Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề cương đề án “Chiến lược Marketing du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

Số hiệu: 1883/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 27/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1883/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN “CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH TỈNH PHÚ YÊN ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-TTg ngày 29/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Quyết định số 3455/QĐ-BVHTTDL ngày 20/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phê duyệt Chiến lược Marketing du lịch đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Yên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025;

Căn cứ Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về đầu tư phát triển đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (tại Tờ trình số 2668/TTr-SVHTTDL ngày 22/8/2017),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương đề án “Chiến lược Marketing du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”, với các nội dung chính sau:

1. Tên Đề án: “Chiến lược Marketing du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”.

2. Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Mục tiêu của Đề án

- Góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch Phú Yên, hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra trong Chương trình hành động số 05/CTr-TU; Quy hoạch phát triển du lịch Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Định vị du lịch Phú Yên là điểm đến hấp dẫn và thân thiện dựa trên các giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch biển, nghỉ dưỡng biển đảo; du lịch sinh thái gắn với văn hóa, kết hợp chặt chẽ các hoạt động marketing du lịch với các hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo vệ môi trường;

- Tạo cơ hội hợp tác, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước cho hoạt động marketing du lịch Phú Yên; nâng cao hiệu quả và chuyên nghiệp hóa hoạt động marketing du lịch theo hướng hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm.

- Chiến lược marketing du lịch đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 sẽ khắc phục được những điểm yếu, hạn chế của công tác xúc tiến du lịch vừa qua, đồng thời tạo ra bước đột phá với mục tiêu: Phú Yên là điểm đến hấp dẫn và thân thiện trong thời gian đến.

4. Nhiệm vụ của Đề án

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, đề án sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về marketing du lịch để vận dụng, làm sáng tỏ những vấn đề có tính lý luận cũng như thực tiễn trong việc đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu và lựa chọn các chiến lược marketing thành phần;

- Phân tích, đánh giá tiềm năng du lịch Phú Yên và thực trạng marketing du lịch Phú Yên trong thời gian qua;

- Nghiên cứu những yếu tố tác động đến phát triển du lịch Phú Yên; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (ma trận SWOT). Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên thông qua điều tra/khảo sát và nghiên cứu dữ liệu thứ cấp;

- Nghiên cứu, định hướng thị trường du lịch, sản phẩm du lịch;

- Đề xuất các chiến lược marketing du lịch thành phần; sử dụng công cụ marketing;

- Xây dựng khung kế hoạch hành động và các giải pháp để thực hiện Chiến lược Marketing du lịch tỉnh Phú Yên.

5. Kết quả dự kiến của Đề án:

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt;

- Các chuyên đề (theo tên, nội dung chuyên đề);

- 01 tập phiếu điều tra và 01 Báo cáo xử lý số liệu điều tra;

- Tập Kỷ yếu Hội thảo.

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh (Nguyễn Chí Hiến);
- Chánh, PCVP UBND tỉnh (Châu);
- Lưu: VT, KT, KGVX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1883/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Đề cương đề án “Chiến lược Marketing du lịch tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


613

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54