Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2127/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về Quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Căn cứ Thông tư 10/2018/TT-BCT ngày 24/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 131/TTr-SCT ngày 14/8/2019 và Báo cáo tiếp thu giải trình số 291/BC-SCT ngày 23/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND;
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- Các tổ chức đoàn thể cấp t
nh;
- BTV các huyện ủy, thành ủy (phối hợp ch
đạo);
- UBND các huyện, thành ph
;
- Cục Quản lý thị trường;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Báo Sơn La, Đài PTTH t
nh; Cổng thông tin điện tử;
- Chánh văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, Biên KT. 55 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Quốc Khánh

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố 2127/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La.

2. Đối tượng áp dụng: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức và người tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Đảm bảo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Chủ động, kịp thời, hiệu quả; hỗ trợ lẫn nhau, tránh chồng chéo trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

3. Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi, thái độ cửa quyền, quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện bổ sung những thủ tục pháp luật không quy định.

4. Việc tổ chức các lực lượng phối hợp kiểm tra và xử lý vụ việc phải căn cứ vào dấu hiệu vi phạm, hành vi vi phạm và tính chất cụ thể của từng vụ việc. Công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định bằng văn bản. Nghiêm cấm các cán bộ, cá nhân tự ý tổ chức phối hp để tiến hành kiểm tra trái Quy chế này.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh như: Tiếp nhận, xác nhận tiếp nhận hồ sơ và quản lý hồ sơ Đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; Thu hồi xác nhận Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp; Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hóa đơn chứng từ và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Phối hp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm nâng cao nhận thức, giúp người dân nhận diện các hành vi kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính; Kêu gọi người dân phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu:

a) Thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp bán hàng đa cấp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh;

b) Thông tin về quy trình, kết quả kiểm tra, xử lý mang tính nghiệp vụ của các ngành, địa phương; những khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm của từng ngành, từng địa phương trong công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm:

a) Các cơ quan, đơn vị chủ động kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình kim tra, giám sát, nếu phát hiện tchức, cá nhân có hành vi vi phạm phải xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp xảy ra các vụ việc phức tạp (như: tụ tập đông người để khiếu nại, các phản ánh của báo chí, dư luận ...) liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Sở Công Thương căn cứ vào nội dung vụ việc cụ thể, chủ trì giải quyết hoặc chuyển, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

b) Khi thực hiện phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành, cơ quan chủ trì thanh tra, kiểm tra liên ngành chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; các cơ quan, đơn vị tham gia có sự thống nhất ý kiến trong quá trình thanh tra, kiểm tra và xử lý kết quả vụ việc.

5. Phối hp trong tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn; Đxuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung bất cập trong các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có trách nhiệm thường xuyên phối hp với Sở Công Thương; phân công lãnh đạo, cử đầu mối, cung cấp đưng dây nóng theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hp quản lý theo Quy chế này. Khi có sự thay đổi về nhân sự phải bổ sung kịp thời để cơ quan đầu mối cập nhật, công bố đến các đơn vị liên quan biết, theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn được giao của cơ quan, đơn vị.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ và hiệu quả.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước vhoạt động kinh doanh theo phương thức đa cp: Các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ đtrao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc để đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đng thời, khi kết thúc phối hợp phải báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Công Thương kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng vụ việc, từng nội dung công việc để biết, xem xét chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp: Đơn vchủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra, chịu trách nhiệm về kinh phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành, kết quả thực hiện gửi Sở Công Thương tng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh

Thực hiện việc giám sát và chủ động phối hợp với Sở Công Thương để cập nhật các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; thu thập thông tin về các hành vi vi phạm, thủ đoạn vi phạm, đối tượng vi phạm để chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính tr- xã hội các cấp tuyên truyền đến nhân dân, các hội viên, đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt, hội nghị, tọa đàm ... nhằm giúp nhân dân, hội viên, đoàn viên nắm rõ và chủ động phòng tránh; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông trên địa bàn triển khai công tác tuyên truyền đến người dân các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, mô hình kinh doanh theo phương thức đa cấp, các hành vi vi phạm, thủ đoạn vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời kêu gọi, vận động người dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Tiếp nhận, thu hồi và xác nhận tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp (đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận tiếp nhận thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp); Thường xuyên cập nhật danh sách doanh nghiệp hoạt động theo phương thức đa cấp trên địa bàn; Thông tin về nội dung xác nhận tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan ngay sau khi xác nhận tiếp nhận hồ sơ; Sao gửi hồ sơ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp cho các cơ quan, đơn vị có liên quan khi cần thiết để phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

4. Phối hợp với Cục quản lý thị trường, các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất theo vụ việc; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông về các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm cũng như hành vi vi phạm để công bố công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân trên địa bàn biết, nhằm phòng tránh các hành vi vi phạm, phản ánh, tố giác vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Tiếp nhận và phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, xác minh nội dung đơn thư khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp được gửi đến Sở Công Thương để xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan khác, Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn cho cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

7. Báo cáo theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất với Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn.

8. Chủ trì, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung, điều chỉnh những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 7. Trách nhiệm của Cục quản lý thị trường

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Xử lý theo thẩm quyền hoặc thông báo, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp; kêu gọi người dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

4. Phân công lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời phát hiện và ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phân công lực lượng để bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo đối với sản phẩm thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Y tế (thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,...). Kết quả xác nhận của Sở Y tế là căn cứ để Sở Công Thương tiếp nhận hồ sơ Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

2. Chủ trì, phối hợp kiểm tra, giám sát việc quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của SY tế; việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

3. Thực hiện việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan chức năng khác xử lý theo thẩm quyền, quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về tình hình liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành phụ trách gửi Sở Công Thương để phối hợp quản lý.

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành

1. Sở Khoa học và Công nghệ: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh đa cấp về tiêu chuẩn, chất lượng các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực của ngành quản lý.

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh - Truyền hình, Báo Sơn La, Sở Công Thương xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng cho các cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp về pháp luật và hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Sơn La, Báo Sơn La

a) Thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng.

b) Triển khai xây dựng các chương trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo cho người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phương thức đa cấp;

c) Thường xuyên liên hệ với Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, SCông Thương, Sở Thông tin Truyền thông và cơ quan chức năng liên quan để được cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, tuyên truyền cho người dân về tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương; đưa tin về các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, chủ động phòng tránh; đồng thời tuyên truyền, kêu gọi nhân dân phát hiện, phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Trách nhiệm của Cục thuế: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nghĩa vụ nộp thuế đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; nếu phát hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế, nợ thuế phải xử lý theo quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

6. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành khác: Chủ trì, phối hợp vi Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp khi có phát sinh đối tượng kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành quản lý; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành khi được yêu cầu.

Điều 11. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

1. Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Chỉ đạo Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện, Hội Bảo vệ người tiêu dùng, mạng lưới truyền thanh cấp xã tuyên truyền đến người dân các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, các chiêu thức dụ dỗ, lừa đảo người tiêu dùng để huy động vốn trái với quy định của pháp luật.

2. Chỉ đạo các phòng, ban, lực lượng chức năng phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tụ tập đông người có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn, nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

a) Theo dõi, kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ pháp lý liên quan của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (bao gồm các cá nhân cư trú trên địa bàn và cá nhân ở nơi khác thường xuyên đến địa bàn), trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải báo ngay về Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường; Công an tỉnh hoặc UBND huyện, thành phố để kiểm tra, xử lý;

b) Thực hiện tuyên truyền đến tận thôn, bản, tổ dân phố cảnh giác vi thủ đoạn biến tướng của hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; kịp thời phát giác và phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn;

c) Tổ chức vận động nhân dân (hộ gia đình) ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái pháp luật;

d) Nghiêm cấm Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể cấp xã ban hành các văn bản giới thiệu các tổ chức, người tham gia bán hàng đa cấp hoạt động trên địa bàn;

đ) Lập đường dây nóng và giao cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, phản ảnh của người dân về các hành vi lợi dụng hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật.

5. Định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền rà soát hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại địa phương, đồng thời, đề xuất điều chỉnh, bổ sung những quy định không phù hp với tình hình thực tế trong quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 12. Trách nhiệm của các tổ chức và người tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

1. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

2. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc cung cấp thông tin; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức và của người tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp;

3. Thông báo đến Sở Công Thương, UBND các huyện, thành phố về nội dung các chương trình hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng, tụ tập đông người để các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thẩm định nội dung và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các chương trình.

Điều 13. Cơ chế cung cấp thông tin

Tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đều có quyền và trách nhiệm trong việc trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy chế này.

Điều 14. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6), hàng năm (trước ngày 20/12) và đột xuất (khi có yêu cầu) các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Công Thương) gồm: Kết quả công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2127/QĐ-UBND ngày 29/08/2019 về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.770

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204