Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2581/2005/QĐ-BTM Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2581/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005 ĐỐI VỚI HAI MẶT HÀNG CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0%

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Bản thỏa thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào, ký ngày 28 tháng 7 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4672/VPCP-QHQT ngày 19 tháng 8 năm 2005 về việc phê duyệt Thỏa thuận với Bộ Thương mại Lào về các mặt hàng Việt, Lào được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2005 các mặt hàng gạo, lá và cọng thuốc lá, có xuất xứ từ Lào, với thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo các hợp đồng nhập khẩu ký với các doanh nghiệp đầu mối của Lào thông báo tại Phụ lục II đính kèm.

Điều 2. Hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% với điều kiện được thông quan qua các cửa khẩu quy định trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Thương mại CHXHCN Việt Nam và Bộ Thương mại CHDCND Lào (nêu tại Phụ lục III đính kèm) và nằm trong tổng số lượng hạn ngạch thuế quan năm 2005. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa với thuế suất ưu đãi được giải quyết tại hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động (tổng số lượng hạn ngạch thuế quan trừ đi số lượng hàng nhập khẩu của từng mặt hàng có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S – C/O form S, được cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định).

Hàng nhập khẩu vượt quá tổng số lượng hạn ngạch thuế quan sẽ áp dụng mức thuế suất giảm 50% như quy định đối với các mặt hàng thuộc danh mục I, Điều I Quyết định 60/2005/QĐ-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Tài chính hoặc mức thuế suất MFN đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2005.

Điều 4. Các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này chịu trách nhiệm thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Thương mại, chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2005.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, T.P trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Tòa án ND tối cao;
- Viện KSND tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Công báo;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Các doanh nghiệp nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này;
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


 

Phan Thế Ruệ

 

THE MINISTRY OF TRADE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 2581/2005/QD-BTM

Hanoi, October 26, 2005

 

TARIFF QUOTA IMPORTS OF 2 PRODUCTS ORIGINATING FROM LAOS UNDER A DUTY RATE OF 0%

MINISTER OF TRADE

Pursuant to the Agreement between the Ministry of Trade of the Socialist Republic of Vietnam and the Ministry of Trade of the Laos People’s Democratic Republic on products subject to import tariff preferences between the 2 countries signed on July 28, 2005;
Pursuant to Decree 29/2004/ND-CP dated January 16, 2005 by the Government on functions, tasks, powers, and organization of the Ministry of Trade;
Implementing the Prime Minister’s guidelines as specified in document 4672/VPCP-QHQT dated August 19, 2005 on adoption of the Agreement with the Ministry of Trade of Laos of Vietnamese and Lao products subject to import tariff preferences,

Article 1: To appoint enterprises as specified in Appendix I attached to import under quota tariff rice and tobacco stem and leaf originating from Laos with an import duty rate of 0% in accordance with deals signed with Laos enterprises as specified in Appendix II attached.

Article 2: The products imported by enterprises as specified in Appendix I attached are imposed an import duty rate of 0% under the condition that they pass  border gates as named in the Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the Laos People’s Democratic Republic as specified in Appendix III attached. Procedures on import of products subject to the tariff preferences are carried out at the border gate where the products  are imported, following the principle of deduction (total volume of tariff quota deducts volume of import products with Certificate of Origin Form S granted by the Lao competent agency).

Exceeding volume of import products  is imposed a duty rate as much as half of those as specified in sub-Clause I, Clause 1 of Decision 60/2005/QD-BTC dated August 31, 2005 by the Ministry of Finance or MFN rate on the products suffer to other tariff rates.

Article 3. This Decision will come into effect in 15 days after it is publicized on the Gazette and be effective until December 31, 2005.

Article 4. Enterprises as named in the Appendix attached are responsible for implementation of this Decision and report results to the Ministry of Trade at the latest on December 31, 2005.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

To:
- Prime Minister, Deputy Prime Ministers,
- Ministries, ministerial-level agencies, Government’s units,
- Presidential Office, National Assembly Office,
- Party Central Office, Central Economic Committee,
- Supreme People’s Court,
- Supreme People’s Procuracy,
- Central units of organizations,
- Ministry of Justice (Document Checking Department),
- People’s Committees of provinces and cities under central direct management,
- Departments of Trade of provinces and cities under central direct management,
- Gazette,
- Minister and Deputy Ministers of Trade, units of Ministry of Trade,
- Enterprises named in Appendix I attached,
- Archive

FOR MINISTER OF TRADE
DEPUTY MINISTER
Phan The Rue

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2581/2005/QĐ-BTM về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan ngày 26/10/2005 đối với hai mặt hàng có xuất xứ từ Lào với thuế suất thuế nhập khẩu 0% do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.558

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.111.121
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!