Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1876/QĐ-UBND về bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013

Số hiệu: 1876/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thành Trí
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1876/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 18 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 49/TTr-STP ngày 20/5/2013 về việc ban hành Quyết định bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 18 văn bản quy phạm pháp luật vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2013 (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc và phối hợp các sở, ngành thực hiện công tác xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật của địa phương theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, các phòng.
<Mainc.T6>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Trí

 

DANH MỤC

BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1876 /QĐ-UBND ngày 18 / 6 /2013 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Hình thức ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Thời điểm ban hành

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Cơ quan phối hợp

Ghi chú

1

Quyết định

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Sở Tư pháp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

2

Quyết định

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh

Quý IV/2013

Sở GTVT

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

3

Quyết định

Về việc thay thế Quyết định số 90/2005/QĐ-UBT ngày 13/01/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bản Quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tính trợ giá, trợ cước vận tải hàng hóa

Quý IV/2013

Sở GTVT

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

4

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Thanh tra tỉnh

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

5

Quyết định

Ban hành Quy định sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2013

Sở Ngoại vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

6

Quyết định

Ban hành Quy chế phối hợp cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

7

Quyết định

Quy định về phân cấp quản lý, khai thác quỹ đất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất

Quý IV/2013

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

8

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định xếp hạng Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 01/12/2008 của UBND tỉnh

Quý IV/2013

Ban Quản lý các Khu Công nghiệp

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

9

Quyết định

Ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

10

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

11

Quyết định

Ban hành quy định giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ nữ hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quý III/2013

Sở Nội vụ

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

12

Quyết định

Về việc sửa đổi Quy chế về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 21/05/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2013

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

13

Quyết định

Ban hành Quy định trình tự, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự toán

Quý IV/2013

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

14

Quyết định

Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Thanh tra Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai (thay thế Quyết định số 61/2006/QĐ-UBND ngày 01/02/2006 và Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007)

Quý III/2013

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

15

Quyết định

Phân cấp thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Quý III/2013

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

16

Quyết định

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 52/2012/QĐ-UBND ngày 17/9/2012 của UBND tỉnh

Quý IV/2013

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

17

Quyết định

Về việc thành lập, tổ chức, hoat động của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Quý IV/2013

Sở Xây dựng

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

18

Quyết định

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Quý IV/2013

Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1876/QĐ-UBND về bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.985
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123