với tăng cường thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

- Về xây dựng cơ bản - kết cấu hạ tầng: Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông; phấn đấu đến cuối năm 2020 có 85% các tuyến đường liên xã, liên ấp được bê tông hóa; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì và nâng cấp các tuyến đường chính do huyện quản lý. Tăng cường quản lý xây dựng; xử lý các trường hp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Chỉ đạo triển khai nhanh các công trình được UBND tỉnh phê duyệt và cấp vốn; thường xuyên kiểm tra đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; kịp thời giải ngân, thanh quyết toán khối lượng công trình đã hoàn thành, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 96% vào cuối năm. Tăng cường thanh tra, giám sát, thực hiện công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp tốt với các ngành cấp tỉnh trong giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, đẩy mạnh công tác phòng chống thiên tai. Tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai; bảo vệ, khai thác có hiệu quả tài nguyên môi trường. Thực hiện tốt các chương trình về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; nước sạch nông thôn; các biện pháp bảo vệ, quản lý tài nguyên và môi trường. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định.

2. Về văn hóa - xã hội

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học; củng cố, kiện toàn đội ngũ nhà giáo và công chức, viên chức làm công tác giáo dục đảm bảo về số lượng và chất lượng; thực hiện tốt các biện pháp duy trì sĩ số học sinh; phòng, chống có hiệu quả các loại tệ nạn xâm nhập vào trường học. Tiếp tục thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động các nguồn lực đầu tư, xây dựng hệ thống trường lớp; phấn đấu có 28/48 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 58,3% (tăng 01 trường so năm 2019). Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng trường trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh, không để xảy ra dịch lớn; thực hiện tốt quản lý hành nghề y dược tư nhân; tăng cường kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được cấp thẻ trên địa bàn đạt 90%; thực hiện tốt công tác truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng các câu lạc bộ và các phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, phong trào người tốt việc tốt. Tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp và tạo điều kiện phát triển mạng lưới bưu chính - viễn thông.

- Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác tư vấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%; tỷ lệ lao động thất nghiệp ở mức 1%. Tiếp tục vận động xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho đối tượng chính sách và hộ nghèo.

3. Tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn xã hội

- Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; xây dựng, tập huấn, huấn luyện dân quân tự vệ và dự bị động viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo kế hoạch. Tiếp tục xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các tổ chức phản động, nhất là các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo, tranh chấp, khiếu kiện.

- Tiếp tục chỉ đạo củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả. Thường xuyên mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm hạn chế thấp nhất trọng án hình sự, cũng như các tệ nạn xã hội, nhất là trong các dịp lễ lớn. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kiềm chế tai nạn giao thông. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực, hiệu quả hot động của chính quyền

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; thực hiện tốt Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đng thi, nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ giao trả thủ tục hành chính qua bưu điện.

- Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức; thường xuyên củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở; tiếp tục thực hiện đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính ph.

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội đối với các ngành cấp huyện và UBND các xã, thị trấn; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở; giải quyết và ngăn chặn kịp thời các khiếu nại đông người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong việc giám sát cơ quan hành chính nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức.

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Thành chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường
trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- S
, ngành cấp tỉnh;
- Huyện ủy Châu Thành;
- UBND huyện Châu Thành;
- LĐVP, CVNC;
- Lưu: VT, btkien. (
01b)

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.076

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7