Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT về quản lý mã số vạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2373/2000/QĐ-BKHCNMT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 01/12/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2373/2000/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 2373/2000/QĐ-BKHCNMT NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUẢN LÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;
Căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Thông báo 161/TB-VPCP ngày 27/11/2000 giao cho Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường thực hiện nhiệm vụ quản lý mã số mã vạch;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện các công việc dưới đây:

- Tiếp tục tổ chức cấp mã số theo các Tiêu chuẩn Việt Nam về mã số mã vạch vật phẩm cho các doanh nghiệp có nhu cầu và thực hiện đăng ký theo dõi.

- Chuẩn bị các văn bản cần thiết trình Bộ Tài chính về việc ban hành lệ phí cấp mã số mã vạch. Trong khi chưa có quy định của Bộ Tài chính, không thu lệ phí cấp mã số mã vạch.

- Tổ chức mạng lưới ở các vùng kinh tế trọng yếu (Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh) để phục vụ việc cấp mã số (tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký, thống kê theo dõi, cung cấp thông tin).

Điều 2: Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục làm đầu mối trong công tác quan hệ quốc tế về hoạt động mã số mã vạch; là đại diện của Việt Nam tại Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế (EAN-International) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3395/QHQT ngày 23/6/1995 của Văn phòng Chính phủ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuẩn bị các văn bản cần thiết để đề nghị các Cơ quan có thẩm quyền cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước để đóng niên liễm tham gia Tổ chức Mã số Vật phẩm Quốc tế. Trong khi chờ Quyết định của Cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng niên liễm bằng nguồn kinh phí tự có do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tự cân đối và báo cáo Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp, các cơ quan sự nghiệp kỹ thuật và các tổ chức khác triển khai áp dụng mã số mã vạch và thực hiện các công việc cần thiết để đẩy mạnh hoạt động này.

Điều 4: Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Bùi Mạnh Hải

(Đã ký)

 

 

THE MINISTRY OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 2373/2000/QD-BKHCNMT

Hanoi, December 01, 2000

 

DECISION

ON THE MANAGEMENT OF NUMERICAL CODES AND BAR CODES

THE MINISTER OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT

Pursuant to the Governments Decree No. 22/CP of May 22, 1993 on the tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Science, Technology and Environment;
Pursuant to conclusions of Deputy Prime Minister Pham Gia Khiem at Notice No. 161/TB-VPCP of November 27, 2000 assigning the task of managing numerical codes and bar codes to the Ministry of Science, Technology and Environment;
At the proposal of the General Director of Standardization, Metrology and Quality Control,

DECIDES:

Article 1.- To assign the General Department of Standardization, Metrology and Quality Control the following tasks:

- To continue granting numerical codes under Vietnamese standards on articles numerical codes and bar codes to enterprises which have demands therefor, and register them for monitoring.

- To prepare necessary documents on the issuance of fees for granting numerical codes and bar codes for submission to the Ministry of Finance. Pending the Finance Ministrys regulations, fees for granting numerical codes and bar codes shall not be collected.

- To organize a network in services of the granting of numerical codes (reception and processing of registration dossiers, statistical monitoring, information provision) in key economic areas (Hanoi, Danang, Ho Chi Minh City).
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2373/2000/QĐ-BKHCNMT về quản lý mã số vạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.353
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155