Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục lập dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Số hiệu: 2265/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 05/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2265/QĐ-UBND

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC LẬP CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH,LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi. bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội;

Căn cứ Thông tư số 24/2008/TT- BTC ngày 14 tháng 3 năm 2008 cùa Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và Quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đâu tư về hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 3271/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 4 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh:

- Danh mục các dự án (kèm theo phụ lục).

- Nguồn vốn: nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thuộc nguồn vốn ngân sách thành phố.

Điều 2. Các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố phải thuộc danh mục dự án quy hoạch đã được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt mới được triển khai lập quy hoạch. Đối với danh mục các dự án đã được nêu trong Quyết định số 2013/QĐ-ƯBND ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Trên cơ sở đề cương, nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ chi tiết nguồn vốn đối với các dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch sản phẩm chủ yếu trình Ủy ban nhân dân thành phố theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- Thường trực UBND.TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VPUB: CPVP;
- Phòng TH-KH(2b),CNN, VX,ĐTMT,TCTMD V;
- Lưu: VT, (THKH/HT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC, SẢN PHẨM CHỦ YẾU
NGUỒN VỐN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ
(Ban hành kèm Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

Tên dự án

Chủ đâu tư

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 

1

Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

Thay thế dự án Quy hoạch ngành nghề quảng cáo, karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ xoa bóp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại mục 6 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư

 

2

Quy hoạch hoạt động karaoke, vũ trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2012

Thay thế dự án Quy hoạch ngành nghề quảng cáo, karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ xoa bóp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại mục 6 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực. sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư

 

3

Quy hoạch hoạt động bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

4

Quy hoạch phát triển hệ thống tổ chức hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

5

Quy hoạch tổng hợp tài nguyên-môi trường đới ven bờ thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Tài nguyên và Môi trường

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

6

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đến năm 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

2012

Bổ sung danh mục

 

7

Quy hoạch công nghệ thông tin thành phố đến năm 2025

Sở Thông tin và Truyền thông

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

8

Quy hoạch ngành nghề dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố đến năm 2025

Sở Y tế

2012-2013

Thay thế dự án Quy hoạch ngành nghề quảng cáo, karaoke, vũ trường, cơ sở lưu trú du lịch và dịch vụ xoa bóp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tại mục 6 của danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu ban hành kèm Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố do Sở Văn hóa, Thao thao và Du lịch làm chủ đầu tư

 

9

Quy hoạch mạng lưới trường trung cấp chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

Sở Giáo dục và Đào tạo

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

10

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn thành phố đến năm 2025

Sở Giao thông vận tải

2012-2013

Bổ sung danh mục

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2265/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục lập dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196