Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 205/2002/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Đình Lộc
Ngày ban hành: 27/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 205/2002/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế và Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27/11/2001;
Căn cứ Nghị Quyết số 48/2001/QH10 ngày 28.11.2001 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về quan hệ thương mại và Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg ngày 12/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ;
Căn cứ Nghị định số 38/CP ngày 04.6.1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Bộ Tư pháp;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg ngày 12/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ.

Điều 2.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự-Hành chính, Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà nội, Giám đốc Trường Đạo tạo các chức danh tư pháp và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

Ban Nội chính TW Đảng;
Ban Kinh tế TW Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng UBQGHTKTQT;
Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Giám đốc các Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Lưu VP, HTQT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 
Nguyễn Đình Lộc

 

 KẾ HOẠCH

CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 07/NQ-TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT NAM - HOA KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 205/2002/QĐ-BTP ngày 27 tháng 5 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) cần đạt các mục đích và yêu cầu sau đây:

1.1 Kế hoạch này là cơ sở để các đơn vị trong ngành Tư pháp, các cán bộ, công chức tư pháp từ Trung ương đến địa phương tổ chức quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của Nghị quyết số 07/NQ-TW về Hội nhập kinh tế quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp định nhằm nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn để từ đó ra sức phát huy nội lực, truyền thống yêu nước, bản sắc văn hoá dân tộc, tận dụng những thuận lợi và thời cơ, khắc phục các khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện Hiệp định, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền và định hướng XHCN.

1.2 Dựa vào Kế hoạch này, mỗi đơn vị trong ngành Tư pháp khẩn trương xây dựng các Kế hoạch cụ thể của đơn vị mình, chủ động triển khai các hoạt động rà soát để đưa ra những kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi hoạt động của đơn vị mình theo kịp lộ trình của hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi Hiệp định nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

1.3 Kế hoạch này cũng nhằm tạo ra động lực mới cho việc củng cố tổ chức, hệ thống các cơ quan tư pháp, hệ thống tổ chức pháp chế tại các Bộ, ngành, doanh nghiệp, các cơ quan bổ trợ pháp luật, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ tư pháp ..., góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến ngành Tư pháp trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 27/11/2001 của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết số 48/2001/QH10 phê chuẩn Hiệp định thương mại giữa CHXHCN Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ký ngày 13/7/2000, Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ và Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW nói trên.

1.4 Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, mỗi cán bộ, công chức ngành tư pháp cần nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nội dung các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung (sau đây gọi tắt là Hiệp định) và các vấn đề phát sinh từ Hiệp định đó nói riêng.

2. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 07/NQ-TW và tập huấn tìm hiểu về Hiệp định:

2.1.1 Giao Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo, Văn phòng Bộ, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và ý nghĩa, nội dung Hiệp định cho cán bộ pháp luật và tư pháp cũng như các đối tượng có quan tâm.

Trước hết cần sớm thực hiện việc quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đào tạo các chức danh tư pháp, các tổ chức pháp chế Bộ, ngành, doanh nghiệp, Toà án nhân dân địa phương, Sở Tư pháp hiểu thống nhất mục đích, yêu cầu và những nội dung chính trong các Chương trình của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi Hiệp định, thấy rõ những thuận lợi, khó khăn và thách thức của việc thực hiện các chương trình cũng như Hiệp định đối với hệ thống pháp luật và ngành Tư pháp;

Chuẩn bị tài liệu, sách, tờ rơi giới thiệu nội dung Hiệp định cho cán bộ, công chức tư pháp; giúp Đoàn TNCS HCM Bộ Tư pháp tổ chức Giao lưu thanh niên Thi tìm hiểu nội dung Nghị quyết 07/NQ-TW về hội nhập kinh tế quốc tế và nội dung Hiệp định.

Đây là những hoạt động chung, cần tiến hành rộng rãi ngay trong năm 2002 dưới các hình thức và mức độ khác nhau, trong phạm vi toàn ngành.

2.1.2 Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo chủ trì phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Trường Đào tạo các chức danh tư pháp, và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch nghiên cứu Nghị quyết số 07/NQ-TW, các chương trình liên quan của Chính phủ và nội dung Hiệp định cho các cán bộ tư pháp. Trước mắt cần khẩn trương tổ chức 2 lớp tập huấn nghiên cứu nội dung của Hiệp định có kết hợp công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và địa phương theo Quyết định số 457/QĐ-BTP ngày 27/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Thời gian hoàn thành kế hoạch nghiên cứu Nghị quyết số 07/NQ-TW, các chương trình liên quan của Chính phủ và tập huấn Hiệp định là Quý II năm 2002.

2.2. Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Tổ công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại quốc tế (Tổ rà soát) tiếp tục thực hiện kế hoạch cụ thể đã được phê duyệt tại Quyết định số 285/2000/QĐ-BTP ngày 27/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cụ thể là: Tiếp tục chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo các cam kết trong Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, các Hiệp định với WB, IMF, ADB, Kế hoạch Myazawa.. và các yêu cầu của WTO; rà soát và thống kê các điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia, sẽ và cần phải tham gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế theo nội dung và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 6172/VPCP-TCQT ngày 18/12/2001, Quyết định số 35/2002/QĐ-TTg ngày 12/3/2002 và Quyết định số 37/2002/QĐ-TTg ngày 14/3/2002.

Việc rà soát này cần được hoàn thành trong Quý III năm 2002.

2.3. Kế hoạch xây dựng luật, pháp lệnh

Giao Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế chủ trì, phối hợp với Tổ rà soát, các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành liên quan xác định nội dung Chương trình xây dựng pháp luật năm 2002-2003 nhằm thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, các cam kết quốc tế của nước ta trong đó có Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ; chuẩn bị dự kiến Chương trình của Chính phủ để trình Quốc hội về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật của cả nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XI (2002-2006), ưu tiên nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, các cam kết quốc tế khác và khả năng thực thi các cam kết khi nước ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Việc chuẩn bị các văn bản trình Chính phủ phải xong trong Quý III năm 2002.

2.4. Công tác xây dựng pháp luật

Tăng cường công tác xây dựng pháp luật, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp; nâng cao chất lượng ý kiến đóng góp và thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, ngành khác chuẩn bị có tính đến lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế và việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam;

Để thực hiện việc này, cần tiến hành một số công việc cụ thể sau:

2.4.1- Hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Giao Vụ Pháp luật Hình sự hành chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan, hoàn thiện Dự án Luật. Cần tiến hành xong việc tham khảo ý kiến của chuyên gia về phần nội dung liên quan tới yêu cầu về minh bạch hoá chính sách và pháp luật. Công việc này cần được hoàn thành trong Quý II năm 2002.

2.4.2- Hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/CP về hoạt động của luật sư tư vấn nước ngoài tại Việt Nam.

Giao Vụ Luật sư, tư vấn pháp luật chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành có liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị định. Cần lấy ý kiến chuyên gia về tính tương thích của Dự thảo Nghị định với các cam kết của Việt Nam về dịch vụ pháp luật. Các công việc này cần được hoàn thành trong Quý II năm 2002.

2.4.3- Tổ chức toạ đàm, nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Bộ luật Dân sự, đặc biệt là phần "Quyền Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" để đáp ứng yêu cầu cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ.

Giao Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và các Bộ, ngành liên quan tiến hành xong trong năm 2002.

2.4.4- Xây dựng cuốn "Sổ tay pháp lý" về các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế để sử dụng trong hoạt động thẩm định, góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị thuộc Bộ, Tổ rà soát hoàn thành công việc này trong năm 2002.

2.5. Công tác nghiên cứu

Giao Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế tiến hành các hoạt động: Sưu tập các tài liệu, bài giảng, bài viết, văn bản pháp luật về pháp luật thương mại quốc tế, pháp luật thương mại Hoa Kỳ liên quan trực tiếp đến quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và thực thi Hiệp định, các điều ước quốc tế được Hiệp định dẫn chiếu nhằm đảm bảo việc thực hiện Hiệp định; tổ chức các buổi giới thiệu chuyên đề pháp luật, cung cấp thông tin pháp lý, xây dựng kế hoạch gồm các đề tài nghiên cứu khoa học về các nội dung của Hiệp định và các vấn đề pháp lý phục vụ việc thi hành Hiệp định.

Các công việc này cần phải được thực hiện trong năm 2002 và tiếp tục được triển khai trong các năm tiếp theo. Trong năm 2002 có báo cáo tổng quan ban đầu tình hình công tác nghiên cứu trong phần này.

2.6 Công tác đào tạo

- Đưa nội dung Nghị quyết số 07/NQ-TW về hội nhập kinh tế quốc tế, nội dung Hiệp định và các cam kết quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế vào các giáo trình đại học luật, tài liệu nghiên cứu của các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ pháp luật. Công việc cần được triển khai trong năm học 2002-2003.

Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đào tạo các chức danh tư pháp phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu trình Lãnh đạo Bộ Đề án cụ thể thực hiện nội dung này trong Quý III năm 2002.

2.7 Công tác tổ chức - cán bộ

2.7.1 Công tác tổ chức

a- Giao Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế kiện toàn về tổ chức và hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế của ngành và chuẩn bị Đề án thành lập Vụ Pháp luật hội nhập.

Việc chuẩn bị đề Đề án thành lập Vụ Pháp luật hội nhập được hoàn thành trong Quý II năm 2002.

b- Giao Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo chuẩn bị Đề án kiện toàn một bước các tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, trong đó có sửa đổi Nghị định 94/CP về Tổ chức pháp chế ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, năng lực thi hành pháp luật cho cán bộ của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện các cam kết quốc tế của nước ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Công việc này cần được thực hiện trong cả năm 2002 và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo.

c- Giao Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế và Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo trình Lãnh đạo Bộ xem xét các Đề án nói trên trong Quý III năm 2002.

2.7.2 Công tác cán bộ

Vụ Tổ chức cán bộ và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Đề án Nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực, chú trọng các chuyên gia pháp luật thương mại, kinh tế quốc tế để đáp ứng các yêu cầu đặt ra cho việc thực hiện Chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ và các cam kết quốc tế khác liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế (kể cả việc lựa chọn và sử dụng có hiệu quả những người đã từng nghiên cứu và học tập pháp luật tại Hoa Kỳ, luật sư người Việt Nam định cư ở Hoa Kỳ hoặc làm việc tại các công ty luật Hoa Kỳ, luật sư người Hoa Kỳ gốc Việt Nam; nghiên cứu kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ luật sư về kinh tế - thương mại quốc tế hoạt động trong lĩnh vực này).

Đề án này cần được trình Lãnh đạo Bộ trong Quý III năm 2002.

2.8 Công tác hợp tác quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các Dự án pháp luật có sự hỗ trợ của nước ngoài do Bộ Tư pháp quản lý, Nhà pháp luật Việt - Pháp, Vụ Tổ chức cán bộ và đào tạo xây dựng kế hoạch sử dụng, tìm kiếm và huy động các nguồn tài trợ của nước ngoài phục vụ cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, đào tạo và thực thi các cam kết quốc tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Công việc này cần được hoàn thành trong Quý III năm 2002

3. Tổ chức thực hiện Kế hoạch.

3.1 Nội dung việc thực hiện hoạt động trong Kế hoạch này và các kế hoạch cụ thể của các đơn vị trong ngành tư pháp cần gắn với bối cảnh cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2010 - 2020 ... và chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế, các cam kết quốc tế của Việt Nam để có bước đi đồng bộ, vững chắc, trong đó có các hoạt động mang tính chất lâu dài và có hoạt động mang tính trước mắt, từng năm, bao gồm các vấn đề về tổ chức, biên chế nhân sự, cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất phù hợp với tình hình cụ thể của từng đơn vị, địa phương để bảo đảm các yêu cầu thi hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tế, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình của Chính phủ.

3.2 Trên cơ sở nội dung, biện pháp, tiến độ thực hiện được quy định tại Kế hoạch này, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì phải lập kế hoạch, đề án cụ thể, chi tiết hướng dẫn các đơn vị trong ngành Tư pháp triển khai các giải pháp thích hợp để hoàn thành đúng thời hạn và đáp ứng các yêu cầu được đặt ra.

Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính chuẩn bị kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết để thực hiện các Chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ.

Vụ Hợp tác quốc tế có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp, theo dõi, đôn đốc bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, nội dung Kế hoạch, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện.

THE MINISTRY OF JUSTICE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 205/2002/QD-BTP

Hanoi, May 27, 2002

 

DECISION

ON THE PLAN FOR IMPLEMENTATION OF THE POLITBURO’S RESOLUTION No. 07/NQ-TW ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION AND THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE VIETNAM-US TRADE AGREEMENT

Pursuant to the Politburo's Resolution No.07/NQ-TW of November 27, 2001 on international economic integration and the Prime Minister's Decision No.37/2002/QD-TTg of March 14, 2002 on the implementation of the said Resolution;
Pursuant to the National Assembly's Resolution No.48/2001/QH10 of November 28, 2001 ratifying the Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the United States of America on trade relations and the Prime Minister's Decision No.35/2002/QD-TTg of March 12, 2002 on the Government’s program of action for implementation of the Vietnam-US Trade Agreement;
Pursuant to the Government's Decree No.38/CP of June 4, 1993 on the functions, tasks, powers and organizational structure of the Justice Ministry;
At the proposal of the director of the Justice Ministry's International Cooperation Department,

DECIDES:

Article 1.- To promulgate together with this Decision the Justice Ministry's plan for implementation of the Politburo's Resolution No.07/NQ-TW of November 27, 2001 on international economic integration and the Government's program of action issued together with the Prime Minister’s Decision No.35/2002/QD-TTg of March 12, 2002 for implementation of the Vietnam-US Trade Agreement.

Article 2.- This Decision takes effect as from the date of its signing.

Article 3.- The directors of the Organization and Personnel Department, the International Cooperation Department, the Civil-Economic Legislation Department and the Criminal-Administrative Legislation Department, the principal of Hanoi Law University, the director of the school for training of judicial officials under various titles and the heads of the concerned units shall have to implement this Decision.

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MINISTER OF JUSTICE
Nguyen Dinh Loc

 

THE JUSTICE MINISTRY’S PLAN FOR IMPLEMENTATION OF THE POLITBURO’S RESOLUTION No. 07/NQ-TW ON INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION AND THE GOVERNMENT’S PROGRAM OF ACTION FOR IMPLEMENTATION OF THE VIETNAM-US TRADE AGREEMENT
(Promulgated together with the Justice Minister’s Decision No. 205/2002/QD-BTP of May 27, 2002)

1. OBJECTIVES AND REQUIREMENTS

The Justice Ministry’s plan of action for implementation of the Politburo’s Resolution No.07/NQ-TW on international economic integration and the Government’s program of action for implementation of the Vietnam-US Trade Agreement (hereinafter called the Plan for short) should achieve the following objectives and satisfy the following requirements:

1.1. This plan serves as basis for units in the justice service as well as judicial officials and employees from the central to local level to organize the thorough study of the significance, objectives and requirements of Resolution No.07/NQ-TW on international economic integration and the Government’s program of action for implementation of the Agreement so that they may thoroughly understand advantages and disadvantages, thereby trying their best to bring into play the internal strengths, patriotic tradition and national cultural identities, taking advantage of favorable conditions and opportunities, overcoming difficulties and challenges in the process of implementing the Agreement, in service of socio-economic development objectives, national industrialization and modernization, firmly defending independence, sovereignty and socialist orientations.

1.2. Based on this plan, every unit in the justice service should expeditiously elaborate its specific plan, taking initiative in revising legal documents governing the scope of its activities and proposing amendments and/or supplements thereto, keeping pace with the roadmap for international economic integration and implementation of the Agreement in order to perfect Vietnam’s legal system and satisfy the country’s development requirements in the new period.

1.3. This Plan is also aimed to create new momentum for consolidation of organization and system of judicial bodies and system of legal organizations in the ministries, branches, enterprises as well as legal support bodies, judicial official-training and fostering institutions..., thus contributing to effectively performing tasks related to the justice service in the implementation of the Politburo’s Resolution No.07-NQ/TW of November 27, 2001 on international economic integration, Resolution No.48/2001/QH10 ratifying the July 13, 2000 Bilateral Trade Agreement between the Socialist Republic of Vietnam and the United States of America, Decision No.35/2002/QD-TTg on the Government’s program of action for implementation of the Vietnam-US Trade Agreement and Decision No.37/2002/QD-TTg on the Government’s program of action for implementation of above-mentioned Resolution No.07/NQ-TW.

1.4. In the course of implementing this Plan, every official and employee in the justice service should be clearly aware of advantages and disadvantages of the international economic integration process and the contents of commitments in the Vietnam- US Trade Agreement (hereafter called Agreement for short) in general as well as the matters arising from the Agreement in particular.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.1. The work of propagation and dissemination of Resolution No.07/NQ-TW and study of the Agreement:

2.1.1. To assign the Law Dissemination and Education Department to assume the prime responsibility and coordinate with the Jurisprudence Research Institute, the International Cooperation Department, the Organization, Personnel and Training Department, the Ministry’s Office and the Legal Club of Enterprises in organizing the propagation and dissemination of the Politburo’s Resolution on international economic integration as well as the Agreement’s significance and contents to the legal and judicial cadres and subjects who are interested therein.

It is, first of all, necessary to organize the thorough study of objectives, requirements and principal contents of the Government’s programs on international economic integration and Agreement implementation among officials and employees of the Justice Ministry’s agencies, Hanoi Law University, the judicial officials-training school, the legal departments of the ministries, branches and enterprises, the local people’s courts and the provincial/municipal Justice Services so that they may have an uniform understanding thereof, clearly see the advantages, disadvantages and challenges in the implementation of the programs as well as the Agreement for the legal system and justice service.

To prepare documents, books and leaflets to introduce the Agreement’s contents to judicial officials and employees; help the Ho Chi Minh Communist Youth Union’s organization in the Justice Ministry organize meetings for the young people to study the contents of Resolution No.07/NQ-TW on international economic integration and the Agreement’s contents.

Above are the common activities, which should be conducted widely right in the year 2002 in various forms, to various extents, within the entire branch.

2.1.2. To assign the Organization, Personnel and Training Department to assume the prime responsibility and coordinate with the International Cooperation Department, the judicial officials-training school and concerned units in working out plan for judicial cadres to study Resolution No.07/NQ-TW, the Government’s relevant programs and the Agreement’s contents. In the immediate future, it is necessary to expeditiously organize 2 courses on study of the Agreement’s contents, combined with the work of revising legal documents of the central and local bodies under the Justice Minister’s Decision No.457/QD-BTP of November 27, 2001.

The plan for study of Resolution No.07/NQ-TW, the Government’s relevant programs and the Agreement’s contents should be fulfilled in the third quarter of 2002.

2.2. The work of revising legal documents

To assign the working team for revising legal documents in the field of international trade (revising team) to continue implementing the specific plan already approved under the Justice Minister’s Decision No.285/2000/QD-BTP of September 27, 2000. More concretely: To continue assuming the prime responsibility and coordinating with the ministries, branches and provincial-level People’s Committees in revising legal documents according to commitments in the Vietnam-US Trade Agreement, the agreements with WB, IMF and ADB, and the Myazawa Plan as well as the WTO’s requirements; revising and listing international treaties which our country has acceded to, is expected and should accede to in the course of international economic integration according to the contents and requirements set by the Prime Minister in the December 18, 2001 Official Dispatch No.6172/VPCP-TCQT, the March 12, 2002 Decision No.35/2002/QD-TTg and the March 14, 2002 Decision No.37/2002/QD-TTg.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.3. The law- and ordinance-making plan

To assign the Civil-Economic Legislation Department to assume the prime responsibility and coordinate with the revising team, the units under the Ministry, and relevant ministries and branches in determining the contents of the 2002-2003 legislative program so as to comply with Vietnam’s international economic integration roadmap and international commitments, including the Vietnam-US Trade Agreement; drafting the Government’s program to be submitted to the National Assembly for amendment, supplementation and/or promulgation of legal documents in the whole tenure of the XIth National Assembly (2002-2006), giving priority to the demand for international economic integration and implementation of the Vietnam-US Trade Agreement, other international commitments as well as the commitment implementation capacity when our country joins the WTO.

The preparation of legal documents for submission to the Government must be completed in the third quarter of 2002.

2.4. The legislative work

To intensify the legislative work, amending, supplementing and/or promulgating legal documents which fall under the jurisdiction of the Justice Ministry; to raise the quality of comments and evaluation of draft legal documents prepared by other ministries and branches, taking into account the international economic integration roadmap and the fulfillment of Vietnam’s international commitments.

To perform the said tasks, it is necessary to carry out the following specific jobs:

2.4.1. To finalize the Bill amending and supplementing a number of articles of the Law on the Promulgation of Legal Documents.

To assign the Criminal-Administrative Legislation Department to assume the prime responsibility and coordinate with the units under the Ministry as well as relevant ministries and branches in finalizing the Bill. It is necessary to complete the consultation with experts about contents related to requirements for transparency of policies and laws. This work should be completed in the second quarter of 2002.

2.4.2. To finalize the draft decree amending and supplementing a number of articles of Decree No.92/CP on legal consultancy practice by foreign lawyers in Vietnam.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.4.3. To organize informal talks and study for improvement of the provisions of the Civil Code, especially the Part on "Intellectual Property Rights and Technology Transfer" in order to meet the requirements of Vietnam’s commitments in the Vietnam-US Trade Agreement.

To assign the Civil-Economic Legislation Department to assume the prime responsibility and coordinate with units under the Ministry as well as the relevant ministries and branches in fulfilling the above-mentioned tasks in 2002.

2.4.4. To formulate a "legal handbook" on Vietnam’s international commitments related to international economic integration, which shall be used in evaluating and commenting on legal documents related thereto.

To assign the Jurisprudence Research Institute to assume the prime responsibility and coordinate with the International Economic Cooperation Department and units under the Ministry as well as the revising team in completing this work in 2002.

2.5. The researching work

To assign the Jurisprudence Research Institute to assume the prime responsibility and coordinate with the International Economic Cooperation Department in carrying out the following activities: collecting documents, lectures, articles and legal documents on international trade legislation and US trade legislation directly related to international economic integration and implementation of the Agreement as well as international treaties referred to by the Agreement so as to ensure the implementation thereof; organizing seminars to introduce laws, providing legal information and working out plans, covering the scientific research subjects on the Agreement’s contents and legal matters in service of the implementation thereof.

These tasks should be performed in 2002 and the subsequent years. In 2002, to make a preliminary general report on the situation of the researching work mentioned in this section.

2.6. The training work

- To include the contents of Resolution No.07/NQ-TW on international economic integration, the Agreement’s contents and Vietnam’s international commitments in the field of international economic integration into textbooks of the law universities and study materials of the judicial cadre-training and-fostering courses. This work should be carried out in the 2002-2003 school year.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.7. The organization and personnel work

2.7.1. The organization work

a/ To assign the Organization, Personnel and Training Department to assume the prime responsibility and coordinate with the International Cooperation Department in consolidating the organization and intensifying international economic integration activities of the branch and preparing a scheme on the establishment of Integration Legislation Department.

The preparation of the scheme on the establishment of Integration Legislation Department should be completed in the second quarter of 2002.

b/ To assign the Civil-Economic Legislation Department to assume the prime responsibility and coordinate with the Organization, Personnel and Training Department in preparing a scheme on consolidating one step the legal organizations of the ministries, branches and State enterprises, including the amendments to Decree No.94/CP on legal organizations in the ministries, ministerial-level agencies and agencies attached to the Government; organize the fostering of law knowledge and law enforcement capability for the cadres of the ministries, branches, localities and enterprises, meeting the requirements and performing the tasks of fulfilling our country’s international commitments in the course of international economic integration.

This work should be carried out in the whole year 2002 and subsequent years.

c/ To assign the Civil-Economic Legislation Department and the Organization, Personnel and Training Department to submit to the Ministry’s leadership for consideration the above-mentioned schemes in the third quarter of 2002.

2.7.2. The personnel work

The Organization, Personnel and Training Department shall assume the prime responsibility and coordinate with the Government Commission for Organization and Personnel, units under the Ministry as well as relevant ministries and branches in elaborating a scheme on studying the human resource development, paying attention to experts in international trade and economic legislation so as to meet the requirements set for the implementation of Vietnam’s international economic integration strategy, international commitments, the Vietnam-US Trade Agreement and other international commitments related to international economic integration (including the selection and fruitful employment of those persons who have researched into and studied laws in the US, lawyers being overseas Vietnamese residing in the US or working in the US law firms and US lawyers of Vietnamese origin; and study of plan for training and fostering of a contingent of lawyers on international economics and trade operating in this field.)

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.8. The work of international cooperation

The International Cooperation Department shall assume the prime responsibility and coordinate with the foreign-funded legal projects managed by the Justice Ministry, the Vietnamese-French Law House and the Organization, Personnel and Training Department in working out a plan for use, seeking and mobilization of foreign aids in service of studying and training work and for the fulfillment of Vietnam’s international commitments in the integration process.

This work should be completed in the third quarter of 2002.

3. ORGANIZATION OF PLAN IMPLEMENTATION

3.1. The contents of activities in this Plan and specific plans of units in the justice service should be associated with the context of legal, judicial and administrative reforms, the 2010-2020 socio-economic development strategy... as well as the undertakings on international economic integration and Vietnam’s international commitments so that synchronous and firm steps may be made with long-term, immediate and annual activities, covering the matters of organization, personnel, mechanism, policies and material foundations, suitable to the specific situation of each unit and locality, thus meeting the requirements of implementation of the Politburo’s Resolution on international economic integration, the National Assembly’s resolutions and the Government’s programs.

3.2. Basing themselves on the contents, measures and implementation tempo prescribed in this Plan, the units assigned the prime responsibility shall have to elaborate specific and detailed plans and projects, guiding the units in the justice sector to deploy appropriate solutions for timely completion and satisfaction of the set requirements.

The Ministry’s Office and Planning-Finance Department shall prepare funding and necessary material conditions for the implementation of the Government’s programs of action on international economic integration and implementation of the Vietnam-US Trade Agreement.

The International Cooperation Department shall act as the main body in coordinating, monitoring and urging the strict compliance with the Plan’s tempo and contents and periodically reporting to the Ministry’s leadership on the implementation results.-

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.MINISTER OF JUSTICE
Nguyen Dinh Loc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 205/2002/QĐ-BTP ngày 27/05/2002 thực hiện Nghị quyết 07/NQ-TW về Hội nhập kinh tế quốc tế và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.240

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!