Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 216/2004/QĐ-UB về Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 216/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành: 15/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 216/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ LOẠI 2 VÀ 3 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Xét đề nghị của Sở Thương mại tại Tờ trình số 066/2004/STM ngày 08 tháng 01 năm 2004 và của Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố số 07/TT-BCĐ ngày 12 tháng 01 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Sở Thương mại có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ có kế hoạch triển khai hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận-huyện thực hiện Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm thực hiện tốt Quy chế này.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Như điều 4
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Thương mại, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
 Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- TTUB : CT, các PCT
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 và các Đoàn thể thành phố
- Văn phòng và các Ban Thành ủy
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : các PVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (TM/L)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Tín

 

 

QUY CHẾ

ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ LOẠI 2 VÀ 3 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 216/2004/QĐ-UB ngày 15 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích :

 Việc đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 là nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và từng bước thực hiện xã hội hóa đối với hoạt động của chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố; qua đó thực hiện văn minh thương mại, phục vụ tốt nhu cầu đời sống nhân dân trên địa bàn dân cư, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, duy trì, nâng cấp và đầu tư phát triển chợ, giữ gìn vệ sinh và an ninh trật tự tại các chợ trên địa bàn thành phố.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh :

2.1- Quy chế này quy định về chế độ đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 và các khoản thu, chi đối với các chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến hoạt động phát triển và quản lý chợ.

2.2- Các chợ loại 2 và 3 thực hiện đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý là các chợ ổn định lâu dài phù hợp với quy hoạch và được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2.3- Quy chế này không áp dụng đối với chợ tự phát không phù hợp với quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Điều 3. Đối tượng tham gia đấu thầu :

Đối tượng tham gia đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo Quy chế này bao gồm các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật, có trụ sở trú đóng và hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 2:

PHƯƠNG THỨC ĐẤU THẦU, THỜI HẠN GIAO THẦU, PHÍ ĐẤU THẦU VÀ TIỀN KÝ QUỸ DỰ ĐẤU THẦU.

Điều 4. Phương thức đấu thầu :

Phương thức đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 được thực hiện công khai, bình đẳng. Đối tượng dự thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu chợ đánh giá có đủ điều kiện và năng lực dự thầu. Trong trường hợp các đối tượng dự thầu có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho doanh nghiệp, tổ chức tại quận, huyện nơi có chợ đấu thầu.

Việc đấu thầu chỉ được tiến hành khi có tối thiểu hai đối tượng tham gia đấu thầu. Nếu chỉ có một đối tượng tham gia đấu thầu thì phải tổ chức đấu thầu lại. Trong trường hợp đã tổ chức lại nhưng cũng chỉ có một đối tượng tham gia đấu thầu thì Hội đồng xét chọn thầu xem xét, nếu hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu về tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ có thể đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ định thầu.

Điều 5. Thời hạn giao thầu:

Thời hạn giao thầu quản lý chợ được quy định từ năm đến mười năm, do Hội đồng xét thầu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng loại chợ và được xác định trong Hợp đồng giao nhận thầu chợ.

Điều 6. Phí, tiền ký quỹ dự đấu thầu:

6.1- Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân quyết định, tạm thời quy định phí dự đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 với mức quy định là 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) cho một lần dự đấu thầu.

Trong trường hợp chi phí tổ chức đấu thầu không đủ chi thì phần thiếu hụt được bổ sung từ ngân sách do Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch dự toán, trình Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định.

6.2- Tiền ký quỹ để bảo đảm dự đấu thầu là 10% giá mời thầu. Số tiền ký quỹ này sẽ được trả lại nếu đối tượng không được chọn thầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu. Đối với doanh nghiệp, tổ chức trúng thầu, thì khoản tiền này sẽ được đưa vào khoản ký quỹ để bảo đảm thực hiện hợp đồng.

6.3- Tiền ký quỹ để bảo đảm thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu chợ là 25% trên giá trúng thầu được tính cho 1 năm (12 tháng); đối tượng trúng thầu phải nộp số tiền ký quỹ này vào một tài khoản do bên mời thầu ấn định để bảo đảm cho việc thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu chợ. Số tiền ký quỹ trên sẽ được trả lại cho đối tượng trúng thầu sau khi thanh lý Hợp đồng giao nhận thầu chợ.

Chương 3:

QUY TRÌNH THỦ TỤC ĐẤU THẦU

Điều 7. Quy trình thực hiện đấu thầu :

7.1- Quy trình đấu thầu bao gồm các bước : Chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, xét chọn thầu, công bố trúng thầu và ký kết Hợp đồng giao nhận thầu.

7.2- Hồ sơ mời thầu, nội dung gồm có :

- Thư mời dự đấu thầu;

- Mẫu đơn dự đấu thầu;

- Các yêu cầu cơ bản đối với việc kinh doanh khai thác và quản lý chợ;

- Các thông tin liên quan đến chợ đấu thầu : sơ đồ chợ, bản vẽ quy hoạch sắp xếp chợ, danh sách các thương nhân kinh doanh tại chợ, các quy định về chế độ thu, chi;

- Tiêu chuẩn đánh giá chọn thầu;

- Các phụ lục chi tiết khác kèm theo.

7.3- Mời đấu thầu :

+ Chỉ được mời đấu thầu khi kế hoạch tổ chức đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Thông báo mời đấu thầu sẽ niêm yết tại Ban quản lý chợ; trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ đấu thầu và tại các Ủy ban nhân dân quận-huyện đồng thời việc mời thầu sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày mở thầu tối thiểu ba mươi ngày.

 + Thông báo mời đấu thầu phải được ghi đầy đủ các nội dung sau :

- Tên và địa chỉ cơ quan mời đấu thầu, chợ đấu thầu, giá mời đấu thầu, chỉ dẫn việc tìm hiểu hồ sơ mời đấu thầu, nơi mua hồ sơ mời đấu thầu;

 - Nơi nhận hồ sơ dự đấu thầu, phí dự đấu thầu, tiền ký quỹ dự đấu thầu, thời gian đóng thầu, ngày, giờ và địa điểm mở thầu.

7.4- Đánh giá hồ sơ dự đấu thầu :

Hồ sơ dự đấu thầu sẽ được đánh giá trên cơ sở thang điểm của các chỉ tiêu giao nhận thầu như sau :

- Năng lực, kinh nghiệm và phương án quản lý : 40 điểm;

- Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa chợ : 30 điểm;

- Giá dự thầu : 30 điểm.

Việc đánh giá và xếp hạng hồ sơ dự thầu sẽ tiến hành theo hai bước :

- Đánh giá sơ bộ : xem xét hồ sơ dự đấu thầu về mặt hành chánh theo quy định của hồ sơ mời đấu thầu.

- Đánh giá chi tiết : đánh giá, xếp hạng các đối tượng dự đấu thầu.

7.5- Sau khi đã đánh giá, xếp hạng và xét chọn được đối tượng trúng thầu, Hội đồng xét chọn thầu chợ sẽ trình Ủy ban nhân dân quận-huyện công nhận kết quả đấu thầu.

7.6- Sau khi có kết quả đấu thầu được Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt, Hội đồng xét chọn thầu chợ sẽ thông báo kết quả đấu thầu và có văn bản mời đối tượng trúng thầu đến ký kết Hợp đồng giao nhận thầu chợ.

Điều 8. Hồ sơ dự đấu thầu :

8.1- Hồ sơ dự đấu thầu bao gồm :

- Đơn dự đấu thầu theo mẫu quy định và do người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, tổ chức ký tên;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đối tượng dự thầu;

- Phương án về tổ chức quản lý chợ;

- Kế hoạch bảo quản, duy tu, sửa chữa chợ;

- Giá dự thầu (kèm thuyết minh).

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự đấu thầu tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời đấu thầu.

Hồ sơ dự đấu thầu nêu trên được đựng trong một phong bì niêm phong kín và nộp tại nơi quy định trong thông báo mời thầu. Cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm bảo mật, quản lý kỹ hồ sơ tài liệu, thông tin của đối tượng dự đấu thầu và không được mở phong bì đựng hồ sơ dự đấu thầu trước ngày giờ mở thầu.

Bên nhận hồ sơ dự đấu thầu phải có biên nhận hồ sơ cấp cho bên dự đấu thầu, trong đó ghi rõ doanh nghiệp, tổ chức dự đấu thầu, tên đối tượng nộp và nhận hồ sơ, ngày giờ nhận hồ sơ và có đóng dấu, ký tên xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ dự đấu thầu.

Danh sách những đối tượng dự đấu thầu sẽ được niêm yết tại Ban quản lý chợ, trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có chợ đấu thầu và tại Hội đồng xét chọn thầu chậm nhất là 07 (bảy) ngày trước ngày mở thầu.

Đối tượng được dự đấu thầu phải nộp phí đấu thầu và tiền ký quỹ bảo đảm dự đấu thầu chậm nhất là 03 (ba) ngày trước ngày mở thầu. Đối tượng dự đấu thầu nào không nộp đủ phí và số tiền ký quỹ để đảm bảo dự đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này sẽ không được dự đấu thầu.

8.2- Nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu :

Phòng Kinh tế quận, huyện nơi có chợ đấu thầu có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự đấu thầu theo quy định.

8.3- Sửa đổi và rút hồ sơ dự đấu thầu :

Sau khi đã nộp hồ sơ dự đấu thầu, nếu đơn vị dự đấu thầu muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự đấu thầu thì phải gửi văn bản cho bên nhận hồ sơ ghi rõ nội dung sửa đổi hoặc rút lại hồ sơ dự đấu thầu. Việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự đấu thầu chỉ được thực hiện trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự đấu thầu ghi trong thông báo mời đấu thầu (thời điểm đóng thầu).

Nội dung sửa đổi hồ sơ dự đấu thầu cũng phải để trong một phong bì niêm kín và bên mời đấu thầu có trách nhiệm bảo quản như hồ sơ dự đấu thầu chính thức, không được mở ra trước ngày giờ mở thầu. Sau thời điểm đóng thầu, việc sửa đổi hoặc rút lại hồ sơ dự đấu thầu sẽ không được chấp nhận.

8.4- Thay đổi nội dung mời đấu thầu :

- Trong trường hợp đặc biệt cần thay đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu khi chưa đến hạn đóng thầu, bên mời đấu thầu phải niêm yết rõ nội dung sửa đổi hồ sơ mời đấu thầu tại địa điểm đã niêm yết thông báo mời đấu thầu, đồng thời gửi văn bản thông báo sự thay đổi này cho những đối tượng đã nộp đơn dự đấu thầu trước đó.

- Trong trường hợp này, thời hạn nhận hồ sơ dự thầu sẽ được gia hạn thêm tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày ra thông báo mời đấu thầu mới để các đối tượng dự đấu thầu hoàn chỉnh, bổ sung và nộp hồ sơ xin dự thầu theo quy định mới thay đổi.

8.5- Mở thầu :

- Sau khi tiếp nhận nguyên trạng các hồ sơ dự đấu thầu và quản lý hồ sơ theo chế độ “Mật”, việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai vào ngày, giờ và địa điểm đã ghi trong thông báo mời đấu thầu, thời gian mở thầu không được chậm quá 48 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu (trừ ngày nghỉ theo quy định của pháp luật).

- Tất cả đối tượng nộp hồ sơ dự đấu thầu được Hội đồng xét chọn thầu mời dự buổi mở thầu.

- Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp để mở phong bì đựng hồ sơ dự đấu thầu công khai trước mặt của các doanh nghiệp, tổ chức dự đấu thầu. Hội đồng xét chọn thầu sẽ kiểm tra hồ sơ dự đấu thầu để xác định tính hợp lệ của từng hồ sơ dự đấu thầu, chỉ có những hồ sơ hợp lệ mới được dự đấu thầu.

- Toàn bộ nội dung của cuộc họp mở thầu phải được lập biên bản, có đủ chữ ký của các thành viên có mặt (Bên mời thầu và các đối tượng dự thầu).

Biên bản mở thầu phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây :

- Tên chợ đấu thầu;

- Ngày giờ, địa điểm mở thầu;

- Tên và địa chỉ các đối tượng dự đấu thầu;

- Tóm tắt các nội dung cơ bản của các hồ sơ dự đấu thầu.

- Đại diện bên mời đấu thầu và các đối tượng dự đấu thầu được mời tham dự phải ký tên vào biên bản mở thầu. Bản gốc hồ sơ dự đấu thầu sau khi mở thầu phải được Hội đồng xét chọn thầu ký xác nhận từng trang để làm cơ sở pháp lý cho việc tiến hành đánh giá và xét chọn thầu.

8.6- Xét chọn đối tượng trúng thầu :

Hội đồng xét chọn thầu sẽ họp xét chọn đối tượng trúng thầu căn cứ theo các yêu cầu của hồ sơ dự đấu thầu và tiêu chuẩn đánh giá đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đánh giá các hồ sơ dự đấu thầu được thực hiện theo các bước sau đây :

- Sử dụng thang điểm đánh giá để cho điểm đối với từng đối tượng dự đấu thầu;

- Trên cơ sở tổng số điểm đã đạt của mỗi đối tượng dự đấu thầu, sẽ xếp hạng thầu để xét chọn đối tượng trúng thầu.

8.7- Phê duyệt và công bố kết quả trúng thầu :

- Kết quả đấu thầu sẽ được Hội đồng xét chọn thầu công bố và thông báo chính thức cho đối tượng trúng thầu bằng văn bản trong thời hạn chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt.

- Trong vòng 15 ngày sau khi nhận được quyết định công nhận trúng thầu, đối tượng trúng thầu phải tiến hành ký kết Hợp đồng giao nhận thầu với Ủy ban nhân dân quận-huyện. Nếu đối tượng trúng thầu không đến mà không có lý do chính đáng thì Hội đồng xét chọn thầu sẽ thông báo cho Ủy ban nhân dân quận-huyện xem xét và có thể giao nhà thầu kế tiếp trong danh sách xếp hạng.

- Trong trường hợp đối tượng trúng thầu chưa có chức năng kinh doanh và quản lý chợ phải tiến hành đăng ký kinh doanh bổ sung ngay trước khi tiến hành ký kết hợp đồng giao nhận thầu.

8.8- Những khiếu nại liên quan đến công tác đấu thầu chỉ có hiệu lực ba mươi ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

Điều 9. Về thay đổi chỉ tiêu nhận thầu :

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu chợ, nếu có những yếu tố biến động khách quan làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu giao thầu như : hoa chi, lệ phí đất công, tiền bãi giữ xe, nhà vệ sinh, quy mô của chợ thay đổi và các yếu tố khác có liên quan thì các chỉ tiêu đã giao nhận thầu sẽ được hai bên xem xét và thỏa thuận điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình, điều kiện mới.

Chương 4:

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU

Điều 10. Hội đồng xét chọn thầu :

 Hội đồng xét chọn thầu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện ra Quyết định thành lập, thành phần gồm cơ cấu các thành viên sau đây :

 - Chủ tịch Hội đồng : Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân quận-huyện ;

- Phó Chủ tịch Hội đồng : Trưởng Phòng Kinh tế quận-huyện;

- Các ủy viên Hội đồng, cơ cấu các thành viên là :

- Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch ;

 - Trưởng Phòng Quản lý Đô thị quận-huyện ;

 - Trưởng Phòng Tư pháp ;

- Chi cục Trưởng Chi cục Thuế ;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn sở tại ;

Hội đồng xét chọn thầu thành lập Tổ chuyên viên để giúp việc cho Hội đồng. Kinh phí hoạt động của Hội đồng xét chọn thầu được sử dụng từ nguồn phí tổ chức đấu thầu do Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch dự toán, trình Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng xét chọn thầu :

11.1- Thông báo việc đấu thầu;

11.2- Hướng dẫn thủ tục, thu nhận hồ sơ, thu phí dự đấu thầu và tiền ký quỹ bảo đảm dự đấu thầu của đối tượng dự đấu thầu;

11.3- Cung cấp thông tin, số liệu có liên quan đến các chợ đấu thầu cho đối tượng dự đấu thầu;

11.4- Tổ chức gọi thầu, mở thầu và báo cáo kết quả đấu thầu cho Ủy ban nhân dân quận-huyện theo qui định;

11.5- Trình Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định công nhận kết quả trúng thầu và sau đó ra thông báo công nhận đối tượng trúng thầu.

Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng xét chọn thầu :

Hội đồng xét chọn thầu làm việc theo nguyên tắc tập thể biểu quyết theo đa số; trong trường hợp số phiếu ngang nhau, Chủ tịch Hội đồng quận- huyện quyết định kết quả xét thầu. Các cuộc họp mở thầu, xét đối tượng trúng thầu phải có ít nhất 3/4 thành viên Hội đồng tham dự, trong đó Chủ tịch Hội đồng xét chọn thầu chủ trì cuộc họp.

Chương 5:

QUẢN LÝ CHỢ ĐÃ ĐẤU THẦU

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp, tổ chức trúng thầu quản lý chợ :

13.1- Công tác quản lý chợ :

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý chợ báo cáo cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn sở tại và Ủy ban nhân dân quận-huyện. Thu phí và quản lý chợ suốt 24/24 giờ mỗi ngày, đồng thời chịu trách nhiệm trang trải các chi phí phát sinh cho hoạt động của bộ máy quản lý chợ;

- Quản lý điều hành các hoạt động kinh doanh tại chợ theo Nội quy chợ do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định của pháp luật;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn sở tại trong việc quản lý sắp xếp các hộ kinh doanh trong phạm vi chợ cho phù hợp với các yêu cầu về văn minh thương mại, theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt;

- Phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc những đối tượng mua bán tại chợ thực hiện đúng và đầy đủ theo nội quy của chợ và của Nhà nước về hoạt động chợ;

- Bảo quản, duy tu thường xuyên các cơ sở vật chất của chợ và đề xuất Ủy ban nhân dân quận-huyện xét duyệt và tổ chức thực hiện các công trình sửa chữa lớn, để bảo đảm hoạt động của chợ được an toàn, văn minh, hiệu quả;

- Hàng tháng phải thực hiện báo cáo tình hình kinh doanh buôn bán tại chợ, biến động thị trường, giá cả tại địa bàn chợ, an ninh trật tự và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của chợ cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;

- Phát hiện và đề xuất xử lý với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các trường hợp kinh doanh vi phạm Nội quy chợ và các quy định của pháp luật;

- Tuân thủ các quy định của Nhà nước về kinh doanh khai thác và quản lý chợ, sử dụng lao động, kế hoạch kinh doanh, phương án tài chính, phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp chợ và các quy định của hợp đồng giao nhận thầu;

- Sau khi được giao nhận thầu, có trách nhiệm khắc phục hậu quả và bồi thường đối với các thiệt hại xảy ra tại chợ (nếu có) trong thời gian thực hiện Hợp đồng giao nhận thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ.

13.2- Các khoản thu tại chợ :

- Đối tượng nhận thầu quản lý chợ chỉ được phép thu các khoản thu, các loại phí theo quy định đã được Ủy ban nhân dân quận-huyện phê duyệt và các khoản thu hộ của các đơn vị khác như điện, nước, thu gom rác… theo hợp đồng thỏa thuận của các đơn vị có liên quan.

- Thông báo công khai các khoản, mục thu theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu.

- Được tổ chức thu đúng các khoản thu từ hoạt động chợ theo quy định của hợp đồng giao nhận thầu và quy định của pháp luật, đồng thời có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với các khoản thu từ hoạt động chợ (hoa chi, tiền đất công, bãi giữ xe, nhà vệ sinh…).

1.3.3- Nghĩa vụ về thuế :

- Phải thực hiện chế độ quyết toán, báo cáo tài chính và hoàn thành nghĩa vụ thuế theo các quy định của pháp luật;

- Việc thu phí phải sử dụng các phiếu thu theo mẫu đã đăng ký với cơ quan thuế và phải lưu giữ đầy đủ các sổ sách kế toán thu, chi và các chứng từ theo quy định của Nhà nước, đồng thời đăng ký với cơ quan thuế theo đúng chế độ hiện hành.

13.4- Giải quyết khiếu nại, tố cáo :

Ban quản lý chợ và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được phép hòa giải và giải quyết những khiếu nại, tố cáo phát sinh ở chợ trong phạm vi thẩm quyền do pháp luật quy định.

Chương 6:

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC KINH DOANH KHAI THÁC VAỈ QUẢN LÝ CHỢ ĐÃ ĐẤU THẦU

Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận-huyện :

Hướng dẫn các đối tượng dự đấu thầu, các đơn vị thuộc quận, huyện quản lý thực hiện đúng các quy định của Quy chế đầu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố. Có trách nhiệm chính trong việc tổ chức đấu thầu các chợ loại 2 và 3 trên địa bàn quận, huyện, đồng thời thực hiện công tác quản lý hành chính Nhà nước đối với các chợ sau khi đã đấu thầu.

Điều 15. Trách nhiệm của Phòng Kinh tế quận, huyện :

15.1- Phòng Kinh tế có trách nhiệm tham mưu đầu mối cho Ủy ban nhân dân quận-huyện tổ chức đấu thầu chợ, quản lý hành chính Nhà nước đối với các chợ đã đấu thầu và phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại và Ban quản lý các chợ đã đấu thầu, nghiên cứu quy hoạch và tổ chức sắp xếp việc kinh doanh trong và chung quanh khu vực chợ, để bảo đảm tốt các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ tại khu vực chợ;

15.2- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên các hoạt động của các Ban quản lý chợ được giao thầu cũng như tình hình kinh doanh của các thương nhân tại chợ để ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật;

15.3- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận-huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo của các thương nhân đối với Ban quản lý chợ và các tranh chấp giữa các thương nhân kinh doanh tại chợ, mà Ban quản lý chợ và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn không hòa giải và giải quyết được;

15.4- Tổ chức phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của chợ;

15.5- Tổng hợp tình hình, báo cáo cho Ủy ban nhân dân quận-huyện và thành phố về hoạt động của các chợ đấu thầu; phối hợp với Phòng Tổ chức chính quyền quận-huyện đề nghị Sở Thương mại tổ chức đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ chuyên môn và quản lý cho các đối tượng được giao thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn.

Điều 16. Trách nhiệm của Phòng Tài chính-Kế hoạch :

Phòng Tài chính-Kế hoạch quận-huyện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế trong việc tổ chức đấu thầu, chịu trách nhiệm chính trong việc xác định giá mời thầu để làm cơ sở cho công tác đấu thầu, đồng thời tiến hành kiểm tra và hướng dẫn Ban quản lý các chợ đã giao thầu thực hiện việc thu, chi đúng theo các quy định tài chánh hiện hành.

Điều 17. Trách nhiệm của Chi cục Thuế :

Chi cục Thuế hướng dẫn các đối tượng và thương nhân kinh doanh tại chợ thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng qui định pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã-thị trấn :

18.1-Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có chợ đấu thầu có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan chức năng của quận, huyện trong công tác tổ chức đấu thầu.

18.2- Trong công tác quản lý Nhà nước các chợ được giao thầu, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sở tại chịu trách nhiệm chính trong việc hỗ trợ Ban quản lý chợ duy trì tốt trật tự an ninh tại khu vực trong cũng như chung quanh chợ, giúp đỡ Ban quản lý chợ giải quyết các tranh chấp khiếu kiện trong phạm vi thẩm quyền.

Chương 7:

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Kiểm tra về đấu thầu :

19.1- Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định việc kiểm tra công tác đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ và xử lý các vi phạm trong trường hợp có phát sinh.

19.2- Các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có chợ đấu thầu thực hiện chức năng kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân quận-huyện phân công.

19.3- Khi phát hiện có những hành vi vi phạm làm sai lệch kết quả đấu thầu, Hội đồng xét chọn thầu có trách nhiệm kiến nghị xử lý, hủy bỏ kết quả đấu thầu và tiến hành tổ chức đấu thầu lại.

Điều 20. Xử lý vi phạm :

20.1- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

20.2- Doanh nghiệp, tổ chức dự thầu không được nhận lại tiền ký quỹ dự thầu trong các trường hợp sau đây :

- Trúng thầu, nhưng từ chối không nhận thầu.

- Rút hồ sơ dự đấu thầu sau khi đã đóng thầu.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp, tổ chức vi phạm Quy chế đấu thầu thì tùy theo mức độ có thể bị loại khỏi danh sách dự thầu hoặc không được tham gia bất kỳ cuộc đấu thầu nào trong thời hạn ba năm.

Chương 7:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Căn cứ nội dung Quy chế này, Giám đốc Sở Thương mại phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và các sở-ngành có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức tham gia thực hiện Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 22. Trong quá trình thực hiện Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nếu có vấn đề gì vướng mắc hoặc Chính phủ ban hành những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến nội dung của Quy chế này; giao Sở Thương mại có trách nhiệm phối hợp với các sở-ngành, các cấp có liên quan đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung thay thế, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 216/2004/QĐ-UB về Quy chế đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ loại 2 và 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.652
DMCA.com Protection Status