Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2619/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Danh mục Đề án xúc tiến thương mại Quảng Trị 2018

Số hiệu: 2619/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Quân Chính
Ngày ban hành: 28/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2619/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 28 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG TRỊ NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 ;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại tnh Qung Trị (Sở Công Thương) tại Tờ trình số 1352/TTr-SCT ngày 13/9/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục Đề án xúc tiến thương mại tnh Qung Trị năm 2018 gồm 15 Đề án theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính. Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và Thtrưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều3;
- Lưu: VT, TM.

TM, ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quân Chính

 

DANH MỤC

ĐỀ ÁN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 2619/QĐ-UB ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên đề án

Đơn vị chủ trì

Thời gian

Địa điểm

Khu vực thị trường mục tiêu

Mặt hàng

Số lượng dn

Số lượng gian hàng

KP đề nghị nhà nước hỗ trợ ng)

1

Tổ chức đim trưng bày và giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh lại các điểm di tích, danh thắng, du lịch... trên địa bàn tnh Qung Trị năm 2018

Sở Công Thương Quảng Trị

Quý 2-3

Tỉnh Quảng Trị

Thị trưng trong nước

Các SP đặc trưng của tỉnh

30-40

03 đim trưng bày

154 250 000

2

Thông tin tuyên truyền, quảng bá, tiêu thụ hàng nông sản tại khu vực miền núi tnh Qung Trị trên Truyền hình Công Thương Trung ương năm 2018

S Công Thương Qung Trị

Quý 3-4

Tnh Quảng Trị

Thị trường trong nước

Chuối mật móc

 

 

50 000 000

3

Tổ chức gian hàng triển lãm các sn phẩm công nghiệp - thương mại tại Hội chợ Công Thương khu vực Bc Trung Bộ - Nhịp Cầu Xuyên Á - Qung Trị năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Tháng 7- 8/2018

Thành ph Đông Hà

Thị trường trong nước

Đa ngành

 

04 gian hàng

70 260 000

4

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tnh tham gia Hội chợ Công Thương khu vực Bắc Trung Bộ - Nhịp cu Xun Á - Qung Trị năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Tháng 7- 8/2018

Thành phố Đông Hà

Thị trường trong nước

Đa ngành

25-30 DN

60 gian hàng

180 000 000

5

Tổ chức Đoàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội nghị kết nối cung - cu tại các tnh/thành phố trong nước năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Từ tháng 5- 10/2018

Hà Nội, Đà Nẵng

Thị trường trong nước

Đa ngành

20-30 DN

 

102 000 000

6

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong nước năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Năm 2018

Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nng

Thị trường trong nước

Đa ngành

40-50 DN

12 gian hàng

190 600 000

7

Tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ thương mại tại Lào và Thái Lan năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tình

Năm 2018

Savanakhet (Lào), Mukdahan (Thái Lan)

Thị trường nước ngoài

Đa ngành

15-20 DN

08 gian hàng

169 720 000

8

Hội chợ Thương mại huyn Hướng Hóa năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh - Phòng Kinh tế và Hạ tng Hướng Hóa

Tháng 7/2018

Thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Thị trường trong nước

Đa ngành

 

60 gian hàng

180 000 000

9

Tchức lớp tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh và khi sự doanh nghiệp

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh - Phòng Kinh tế Đông Hà

Từ tháng 7- 8/2018

Thành phố Đông Hà

Thị trường trong nước

Đa ngành

60 người

 

29 400 000

10

Tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tnh Qung Trị năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh- Phòng Kinh tế và Hạ tầng Vĩnh Linh

Từ tháng 4 - 7/2018

Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

Thị trường trong nước

Đa ngành

20-30 DN

30-35 gian hàng

87 000 000

11

Tổ chức các lớp tập huấn ngn hạn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Từ tháng 5 - 11/2018

Thành phố Đông Hà

Thị trường trong nước

Đa ngành

120 người.

 

62 400 000

12

Hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ Hi Lăng năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tỉnh - Phòng Kinh tế và Hạ tng Hi Lăng

Tháng 3/2018

Thị trấn Hải Lăng, huyện Hi Lăng

Thị trường trong nước

Đa ngành

 

60 gian hàng

180 000 000

13

H trdoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Hội chợ Cam Lộ năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh  Phòng Kinh tế và Hạ tầng Cam L

Tháng 3/2018

Thị trn Cam Lộ, huyện Cam Lộ

Thị trường trong nước

Đa ngành

 

70 gian hàng

200 000 000

14

T chức phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại xã Hi Thái, huyện Gio Linh, tnh Qung Trị năm 2018

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh - Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh

Từ tháng 5 - 10/2018

Xã Hải Thái, huyện Gio Linh

Thị trường miền núi

Đa ngành

12-15 DN

24 gian hàng

120 000 000

15

Tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, qung bá thương hiệu cho doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Trung tâm Khuyến công và XTTM tnh - Phòng Kinh tế Đông Hà

Từ tháng 5 - 6/2018

Thành phố Đông Hà

Thị trường trong nước

Đa ngành

60 người

 

29 400 000

TNG CỘNG

1805 030 000

(Bằng chữ: Một t, tám trăm linh năm triệu, không trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

Ghi chú : Các đề án được bố trí kinh phí triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2619/QĐ-UBND ngày 28/09/2017 về phê duyệt Danh mục Đề án xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị năm 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!