Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Số hiệu: 2214/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Đỗ Thanh Bình
Ngày ban hành: 08/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2214/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN ĐƯỢC TỔ CHỨC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP , ngày 22 tháng 5 năm 2018, của Chính phủ, quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 298/TTr-SCT ngày 25 tháng 9 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019 (đính kèm).

Điều 2. Giao Sở Công Thương công bố Danh mục được phê duyệt và thực hiện xác nhận đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm, chủ đề tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại khác với Danh mục đã công bố. Giao Sở Công Thương thống nhất với UBND cấp huyện để xét duyệt sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Trường hợp có từ hai thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn, giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 8, 9, Điều 29, tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP. Trường hợp hiệp thương và xem xét các nội dung tại Khoản 9, Điều 29 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP , vẫn chưa xác định được thương nhân được quyền tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định. Giao UBND cấp huyện nơi thương nhân đó đăng ký, tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, thực hiện đấu thầu theo quy định để lựa chọn thương nhân được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại làm cơ sở để Sở Công Thương xác nhận đăng ký, đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh ;
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN, P.TH ;
- L
ưu: VT, nhsuong.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Thanh Bình

 

DANH MỤC

(Kèm theo Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang)

STT

Nội dung sự kiện

Đa đim

Thời gian tổ chức

Hình thức tổ chức

I

THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ

1

Tết Kỷ Hợi 2019

Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng Trần Quang Khải

Tháng 02/2019

Chợ Hoa Xuân

2

Lễ 30/4 và 01/5

Trung tâm Sinh hoạt cộng đồng Trần Quang Khải

Tháng 04-05/2019

Hội chợ thương mại

3

Lễ hội truyền thống Anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực

Khu 16 ha, phường Vĩnh Thanh Vân

Tháng 10/2019

Chợ phiên

II

HUYỆN PHÚ QUC

1

Hội chợ/triển lãm

Sân Vận động - Thị trấn Dương Đông

19/4/2019 và 03/5/2019

Hội chợ thương mại

2

Hội chợ/triển lãm

Sân Vận động - Thị trấn Dương Đông

12/7/2019

26/7/2019

Hội chợ thương mại

3

Hội chợ/triển lãm

Sân Vận động - Thị trấn Dương Đông

08/10/2019

22/10/2019

Hội chợ thương mại

4

Hội chợ/triển lãm

Sân Vận động - Thị trấn Dương Đông

06/12/2019

25/12/2019

Hội chợ thương mại

III

HUYỆN KN LƯƠNG

1

Tết Nguyên đán 2019

Thị trấn Kiên Lương

25/01/2019 đến 31/01/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

2

Lễ hội Đình thần Hòn Chông

Xã Bình An, huyện Kiên Lương

18/3/2019 đến 22/3/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

3

Tết Trung thu 2019

Thị trấn Kiên Lương

10/9/2019 đến 16/9/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

IV

HUYỆN HÒN ĐT

1

Kỷ niệm ngày hy sinh của AHLLVT Phan Thị Ràng

Xã Thổ Sơn

07/01/2019 đến 09/01/2019

Hội chợ thương mại

2

Đình Nguyễn Trung Trực

Thị trấn Sóc Sơn

31/3/2019 đến 03/4/2019

Hội chợ thương mại

3

Tết Kỷ Hợi 2019

Trung tâm UBND các xã, thị trấn

01/02/2019 đến 13/02/2019

Đưa hàng Việt về nông thôn

4

Đền Hùng Vương

Xã Nam Thái Sơn

24/4/2019 đến 26/4/2019

Đưa hàng Việt về nông thôn

5

Đền đức thánh Trần Hưng Đạo

Xã Sơn Kiên

27/9/2019 đến 29/9/2019

Đưa hàng Việt về nông thôn

V

HUYỆN GIANG THÀNH

1

Mừng đảng - Mừng xuân và Tết Dân quân

Khu Hành chính UBND huyện

Tháng 02/2019

Hội chợ thương mại

2

Lễ hội Chol-thnam-thmay

Xã Phú Lợi, xã Phú Mỹ

Tháng 04/2019

Hội chợ thương mại

3

Kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Giang Thành

Khu Hành chính UBND huyện

Quý III/2019

Hội chợ thương mại

4

Lễ hội Okombook

Xã Phú Lợi, xã Phú Mỹ

Tháng 11/2019

Hội chợ thương mại

5

Thi hội diễn văn nghệ chào mừng ngày 22/12

Khu Hành chính UBND huyện

Tháng 12/2019

Hội chợ thương mại

VI

HUYỆN KIÊN HẢI

1

Tết Nguyên đán 2019

Xã An Sơn, xã Lại Sơn và xã Hòn Tre

26/01/2019 đến 31/01/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

2

Lễ Hội Nghinh Ông xã Hòn Tre

Xã Hòn Tre

07/5/2019 đến 09/5/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

3

Lễ Hội Nghinh Ông Nam Hải

Xã Lại Sơn

10/11/2019 đến 14/11/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

VII

HUYỆN AN MINH

1

Tết Nguyên đán 2019

Thị trấn Thứ Ba

25/01/2019 đến 31/01/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

2

Kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi

Xã Đông Thái

31/5/2019 đến 06/6/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

3

Tết Trung thu

Thị trấn Thứ Ba

11/9/2019 đến 18/9/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

4

Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Xã Đông Thái

18/12/2019 đến 25/12/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

VIII

HUYỆN AN MINH

1

Tết Nguyên đán 2019

Khu trung tâm Hành chính huyện

18/01/2019 đến 03/02/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng xuân An Minh

2

Tết Trung thu

Khu trung tâm Hành chính huyện

20/9/2019 đến 27/9/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng xuân An Minh

IX

HUYỆN U MINH THƯỢNG

1

Tết Nguyên đán 2019

Xã Thạnh Yên

24/01/2019 đến 31/01/2019

Hội chợ thương mại

2

Kỷ niệm Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6

Xã Thạnh Yên

31/5/2019 đến 06/6/2019

Hội chợ thương mại

3

Tết Trung thu 2019

Xã Thạnh Yên

30/8/2019 đến 05/9/2019

Hội chợ thương mại

X

HUYỆN VĨNH THUẬN

1

Tết Nguyên đán 2019

Nhà thiếu nhi Vĩnh Thuận

14/01/2019 đến 22/01/2019

Hội chợ thương mại tng hợp nông nghiệp Vĩnh Thuận

2

Ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhà thiếu nhi Vĩnh Thuận

04/3/2019 đến 11/3/2019

Hội chợ thương mại tổng hợp nông nghiệp Vĩnh Thuận

3

Tết Trung thu 2019

Nhà thiếu nhi Vĩnh Thuận

06/7/2019 đến 12/7/2019

Hội chợ thương mại tổng hợp nông nghiệp Vĩnh Thuận

4

Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

Nhà thiếu nhi Vĩnh Thun

25/11/2019 đến 01/12/2019

Hội chợ thương mại tổng hợp nông nghiệp Vĩnh Thun

XI

HUYN GING RING

1

Tết Nguyên đán 2019

Thtrấn Giồng Riềng

25/01/2019 đến 01/02/2019

Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu việc làm

2

Kỷ niệm Quốc tế thiếu nhi 01/6

Thị trấn Giồng Riềng

02/6/2019 đến 10/6/2019

Hội chợ triển lãm thương mại tiêu dùng

3

Kỷ niệm ngày sinh của AHLLVT Mai Thị Nương

Thtrấn Giồng Riềng

10/10/2019 đến 16/10/2019

Hội chợ triển lãm thương mại tiêu dùng

XII

HUYỆN GÒ QUAO

1

Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Trung tâm huyện Gò Quao

09/11/2019 đến 14/11/2019

Hội chợ thương mại

XIII

HUYỆN CHÂU THÀNH

1

Tết Kỷ Hợi 2019

Sân vận động huyện Châu Thành

Tháng 02/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

2

Chào mừng Quốc khánh 2/9

Sân vận động huyện Châu Thành

Tháng 08/2019

Hội chợ thương mại dùng

XIV

HUYỆN TÂN HIỆP

1

Giỗ tổ Hùng Vương 2019

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương Tân Hiệp

12/4/2019 đến 14/4/2019

Hội chợ thương mại tiêu dùng

2

Tết Dương lịch 2019

Trên địa bàn huyện Tân Hiệp

Tháng 12/2019

Đưa hàng Việt về nông thôn

XV

THỊ XÃ HÀ TIÊN

Thị xã Hà Tiên báo cáo là không có nhu cầu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2214/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh Kiên Giang năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125