Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án xây dựng đường Lô 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 2029/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 10/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2029/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG LÔ 2, HUYỆN CÁT TIÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Tiếp theo Quyết định số 741/QĐ-UB ngày 23/3/2004, Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 15/8/2007, Quyết định số 2745/QĐ-UBND ngày 05/10/2007 và Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 226/TTr-KHĐT-XDTĐ ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Khoản 1.2, Khoản 1.3, Điều 1 Quyết định số 3987/QĐ-UB ngày 11/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án xây dựng đường Lô 2, huyện Cát Tiên, cụ thể như sau:

1. Khoản 1.2 - Phân chia gói thầu

a) Phần điều chỉnh: điều chỉnh gói thầu số 02 và số 03

- Gói thầu số 02: xây dựng các hạng mục bó vỉa, vỉa hè, cống ngang và hệ thống thoát nước dọc đoạn Km0 đến Km3+850.

- Gói thầu số 03: xây dựng hệ thống điện chiếu sáng từ Km0 đến Km3+850.

b) Phần bổ sung: bổ sung gói thầu số 04 và số 05

- Gói thầu số 04: tư vấn giám sát thi công gói thầu số 02.

- Gói thầu số 05: tư vấn giám sát thi công gói thầu số 03.

2. Khoản 1.3 - Giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu:

Tên gói thầu

Ước giá gói thầu (triệu đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Gói số 02

31.604

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Theo đơn giá

Gói số 03

7.178

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Theo kế hoạch bố trí vốn

Theo đơn giá

Gói số 04

691

Chỉ định thầu

-

Theo kế hoạch bố trí vốn

Theo tỷ lệ phần trăm

Gói số 05

71

Chỉ định thầu

-

Theo kế hoạch bố trí vốn

Theo tỷ lệ phần trăm

Tổng cộng

39.544

 

 

 

 

3. Các nội dung khác, thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 3987/QĐ-UB ngày 11/11/2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, Giám đốc Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu của dự án xây dựng đường Lô 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.174
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102