Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2561/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CAO BẰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thphát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát trin kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1285/TTr-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2015 (Báo cáo số 1286/BC-SCT ngày 30 tháng 11 năm 2015),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, với các nội dung sau đây:

1. Đưa ra khỏi quy hoạch 01 cửa hàng xăng dầu, gồm:

- Cửa hàng xăng dầu Tiến Ngoan (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa.

2. Điều chỉnh vị trí quy hoạch 03 cửa hàng xăng dầu:

- Cửa hàng xăng dầu Pác Cam (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên đến vị trí mới thuộc xóm Xa Khao, thị trn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên.

- Cửa hàng xăng dầu Công ty cổ phần thương mại tng hợp Hạ Lang (Quy mô cửa hàng loại III) tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang di dời đến địa điểm mới tại khu vực thuộc địa bàn xã An Lạc (tiếp giáp với thị trấn Thanh Nhật) theo đường tỉnh lộ 207.

- Cửa hàng xăng dầu xã Duyệt Chung, thành phố Cao Bằng (Quy cửa hàng loại III) đến vị trí mới thuộc xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng.

3. Bsung quy hoạch 02 cửa hàng xăng dầu:

- Cửa hàng xăng dầu thuộc xã Hưng Đạo, Hồng Trị, huyện Bảo Lạc dọc Quốc lộ 34.

- Cửa hàng xăng dầu thuộc thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình dọc Quốc lộ 34 (phí đi huyện Bảo Lạc).

4. Việc đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu tại các vị trí mới: phải đảm bảo các điều kiện về khoảng cách giữa các cửa hàng và theo đúng các tiêu chí Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận cấu thành của các Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 và Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của UBND tỉnh Cao Bằng điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Điều 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi Trường, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện và thành phố Cao Bằng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (Thực hiện);
-
Bộ Công Thương;
-
TT. Tỉnh ủy;
-
TT. HĐND tỉnh;
-
Chtịch, các PCT UBND tỉnh;
-
CVP, các PCVP UBND tỉnh;
-
CV: CN, GT, NĐ, XD;
-
Trung tâm TT;
-
Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2561/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96