Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 247/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Nguyễn Trung Hiếu
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 247/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 173/QĐ-UBND NGÀY 07/8/2009 CỦA UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 32/TTr-SCT, ngày 11/10/2011 và Chánh Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng (kèm theo danh mục chi tiết).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Lưu KS, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo QĐ 173

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

II

Lĩnh vực Điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo

 

 

2

Thẩm định thiết kế công trình điện (thiết kế cơ sở)

Do Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chủ đầu tư thẩm định

 

3

Thẩm định thiết kế công trình điện (thiết kế bản vẽ thi công - dự toán)

Do Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chủ đầu tư thẩm định

 

4

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện nông thôn

Đã được thay thế

 

5

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện tại nông thôn

Đã được thay thế

 

6

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện

Đã được thay thế

 

7

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện từ 35kV trở xuống, đăng ký kinh doanh tại địa phương

Đã được thay thế

 

8

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực

Đã được thay thế

 

9

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi hết hạn sử dụng

Đã được thay thế

 

10

Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng

Đã được thay thế

 

III

Lĩnh vực Dầu khí

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu

Đã được thay thế

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu do hết thời hạn

Theo quy định tại điểm c, khoản 2, điều 16 Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ, quy định như cấp mới

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Đã được thay thế

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng do hết thời hạn

Do Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định như cấp mới

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng do thay đổi địa chỉ

Do Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định như cấp mới

 

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Đã được thay thế

 

7

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai

Do Nghị định số 107/2009/NĐ-CP quy định như cấp mới

 

IV

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác

 

 

1

Thẩm định thiết kế cơ sở (hầm mỏ, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim, và các dự án công nghiệp chuyên ngành khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, nhóm B, C)

Do Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định Chủ đầu tư thẩm định

 

2

Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chỉ đầu tư (hầm mỏ, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, chế tạo máy, luyện kim và các dự án công nghiệp khác, trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng nhóm B, C)

Thông tư số 03/2009/TT-BXD không quy định

 

V

Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

5

Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

 

6

Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

 

7

Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Đã được thay thế

 

VI

Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh

 

 

1

Văn bản xác nhận tổ chức bán hàng đa cấp (đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp thành lập tại tỉnh khác đến tỉnh Sóc Trăng bán hàng đa cấp)

Do Thông tư số 19/2005/TT-BTM không quy định việc xác nhận tổ chức bán hàng đa cấp

 

2

Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tỉnh Sóc Trăng)

Đã được thay thế

 

3

Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp (đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tỉnh Sóc Trăng)

Đã được thay thế

 

4

Cấp lại giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp do bị mất (đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tỉnh Sóc Trăng)

Đã được thay thế

 

5

Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp do bị rách, nát (đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp trong tỉnh Sóc Trăng)

Đã được thay thế

 

 

Tổng số 26 thủ tục

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 247/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng kèm Quyết định 173/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.390

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!