Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2300/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2300/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 24/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2300/QĐ-UBND

Huế, ngày 24 tháng 10 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; Nghị định số 68/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 4 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 776/TTr-SCT ngày 28 tháng 7 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/QĐ-UBND Ngày 24 tháng 10 năm 2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế (dưới đây gọi tắt là các cơ quan) trong công tác quản lý nhà nước về hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý

1. Việc tiếp nhận thông báo khuyến mại, đăng ký khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, kiểm tra, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các thương nhân hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại. Nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu đòi hỏi các thương nhân phải thực hiện những điều pháp luật không quy định.

2. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan trong công tác quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TỈNH TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN MẠI

Điều 3. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Sở Công Thương

a) Tiếp nhận thông báo, ra văn bản chấp thuận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cho các thương nhân trên địa bàn tỉnh theo qui định của pháp luật.

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thương nhân hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại nộp báo cáo hoạt động theo quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ qui định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT/BTM-BTC ngày 06/7/2007 giữa Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP .

c) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức (hoặc phối hợp với các hiệp hội ngành nghề) làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại cho các thương nhân và người tiêu dùng, đồng thời kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật.

d) Kiểm tra, xác nhận và ra quyết định thu từ thương nhân 50% giá trị giải thưởng đã công bố nhưng không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại, được qui định tại Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT/BTM-BTC ngày 06/7/2007 giữa Bộ Thương mại (Bộ Công Thương) và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định 37/2006/NĐ-CP .

đ) Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại theo thông báo và đăng ký của thương nhân, phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

e) Tổng hợp, thống kê nghiệp vụ về thông báo, đăng ký khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh, báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

g) Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hợp với tình hình thực tế, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong chỉ đạo quản lý hoạt động khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các lực lượng Công an trên địa bàn phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các thương nhân có hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại tuân thủ các quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại của các thương nhân trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với các đài báo Trung ương, địa phương thường xuyên đưa các thông tin có định hướng, đúng pháp luật về hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Tích cực hỗ trợ Sở Công Thương trong công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của hội chợ, triển lãm và khuyến mại trên địa bàn.

4. Cục Thuế tỉnh

a) Hướng dẫn các thương nhân có hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại thực hiện chế độ kê khai, hạch toán đúng doanh thu hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong hoạt động khuyến mại và hội chợ triển lãm thương mại.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan kiểm tra việc hạch toán và trích nộp phần giá trị giải thưởng không có người nhận theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế của các thương nhân hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

5. Kho bạc nhà nước tỉnh

a) Hạch toán điều tiết số thu 50% giá trị giải thưởng (đã công bố) không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại; nộp ngân sách theo quy định.

b) Hướng dẫn, quản lý và thông báo cho Sở Công Thương về số tiền thực thu 50% giá trị giải thưởng (đã công bố) không có người trúng thưởng của chương trình khuyến mại.

6. Các Sở, Ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh

a) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng đối với các mặt hàng khuyến mại và tham gia hội chợ, triển lãm thương mại thuộc lĩnh vực do Sở, Ngành quản lý.

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm thuộc lĩnh vực do Sở, Ngành quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình và đúng qui định của pháp luật.

Điều 4. Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn huyện và thành phố trong việc chấp hành pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại cho các thương nhân trên địa bàn.

Chương III

QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Điều 5. Quan hệ phối hợp

1. Theo yêu cầu và tình hình cụ thể về công tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại, các cơ quan quản lý nhà nước, các lực lượng có chức năng liên quan của tỉnh chủ động tổ chức phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, đảm bảo cho công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm trên địa bàn tỉnh có hiệu quả và đúng pháp luật.

2. Việc tổ chức phối hợp lực lượng kiểm tra và xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin và công tác điều tra của từng cơ quan và phải do người đứng đầu cơ quan đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm các cán bộ dưới quyền tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan để tiến hành kiểm tra, kiểm soát trái quy chế này.

Điều 6. Nội dung và phương pháp phối hợp cụ thể

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Chủ trì tổ chức việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan theo trách nhiệm đã được phân công, quy định tại Điều 3 của Quy chế này.

b) Phối hợp chỉ đạo, tổ chức huy động (khi cần thiết) lực lượng của các cơ quan để tham gia thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm. Tạo điều kiện cho lực lượng của cơ quan chức năng thực hiện, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền của từng đơn vị.

c) Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi thông tin, đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương để bổ sung, điều chỉnh những điểm không phù hợp với tình hình thực tế, tạo ra sự thống nhất, đồng bộ, kịp thời trong việc tiếp nhận thông báo, chấp thuận đăng ký khuyến mại, hội chợ, triển lãm thương mại.

d) Định kỳ 6 tháng một lần tổ chức việc giao ban giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại. Hàng năm có sơ kết đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị theo Quy chế này. Qua đó, kịp thời đề xuất, bổ sung sửa đổi những điểm chưa phù hợp của Quy chế để việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đạt hiệu quả hơn.

đ) Cung cấp hồ sơ cho các đơn vị, cơ quan có liên quan khi cần thiết để phối hợp hoạt động quản lý hội chợ triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn.

e) Phải bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chi phí phục vụ việc tổ chức kiểm tra được trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của Sở Công Thương.

g) Kết thúc từng chuyên đề, vụ việc, đoàn kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản gửi lãnh đạo các Bộ, UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Huế có liên quan kết quả xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị biện pháp xử lý ngoài thẩm quyền với các cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành và Uỷ ban Nhân dân các huyện và thành phố Huế:

a) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình có liên quan đến công tác quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn mình phụ trách với Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.

b) Cử cán bộ, chuyên viên tham gia phối hợp công tác theo đề nghị của Sở Công Thương.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 7. Khen thưởng, kỷ luật

Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quy chế này được xem xét khen thưởng theo quy định. Cán bộ, công chức, đơn vị khi thi hành công vụ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật thì tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Huế phản ảnh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2300/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.594

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242