Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

Số hiệu: 1796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Thái Văn Hằng
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 23 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09/6/2006 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 304/SCT-KHTH ngày 18/4/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015 (có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ Kế hoạch được phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có yêu cầu thực tế cần bổ sung, điều chỉnh, giao Sở Công Thương tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Thái Văn Hằng

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1796/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)

A. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN

Thương mại điện tử (TMĐT) trong những năm gần đây có bước phát triển mạnh và sẽ trở thành một phương thức để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới.

Tính đến năm 2010, trên địa bàn tỉnh Nghệ An số lượng doanh nghiệp đã xây dựng Website riêng khoảng 36% và số doanh nghiệp có buôn bán, tham gia giao dịch trực tuyến 1%.

Đến nay, hạ tầng CNTT của Nghệ An đã cải thiện đáng kể. Toàn tỉnh có 197 trang tin điện tử trên Internet, trong đó có 36 trang tin điện tử của các sở, ban ngành địa phương và 161 trang của các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 80% doanh nghiệp đã trang bị ít nhất một máy tính cho ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp. Trên địa bàn thành phố Vinh, 60% doanh nghiệp đã kết nối Internet dưới các hình thức khác nhau (hình thức ADSL 86%, đường truyền riêng 10% và quay số 2%).

Phần lớn các doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của TMĐT, nhưng chưa có kế hoạch triển khai cụ thể, và mạnh dạn đầu tư. Sàn giao dịch TMĐT của tỉnh chưa được xây dựng; trình độ chuyên môn CNTT và TMĐT của cán bộ, công chức viên chức không đồng đều; nguồn nhân lực về CNTT và ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu; thiếu bộ phận chuyên trách về CNTT và TMĐT.

Các giao dịch TMĐT qua mạng dạng doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước, giao dịch giữa các cá nhân với nhau, cơ quan nhà nước với cá nhân đã hoạt động nhưng còn sơ khai. Mặt khác, việc sử dụng Internet để trao đổi TMĐT còn nhiều hạn chế, chưa mang tính chuyên nghiệp, thông tin chậm được cập nhật, phương thức thanh toán trên mạng còn gây nhiều khó khăn cho khách hàng và tính bảo mật, tính an toàn chưa cao.

Nhìn chung, tại địa phương, hoạt động TMĐT còn hạn chế, thể hiện ở việc nhận thức của doanh nghiệp, mức độ ứng dụng của doanh nghiệp chưa cao, lúng túng trong triển khai thực hiện, chưa tập trung đầu tư phát triển cho hoạt động này.

Trong bối cảnh trên, việc triển khai các hoạt động TMĐT theo các mục tiêu đã đề ra tại Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2010 tại tỉnh Nghệ An là cần thiết, nhằm góp phần thúc đẩy thương mại và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương hội nhập vào kinh tế thế giới.

Để tiếp cận, khai thác hiệu quả các lợi thế và tiện ích của Công nghệ thông tin (CNTT) và TMĐT tốt hơn cần phải có kế hoạch thống nhất, chặt chẽ về phát triển CNTT và TMĐT, coi đây là phương tiện và công cụ hữu ích cho các cấp, các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp và mọi người dân trong tỉnh nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành, chỉ đạo kinh doanh sản xuất và chất lượng cuộc sống, góp phần đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các hoạt động TMĐT theo các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

B. KẾ HOẠCH

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN TMĐT TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1. Mục tiêu chung

TMĐT tại Nghệ An được sử dụng phổ biến ở mức độ trên bình quân chung cả nước, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Theo kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, mục tiêu đến năm 2015 sự phát triển thương mại điện tử của tỉnh Nghệ An phấn đấu đạt những mục tiêu chủ yếu sau:

2.1. Các doanh nghiệp lớn tiến hành giao dịch thương mại điện tử, loại hình doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó thúc đẩy:

a) 100% Doanh nghiệp sử dụng thường xuyên thư điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

b) 90% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật thường xuyên thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp;

c) 80% doanh nghiệp tham gia các trang thông tin điện tử bán hàng;

d) 25% doanh nghiệp ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong hoạt động quản lý;

đ) 5% doanh nghiệp tham gia các mạng kinh doanh điện tử theo mô hình trao đổi chứng từ điện tử dựa trên chuẩn trao đổi dữ liệu điện tử.

2.2. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến hành giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp, trong đó:

a) 100% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) 50% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp;

c) 40% doanh nghiệp tham gia các website thương mại điện tử để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.3. Thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia các website thương mại điện tử để mua các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2.4. Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng.

2.5. Phần lớn dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được thúc đẩy phát triển.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

Từ năm 2011 đến 2015 cần tiến hành đồng bộ các hoạt động gồm nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Triển khai pháp luật về TMĐT

a) Phổ biến, tập huấn các quy định của pháp luật về TMĐT

- Tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về TMĐT. Nội dung phổ biến, chủ yếu: Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015 của Việt Nam và kế hoạch phát triển TMĐT của tỉnh Nghệ An trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp biết lợi ích của TMĐT và các điều kiện cần thiết để tham gia TMĐT.

- Tổ chức tập huấn về chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Rà soát, kiến nghị, đề xuất Chính phủ, Bộ Công Thương bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự phát triển TMĐT.

c) Tổ chức thực thi các quy định pháp luật liên quan đến TMĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Rà soát, kiểm tra các hoạt động TMĐT nhằm nắm vững tình hình phát triển TMĐT trên địa bàn, làm cơ sở cho việc triển khai chính sách và thực thi pháp luật về TMĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức các hoạt động thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực TMĐT và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động này trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT

a) Tổ chức các chương trình tập huấn về TMĐT cho cán bộ quản lý kinh tế tại địa phương.

- Tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về TMĐT. Nội dung phổ biến, chủ yếu: Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT giai đoạn 2011 - 2015 của Việt Nam và kế hoạch phát triển TMĐT của tỉnh Nghệ An trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp biết lợi ích của TMĐT và các điều kiện cần thiết để tham gia TMĐT.

- Tổ chức tập huấn về chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ thực thi bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT trên toàn tỉnh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu: các văn bản pháp luật liên quan đến Luật Thương mại, quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và chống cạnh tranh không lành mạnh từ công cụ công nghệ điện tử; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, thống kê thương mại điện tử; Dịch vụ công trực tuyến; các kỹ năng khai thác, quản lý và cập nhật thông tin thương mại trực tuyến.

Đối tượng tham gia là cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiệp vụ Quản lý thị trường, Hải quan, Công an tỉnh, Hội bảo vệ người tiêu dùng, Thanh tra chuyên ngành các sở có liên quan…

- Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng quản lý Nhà nước về thương mại điện tử” cho cán bộ quản lý Nhà nước. Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề: tình hình phát triển TMĐT trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng; quản lý Nhà nước về TMĐT, khung pháp lý điều chỉnh hoạt động TMĐT; các chính sách, định hướng phát triển TMĐT Việt Nam trong giai đoạn tới; thực trạng xây dựng Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở Việt Nam; quan điểm xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam, định hướng và các giải pháp khắc phục khó khăn trong xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam; xây dựng và triển khai chính quyền điện tử tại tỉnh Nghệ An trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

b) Tuyên truyền về TMĐT tới mọi người dân, cộng đồng người tiêu dùng

- Tuyên truyền lợi ích của TMĐT cho người tiêu dùng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cụ thể: Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức, tuyên truyền trên Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An, mỗi tháng một lần. Nội dung phổ biến, tập trung vào những lợi ích ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, tầm quan trọng và tính hiệu quả của TMĐT…

- Quảng bá các doanh nghiệp điển hình thành công trong ứng dụng và cung cấp dịch vụ TMĐT.

c) Tổ chức đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT cho cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể: mở 03 lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT; đối tượng tham gia: một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Đẩy mạnh cung cấp trực tuyến các dịch vụ công do tỉnh quản lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Rà soát, thống kê, phân loại các dịch vụ công của các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai, Con Cuông, thành phố Vinh đang cung cấp.

- Công khai quy trình giải quyết các thủ tục này trên Website của các đơn vị và Cổng giao tiếp điện tử tỉnh Nghệ An.

- Cung cấp thông tin về các dự án sử dụng vốn Nhà nước, thông tin về đấu thầu trong mua sắm công, từng bước tiến hành đấu thầu mua sắm trực tuyến.

b) Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin cung cấp thông tin cập nhật về mặt hàng mũi nhọn của địa phương, danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu lớn, giá trị xuất nhập khẩu cao lên Cổng thông tin xuất khẩu (www.vnex.com.vn); phổ biến, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu tìm hiểu thông tin về các thị trường tiềm năng tại Cổng thông tin thị trường nước ngoài (www.ttnn.com.vn) của Bộ Công Thương.

c) Quản lý trực tuyến thông tin liên quan tới doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh: xây dựng các cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp tại địa phương, bao gồm các cơ sở dữ liệu về đăng ký thành lập, chia tách, sáp nhập, giải thể, phá sản doanh nghiệp…

d) Cập nhật, bảo dưỡng, duy tu trang Web Sở Công Thương.

e) Đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị: hệ thống máy tính, các thiết bị liên quan đến máy tính.

4. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ TMĐT

- Xây dựng Cổng TMĐT Nghệ An có kết nối với cổng TMĐT quốc gia (ECVN) của Bộ Công Thương để hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương có điều kiện nghiên cứu, tiếp cận có hiệu quả nhất với công nghệ và giải pháp tiên tiến về TMĐT trong việc quản lý doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu sản phẩm, kinh doanh trực tuyến, xúc tiến đầu tư, thương mại và gắn kết cộng đồng các doanh nghiệp Nghệ An nhằm tạo sự tăng trưởng về kinh tế theo Chiến lược phát triển TMĐT quốc gia.

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển hệ thống thanh toán trực tuyến, chứng nhận chữ ký số và dịch vụ chứng thực điện tử… đối với phát triển TMĐT.

5. Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về TMĐT tỉnh Nghệ An

a) Xây dựng lực lượng cán bộ có chuyên môn đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử, trước mắt thành lập bộ phận chuyên trách về TMĐT tại Sở Công Thương, gồm 03 người: 01 chuyên viên có trình độ tin học (quản trị mạng) và 02 chuyên viên am hiểu về kiến thức pháp luật về TMĐT.

b) Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách TMĐT cấp Sở. Nội dung đào tạo theo chuyên đề phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, với hình thức tham gia các chương trình tập huấn của Bộ Công Thương, các trường đại học, …

c) Tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm từ các địa phương đã áp dụng thành công về thương mại điện tử (tổ chức đoàn tham quan, học tập).

d) Triển khai hoạt động thống kê về TMĐT

- Tổ chức điều tra, thu thập số liệu thống kê về tình hình ứng dụng TMĐT tại địa phương.

- Phối hợp với Bộ Công Thương xử lý và công bố các số liệu thống kê định kỳ về TMĐT.

6. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia ứng dụng TMĐT

- Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng website thông tin và website TMĐT phù hợp với mô hình, sản phẩm của doanh nghiệp. Hỗ trợ chủ yếu là kinh phí thiết lập thiết kế ban đầu, trước mắt xem xét hỗ trợ cho 30 doanh nghiệp đi đầu trong việc ứng dụng và phát triển Website TMĐT.

- Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển TMĐT, tham gia cổng TMĐT quốc gia (ECVN) của Bộ Công Thương để các doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, tiếp cận có hiệu quả nhất với công nghệ và giải pháp tiên tiến về TMĐT.

- Quảng bá, giới thiệu website của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An để giới thiệu thông tin về sản phẩm, doanh nghiệp và liên kết với các trang web TMĐT quốc tế lớn và có uy tín.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian triển khai thực hiện kế hoạch: Từ năm 2011 đến năm 2015

2. Kinh phí và nguồn vốn thực hiện

Kinh phí để thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, do ngân sách tỉnh cấp và huy động từ các doanh nghiệp.

Hàng năm Sở Công Thương xây dựng dự toán ngân sách theo tiến độ thực hiện gửi Sở Tài chính, thẩm định cùng thời điểm xây dựng kế hoạch và dự toán hàng năm trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015, các đơn vị chủ trì thực hiện các chương trình xây dựng dự toán ngân sách trình Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt hàng năm.

3. Phân công nhiệm vụ

- Sở Công Thương:

+ Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các cơ quan liên quan triển khai Kế hoạch này; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch và đề xuất những giải pháp cần thiết nhằm đẩy mạnh sự phát triển TMĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả vào năm kết thúc Kế hoạch.

+ Xây dựng dự toán ngân sách hàng năm về kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Nghệ An gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Sở, ban, ngành chủ trì các chương trình, dự án phát triển TMĐT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cho cả giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch cụ thể của đơn vị ngay từ năm 2011. Đồng thời thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình được giao.

- Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức chỉ đạo việc quán triệt cho các cán bộ chủ chốt và tuyên truyền rộng rãi tới các doanh nghiệp và người dân về các chủ trương của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch của tỉnh Nghệ An về phát triển TMĐT./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Kèm theo Kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 23/5/2011 của UBND tỉnh Nghệ An)

STT

Tên chương trình, dự án

Mục tiêu

Đơn vị chủ trì, phối hợp

Thời gian thực hiện

Dự kiến kinh phí (tr.đồng)

Nguồn kinh phí

01

 

 

 

Triển khai pháp luật về TMĐT:

a) Phổ biến các quy định của pháp luật về TMĐT cho các doanh nghiệp sản xuất – KD trên địa bàn tỉnh

b) Tổ chức lớp tập huấn về chống gian lận thương mại và cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT cho các DN trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Giúp các doanh nghiệp nắm chắc các văn bản, quy định pháp luật của Nhà nước về TMĐT nâng cao nhận thức và đẩy mạnh ứng dụng TMĐT của các doanh nghiệp.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở ngành có liên quan (mời Cục TMĐT và CNTT tham gia)

2011-2014

120


60

 

 

 

60

 

Ngân sách địa phương

02

Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT:

a) Tổ chức các chương trình tập huấn về TMĐT cho cán bộ quản lý kinh tế tại địa phương:

- Tổ chức một lớp cho đội ngũ cán bộ thực thi bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ sở hữu trí tuệ, chống cạnh tranh không lành mạnh trong TMĐT trên toàn tỉnh.

- Tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng quản lý Nhà nước về TMĐT” cho cán bộ quản lý Nhà nước.

b) Tuyên truyền về TMĐT tới mọi người dân, cộng đồng người tiêu dùng:

- Tổ chức các chương trình phổ biến kiến thức, tuyên truyền lợi ích của TMĐT cho người tiêu dùng trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh (mỗi tháng một lần).

- Quảng bá các doanh nghiệp điển hình thành công trong ứng dụng và cung cấp dịch vụ TMĐT.

c) Tổ chức đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy lùi nạn làm hàng giả, tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh và cung cấp kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin.

 

 

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (mời Cục TMĐT và CNTT tham gia)

 

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Đài PTTT Nghệ An và các cơ quan có liên quan

 

 

 

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng

2011-2015

350

 

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Ngân sách địa phương

03

Cung cấp trực tuyến các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh:

a) Rà soát, thống kê, phân loại các dịch vụ công của các sở, ngành, UBND các huyện, TX, TP đang cung cấp; Công khai quy trình giải quyết các thủ tục này trên Website của các đơn vị và của tỉnh Nghệ An.

b) Cập nhật nội dung và quản trị website của Sở Công Thương (cổng con của Sở Công thương trên cổng TTĐT tỉnh Nghệ An

c) Mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị: hệ thống máy tính, các thiết bị liên quan đến máy tính.

Thúc đẩy việc cung cấp, hỗ trợ các dịch vụ công liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp

 

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở ngành có liên quan

 

Sở Công Thương

 

Sở Công Thương

2011-2015

300

 

 

150

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

50

Ngân sách địa phương

04

 

 

 

Phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ TMĐT:

a) Xây dựng sàn giao dịch TMĐT Nghệ An (chi phí cài đặt, nhập dữ liệu)

b) Nâng cấp và duy trì sàn giao dịch TMĐT Nghệ An (thuê cơ sở hạ tầng sàn giao dịch)

Tạo điều kiện để các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán trực tuyến, chứng nhận chữ ký số

Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị chức năng

2011-2015

750

 

 

150

 

 

600

Ngân sách địa phương

05

 

 

 

 

Củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về TMĐT tỉnh Nghệ An:

a) Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách TMĐT cấp Sở.

b) Tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm từ các địa phương đã áp dụng thành công về thương mại điện tử.

c) Triển khai hoạt động thống kê về TMĐT

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về TMĐT ở địa phương

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông và các đơn vị có liên quan

2011-2015

120

 

 

70

 

 

 

30

 

 

 

20

Ngân sách địa phương

06

Tổng kết đánh giá phát triển TMĐT giai đoạn 2011-2015, xây dựng kế hoạch TMĐT giai đoạn 2016-2020

 

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở TT-TT, KH-ĐT và các huyện, TP, thị xã.

 

50

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

1.690

 

(Một tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1796/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011 - 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.195

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215