Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 18/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phòng chống buôn lậu gian lận thương mại Bắc Giang

Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2020/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 463/2016/QĐ-UBND NGÀY 08/8/2016 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 22/SCT-TTr ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 463/2016/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

1. Điểm b, khoản 2, Điều 1 được sửa đổi như sau:

“Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các cơ quan chức năng gồm: Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang.”

2. Khoản 1, Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Sở Công Thương:

a) Chủ trì kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, thanh tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về các ngành và lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm công nghiệp lưu thông trên thị trường thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công Thương;

c) Kiểm tra, phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý cạnh tranh, thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, chống độc quyền, chống cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp theo chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương;

d) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực Công Thương theo quy định của pháp luật;

đ) Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh rà soát sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.”

3. Bổ sung khoản 16, Điều 4 như sau:

“16. Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang:

a) Chủ trì soạn thảo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành kế hoạch, đề án, phương án, văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

b) Tham mưu chỉ đạo các sở, ngành thành viên xây dựng kế hoạch kiểm tra; tổng hợp lĩnh vực, nội dung phối hợp thanh tra, kiểm tra; đề xuất loại bỏ những cuộc kiểm tra chưa thực sự cần thiết, trùng chéo, gây khó khăn cho doanh nghiệp và thương nhân; phối hợp với Thanh tra tỉnh xem xét trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

c) Chủ trì, thực thi công tác quản lý thị trường trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, lưu thông hàng hóa, các hoạt động thương mại, dịch vụ thương mại trên thị trường; chống, đầu cơ, găm hàng, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, các vi phạm về giá, ghi nhãn hàng hóa, sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

d) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành có liên quan kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra xử lý các vi phạm về sở hữu công nghiệp, đo lường chất lượng; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra xử lý các vi phạm về bản quyền tác giả theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

đ) Chủ trì kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

e) Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Quản lý thị trường;

g) Tổng hợp báo cáo, đôn đốc các ngành được phân công báo cáo theo định kỳ, đột xuất, báo cáo sơ kết, tổng kết của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh”

4. Điều 10 được sửa đổi như sau:

“Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp gửi về Ban chỉ đạo 389 (cơ quan Thường trực) để báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.”

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Trưởng Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, Giám đốc Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Vụ pháp luật, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài Chính, TT BCĐ 389 quốc gia;
- Văn phòng BCĐ 389 quốc gia;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và đoàn thể chính trị-xã hội;
- Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NamCN.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TKCT, TH;
+ Chuyên viên các phòng, đơn vị;
+ Trung tâm thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 23/06/2020 sửa đổi Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 463/2016/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


424

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.63.94