Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 26/2006/QĐ-BKHCN về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong
Ngày ban hành: 18/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 26/2006/QĐ-BKHCN

Hà nội, ngày 18 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG, TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU"

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-Chính phủ ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ  Khoa học và Công nghệ và Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 54/2003/NĐ-CP ;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra về chất lượng;
Căn cứ chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6692/VPCP-KG ngày 14 tháng 11 năm 2006 về tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông thị trường trong nước và xuất nhập khẩu;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra, chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục Tiểu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Quản lý chất lượng hàng hoá, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ trưởng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ cơ quan, ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, TĐC.

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC VIỆC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC VÀ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2006QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này hướng dẫn về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tổ chức thực hiện việc kiểm tra, chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và nhập khẩu.

Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá, trừ các sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ quản lý chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 179/2004/NĐ-Chính phủ ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước vế chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

b) Đôn đốc và phối hợp với các Bộ quản lý chuyên ngành thực hiện kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ quản lý chuyên ngành.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ quản lý chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

d) Định kỳ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi cả nước.

2. Trách nhiệm của các Bộ quản lý chuyên ngành:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức việc kiểm tra và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hoá đặc thù được Chính phủ giao tại Nghị định 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

b) Thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố để phối hợp và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm và đột xuất tổng hợp báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng với các sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của mình để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chủ động tổ chức việc kiểm tra và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

b) Thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ về kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố để phối hợp và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm và đột xuất tổng hợp báo cáo gửi Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 4. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục Quản lý chất lượng hàng hoá, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong việc tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

1. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm trước Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của Bộ quản lý chuyên ngành trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu trên phạm vi cả nước;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn;

c) Hướng dẫn quy trình quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các Bộ quản lý chuyên ngành, tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền;

d) Hướng dẫn cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các Bộ quản lý chuyên ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra theo thẩm quyền.

đ) Hướng dẫn cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các Bộ quản ý chuyên ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thống kê, báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Trách nhiệm của Cục Quản lý chất lượng hàng hoá:

Cục Quản lý chất lượng hàng hoá chịu trách nhiệm trước Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo kế hoạch, đột xuất hoặc theo chuyên đề.

b) Chủ trì phối hợp với Cục quản lý thị trường (Bộ Thương  mại) và các cơ quan liên quan của các Bộ quản lý chuyên ngành, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu. nhập khẩu trên phạm vi cả nước trong dịp Tết nguyên đán, Tết trung thu; đầu mối tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành trong tháng vì Chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế chủ trì.

c) Tổ chức kiểm tra đột xuất theo yêu cầu quản lý hoặc có khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

d) Phối hợp với các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các Bộ quản lý chuyên ngành trong việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ quản lý chuyên ngành.

đ) Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này.

3. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ:

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng, quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá  tại địa phương, có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện việc kiểm tra và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn;

b) Chủ trì, phối hợp và đôn đốc các Sở, Ban, ngành có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc kiểm tra và xử lý các vấn đề về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn.

c) Tổng hợp tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng:

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chịu trách nhiệm trước Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn, có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý chất lượng hàng hoá và các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương trong dịp Tết nguyên đán, Tết Trung thu;

c) Tổng hợp, thống kê, báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định khoản 2 Điều 5 của Quy định này.

Điều 5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra.

1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra

Chậm nhất vào cuối quý ba hàng năm, cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá phải có kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu cho năm sau.

a) Các Bộ quản lý chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu cho Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 3 của Quy định này.

b) Cục quản lý chất lượng hàng hoá xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu báo cáo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thống nhất với Thanh tra Bộ trình Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt.

c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố thống nhất với Thanh tra Sở trình Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Kế hoạch đã được phê duyệt gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố  để báo cáo và gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, xử lý chung.

2. Báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra

Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu theo định kỳ hàng quý, sáu tháng và cả năm, cụ thể như sau:

a) Các Bộ quản lý chuyên ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 và điểm c khoản 3 Điều 3 của quy định này.

b) Cục Quản lý chất lượng hàng hoá tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu trên phạm vi cả nước gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

c) Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh, thành phố để Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối kỳ báo cáo.

d) Cục Quản lý chất lượng hàng hoá, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện báo cáo đột xuất sau khi tổ chức kiểm tra đột xuất, theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và trong các trường hợp đặc biệt xảy ra trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Cục quản lý chất lượng hàng hoá gửi báo cáo đột xuất cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi báo cáo đột xuất cho Sở Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

đ) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu trên phạm vi cả nước, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành cho phù hợp với nhu cầu, đòi hỏi về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này.

Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Văn Phong

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 26/2006/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2006 về trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường, trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu" do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.536

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.158.251.104