Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2017 về quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung đối với đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 2092/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 19/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2092/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông báo số 311 /KL-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 1994/STC-GCS ngày 11 tháng 10 năm 2017, về việc điều chỉnh danh mục tài sản mua sắm tập trung,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh (trừ thuốc phòng, chữa bệnh cho người), đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, gồm các loại tài sản sau:

1. Máy Photocopy (có số lượng mua săm từ 02 chiếc/năm trở lên).

2. Máy điều hòa nhiệt độ (có số lượng mua sắm từ 02 chiếc/năm trở lên).

3. Máy chiếu đa năng (có số lượng mua sắm từ 04 chiếc/năm trở lên).

4. Máy tính (bao gồm bộ máy tính để bàn, máy tính xách tay có số lượng mua sắm từ 04 bộ/năm, trở lên).

Điều 2.

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung cấp tỉnh tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí mua sắm tài sản: Ngân sách nhà nước.

3. Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

4. Thời hạn đăng ký và tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung đối với tài sản trong danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh:

- Đợt 1: Trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.

- Đợt 2: Trước ngày 30 tháng 6 hàng năm.

5. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lập văn bản đăng ký mua sắm tập trung đối với tài sản trong danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh, gửi cơ quan quản lý cấp trên và đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp tỉnh (Sở Tài chính) trước thời hạn quy định tại khoản 4 nêu trên.

6. Giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ mua sắm tài sản nhà nước trong danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh, nêu tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2016, Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh Hà Giang.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành khối tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2017 về quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung đối với đơn vị sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


496
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102