Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 198/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 25/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 198/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 03 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 350/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành ph; UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT
UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội t
nh;
- VPUB: PCVP, các ph
òng Ng/c, TCD, CBTH;
- Lưu: VT, THbha65.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Tên dự án quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch (hay thời gian bắt đầu- kết thúc)

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt quy hoạch

Cấp phê duyệt quy hoạch

Cơ quan quản lý quy hoạch

1

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020

2009 - 2020

349/QĐ-UBND ngày 17/8/2009

UBND tỉnh

Sở Xây dựng

2

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

546/QĐ-UBND ngày 09/8/2017

UBND tỉnh

Sở Xây dựng

3

Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cđịnh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2014-2020

1282/QĐ-UBND ngày 10/9/2014

UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

4

Quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2014-2020, định hướng đến năm 2030

1423/QĐ-UBNB ngày 29/9/2014 và 1930/QĐ- UBND ngày 28/10/2015

UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

5

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bng xe buýt, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

2016-2025

1803/QĐ-UBND ngày 09/10/2015

UBND tỉnh

Sở Giao thông vận tải

6

Quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016 - 2025

2016-2025

QĐ s 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2017

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

7

Quy hoạch chế biến gỗ gn với vùng nguyên liệu tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

QĐ số 485/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

8

Quy hoạch vùng nguyên liệu rừng trng glớn trên địa bàn tỉnh Qung Ngãi, giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến năm 2030

2016-2020, định hướng đến năm 2030

QĐ số 1528/QĐ-UBND ngày 19/8/2016

UBND tỉnh

SNông nghiệp và PTNT

9

Quy hoạch chi tiết vùng muối Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030

2016-2025 định hướng đến năm 2030

QĐ số 2497/QĐ-UBND 02/12/2016

UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT

10

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020.

2012 - 2015, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 25/12/2012

UBND tỉnh

Sở Công Thương

11

Quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại nông thôn tỉnh Qung Ngãi giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020

2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 14/5/2013

UBND tỉnh

Sở Công Thương

12

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 21/08/2015

UBND tỉnh

Sở Công Thương

13

Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Qung Ngãi

 

Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 07/12/2007

UBND tỉnh

Sở Công Thương

14

Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2020 có xét đến năm 2030

2012 - 2020, có xét đến năm 2030

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 22/12/2014

UBND tỉnh

Sở Công Thương

15

Quy hoạch mạng lưới xăng dầu tại KKT Dung Quất giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020

2011 - 2015, định hướng đến năm 2020

15/QĐ-UBND ngày 04/01/2013

UBND tỉnh

BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

16

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011- 2020

2011-2020

2037/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

17

Quy hoạch ngành phát thanh truyền hình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

917/QĐ-UBND ngày 13/12/2017

UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 198/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ Quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


683

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188