Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1981/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1981/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN PHÂN BAN VIỆT NAM TRONG ỦY BAN HỖN HỢP VỀ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, VĂN HÓA VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN BANG MI-AN-MA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ cứ vào Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Hiệp định thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma ký tại Yangon ngày 15 tháng 5 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 348/TTg ngày 06 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Chính phủ Liên bang Mi-an-ma;

Căn cứ Quyết định số 258/TTg ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma, như sau:

1. Tên gọi: Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma (viết tắt là Phân ban hợp tác Việt Nam - Mi-an-ma).

2. Thành phần Phân ban hợp tác Việt Nam - Mi-an-ma (sau đây gọi tắt là Phân ban):

- Chủ tịch Phân ban: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh;

- Phó Chủ tịch Phân ban: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Thư ký Phân ban: cấp vụ của Văn phòng Chính phủ;

- Các thành viên thường trực Phân ban gồm đại diện các Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các thành viên khác do Chủ tịch Phân ban quyết định trên cơ sở nội dung cụ thể của từng khóa họp của Ủy ban hỗn hợp.

- Cơ quan giúp việc của Phân ban là bộ máy của Bộ Ngoại giao.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hiệu lực của Quyết định này, các cơ quan liên quan gửi quyết định cử nhân sự theo thành phần Phân ban nêu trên.

Điều 2. Các thành viên của Phân ban làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực công tác được giao và tuân thủ các quy định tại Quyết định số 258/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Phân ban Việt Nam trong các Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - kỹ thuật và văn hóa với nước ngoài.

Điều 3. Chủ tịch Phân ban sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Phân ban và các thành viên thường trực Phân ban sử dụng con dấu của cơ quan chủ quản trong giao dịch hành chính.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Phân ban được ngân sách bảo đảm và bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Ngoại giao; các nguồn vốn hỗ trợ và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định 369/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc cử Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mi-an-ma.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên Phân ban và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ban Đối ngoại TW;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Mi-an-ma (AVIM);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các vụ: TH, TCCV, TCCB;
- Lưu: VT, QHQT(03). HQ.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1981/QĐ-TTg năm 2014 kiện toàn Phân ban Việt Nam trong Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam và Mi-an-ma do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.599

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108