Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên do tỉnh An Giang ban hành

Số hiệu: 23/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Long Xuyên, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MUA HÀNG MIỄN THUẾ TẠI KHU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP TỊNH BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-TTg ngày 11/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư số 162/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng (b/c)
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Website Chính phủ;
- TT.TU, TT.HĐND;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Các Phòng: KT, TH, XDCB, NC, VHXH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

QUY CHẾ

MUA HÀNG MIỄN THUẾ TẠI KHU THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP TỊNH BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 của UBND tỉnh An Giang)

Điều 1. Quy định chung

1. Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên thuộc Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên) được ngăn cách với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang và nội địa bằng hệ thống rào cứng, có cổng ra vào, bảo đảm sự kiểm soát về người, hàng hoá và phương tiện vận tải của các cơ quan chức năng liên quan.

Trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên không có dân cư (kể cả người nước ngoài) tạm trú hoặc cư trú thường xuyên.

2. Quy chế này áp dụng cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước khi vào Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên để mua hàng hóa mang về nội địa được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo quy định của Chính phủ.

3. Cư dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang không thuộc đối tượng áp dụng mua hàng miễn thuế theo Quy chế này.

Điều 2. Đối tượng được mua hàng miễn thuế

Khách tham quan du lịch trong và ngoài nước (trừ cư dân huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) được hưởng chính sách mua hàng miễn thuế theo Quy chế này là tất cả các tổ chức, cá nhân đến tham quan du lịch tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên.

Điều 3. Chính sách mua hàng miễn thuế

1. Khách tham quan du lịch trong và ngoài nước khi vào Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên được phép mua các loại hàng hoá mang về nội địa và được miễn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) nếu tổng giá trị hàng hoá không quá 500.000 đồng/người/ngày.

Trường hợp tổng trị giá hàng hoá mua vượt mức quy định nêu trên, người có hàng hoá phải nộp đủ thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần vượt định mức theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Khách tham quan du lịch Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên là hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu bằng hộ chiếu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài cấp thì được hưởng chính sách mua hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành về định mức hành lý người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu, tặng nhập khẩu được miễn thuế. Trường hợp có mua các loại hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với khách tham quan du lịch Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên thì phải khấu trừ phần giá trị đó trong định mức quy định đối với hành khách nhập cảnh bằng hộ chiếu nói trên.

3. Khách tham quan du lịch có mua hàng hoá tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên đem vào nội địa phải làm thủ tục kê khai hải quan tại Trạm kiểm soát hải quan trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên hoặc Trạm kiểm soát hải quan cửa khẩu Tịnh Biên.

Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên

1- Phải bán hàng đúng đối tượng, danh mục mặt hàng đăng ký kinh doanh theo quy định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hàng hóa và chất lượng hàng để bán tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên.

2. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu và các ngành chức năng có liên quan.

Điều 5. Quản lý hoạt động của Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang tổ chức quản lý tốt các hoạt động kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang phối hợp với Cục Hải quan An Giang thống nhất quy trình quản lý việc mua hàng miễn thuế của khách tham quan du lịch, đảm bảo việc quản lý chặt chẽ theo quy định và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện.

2. Cục Hải quan An Giang, Cục Thuế tỉnh An Giang tổ chức hướng dẫn các thủ tục có liên quan đến việc xuất nhập hàng hoá, miễn thuế trong định mức và tính thuế hàng hóa vượt định mức để các tổ chức, cá nhân hoạt động trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên thực hiện.

3. Các lực lượng: Biên phòng, Công an, tại khu vực cửa khẩu Tịnh Biên hướng dẫn và tạo điều kiện để cho các tổ chức, cá nhân đến tham quan, du lịch tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên mua bán hàng hóa dễ dàng; đảm bảo tốt tình hình trật tự, an ninh tại khu vực Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên.

Điều 6. Xử lý vi phạm

Các vi phạm về việc bán hàng miễn thuế theo quy định của Quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị xử lý tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh trong Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy chế mua hàng miễn thuế tại Khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên do tỉnh An Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41