Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu A Chợ Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Số hiệu: 2303/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 12/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2303/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CHO THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH TẠI KHU A CHĐÀ LẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giá;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND 27/4/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ban hành quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Đà Lạt;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2499/TTr-STC ngày 26/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu A Chợ Đà Lạt, cụ thể như sau:

1. Đơn giá:

Số TT

Vị trí quầy sạp

Loại hình kinh doanh

Đơn giá thuê 1 m2 mặt bằng 1 năm (đồng/m2/năm)

01 mt tiền

02 mt tiền

03 mt tiền

1

Tầng trệt

Kios

702.000

877.000

1.053.000

2

Tầng trệt

Các ngành hàng khác ngoài Kios

374.000

468.000

561.000

3

Tầng 1

 

264.000

330.000

396.000

2. Đơn giá được phê duyệt nêu trên, áp dụng từ ngày 10/01/2018.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt:

1. Trên cơ sở đơn giá phê duyệt tại Điều 1 nêu trên và diện tích cụ thể từng quầy sạp để xác định tiền thuê mặt bằng hộ kinh doanh phải nộp, thông báo cho hộ kinh doanh đang thuê mặt bằng biết và tổ chức việc thu tiền thuê mặt bằng theo đúng quy định.

2. Quản lý và sử dụng số tiền thuê mặt bằng kinh doanh thu được theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Trưởng Ban Quản lý chợ Đà Lạt; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2
, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2303/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt đơn giá cho thuê mặt bằng kinh doanh tại Khu A Chợ Đà Lạt do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.098

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.96.184