Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp Phú Thọ

Số hiệu: 25/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang
Ngày ban hành: 18/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2020/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 12 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công thương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế (Bộ CT);
- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh;
- TT Công báo - Tin học (VPUBND tỉnh);
- Lưu: VT, KT4.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Quang

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
 (Ban hành kèm theo Quyết định số      2020/QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (Uỷ ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (Uỷ ban nhân dân cấp xã); các cơ quan và tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và phân công trách nhiệm giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn vị, tổ chức có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Việc phối hợp phải kịp thời, đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên; xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quy chế tổ chức hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, các bên liên quan phải chủ động phối hợp, bàn bạc, giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát.

2. Tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Nghiêm cấm mọi thái độ, hành động cửa quyền, quan liêu của cơ quan chức năng đối với các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành,uỷ ban nhân dân cấp huyện; uỷ ban nhân dân cấp xã phân công lãnh đạo phụ trách, cử công chức làm đầu mối chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức toạ đàm, hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng hoặc buổi sinh hoạt cộng đồng tuyên truyền cho người dân tại đơn vị cấp huyện, cấp xã, khu, tổ dân cư giúp người dân hiểu đúng, rõ, hiểu sâu về các khái niệm, nội dung, yêu cầu cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt bán hàng đa cấp chân chính và bất chính. Trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; đề xuất các nội dung cần phối hợp; báo cáo kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.Trong trường hợp công tác phối hợp bị vướng mắc, gián đoạn, các đơn vị có trách nhiệm báo cáo với cơ quan cấp trên để chỉ đạo giải quyết theo quy định.

3. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách. Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời nội dung thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, chủ trì là Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện, cấp xã nơi thanh tra, kiểm tra vụ việc.

5. UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, đoàn thể, đơn vị chịu trách nhiệm chínhtrong việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa bàn.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định:

2. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động quản lý nhà nước về kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thểvà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo Quy chế này trong phạm vi ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

2. Chủ động phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra liên ngànhkiểm tra bán hàng đa cấp và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu; chỉ định đơn vị, cán bộ đầu mối để thực hiện quy chế.

3. Có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, quản lý chất lượng và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý, phối hợp với sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra, cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra đối với vụ việc chuyên đề cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan.

4. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin có liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin có liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia kinh doanh theo phương thức đa cấp và nguồn gốc, giá cả chất lượng sản phẩm, hàng hoá liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Trong trường hợp cơ quan, đơn vị chức năng nhận được phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nếu xét thấy trong phạm vi thẩm quyền, tiến hành kiểm tra ngay hoặc thông báo đến đơn vị quản lý địa bàn gần nhất tổ chức theo dõi, kiểm tra; nếu không thuộc thẩm quyền, báo cáo về Sở Công Thương để có phương án xử lý kịp thời.

Điều 6. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ quy định của pháp luật. Khi cần thiết, tổ chức họp giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đối với những nội dung cần có ý kiến chỉ đạo, kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ Công Thương, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.

2. Thông qua việc thực hiện các thủ tục hành chính vềquản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, địa phương có liên quan để phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp thông qua trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

3. Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phươngtuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh thông qua tổ chức tọa đàm, hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng.

4. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát và thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể mà phải cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

5. Chuyển thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đến cơ quan có chức năng, nhiệm vụ để tổ chức xác minh, điều tra, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.Công khai thông tin kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 7. Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ

1. Chủ trì kiểm tra, giám sát hoặc phối hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp xử lý vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thông báo chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp; phổ biến tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về Sở Công Thương việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị về các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đối với các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 8. Công an tỉnh

1. Chủ động lập kế hoạch triển khai, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình, thu thập thông tin về các phương thức, thủ đoạn kinh doanh đa cấp trái pháp luật của các tổ chức, cá nhân và phối hợp triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân.

2. Chủ trì xây dựng, thực hiện các chuyên đề về công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật, xử lý vi phạm theo quy định pháp luật, bao gồm cả việc xử lý hình sự theo quy định tại Bộ luật hình sự hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Chỉ đạo công an cấp huyện, cấp xã làm đầu mối thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của UBND cùng cấp trong việc giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý đơn thư, nội dung phản ánh của cá nhân, tổ chức và do Sở Công Thương, cơ quan liên quan cung cấp về các dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên địa bàn hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về kết quả công tác nắm tình hình, tiếp nhận, xử lý các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố của các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Phối hợp Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương trong việc tham mưu UBND tỉnh cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 9. Cục Thuế tỉnh Phú Thọ

1. Tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật.

2. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghĩa vụ thuế, xuất hóa đơn, chi trả hoa hồng, tiền thưởng, khuyến mại và các lợi ích kinh tế khác nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm Luật Quản lý thuế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật.

3. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thuế hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp; kết quả thanh tra, kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

5. Phối hợp Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 10. Sở Y tế

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý.

2. Là cơ quan chủ trì cấp xác nhận nội dung quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Y tế tại hội nghị, hội thảo, sự kiện của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các nội dung: Sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác, việc đáp ứng điều kiện kinh doanh, chất lượng sản phẩm bán hàng đa cấp và việc quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành y tế; việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm tại địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Tình hình cấp xác nhận quảng cáo các sản phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn Tỉnh; kết quả kiểm tra, giám sát đối với các hội nghị, hội thảo, sự kiện về bán hàng đa cấp giới thiệu các sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành y tế và các nội dung khác theo quy định.

Điều 11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm và việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Phối hợp Sở Công Thương trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Điều 12. Sở Khoa học và Công nghệ

1. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp hoạt động trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của đơn vị được pháp luật quy định.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 13. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ

1. Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Điều 14. Sở Ngoại vụ

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh trong việc cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

4. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định pháp luật đối với việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không đúng với nội dung được cơ quan thẩm quyền cho phép.

5. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về: Thông tin về kết quả tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn Tỉnh; tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp.

6. Phối hợp Sở Công Thương thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực quản lý, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 15. Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

Điều 16. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1. Phối hợp Sở Công Thương và các Sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

4. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND Tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 17. Thanh tra tỉnh

Hướng dẫn, rà soát kế hoạch thanh tra của các cơ quan chức năng để tránh chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung thanh tra trong cùng thời gian theo quy định.

Điều 18. Chi cục hải quan Phú Thọ

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động nhập khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp, thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hoá, tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Điều 19. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ

1. Phối hợp Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các cơ quan, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về tài khoản, giao dịch của các tổ chức, cá nhân liên quan, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

3. Phối hợp đơn vị liên quan phong tỏa tài khoản, kịp thời ngăn chặn tổ chức, cá nhân liên quan tẩu tán tài sản, tạo thuận lợi cho công tác điều tra, xử lý và thu hồi tài sản phạm tội trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định pháp luật.

4. Phối hợp Công an tỉnh và đơn vị liên quan giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền liên quan đến kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

5. Thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị do Sở Công Thương và các cơ quan khác cung cấp.

6. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất theo quy định tại Điều 3 Quy chế này về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực quản lý của đơn vị.

7. Phối hợp Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 20. Ủy ban nhân dân cấp huyện

1.Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan cung cấp, tiến hành theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

4. Chỉ đạo các đơn vị truyền thông, thông tin, UBND cấp xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, Đài Truyền thanh của huyện, thành, thị, các cuộc họp khu dân cư, qua hệ thống loa truyền thanh công cộng của xã, phường, thị trấnhoặc buổi sinh hoạt cộng đồng tuyên truyền cho người dân tại đơn vịcấp xã, khu, tổ dân cư giúp người dân hiểu đúng, rõ, hiểu sâu về các khái niệm, nội dung, yêu cầu cơ bản về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt bán hàng đa cấp chân chính và bất chính. Trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

5. Chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn, khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; đối với việc các cơ sở tổ chức giới thiệu, bán hàng tại các khu, tổ dân cư, xóm, phố, nếu phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Công Thương, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan để kiểm tra, xử lý.

Điều 21. UBND cấp xã

1. Theo dõi, quản lý thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và việc cư trú của công dân trên địa bàn; khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đến hiện trường kiểm tra, bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo với cơ quan cấp trên trực tiếp và các cơ quan chức năng liên quan để có phương án xử lý theo quy định.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; thông báo các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để mọi người biết và cảnh giác. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý, các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc quản lý cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

3. Lập đường dây nóng và giao cho Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Công an hoặc đại diện các tổ chức khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

Điều 22. Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Phú Thọ

1. Phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan có liên quan, địa phương trong tiếp nhận và xác minh, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Làm đầu mối tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo yêu cầu, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 23. Các Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan

1. Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

2. Tuyên truyền phổ biến, chỉ đạo cán bộ công chức của đơn vị mình không được tham gia hoạt động bán hàng đa cấp, không được làm đào tạo viên của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

3. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chủ trì, thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực khi được yêu cầu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 24. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ hằng năm (trước 10/12) hoặc đột xuất, các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ cho Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

Điều 25. Tổ chức thực hiện Quy chế

1. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế này; đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh các vấn đề mới, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 25/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


490

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!