Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

Số hiệu: 1854/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 29/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1854/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 1838/QĐ-BCT ngày 13/5/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1002/TTr-SCT ngày 09/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 40 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa; 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực lưu thông hàng hóa và 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương (Có Danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính của Sở Công Thương theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I.                    THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

 

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Sở Công Thương

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

3

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

4

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

5

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

6

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

7

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

8

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải

9

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

10

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

11

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

12

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG

13

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

14

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

15

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

16

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG

17

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

18

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

19

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

20

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG

21

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

22

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

23

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

24

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

25

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

26

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

27

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

28

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải

29

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

30

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

31

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

32

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG

33

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

34

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

35

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

36

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải

37

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

38

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

39

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

40

Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG

II.                  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Sở Công Thương

Thủ tục số 1-Lĩnh vực XII-Mục A-Phần I, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

2

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Lưu thông hàng hóa trong nước

Sở Công Thương

Thủ tục số 7-Lĩnh vực II-Mục A-Phần I, Danh mục TTHC Ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

3

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

Thủ tục số 02-Lĩnh vực XII-Mục A-Phần I, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

4

 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Lưu thông hàng hóa

Sở Công Thương

Thủ tục số 3-Lĩnh vực XII-Mục A-Phần I, Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 29/12/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân khai thác nội dung Bộ thủ tục hành chính tại địa chỉ: http://www.dichvucong.hungyen.gov.vn)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1854/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


566
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41