Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định 207/2004/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 27/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Võ Duy Khương
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 27/2009/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 3 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 207/2004/QĐ-UBND NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Báo cáo số 388/BC-STC-GCS ngày 05 tháng 10 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định số 207/2004/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2004 của UBND thành phố Đà Nẵng về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

“3. Quản lý chặt chẽ, an toàn, có hiệu quả và hạch toán đầy đủ trên sổ sách kế toán của Công ty đối với khoản thu ứng trước chi phí thay đồng hồ được tính trong giá tiêu thụ nước sạch để tạo nguồn thực hiện kịp thời việc thay thế đồng hồ đo lượng nước tiêu thụ cho các tổ chức, hộ dân cư khi bị hư hỏng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Giám đốc Công ty Cấp nước Đà Nẵng và các đối tượng sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng (để b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TT HĐND thành phố (để b/c);
- CT, các PCT UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố, LĐLĐ thành phố;
- Báo Đà Nẵng, Báo CA Đà Nẵng;
- Trung tâm Truyền hình VN tại Đà Nẵng;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng; 
- TT Công báo thành phố Đà Nẵng;
- PCVP Lê Tùng, Phạm Việt Hùng;
- Lưu: VT, QLĐTh, QLĐTư, KTTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 27/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định 207/2004/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.715

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117