Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Số hiệu: 271/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Đức Tuy
Ngày ban hành: 05/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU VÀO QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 26/12/20 /4 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 32/TTr-SCT ngày 27/3/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, cụ thể sau:

1. Bổ sung danh mục cửa hàng xây dựng mới đến năm 2020: Gồm 24 cửa hàng (chi tiết tại Phụ lục số 01).

2. Bổ sung danh mục cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn: Gồm 42 cửa hàng (chi tiết tại Phụ lục số 02).

3. Danh mục cửa hàng xăng dầu xóa bỏ: Gồm 01 cửa hàng (chi tiết tại Phụ lục 03).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Công thương:

- Chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện điều chỉnh, bổ sung cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và các nội dung điều chỉnh, bổ sung tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện sai sót, bất hợp lý tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh theo đúng quy định.

2. Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương mình phối hợp với Sở Công Thương trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 24/4/2009, Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về điều chỉnh, bổ sung dự án vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Tài chính, Khoa học công nghệ; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc Sở Công Thương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT2

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU BỔ SUNG XÂY MỚI ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Tên cửa hàng

Địa điểm cửa hàng

Loại cửa hàng

Lý do bổ sung

I. Thành ph Kon Tum: 02 CHXD

 

 

 

1

CHXD Dự kiến 1

Xã Hòa Bình - TP Kon Tum

(TCL I)

Bổ sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.

2

CHXD Dự kiến số 2

Đường Phạm Văn Đồng, phường Trần Hưng Đạo

TCL III

B sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương; mục cửa hàng xăng dầu nâng cấp (CHXD số 9).

II. Huyện Đăk Glei: 02 CHXD

 

1

CHXD Dự kiến 1

Xã Đăk Long, huyện Đăk Glei

(TCL III)

 

2

CHXD Dự kiến 2

Khu vực xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei

(TCL III)

Bổ sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.

III. Huyện Đăk Tô: 01 CHXD

1

CHXD Dự kiến 1

Khối 11, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô

(TCL III)

 

IV. Huyện Đăk Hà: 02 CHXD

1

CHXD Dự kiến 1

Thôn 4. xã Ngọc Wang

(TCL III)

 

2

CHXD Dự kiến 2

thôn Tua tem, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà

(TCL III)

 

VI. Huyện KonPlong: 02 CHXD

l

CH XD dự kiến 1

Xã Đăk Long, huyện Konplong

(TCL III)

 

2

CH XD dự kiến 2

xã Đăk Nên, huyện Konplong

(TCL III)

 

VII. Huyện Ngọc Hồi: 04 CHXD

1

CHXD dự kiến 1

Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi

(TCL III)

 

2

CHXD dự kiến 2

Đường HCM Khu vực xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi (ranh giới huyện Ngọc Hồi và Đăk Glei)

(TCL III)

Bổ sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.

3

CHXD dự kiến 3

Đường Hồ Chí Minh Khu vực xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi

(TCL III)

Bổ sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công thương.

4

CHXD dự kiến 4

Đường Hồ Chí Minh Khu vực đường Trần Phú, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi

(TCL III)

Bổ sung theo Quyết định số 11617/QĐ-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương.

VIII. Huyện Sa Thầy: 04 CHXD

 

 

1

CHXD dự kiến 1

Quốc lộ 14C xã Mô Rai - huyện Sa Thầy

(TCL III)

 

2

CHXD dự kiến 2

Quốc lộ 14C xã Mô Rai - huyện Sa Thầy

(TCL III)

 

3

CHXD dự kiến 3

TL 674 (đường Sa Thầy-Ya Ly-Thôn Tam An xã Sa Sơn - Ya Mô - Làng r xã Mô Rai) - huyện Sa Thầy

(TCL III)

 

4

CHXD dự kiến 4

Thôn Kơ Tol - xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy

(TCL III)

 

IX. Huyện Tu mơ rông: 02 CHXD

 

 

1

CHXD dự kiến 1

Thôn Ngọc Leang, xã Đăk Hà, huyện Tu mơ rông

(TCL III)

 

2

CHXD dự kiến 2

Thôn Đăk Chum2, xã Tu mơ rông, huyện Tu mơ rông

(TCL III)

 

X. Huyện laDHrai: 05 CHXD

 

 

1

CHXD dự kiến 1

Trên Quốc l14C thuộc thôn 2, xã Ia Dom (tiểu khu 734)

(TCL III)

 

2

CHXD dự kiến 2

Ia Dom

(TCL III)

 

3

CHXD dự kiến 3

Trên Quốc lộ 14C thuộc thôn 1,Ia Tơi (tiu khu 747)

(TCL III)

 

4

CHXD dự kiến 4

Trên Quốc lộ 14C, xã Ia Tơi

(TCL III)

 

5

CHXD dự kiến 5

Ia Dăl

(TCL III)

 

Tổng cộng: 24 cửa hàng xăng dầu

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC XÂY DỰNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU ĐỐI VỚI KHU VỰC VÙNG SÂU, VÙNG XA, VÙNG KHÓ KHĂN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Tên cửa hàng

Địa đim cửa hàng

Ghi chú

1. Thành ph Kon Tum

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk Năng

 

2

CHXD Dự kiến 2

xã Đăk Rơ Wa

 

II. Huyện Đăk Glei

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk Kroong

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Đăk Long

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Đăk Nhoong

 

4

CHXD dự kiến 4

xã Đăk Blô

 

5

CHXD dự kiến 5

xã Mường Hoong

 

6

CHXD dự kiến 6

Xã Xốp

 

7

CHXD dự kiến 7

xã Ngọc Linh

 

III. Huyện Đăk Tô

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Pô Kô

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Ngọc Tụ

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Đăk Trăm

 

4

CHXD dự kiến 4

xã Văn Lem

 

5

CHXD dự kiến 5

Xã Đăk Rơ Nga

 

IV. Huyện Đăk Hà

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk Pxi

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Đăk Long

 

3

CHXD dự kiến 3

xâ Đăk Ngọc

 

V. Huyện Kon Ry

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk T Re

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Đăk Kôi

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Đăk Tơ Lung

 

VI. Huyện KonPlong

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Hiếu

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Pờ Ê

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Măng Bút

 

4

CHXD dự kiến 4

xã Đăk Nên

 

VII. Huyện Ngọc Hồi

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk Sú

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Sa Loong

 

3

CHXD dự kiến 3

Xã Đăk Kan

 

4

CHXD dự kiến 4

Xa Đăk Ang

 

VIII. Huyện Sa Thầy

 

 

1

CHXD dự kiến 1

Xã YaXia

 

2

CHXD dự kiến 2

Xã Ya Ly

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Mô Rai

 

4

CHXD dự kiến 4

xã Rờ Kơi

 

5

CHXD dự kiến 5

xã Sa Nghĩa

 

6

CHXD dự kiến 6

xã Sa Sơn

 

7

CHXD dự kiến 7

xã Ya Tăng

 

IX. Huyện Tu mơ rông

 

 

1

CHXD dự kiến 1

xã Đăk Sao

 

2

CHXD dự kiến 2

xã Ngọc Lây

 

3

CHXD dự kiến 3

xã Ngọc Yêu

 

4

CHXD dự kiến 4

xã Tê Xăng

 

X. Huyện Iahdrai

 

 

1

CHXD dự kiến 1

Ia Tơi

 

2

CHXD dự kiến 2

Ia Dom

 

3

CHXD dự kiến 3

Ia Dal

 

Xây mới 42 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU XÓA BỎ GIAI ĐOẠN 2017-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 271
/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

TT

Tên cửa hàng

Chủ doanh nghiệp

Địa điểm cửa hàng

Lý do

l trình

I. Thành phố Kon Tum

 

 

 

 

 

 

1

CHXD số 1

Chi nhánh Xăng dầu Kon Tum

Giao lộ 1010 phan Đinh Phùng

Di dời theo chủ trương của UBND tỉnh.

2017-2018

Xóa bỏ 01 cửa hàng xăng dầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 271/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cửa hàng xăng dầu vào Quy hoạch mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.237.51.35