Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2427/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nhữ Thị Hồng Liên
Ngày ban hành: 11/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 11 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;Thông tư số 13/2007/TT-BTC ngày 06/3/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2005/TT-BTC ngày 12/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá khởi điểm và chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1271/TTr-STP ngày 08 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tạm thời về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành, nếu trái với các quy định của Quy chế ban này đều bị bãi bỏ.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- CT, P1,P2,P3;
- Như điều 3 (thực hiện);
- V0,V1,V2,V3,NC,TM2;.
- Lưu: VT,TM2.
95 bản, QĐ 210

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

QUY CHẾ

TẠM THỜI VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2427/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh )

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành

Quy chế được ban hành nhằm quản lý thống nhất hoạt động bán đấu giá tài sản nhà nước đúng quy định của pháp luật, phù hợp đặc điểm, tình hình thực tế và đảm bảo sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ trong công tác chuyển giao tài nhà nước để bán đấu giá giữa các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định việc chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá, bao gồm tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định pháp luật; tài sản nhà nước có quyết định thanh lý, bán đấu giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước kết thúc hoạt động có quyết định thanh lý, bán đấu giá.

Đối với tài sản không thuộc tài sản nhà nước nêu trên, cá nhân, tổ chức có tài sản có quyền lựa chọn người bán đấu giá tài sản và thực hiện việc chuyển giao tài sản, ký hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản.

Điều 3. Nguyên tắc chuyển giao và bán đấu giá tài sản nhà  nước

1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tịch thu phương tiện, tang vật do vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật, tài sản sung quỹ nhà nước, các cơ quan và tổ chức được giao sử dụng, quản lý tài sản nhà nước hoặc có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, khi có quyết định thanh lý, bán đấu giá tài sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải chuyển giao tài sản cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan tài chính các cấp hoặc thành lập Hội đồng để tổ chức bán đấu giá tài sản.

2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh, Sở Tài chính, Cơ quan tài chính cấp huyện, Hội đồng bán đấu giá do thủ trưởng cơ quan, tổ chức khác thành lập, tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước phải đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Chương II

CHUYỂN GIAO TÀI SẢN NHÀ NƯỚC ĐỂ BÁN ĐẤU GIÁ

Điều 4. Tài sản nhà nước chuyển giao để bán đấu giá

1. Tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước:

a) Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật bị tịch thu sung quỹ nhà nước:

- Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước;

- Tài sản của người bị kết án có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật về hình sự;

- Tài sản là vật chứng vụ án có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước theo pháp luật về tố tụng hình sự.

b) Tài sản khác (bất động sản được xác định là vô chủ hoặc không xác định được chủ sở hữu; tài sản do cá nhân, tổ chức tặng cho, đóng góp, viện trợ; tài sản bị chôn dấu, chìm đắm, đánh rơi…) được xác lập quyền sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật có quyết định thanh lý, bán đấu giá.

2. Tài sản nhà nước giao các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng; tài sản nhà nước giao các cơ quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng có quyết định thanh lý, bán đấu giá gồm:

- Đất đai;

- Nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất đai;

- Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

- Phương tiện giao thông vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác.

3. Tài sản thu hồi từ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước kết thúc hoạt động có quyết định thanh lý, bán đấu giá.

Điều 5. Mức giá trị tài sản nhà nước và tổ chức chuyển giao tài sản nhà nước để bán đấu giá

Sau khi các loại tài sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức có quyết định thanh lý, bán đấu giá, tài sản thu hồi từ dự án kết thúc hoạt động được cơ quan tài chính các cấp hoặc Hội đồng định giá theo quy định của pháp luật xác định giá khởi điểm của tài sản, mức giá trị tài sản nhà nước chuyển giao để tổ chức bán đấu giá tạm thời thực hiện theo quy định tại Khoản 1.1 Điều 1 Quyết định 2932/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các quy định dưới đây:

1. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước:

a) Tài sản tịch thu của các vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc Trung ương, của tỉnh bắt giữ thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Sở Tài chính để tổ chức định giá. Căn cứ mức giá khởi điểm do Hội đồng định giá cấp tỉnh xác định, việc chuyển giao tài sản được thực hiện như sau:

- Tài sản có giá trị dưới 30 triệu đồng của một vụ việc vi phạm hành chính thì thì Sở Tài chính thành lập Hội đồng để tổ chức bán đấu giá;

- Tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên của một vụ việc vi phạm hành chính thì Sở Tài chính ký hợp đồng uỷ quyền và chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá.

b) Tài sản tịch thu của một vụ việc vi phạm hành chính do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thuộc cấp huyện bắt giữ thì chuyển giao toàn bộ hồ sơ cho Phòng Tài chính cùng cấp để tổ chức định giá. Căn cứ mức giá khởi điểm do Hội đồng định giá cấp huyện xác định, việc chuyển giao tài sản được thực hiện như sau:

- Tài sản của một vụ việc vi phạm hành chính có giá trị dưới 30 triệu đồng thì Phòng Tài chính cấp huyện thành lập Hội đồng để tổ chức bán đấu giá;

- Tài sản của một vụ việc vi phạm hành chính có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên thì Phòng Tài chính cấp huyện ký hợp đồng uỷ quyền và chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá.

c) Riêng việc chuyển giao tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn huyện Cô Tô thực hiện như sau:

- Tài sản tịch thu của một vụ việc vi phạm hành chính có giá trị dưới 50 triệu đồng thì chuyển giao cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cô Tô để tổ chức bán đấu giá;

- Tài sản tịch thu của một vụ việc vi phạm hành chính có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cô Tô ký hợp đồng uỷ quyền và chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá.

2. Đối với các tài sản khác quy định tại Điều 4 Quy chế này (trừ tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên/01 tài sản, thì chuyển giao cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Ninh để tổ chức bán đấu giá; tài sản có giá trị dưới 50 triệu đồng/01 tài sản, thì cơ quan, đơn vị có tài sản hoặc được giao quản lý, sử dụng, xử lý tài sản nhà nước tổ chức bán đấu giá.

Trường hợp tài sản cần bán đấu giá có giá trị dưới 50 triệu đồng/01 tài sản nhưng cơ quan, đơn vị có tài sản hoặc được giao quản lý, sử dụng, xử lý tài sản nhà nước không tự tổ chức bán đấu giá thì có thể thoả thuận, ký hợp đồng uỷ quyền cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá.

Căn cứ mức giá trị tài sản chuyển giao bán đấu giá theo quy định tại khoản này, việc chuyển giao tài sản để bán đấu giá thực hiện như sau:

a) Tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án có quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước thì các cơ quan thi hành án dân sự phải chuyển giao và ký hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh. Hồ sơ chuyển giao bao gồm: bản án, quyết định của toà án, quyết định thi hành án, biên bản định giá tài sản, biên bản định giá lại tài sản (nếu có).

b) Tài sản có quyết định thanh lý, bán đấu giá thì các cơ quan, tổ chức có tài sản hoặc được giao quản lý, sử dụng, xử lý tài sản chuyển giao và ký hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh.

c) Đối với các tài sản khác: thu hồi từ các dự án kết thúc hoạt động, tài sản khác được xác lập quyền sở hữu nhà nước … có quyết định thanh lý, bán đấu giá, thì tuỳ theo từng dự án hoặc loại tài sản cụ thể Uỷ ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan tài chính hoặc các cơ quan, tổ chức liên quan đến tài sản ký hợp đồng uỷ quyền bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh.

Điều 6. Bàn giao, bảo quản tài sản nhà nước bán đấu giá

1. Căn cứ địa bàn xử lý tài sản, kho tàng, bến bãi bảo quản tài sản, chủng loại tài sản, phương tiện vận chuyển, phương tiện bảo quản tài sản… các cơ quan có tài sản bán đấu giá, cơ quan có thẩm quyền xử lý tài sản thống nhất cụ thể, trực tiếp với Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Ninh về cách thức bàn giao tài sản, bảo quản vận chuyển tài sản để tổ chức bán đấu giá thuận tiện, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn khi tổ chức các cuộc bán đấu giá tài sản.

2. Đối với tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước tạm thời vẫn giữ, bảo quản tại kho của các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bắt giữ, tịch thu.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Khen thưởng

Cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện xử lý, phân loại tài sản, xác định giá khởi điểm, chuyển giao và bán đấu giá tài sản được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Xử lý vi phạm

Cá nhân, tổ chức có các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động bán đấu giá tài sản, như các hành vi vi phạm về xác định giá khởi điểm của tài sản, giám định tài sản, cung cấp thiếu chính xác, thiếu trung thực các thông tin về tài sản, tổ chức bán đấu giá tài sản không đúng thủ tục, trình tự..., thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 76/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp hoặc bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thực hiện quy chế

1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, xử lý vi phạm hành chính; các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được giao trực tiếp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản nhà nước; các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Sở Tài chính và Cơ quan Tài chính cấp huyện - Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước, Sở Tư pháp Quảng Ninh - Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động bán đấu giá tài sản và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy chế này nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, tổ chức hữu quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2427/2007/QĐ-UBND ngày 11/07/2007 về quy chế tạm thời về hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!