Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 182/2000/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Số hiệu: 182/2000/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 14/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 182/2000/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 182/2000/QĐ/BTC NGÀY  23 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐÈN HÌNH PHẲNG TRINITRON THEO CƠ CẤU AICO

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/12/1991;
Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác công nghiệp ASEAN do các Bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN ký ngày 27/04/1996 tại Xing-ga-po;
Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 1896/VPUB ngày 22/04/1996 về Hiệp định Hợp tác Công nghiệp ASEAN; Công văn số 1746/VPCP-TCQT ngày 05/05/2000 về việc thành lập cơ cấu AICO và công văn số 3186/CV-HTQT ngày 16/08/2000 về việc tổ chức thực hiện cơ cấu AICO của SONY;
Căn cứ Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành "Quy định về thẩm định phê chuẩn và quản lý thực hiện Cơ cấu Hợp tác Công nghiệp ASEAN (AICO)" và Giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Sony/2000/2 ngày 14/07/2000 do Ban thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á cấp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công ty Vietronics Tân Bình của Việt Nam khi nhập khẩu Bóng đèn hình phẳng Trinitron (không có cuộn lái tia và cuộn khử từ) từ Công ty SONY Electronics (Singapore) Pte.Ltd. của Singapore theo cơ cấu AICO, thuộc mã số 85401100 (mục riêng) trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu 5% (năm phần trăm).

Trường hợp thuế suất thuế nhập khẩu của Bóng đèn hình phẳng Trinitron trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc trong Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) do Chính phủ ban hành quy định thấp hơn 5% thì sẽ áp dụng mức thuế thấp hơn đó.

Điều 2: Khi nhập khẩu, Công ty Vietronics Tân Bình phải xuất trình:

- Giấy chứng nhận sản phẩm AICO số Sony/2000/2 do Ban Thư ký ASEAN cấp ngày 14/07/2000 (bản sao công chứng);

- Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D do cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp theo quy định của Bộ Thương mại về Giấy chứng nhận xuất xứ của Hiệp định CEPT.

Điều 3: Số lượng bóng đèn hình phẳng Trinitron nhập khẩu được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này thực hiện theo quy định của Bộ Công nghiệp.

Điều 4: Các quy định về tổ chức thực hiện và quản lý cơ cấu AICO thực hiện theo quy định tại Quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 02/02/1998 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và các quy định về cơ chế báo cáo khác của Bộ Công nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, Bộ Công nghiệp cần thông báo cho Tổng cục Hải quan để chỉ đạo Hải quan địa phương truy thu thuế nhập khẩu và phạt theo quy định.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành và được áp dụng đối với các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đã nộp cho cơ quan Hải quan bắt đầu từ ngày 28/08/2000.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No: 182/2000/QD-BTC

Hanoi, November 14, 2000

 

DECISION

STIPULATING THE IMPORT TAX RATE FOR THE COMMODITY ITEM OF TRINITRON FLAT PICTURE TUBE UNDER AICO STRUCTURE

THE MINISTER OF FINANCE

Pursuant to Article 4 of the Law on Export Tax and Import Tax, which was passed on December 26, 1991 by the VIIIth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam at its 10th session;
Pursuant to the framework Agreement on ASEAN Industrial Cooperation signed by ASEAN economic ministers in Singapore on April 27, 1996;
Pursuant to the Prime Minister
s opinions in Official Dispatch No. 1896/VPUB of April 22, 1996 on ASEAN Industrial Cooperation Agreement; Official Dispatch No. 1746/VPCP-TCQT of May 5, 2000 on the establishment of AICO structure and Official Dispatch No. 3186/CV-HTQT of August 16, 2000 on the organization of implementation of AICO structure by Sony Corporation;
Pursuant to Decision No. 07/1998/QD-BCN of February 2, 1998 of the Ministry of Industry promulgating the Regulation on the appraisal, approval and management of the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Structure and Certificate of AICO products No. Sony/2000/2 of July 14, 2000, granted by the Secretariat of the Association of Southeast-Asian Nations,

DECIDES:

Article 1.- The Tan Binh Vietronics Company of Vietnam shall, when importing Trinitron flat picture tubes ( without ray-driving rolls and de-magnetizing rolls), which are under Sub-heading No. 85401100 (Specific item) of the Preferential Import Tariff, from the SONY Electronics Pte. Ltd. of Singapore under AICO structure, be entitled to enjoy the import tax rate of 5% (five percent).

In cases where the import tax rate prescribed for Trinitron flat picture tubes in the Preferential Import Tariff or in the List of commodities and their tax rates for implementation of the Agreement on Common Effective Preferential Tariffs (CEPT), issued by the Government, is lower than 5%, such lower tax rate shall apply.

Article 2.- When carrying out the importation, the Tan Binh Vietronics Company shall have to produce:

- Certificate of AICO products No. Sony/2000/2 of July 14, 2000, granted by the ASEAN Secretariat (notarized copy);
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 182/2000/QĐ-BTC về thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng đèn hình phẳng Trinitron theo cơ cấu AICO do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.940
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.38.5