Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 200/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 200/QĐ-TTg

Hà Nội ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 (sau đây gọi là Kế hoạch hành động) với các nội dung chủ yếu sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Logistics là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ, kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

2. Phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị giá tăng cao, gắn dịch vụ logistics với phát triển sản xuất hàng hóa, xuất nhập khẩu và thương mại trong nước, phát triển hạ tầng giao thông vận tải và công nghệ thông tin.

3. Phát triển thị trường dịch vụ logistics lành mạnh, tạo cơ hội bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước phù hợp với pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

4. Phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý chiến lược, tăng cường kết nối để đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics quan trọng trong khu vực.

5. Tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics. Phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics về số lượng, quy mô, trình độ nhân lực, có năng lực cạnh tranh cao ở thị trường trong nước và quốc tế.

6. Nhà nước đảm nhiệm vai trò hỗ trợ, kiến tạo môi trường thuận li cho nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.

II. MỤC TIÊU

1. Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16%-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.

2. Tập trung thu hút đầu tư vào phát triển hạ tng logistics, xây dựng các trung tâm logistics cấp khu vực và quốc tế, nâng cao hiệu quả kết nối giữa Việt Nam với các nước. Đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics của khu vực.

3. Hình thành các doanh nghiệp dịch vụ logistics đầu tàu, có đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp dịch vụ logistics theo phương châm hiện đại, chuyên nghiệp.

4. Doanh nghiệp sản xuất, thương mại quản lý tốt chuỗi cung ứng, tiết kiệm nguyên vật liệu và chi phí sản xuất, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa.

5. ng dụng các công nghệ mới trong logistics, đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, trình độ cao về logistics, góp phần thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, tái cấu trúc hoạt động sản xuất, thương mại của doanh nghiệp.

6. Hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước, bao gồm các chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics, pháp luật điều chỉnh ngành, bộ máy quản lý tương xứng với trình độ phát triển của dịch vụ logistics của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

III. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics.

2. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics.

3. Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ.

4. Phát triển thị trường dịch vụ logistics.

5. Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực.

6. Các nhiệm vụ khác.

Các nhiệm vụ cụ thể nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch hành động được huy động từ các nguồn: vốn ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, tài trợ quốc tế và nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước, thực hiện theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, cụ thể như sau:

a) Các dự án, nhiệm vụ thuộc phạm vi chi của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do ngân sách Trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của cơ quan.

b) Các dự án, nhiệm vụ thuộc phạm vi chi của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do ngân sách địa phương bảo đảm và được bố trí trong ngân sách hàng năm của địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch hành động này; đề xuất cơ chế, chính sách huy động nguồn lực xã hội để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động.

b) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Kế hoạch hành động này.

c) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện hàng năm, đề xuất sửa đổi, bổ sung Kế hoạch hành động khi cần thiết; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Căn cứ Kế hoạch hành động này, các Bộ, ngành xây dựng, tổ chức thẩm định, phê duyệt, bố trí ngân sách và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo phân cấp và quy định của pháp luật hiện hành để triển khai các nhiệm vụ quy định tại Mục III và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Căn cứ tình hình phát triển dịch vụ logistics tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch phát triển dịch vụ logistics của địa phương mình, phê duyệt và bố trí ngân sách để triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các hiệp hội, doanh nghiệp dịch vụ logistics và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc
CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đản
g;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Na
m;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam;
- Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam;
- Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt
Nam;
- Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, N
N, V.I , KGVX, TKBT, TH, TCCV, Cục KSTT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). LT

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ LOGISTICS ĐẾN NĂM 2025

(ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025)

TT

Nhiệm vụ

Kết quả đạt được

Cơ quan thực hiện (*)

Thời gian thực hiện/ hoàn thành

I

Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vlogistics

1.

Bổ sung, sửa đổi nội dung về dịch vụ logistics trong Luật Thương mại

Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hoạt động logistics

Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp

2020

2.

Ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định 140/2007/NĐ-CP

Bao quát toàn diện các dịch vụ logistics, nội luật hóa các cam kết quốc tế về logistics

Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp

2017

3.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách liên quan đến logistics

Kiến nghị sửa đổi, ban hành mới các chính sách, pháp luật điều chỉnh dịch vụ logistics, vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp

2018

4.

Rà soát, sửa đổi chính sách thuế, phí, giá dịch vụ liên quan đến logistics

Áp dụng giá dịch vụ sử dụng đường bộ và phí tại cảng theo hướng tạo thuận lợi cho hoạt động logistics

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính

2017

5.

Rà soát các cam kết quốc tế về dịch vụ logistics tại WTO, ASEAN và các hiệp định thương mi tự do (FTA)

Kiến nghị các biện pháp đảm bảo tránh xung đột trong cam kết về logistics tại các diễn đàn quốc tế, tránh xung đột giữa cam kết quốc tế về logistics với pháp luật trong nước

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp

2017

6.

Xây dựng phương án đàm phán cam kết về dịch vụ logistics tại các FTA trong tương lai

Cam kết về logistics trong các FTA tương lai cần đồng bộ với các cam kết đã có và pháp luật trong nước, chú ý phát huy lợi thế của các doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, đua Việt Nam trở thành một đu mối logistics trong khu vực

Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2018

7.

Phổ biến, tuyên truyền về các cam kết quốc tế của Việt Nam liên quan đến dịch vụ logistics

Nâng cao hiểu biết của doanh nghiệp về các cam kết quốc tế liên quan đến logistics để áp dụng đúng các cam kết này

Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2017 - 2025

8.

Đẩy mạnh các hoạt động thuận lợi hóa thương mại

Cải cách thủ tục hải quan, giảm và đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chuẩn hóa hồ sơ, triển khai các cam kết tại Hiệp định về Thuận lợi hóa thương mại của WTO

Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2017 - 2025

9.

Đẩy mạnh áp dụng Cơ chế Một ca Quốc gia

Áp dụng Cơ chế Một cửa Quốc gia cho tất cả các thủ tục liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh

Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2020

10.

Xây dựng Cổng thông tin thương mại

Hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu thuế suất và các thủ tục xuất nhập khẩu liên quan đến từng mặt hàng

Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

2017

11.

Nghiên cứu, xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương

Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển dịch vụ logistics tại địa phương hiệu quả, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2020

II

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng logistics

12.

Rà soát các quy hoạch, kế hoạch, đảm bảo tính đồng bộ của hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải với mục tiêu phát triển ngành dịch vụ logistics

Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch về giao thông, vận tải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xuất nhập khẩu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, gắn kết quy hoạch về trung tâm logistics, cảng cạn, kho ngoại quan trong một tổng thể thống nhất

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính

2018

13.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, cơ cấu sản xuất địa phương gắn với phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics

Đảm bảo các quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng và dịch vụ logistics phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2018

14.

Hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng logistics

Ban hành chính sách nhằm thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ logistics và phát triển kết cấu hạ tầng logistics

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2019

15.

Tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài để mở rộng kết nối hạ tầng logistics

Mở rộng kết nối hạ tầng logistics với các nước trong khu vực ASEAN, Đông Bắc Á và các khu vực khác trên thế giới nhằm phát huy tác dụng của vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới và quá cảnh

Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

16.

Đầu tư mở rộng hạ tầng logistics nhằm kết nối các cảng của Việt Nam với các nước láng giềng

Xây dựng công trình giao thông, kho bãi, trung tâm logistics trên các tuyến đường, hành lang kết nối các cảng của Việt Nam với Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

2017 - 2025

17.

Đẩy mạnh phát triển loại hình vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, nhất là đối với hàng hóa quá cảnh

Tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển theo hình thức vận tải đa phương thức, vận tải xuyên biên giới, quá cảnh

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương

2017 - 2025

18.

Đẩy mạnh tái cơ cấu vận tải nhằm phát triển thị trường vận tải có cơ cấu hợp lý

Khắc phục tình trạng bất hợp lý về cơ cấu vận tải, tăng thị phần của các phương thức vận tải khối lượng lớn, tăng cường kết nối các phương thức vận tải, giảm chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải

Bộ Giao thông vận tải, các Hiệp hội liên quan

2017 - 2025

19.

Nâng cao năng lực vận chuyển hàng hải

Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển. Điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển theo hướng tập trung phát triển lợi thế kinh tế vùng. Nâng cao chất lượng dịch vụ của đội tàu Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải

2017 - 2025

20.

Mở rộng vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy nội địa

Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường thủy nội địa. Xây dựng các cảng thủy nội địa có trang thiết bị hiện đại, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng

Bộ Giao thông vận tải

2017 - 2025

21.

Hiện đại hóa hệ thống đường sắt và nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt

Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt. Giảm thời gian, tăng độ tin cậy và chất lượng dịch vụ. Kết nối tốt đường sắt với các hệ thống đường bộ, hàng hi, hàng không, đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

2017 - 2025

22.

Tăng cường năng lực vận chuyển và xử lý hàng hóa bằng đường hàng không

Tăng lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không. Xây dựng các nhà ga hàng hóa hiện đại, công suất xử lý hàng hóa lớn, mức độ tự động hóa cao

Bộ Giao thông vận tải

2017 - 2025

23.

Hợp lý hóa vận chuyển đường bộ

Duy trì lưu lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường bộ có tính cân đối với các phương thức vận chuyển khác. Nâng cao độ tin cậy, tránh ùn tắc, giảm chi phí khi vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ

Bộ Giao thông vận tải

2017 - 2025

24.

Phát triển sàn giao dịch logistics

Tối ưu hóa vận tải hai chiều hàng hóa, container

Bộ Giao thông vận tải, các Hiệp hội liên quan

2018

25.

Cải thiện cơ sở hạ tầng logistics gắn với thương mại điện tử

Phát triển hệ thống vận chuyển nhằm đáp ứng xu thế phát triển của thương mại điện tử, trong đó chú trọng đến giao hàng chặng cuối

Bộ Công Thương, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2019

26.

Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm logistics loại I tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

Hình thành các trung tâm logistics loại I, đóng vai trò kết nối Việt Nam với quốc tế

Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

2021

27.

Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng các trung tâm logistics loại II tại khu vực Lạng Sơn, Lào Cai, Hải Phòng, Đà Nng, Quy Nhơn, Cần Thơ

Hình thành các trung tâm logistics loại II, đóng vai trò kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm của Việt Nam

Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương

2023

28.

Phát triển các trung tâm logistics hàng không, trong đó chú trọng trung tâm logistics ni dài ngoài sân bay, phục vụ các mặt hàng đặc biệt

Hình thành các trung tâm logistics hàng không, trong đó có khu vực phục vụ các mặt hàng đặc biệt (hàng nguy hiểm, hàng giá trị cao, hàng công nghệ cao, hàng cần chế độ bảo quản đặc biệt..)

Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

2020

29.

Vận động thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics để thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam với thị trường toàn cầu:

Hình thành các trung tâm logistics nước ngoài làm đầu cầu, tập kết và phân phối hàng hóa Việt Nam đến các thị trường quốc tế

Bộ Công Thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

2017 - 2025

a)

- Khu vực Đông Á: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc

b)

- Khu vực Châu Âu: Hà Lan, Bỉ, Italia, Nga

c)

- Khu vực Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Panama, Brasil

d)

- Khu vực Nam Á, Tây Á và Châu Phi: n Độ, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Nam Phi

III

Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ

30.

Khuyến khích, hướng dẫn doanh nghiệp trong một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến:

Doanh nghiệp trong một số ngành áp dụng mô hình quản trị chuỗi cung ứng tiên tiến trong quá trình sản xuất, kinh doanh, trong đó chú trọng triển khai các hoạt động logistics trên nền tảng ứng dng công nghthông tin và các công nghệ mới trong logistics

Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề liên quan

2021

a)

- Ngành dệt may

b)

- Ngành da giầy

c)

- Ngành đồ gỗ

d)

- Ngành nông sản - thực phẩm

đ)

- Ngành cơ khí - chế tạo

e)

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa

31.

Khuyến khích một số khu công nghiệp, khu chế xuất xây dựng hình mẫu khu công nghiệp dựa trên nền tảng logistics

Một số khu công nghiệp, khu chế xuất cung cấp các dịch vụ logistics khép kín, hỗ trợ doanh nghiệp trong khu rút ngắn thời gian, chi phí giao nhận nguyên vật liệu và sản phẩm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các địa phương liên quan

2020

32.

Ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật cho phát triển dịch vụ logistics, xã hội hóa nguồn lực cho phát triển dịch vụ logistics

Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật trong quản lý, vận hành, đào tạo về chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics

Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics

2017 - 2025

33.

Tích hợp sâu dịch vụ logistics với các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông hàng hóa trong nước và các ngành dịch vụ khác

Nâng cao số lượng doanh nghiệp sản xuất, thương mại có sử dụng dịch vụ logistics để nâng cao hiệu quả hoạt động của mình

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2017 - 2025

34.

Đẩy mạnh xây dựng dịch vụ logistics trọn gói 3PL, 4PL

Nâng cao số lượng doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm đạt chất lượng dịch vụ cao hơn

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, các Hiệp hội ngành hàng liên quan

2017 - 2025

35.

Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ logistics

Doanh nghiệp dịch vụ logistics, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thuận lợi trong việc tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước, phát triển thị trường, đào tạo, tiếp cận thông tin

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2020

36.

Hỗ trợ xây dựng những tập đoàn mạnh về logistics, tiến tới đầu tư ra nước ngoài và xuất khẩu dịch vụ logistics

Hình thành những doanh nghiệp lớn về logistics, tạo định hướng và động lực phát triển thị trường

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2022

37.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics

Doanh nghiệp nâng cao trình độ, năng lực đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng, xử lý tranh chấp liên quan đến hoạt động logistics

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

IV

Phát trin thị trường dịch vụ logistics

38.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại cho dch v logistics

Đăng cai, tổ chức các hội thảo, hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics. Tham gia các hội chợ, triển lãm quốc tế về logistics. Tổ chức các đoàn nghiên cứu ra nước ngoài và mi các đoàn doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam trao đổi cơ hội đầu tư, hợp tác về phát triển dịch vụ logistics

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

2017 - 2025

39.

Thu hút ngun hàng từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam đi các nước và ngược lại

Nâng cao lưu lượng hàng hóa từ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Nam Trung Quốc vận chuyển qua Việt Nam đi các nước và ngược lại

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

40.

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả khai thác, tiếp thị và mở rộng nguồn hàng cho cụm cng Cái Mép - Thị Vải

Nâng cao lưu lượng hàng hóa tại cụm cảng Cái Mép - Thị Vi, đưa cụm cảng trở thành đầu mối thu gom và trung chuyển hàng hóa trong khu vực

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương

2022

41.

Thúc đẩy phát triển thuê ngoài dịch vụ logistics

Đẩy mạnh tuyên truyền cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất nhập khẩu và thương mại nội địa về việc sử dụng dịch vụ logistics thuê ngoài theo hướng chuyên môn hóa, phân công lao động hợp lý trong chuỗi cung ứng

Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

42.

Định hướng thay đổi hành vi trong thương mại quốc tế, gắn kết giữa doanh nghiệp chủ hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics

Thay đổi điều kiện giao hàng "mua CIF, bán FOB", nâng cao ý thức của doanh nghiệp chủ hàng, tạo cơ sở cho doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam tham gia vào nhiều công đoạn trong chuỗi cung ứng với hàm lượng giá trị gia tăng ngày càng cao

Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017-2025

43.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về logistics

Tăng cường liên kết với các hiệp hội và doanh nghiệp dịch vụ logistics khu vực ASEAN và trên thế giới. Thu hút đông đảo doanh nghiệp logistics nước ngoài đến làm ăn, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

V

Đào tạo, nâng cao nhận thức và chất lượng nguồn nhân lực

44.

Đẩy mạnh đào tạo về logistics ở cấp đại học

Các trường đại học nghiên cứu xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo về logistics, thành lập khoa logistics. Công nhận chuyên ngành đào tạo logistics

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

2023

45.

Đẩy mạnh đào tạo nghề về logistics

Xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề và khung trình độ quốc gia đào tạo nghề về logistics tương thích với trình độ chung của ASEAN và quốc tế. Các cơ sở đào tạo nghề triển khai đào tạo nghề liên quan đến logistics

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

2017 - 2025

46.

Nâng cao số lượng và chất lượng giảng viên về logistics

Thu hút giảng viên trong lĩnh vực logistics. Xây dựng tiêu chí kiến thức và bồi dưỡng nâng cao trình độ cho các giảng viên này

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2017 - 2025

47.

Đào tạo cơ bản về logistics cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước

Tổ chức đào tạo cơ bản về logistics cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước để có thể vận dụng trong hoạt động chuyên môn của đơn vị mình

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Công Thương

2017 - 2025

48.

Kết nối các tổ chức đào tạo, doanh nghiệp logistics Việt Nam với các tổ chức đào tạo nước ngoài

Hợp tác với các tổ chức đào tạo nước ngoài tiến hành các khóa đào tạo dựa trên thực tế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nhân lực về logistics

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

2017 - 2025

49.

Tổ chức các chương trình khoa giáo về logistics phổ biến qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sử dụng các phương tiện truyền thông nhằm quảng bá rộng rãi về vai trò, tầm quan trọng của logistics, doanh nghiệp dịch vụ logistics

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

2023

50.

Hình thành một số trung tâm nghiên cứu mạnh về logistics

Hình thành một số trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về logistics nhằm nghiên cứu, nắm bắt các xu hướng, công nghệ tiên tiến trong logistics, triển khai ứng dụng vào thực tế nhanh chóng và hiệu quả

Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2023

VI

Các nhiệm vụ khác

51.

Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về logistics

Nghiên cứu khả năng thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về logistics, thành lập bộ phận tham mưu về logistics ở một số Bộ ngành để giúp Chính phủ điều phối các hoạt động về logistics

Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

2018

52.

Củng cố, nâng cao vai trò của các Hiệp hội trong lĩnh vực logistics

Phát huy vai trò của các Hiệp hội trong lĩnh vực logistics nhằm xác định tầm nhìn, định hướng phát triển và hỗ trợ cho các doanh nghiệp về hoạt động logistics

Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, các Hiệp hội liên quan

2020

53.

Phát huy vai trò của Diễn đàn Logistics Việt Nam và thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp dịch vụ logistics

Mở rộng phạm vi, thu hút sự tham gia của cả các doanh nghiệp dịch vụ logistics và nhà đầu tư quốc tế tại Diễn đàn Logistics Việt Nam. Bên cạnh đó, thiết lập cơ chế phối hợp, đối thoại thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics để tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vụ việc cụ thể

Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam

2017 - 2025

54.

Xây dựng, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong hoạt động logistics

Xây dựng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn giúp chuẩn hóa quy trình hoạt động logistics

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam.

2022

55.

Phát triển trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện đo lường phục vụ hoạt động logistics

Chế tạo, phát triển trang thiết bị kiểm tra, đo lường và kiểm định phương tiện đo đảm bảo tính chính xác, trung thực trong giao nhận hàng hóa

Bộ Khoa học và Công nghệ, các Hiệp hội liên quan

2022

56.

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics.

Hình thành được hệ thống chỉ tiêu thống kê và tiến hành thu thập dữ liệu thống kê về logistics.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải

2019

57.

Ban hành mã số đăng ký kinh doanh theo nhóm ngành cho dịch vụ logistics

Ban hành mã số đăng ký kinh doanh theo nhóm ngành cho dịch vụ logistics

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2018

58.

Thiết lập bộ chỉ số đánh giá logistics

Hình thành bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh logistics phù hợp với chuẩn mực quốc tế

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Công Thương

2018

59.

Xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics và doanh nghiệp dịch vụ logistics

Tổ chức nghiên cứu, xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics và doanh nghiệp dịch vụ logistics

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, Bộ Công Thương

2018 - 2025

60.

Xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam

Xây dựng báo cáo hàng năm, trong đó đưa ra đánh giá tổng quan về hoạt động logistics, các đặc điểm, thay đổi trong năm và khuyến nghị giải pháp phát triển cho năm tiếp theo

Bộ Công Thương, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics

2017 - 2025

(*) Ghi chú: Cơ quan đầu tiên là đơn vị chủ trì, các cơ quan còn li phối hp.

PRIME MINISTER
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
------------

No.: 200/QD-TTg

Hanoi, February 14, 2017

 

DECISION

APPROVAL FOR THE ACTION PLAN FOR IMPROVEMENT OF COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF VIETNAM’S LOGISTICS SERVICES BY 2025

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;

Pursuant to Decision No. 2471/QD-TTg dated December 28, 2011 by the Prime Minister giving approval for the Strategy for goods import and export during the 2011 2020 period with a vision up to 2030;

Pursuant to Decision No. 175/QD-TTg dated  January 27, 2011 by the Prime Minister giving approval for the Overall Strategy on development of service sector of Vietnam up to 2020;

At the request of Minister of Industry and Trade,

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. The action plan for improvement of competitiveness and development of Vietnam’s logistics services by 2025 (hereinafter referred to as the Action Plan) is approved herein with the following main contents:

I. VIEWPOINT

1. Logistics is an important service sector in the overall structure of the national economy, plays the role in support, connection and improvement of the social – economic development of the whole country as well as that in each locality, and takes part in the improvement of the economic competitiveness.

2. Develop the logistics service sector into a high value-added service sector and associate it with the national development of goods production, import, export and commercial activities, and the development of information technology and transport infrastructure.

3. Develop the logistics service market in a healthy way to create fair chance to enterprises in all economic sectors and encourage both domestic and foreign investments in conformity with the law of Vietnam and international treaties to which Vietnam is a signatory.

4. Make the best use of the strategic geographic position and improve connections to develop Vietnam into an important regional logistics hub.

5. Attach a special importance to the increase of the competitiveness of logistics service providers. Logistics service providers shall be developed in all terms of quantity, scale and qualification of personnel with the aim of holding a high level of competitiveness in both domestic and foreign markets.

6. The Government shall take the role in support and creation of convenient environment for improving the competitiveness and development of Vietnam’s logistics service sector.

II. OBJECTIVES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The country will focus on attracting investment in logistics infrastructure development, constructing regional and international logistics service centers, improving the efficiency of the connection between Vietnam and other countries. Vietnam shall become a regional logistics hub.

3. Leading logistics service enterprises which are competitive enough in the domestic and international market will be formed, and existing logistics service enterprises will be supported to become modern and professional motto.

4. Production and trading enterprises will efficiently manage the supply chain, save materials and reduce production costs and time of goods movement.

5. Advanced technologies will be applied to logistics sector and professional personnel will be trained with high qualifications in logistics with the aim of facilitating the commercial development and restructuring production and trading enterprises.

6. The Government’s management mechanism, including policies on support and development of logistics services, sector regulatory laws and management structures, will be revised in conformity with the development of Vietnam's logistics sector in the process of international economic integration.

III. MAIN GROUPS OF TASKS IN THE ACTION PLAN

1. Improving policies and laws on logistics services.

2. Completing the logistics infrastructure.

3. Strengthening business capacity and service quality.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Training, raising awareness and quality of human resources.

6. Other tasks.

Tasks of the action plan for improvement of competitiveness and development of Vietnam’s logistics sector by 2025 are prescribed in the Appendix enclosed herewith.

IV. FUNDING OF THE ACTION PLAN

1. Sources of funding for implementing the Action Plan include funds from state budget, enterprise’s capital, loans provided by credit institutions, international grants and other legal sources of funding as regulated by laws.

2. The state budget funds shall be allocated according to the current division of state budget levels. To be specific:

a) Funds for projects/ tasks covered by Ministries, Ministerial-level agencies or Affiliates of the Government shall be derived from the Central-government state budget and included in the annual estimate of expenditures covered by state funding of each agency.

b) Funds for projects/ tasks covered by the People’s Committees of provinces or central-affiliated cities shall be derived from the provincial-government state budget and included in the annual state budget of each provincial government.

V. IMPLEMENTATION ORGANIZATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Take charge and coordinate with Ministries/ regulatory bodies and local governments in implementing this Action Plan; propose policies for encouraging social involvements in performing tasks in the Action Plan.

b) Expedite and supervise the implementation of the Action Plan.

c) Consolidate and evaluate annual results of the Action Plan, and make modification to the Action Plan, where necessary; submit reports to the Prime Minister.

2. Ministries/ regulatory bodies shall, based on this Action Plan, formulate, appraise, give approval and allocate state budget, and mobilize other legitimate sources of funding in accordance with management levels and prevailing laws to perform tasks mentioned in Section III and the Appendix enclosed herewith.

3. Each People’s Committee of province/ central-affiliated city shall, based on the actual development of logistics sector in such province, formulate the Plan for development of logistics services in such province, consider approval and allocate state budget to implement such plan in accordance with current regulations.

Article 2. Implementation

1. This Decision shall take effect as from the date on which it is signed.

2. Ministers, Heads of Ministerial-level agencies, Heads of the Government's affiliates, Chairpersons of the People's Committees of provinces/ central-affiliated cities, logistics services associations and/or enterprises, and relevant entities shall implement this Decision./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Trinh Dinh Dung

 

SPECIFIC TASKS FOR IMPROVING THE COMPETITIVENESS AND DEVELOPING VIETNAM’S LOGISTICS SECTOR BY 2025

(Enclosed to Decision No. 200/QD-TTg dated February 14, 2017 by the Prime Minister giving approval for the action plan for improvement of competitiveness and development of Vietnam’s logistics services by 2025)

No.

Tasks

Goals

In-charge agency (*)

Implementation/ completion time

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Improving policies and laws on logistics services

1.

Supplement and amend contents about logistics services in the Law on Commerce

Establish legal grounds to facilitate logistics activities

Ministry of Industry and Trade and Ministry of Justice

2020

2.

Promulgate a Decree to amend or replace the Decree No. 140/2007/ND-CP

Comprehensively regulate logistics services and internalize international commitments on logistics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2017

3.

Review legislative documents and policies on logistics

Propose amendments or promulgation of new policies/ laws on logistics, multimodal transport and cross-border transport

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment and Ministry of Justice

2018

4.

Review and amend policies on taxes, fees and prices of logistics-related services

Apply road-user charges and seaport services fees so as to facilitate logistics activities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2017

5.

Review international commitments on logistics in WTO and ASEAN, and Free-trade Agreements (FTAs)

Propose measures to avoid conflicts between commitments on logistics at international forums, and avoid conflicts between international commitments on logistics and domestic laws

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Planning and Investment and Ministry of Justice

2017

6.

Formulate plan for negotiation on commitments on logistics in future FTAs

Commitments on logistics in future FTAs should be in harmony with existing commitments and domestic laws; promote strengths of Vietnam's logistics service providers with the aim of developing Vietnam into a regional logistics hub.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018

7.

Disseminate Vietnam’s international commitments on logistics services

Help enterprises have a good grasp of and properly apply international commitments on logistics

Ministry of Industry and Trade, Vietnam Logistics Association, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

2017 - 2025

8.

Enhance trade facilitation

Reform customs procedures, reduce and simplify sector inspection procedures, standardize documents and develop WTO Trade Facilitation Agreement

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2017 - 2025

9.

Enhance the application of Vietnam’s single-window system

Apply the national single-window system to the conducting of all procedures for imported, exported and transit goods, outcoming, incoming and transit people and means of transport

Ministry of Finance, relevant Ministries and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

2020

10.

Establish the Trade Information Portal

Assist enterprises in searching information relating tax rates and import/export procedures for each type of commodity

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2017

11.

Do research on and formulate policies to support the development of logistics services of provinces

Formulate appropriate policies to support the development of logistics services in provinces in an effective way in conformity with social – economic characteristics of each province

People’s Committees of provinces/ central-affiliated cities

2020

II

Completing the logistics infrastructure

12.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ensure the conformity of plans for transportation with strategies/ plans for industrial production, agricultural production, import & import, and provincial strategies for social – economic development, and their connection with plans for logistics centers, dry ports and bonded warehouse in a harmonious whole

Ministry of Transport, Ministry of Industry and Trade, and Ministry of Finance

2018

13.

Review and amend provincial plans/ structure of production in association with the development of logistics services and infrastructure

Ensure the conformity of plans for development of logistics services and infrastructure with social – economic development plans of each province

People’s Committees of provinces/ central-affiliated cities

2018

14.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Promulgate appropriate policies to attract both domestic and foreign investments and encourage all economic sectors to invest in logistics sector and logistics infrastructure development

Ministry of Planning and Investment, Ministry of Finance, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

2019

15.

Promote the cooperation with foreign partners with the aim of improving the connection of logistics infrastructure systems

Improve the connection between the national logistics infrastructure  and those of ASEAN member states, countries in the Northeast Asia and other regions in the world for the purpose of making best use of multimodal transport, cross-border transport and transit

Ministry of Transport, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

16.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Build traffic works, warehouses, and logistics centers on routes/ corridors connecting Vietnam and Laos, Cambodia, Thailand and South China

Ministry of Transport, Ministry of Industry and Trade, and People’s Committees of relevant provinces/cities

2017 - 2025

17.

Speed up the development of multimodal transport and cross-border transport, especially in-transit goods transport

Increase the quantity of goods transported under the forms of multimodal transport, cross-border transport, and transit

Ministry of Transport, and Ministry of Industry and Trade

2017 - 2025

18.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Overcome irrational status in transport structure, increase the market share of large-volume transport modes and the connection between transport modes, reduce transport costs and improve quality of transport services

Ministry of Transport, and relevant Associations

2017 - 2025

19.

Increase the capacity of marine transportation

Increase the volume of goods transported by sea. Amend the Plan for seaport system in the way of focusing on development of regional economic advantages.  Improve the quality of services of Vietnam’s fleets

Ministry of Transport

2017 - 2025

20.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Increase the volume of goods transported by inland waterway. Build inland waterway ports with modern equipment, especially ports in Mekong Delta and Red River Delta

Ministry of Transport

2017 - 2025

21.

Modernize railway system and increase the capacity of railway transport of goods

Increase the volume of goods transported by railway. Shorten transport period, and increase the reliability and quality of services. Make a strong connection between railway system and road, seaway, airway and inland waterway systems

Ministry of Transport

2017 - 2025

22.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Increase the volume of goods transported by air. Build modern cargo terminals with high cargo handling capacity and high-level automation

Ministry of Transport

2017 - 2025

23.

Rationalize road transport

Maintain the volume of goods transported by road in balance with other transport modes. Increase the reliability, prevent traffic congestion and reduce costs of goods transport by road

Ministry of Transport

2017 - 2025

24.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Optimize the two-way transport of goods, container transport

Ministry of Transport, and relevant Associations

2018

25.

Improve logistics infrastructure in association with e-commerce

Develop transport systems with the aim of following development trends of e-commerce, including paying special attention to last-mile delivery

Ministry of Industry and Trade, Vietnam E-commerce Association, and Vietnam Logistics Association

2019

26.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Establish type-I logistics centers which perform the role in connecting Vietnam and foreign countries

Ministry of Transport, Ministry of Planning and Investment, and People’s Committees of relevant provinces/cities

2021

27.

Focus on calling for investment in construction of type-II logistics centers in Lang Son, Lao Cai, Hai Phong, Da Nang, Quy Nhon and Can Tho

Establish type-II logistics centers which perform the role in connection between key economic regions in Vietnam

People’s Committees of relevant provinces/cities, Ministry of Planning and Investment, and Ministry of Industry and Trade

2023

28.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Establish air logistics centers with specific areas for handling special commodities such as dangerous goods, high-value goods, high-tech goods and goods requiring special maintenance, etc.

Ministry of Transport, and Vietnam Logistics Association

2020

29.

Mobilize and attach investment in construction of logistics centers with the purpose of improve Vietnam’s import/ export of goods to/from global markets:

Establish logistics centers in foreign countries which play the role in collecting and distributing goods from Vietnam to international markets

Ministry of Transport, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Planning and Investment, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

a)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b)

- Europe: Netherlands, Belgium, Italia and Russia

c)

- America: USA, Panama, Brazil

d)

- South Asia, West Asia and Africa: India, United Arab Emirates (UAE), and South Africa

III

Strengthening business capacity and service quality

30.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Enterprises in certain sectors apply advanced supply chain management models to their production and business activities. Information technology and new logistics technologies are applied to logistics activities

Ministry of Industry and Trade, Vietnam Logistics Association, Vietnam Software and IT Services Association, and relevant associations

2021

a)

- Textile and garment industry

b)

- Leather and footwear industry

c)

- Timber industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Agricultural products – foods industries

dd)

- Mechanical – manufacturing industry

e)

- Small and medium enterprises

31.

Encourage some industrial parks and export processing zones to form logistics-based industrial zone model

Some industrial parks/ export processing zones provide closed logistics services to help enterprises there shorten time and costs of delivery of materials and products

Ministry of Planning and Investment, and People’s Committees of relevant provinces/cities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32.

Prioritize the allocation of state funding to research, transfer and application of advanced technologies to the development of logistics services; improve private sector involvement in the development of logistics services

Do research and apply new technologies/ technological advances to the management, operation and training in supply chain systems and logistics services

Ministry of Science and Technology, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

33.

Promote deep integration between logistics sector and domestic agricultural production, industrial production, import/export/sale of goods, and other service sectors

Increase the quantity of production and trading enterprises using logistics services to enhance the efficiency of their business activities

Vietnam Logistics Association, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34.

Speed up the development of integrated logistics services, including 3PL and 4PL logistics services

Increase the quantity of enterprises providing integrated logistics services with the use of modern technologies for improving service quality

Vietnam Logistics Association, and relevant associations

2017 - 2025

35.

Completing policies for supporting logistics service providers

Logistics service providers, especially small and medium enterprises, are facilitated in accessing to domestic and foreign sources of funding, developing market, training and accessing to information

Ministry of Planning and Investment, the State Bank of Vietnam, Ministry of Industry and Trade, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36.

Support the establishment of strong logistics corporations towards outward investment and export of logistics services

Establish large-scale logistics enterprises creating orientations and motives for market development

Vietnam Logistics Association, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

2022

37.

Assist enterprises in improving their capacity for negotiation, conclusion and performance of logistics services contracts, and resolution of logistics disputes

Enterprises improve their capacity for negotiation, conclusion and performance of logistics services contracts, and resolution of logistics disputes

Vietnam Chamber of Commerce and Industry, and Vietnam Logistics Association

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

IV

Developing the market of logistics services

38.

Improve trade promotion in the field of logistics sector

Host/ organize international logistics seminars, trade fairs and exhibitions. Attend international logistics trade fairs and exhibitions. Organize research teams working abroad and invite foreign enterprises to Vietnam to discuss future investment opportunities and cooperation in developing logistics services  

Vietnam Logistics Association, and Vietnam Chamber of Commerce and Industry

2017 - 2025

39.

Attract sources of goods transported from Laos, Cambodia, Thailand and South China through Vietnam to other countries and vice versa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

40.

Give support to improve operating and marketing efficiency, and expand sources of goods for the Cai Mep - Thi Vai port complex

Increase the volume of goods at the Cai Mep - Thi Vai port complex, and develop this complex into a regional center for collection and transit of goods

Ministry of Transport, and Ministry of Industry and Trade

2022

41.

Enhance the development of outsourcing logistics services

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam Shippers’ Council, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

42.

Orientate change of behavior in international trade, make a connection between shippers and logistics service providers

Change “buy CIF and sell FOB” term of delivery, improve awareness of shippers, and provide Vietnam's logistics service providers chance to take part in many stages of the supply chain with higher and higher value added content  

Vietnam Shippers’ Council, and Vietnam Logistics Association

2017-2025

43.

Promote international cooperation in logistics

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

V

Training, raising awareness and quality of human resources

44.

Promote bachelor’s programs in logistics

Universities do research and formulate training programs/textbooks in logistics, and establish Logistics Departments. Accredit logistics training major.

Ministry of Education and Training, Ministry of Industry and Trade, and Ministry of Transport

2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Promote vocational training programs in logistics

Formulate the national occupational standard and qualifications framework in logistics in harmony with ASEAN and international qualifications reference frameworks Vocational training institutions organize training programs in logistics

Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs, Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

46.

Increase lecturers in logistics in terms of quantity and quality

Attract lecturers in logistics sector. Establish knowledge criteria and improve qualifications of lecturers in logistics

Ministry of Education and Training, and Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

2017 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Provide basic training programs in logistics to enterprises‘ leaders and regulatory bodies’ officials

Provide basic training programs in logistics to enterprises‘ leaders and regulatory bodies’ officials to facilitate them in fulfilling their duties

Vietnam Logistics Association, and Ministry of Industry and Trade

2017 - 2025

48.

Connect Vietnam’s training institutions/ logistics enterprises with foreign training institutions

Cooperate with foreign training institutions to organize appropriate training courses with the aim of improving efficiency of training and drilling logistics personnel

Vietnam Logistics Association, Ministry of Education and Training, and Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs

2017 - 2025

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Organize scientific & education programs in logistics via means of mass media

Take advantage of means of mass media to popularize the role and importance of logistics sector as well as logistics enterprises

Vietnam Logistics Association, and Ministry of Information and Communications

2023

50.

Establish strong logistics research centers

Establish several centers which carry out in-depth research in logistics to do research and grasp new trends and advanced technologies in logistics, promptly and efficiently apply research findings

Ministry of Science and Technology, and Vietnam Logistics Association

2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Other tasks

51.

Strengthen the state management apparatus in logistics

Do research on the establishment of the National Steering Committee for Logistics, and logistics advisory boards of certain Ministries/ regulatory bodies to assist the Government in regulating logistics activities

Ministry of Home Affairs, Ministry of Industry and Trade, and Ministry of Transport

2018

52.

Strengthen and promote the role of logistics associations

Promote the role of logistics associations in order to determine the visions and orientations for developing and supporting logistics service enterprises

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2020

53.

Promote the role of Vietnam Logistics Forum and establish the mechanism for cooperation and regular talks between regulatory bodies and logistics service enterprises

Expand the scope and attract the participation of logistics service enterprises and international investors in the Vietnam Logistics Forum. At the same time, establish the mechanism for cooperation and regular talks between regulatory bodies and logistics service enterprises for solving difficulties and other matters

Ministry of Industry and Trade, Ministry of Transport, and Vietnam Logistics Association

2017 - 2025

54.

Formulate and supplement standards and regulations on logistics activities

Formulate standards and regulations to standardize logistics operation process

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2022

55.

Develop equipment for inspecting, measuring and testing measuring instruments serving logistics activities

Manufacture and develop equipment for inspecting, measuring and testing measuring instruments serving logistics activities with the aim of ensuring the accuracy and honesty in goods forwarding

Ministry of Science and Technology, and relevant associations

2022

56.

Formulate statistical indicators and collect logistics statistical figures.

Form a system of statistical indicators and collect logistics statistical figures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2019

57.

Promulgate business registration codes for logistics services

Promulgate business registration codes for logistics services

Ministry of Planning and Investment

2018

58.

Establish a set of logistics performance indicators

Form a set of performance indicators to evaluate the performance of logistics operations in conformity with international standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2018

59.

Rank and evaluate the competitiveness of logistics sector and that of logistics service providers

Do research, rank and evaluate the competitiveness of logistics sector and of logistics service providers

Vietnam Logistics Association, and Ministry of Industry and Trade

2018 - 2025

60.

Prepare Vietnam Logistics Sector Report

Prepare annual report which includes general assessment of logistics sector, characteristics and developments during the year, and suggested solutions for the following year

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2017 - 2025

(*) Note: The agency whose name appears first shall be in charge of the task, the others are cooperating agencies.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


16.661

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.147.7