Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 21/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành: 11/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ XE Ô TÔ ĐIỆN BỐN BÁNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH THÍ ĐIỂM TRÊN MỘT SỐ TUYẾN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 1444/TTr-SGTVT, ngày 05 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Tài chính, Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Công an;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, TT Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Báo Quảng Bình, Đài PT-THQB;
- Lưu: VT, CVXDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC QUẢN LÝ XE Ô TÔ ĐIỆN BỐN BÁNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH THÍ ĐIỂM TRÊN MỘT SỐ TUYẾN NỘI THÀNH THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định này quy định về việc quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, gồm:

1. Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và đăng ký, kinh doanh dịch vụ vận tải.

2. Quy định về quản lý bãi đậu đỗ, trạm dừng và tuyến đường hoạt động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các đơn vị quản lý, tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp giấy phép thí điểm hoạt động kinh doanh hoặc liên quan đến kinh doanh dịch vụ vận tải khách du lịch bằng xe ô tô điện bốn bánh.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Xe điện bốn bánh chở khách được hiểu là xe bốn bánh sử dụng điện năng, năng lượng mặt trời để chở khách lưu thông trên đường bộ.

2. Đơn vị kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải khách du lịch bằng ô tô điện bốn bánh.

3. Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe điện là việc sử dụng xe điện bốn bánh vận chuyển khách du lịch có thu tiền.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Điều kiện đơn vị kinh doanh được phép thí điểm hoạt động

1. Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm số lượng, chất lượng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh:

- Có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

- Phương tiện tham gia kinh doanh phải được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường, tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Có phương án kinh doanh trong đó bảo đảm thời gian thực hiện hành trình xe chạy, thời gian bảo dưỡng, sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe.

- Có đủ số lượng phương tiện theo phương án kinh doanh đã đăng ký.

3. Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe:

- Người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe theo quy định của Pháp luật.

- Lái xe và nhân viên phục vụ phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh, phải được tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ vận tải khách, an toàn giao thông theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải, phải mặc đồng phục và đeo thẻ có dán ảnh, ghi số hiệu, ký hiệu đơn vị.

4. Người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc cao đẳng, đại học chuyên ngành khác.

5. Nơi đỗ xe: Đơn vị kinh doanh phải có đủ diện tích đỗ xe theo phương án kinh doanh đảm bảo các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường (thuộc quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm).

6. Đơn vị phải đăng ký màu sơn, logo của đơn vị và niêm yết giá cước, số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã lên xe để hành khách được biết.

7. Có đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn cho hành khách khi phương tiện tham gia giao thông.

Điều 5. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh

1. Chỉ hoạt động trên các tuyến đường nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã được UBND tỉnh cho phép; đậu, đỗ xe tại các vị trí đã được phê duyệt và cắm biển.

2. Đơn vị kinh doanh phải xây dựng nội quy hoạt động, cam kết đảm bảo về an toàn giao thông gửi về Sở Giao thông Vận tải để theo dõi quản lý.

3. Định kỳ 06 (sáu) tháng báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh về Sở Giao thông Vận tải để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Giao thông Vận tải

1. Tổ chức kiểm tra an toàn kỹ thuật, mỹ thuật xe điện bốn bánh tham gia hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch.

2. Phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về hoạt động kinh doanh vận tải, dịch vụ vận tải khách du lịch bằng xe điện bốn bánh, người điều khiển phương tiện theo quy định của Pháp luật.

3. Tổ chức quản lý các tuyến đường hoạt động, điểm dừng, đỗ xe, thời gian hoạt động bảo đảm phương tiện đi lại thông suốt, an toàn.

4. Đề xuất UBND tỉnh quy định nơi dừng, đỗ xe, tuyến đường để xe điện tham gia giao thông trên một số tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

5. Quy định và cấp biển hiệu “Xe điện vận tải khách du lịch”, lộ trình xe chạy cho doanh nghiệp kinh doanh.

6. Hướng dẫn cho các đơn vị kinh doanh trong việc thực hiện kê khai, niêm yết giá cước theo quy định và phí đăng kiểm phương tiện.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Tổ chức đăng ký cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định của Thông tư 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an; Biển số xe có ký hiệu HC; Giấy chứng nhận đăng ký xe có thời hạn sử dụng 3 năm.

2. Khi có tình huống đột xuất gây ách tắc giao thông hoặc có yêu cầu cần thiết khác về bảo đảm an ninh, trật tự được quyền tạm thời đình chỉ đi lại ở một số đoạn đường nhất định, phân lại tuyến đường và điểm dừng, đỗ xe tạm thời của phương tiện.

3. Điều tra và giải quyết các tai nạn giao thông liên quan đến xe điện bốn bánh theo quy định của Pháp luật; thống kê, tổng hợp, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về tai nạn giao thông đối với xe điện bốn bánh, phục vụ cho công tác phòng ngừa tai nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật.

4. Kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông theo quy định của Pháp luật và tại quy định này.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Chủ trì và phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phí, giá theo quy định của Pháp luật.

Điều 9. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về lĩnh vực giao thông vận tải bằng xe điện bốn bánh thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của Pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài chính, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này; định kỳ 06 tháng báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để nghiên cứu, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 21/2013/QĐ-UBND quy định quản lý xe ô tô điện bốn bánh hoạt động kinh doanh vận tải khách du lịch thí điểm trên tuyến nội thành thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.128
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76