Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Số hiệu: 179/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Trần Anh Thư
Ngày ban hành: 27/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/QĐ-UBND

An Giang, ngày 27 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý website thương mại điện tử;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 368/TTr-SCT ngày 19/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Thư

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số
179/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA TỈNH HIỆN NAY

Thị trường phát triển thương mại điện tử của tỉnh An Giang được đánh giá là có tiềm năng phát triển so với các tỉnh khác trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, với những điểm nổi bật sau:

1. Hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng Internet và nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong phát triển thương mại điện tử; Công tác bảo mật, an toàn thông tin khách hàng và an ninh mạng

- Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: Tổng số máy tính tại các cơ quan nhà nước của tỉnh là 5.259 máy, trong đó có 1.881 máy được cài phần mềm diệt vi-rút bản quyền (đạt 38,3%); Tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ công chức đạt 96,9%; 100% Cán bộ công chức trên toàn tỉnh có tài khoản sử dụng thư điện tử của tỉnh; 100% cơ quan nhà nước của tỉnh có mạng cục bộ (LAN) và được kết nối mạng Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

- Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: luôn được quan tâm và chú trọng thông qua thường xuyên tuyên truyền cho các cán bộ, công nhân viên chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng internet với các thủ đoạn tinh vi. Hiện nay, hệ thống thông tin của tỉnh được đầu tư và trang bị hệ thống tường lửa (Firewall) cứng để phát hiện và chống xâm nhập (IPS), có phân vùng đệm an toàn mạng (DMZ), chống thư rác (Spam) và phần mềm hay mã độc gây hại cho máy tính (virus máy tính) và đang triển khai thử nghiệm hệ thống “Giám sát an ninh mạng, giám sát an toàn thông tin dùng chung cho các ứng dụng của tỉnh”.

- Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh: 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; 100% CBCC-VC cấp tỉnh, cấp huyện, 80% CBCC-VC cấp xã được cấp tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh để thực hiện trao đổi công việc, gửi nhận văn bản điện tử (trong đó, 84% lãnh đạo các cơ quan cấp huyện; 90% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và 85% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử để trao đổi công việc).

- Ứng dụng chữ ký số: 100% các cơ quan nhà nước, đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã được cấp chứng thư số chuyên dùng Chính phủ; 13% cán bộ lãnh đạo và 9% cán bộ công chức được cấp chứng thư số và đang triển khai thực hiện đăng ký sử dụng chữ ký số trên thiết bị di động (ký số trên sim, remote signing) hỗ trợ ký số từ xa cho lãnh đạo các cơ quan nhà nước.

- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang: gồm 01 Cổng thông tin điện tử tỉnh và 33 cổng thông tin điện tử thành phần (22 sở, ban, ngành; 11 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố). Cung cấp thông tin, tuyên truyền thường xuyên các hoạt động chuyên ngành, cải cách hành chính, quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang.

- Hạ tầng viễn thông: Chất lượng dịch vụ điện thoại và tốc độ Internet luôn được đảm bảo phù hợp các chỉ tiêu đã công bố, hiện có 144 điểm phục vụ dịch vụ viễn thông công cộng; 4.377 điểm thu phát sóng di động BTS; 100% xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh đã phủ sóng thông tin di động 3G, 4G, Internet cáp quang tốc độ cao, Internet di động băng rộng; có 46.500 thuê bao điện thoại cố định; 2.198.600 thuê bao điện thoại di động; 227.700 thuê bao băng rộng cố định; 1.100.800 thuê bao băng rộng di động; 1.100.800 thuê bao sử dụng smartphone; 1.330.000 thuê bao internet, tỉ lệ 65 % /dân số. Tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn tỉnh đạt 66,41%.

- Nguồn nhân lực: Nhân lực quản trị chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh là 106 người đều có trình độ từ đại học, cao đẳng trở lên, tuy nhiên đa phần là kiêm nhiệm. Các đơn vị trường học đã ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giảng dạy; Các trường học từ bậc tiểu học đến Trung học phổ thông có giảng dạy về tin học, Trong đó bậc THPT là 52/52 trường, bậc THCS là 157/157 trường, bậc tiểu học là 88/118 trường. Ngoài ra, còn có các Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên và các trung tâm đào tạo về tin học,…. có đào tạo ngành công nghệ thông tin từ bậc trung cấp đến đại học.

2. Hành lang pháp lý trong lĩnh vực thương mại điện tử, lĩnh vực sở hữu trí tuệ phù hợp thực tiễn phát triển của các mô hình và hoạt động thương mại điện tử khác nhau trong xã hội. Hành lang pháp lý cho các giao dịch thương mại điện tử được tiến hành một cách minh bạch, trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh, tạo điều kiện để thương mại điện tử phát triển, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng các tập quán thương mại hiện đại.

3. Hạ tầng cơ sở và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hệ thống thanh toán điện tử (thanh toán bằng thẻ, ví điện tử, thiết bị điện thoại thông minh,...) được các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tổ chức thực hiện khá ổn định, an toàn với nhiều hình thức thanh toán nhằm hỗ trợ tốt nhất trong hoạt động thanh toán đối với người dân, doanh nghiệp. Tính đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh An Giang có 61 đơn vị hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán; Cùng với đó, đã trang bị đến các trung tâm huyện, thị, thành trong tỉnh được tổng số 243 máy rút tiền tự động (ATM). 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại có lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng.

4. Hệ thống dịch vụ logistics và chuyển phát giao nhận của tỉnh đang trong quá trình phát triển và hoàn thiện. Toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh dịch vụ vận tải đường bộ (vận chuyển người và hàng hóa) với 45 chi nhánh, địa điểm kinh doanh; 7 doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan và bến bãi tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới và hơn 500 đơn vị đăng ký hoạt động kinh doanh kho bãi lưu giữ hàng hóa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,... đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa của cư dân, từng bước đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, quy mô sản xuất và tiêu thụ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh chưa đủ lớn để thúc đẩy ngành dịch vụ logistics phát triển theo cách thức chuyên nghiệp; các khu chức năng khu kinh tế cửa khẩu An Giang chưa phát triển mạnh nên chưa thu hút được các doanh nghiệp logistics quy mô lớn, chuyên nghiệp đến thực hiện đầu tư.

5. Là một trong những kênh mua sắm được nhiều người lựa chọn hiện nay, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng nông sản....trên địa bàn tỉnh An Giang đã thực hiện nhiều giải pháp kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm ngay từ khâu đầu vào, đầu ra nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm. Các lô hàng được nhập về đều được kiểm tra, kiểm nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm tại phòng kiểm nghiệm của đơn vị với các thiết bị hiện đại và được quản lý khép kín thông qua phần mềm quản lý bán hàng. Công tác quảng bá, xúc tiến thị trường, tiếp thị, quảng cáo trên Báo, Đài...luôn được đẩy mạnh, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền và đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh.

6. Bên cạnh việc cải tiến về chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp An Giang đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về thiết kế bao bì, mẫu mã theo hướng hiện đại, sang trọng, tinh tế, kèm theo đó là các cam kết tiêu chuẩn chất lượng được thể hiện rõ ràng trên sản phẩm. Qua đó, đã nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp bảo vệ và giới thiệu sản phẩm, tăng khả năng lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng, tạo sự cạnh tranh khác biệt so với các đối thủ trên thương trường trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trên cơ sở kết quả đạt được, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

- Tổ chức, triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử.

- Đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua các ứng dụng thương mại điện tử.

- Phấn đấu tăng bậc xếp hạng Chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh đến năm 2025 nằm trong nhóm 25 - 30 của cả nước, đứng hạng thứ 4 của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a) Về quy mô thị trường thương mại điện tử

Phấn đấu tối thiểu 50% dân số sử dụng internet của tỉnh có tham gia mua sắm trực tuyến; trên 50% các đơn vị cung cấp dịch vụ trên thị trường chấp nhận thêm phương thức thanh toán tiền điện tử.

b) Về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử

- Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 70%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 60%;

- Phấn đấu 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Khuyến khích 100% các đơn vị hộ kinh doanh cá thể nhỏ lẻ hiện có chấp nhận thêm phương thức thanh toán tiền điện tử.

- Phấn đấu 100% đơn vị cung cấp điện, nước triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và tỷ lệ thanh toán khuyến khích đạt 70%. Phấn đấu 100% đơn vị viễn thông chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt; 100% đơn vị y tế có triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; 70% cửa hàng xăng dầu chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt.

c) Về tương quan phát triển thương mại điện tử giữa các địa phương

Phấn đấu 80% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có ngành nghề hàng hóa truyền thống, làng nghề, hàng đặc sản,…có thương nhân kinh doanh trực tuyến. Các xã phường còn lại phấn đấu đạt 40%.

d) Về ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp

Phấn đấu: trên 50% doanh nghiệp cung ứng nông sản thực phẩm an toàn tham gia mô hình truy xuất nguồn gốc rau củ quả; 50% sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh được trưng bày và bán trên các sàn thương mại điện tử phổ biến; có ít nhất 50% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến; hỗ trợ 100% doanh nghiệp có ngành nghề hàng hóa truyền thống, làng nghề, hàng đặc sản bán hàng trực tuyến trong nước hoặc xuất khẩu hiệu quả.

đ) Về phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử

Phấn đấu: 100% cơ sở giáo dục đại học và 40% giáo dục nghề nghiệp triển khai nội dung đào tạo trực tuyến đến từng giáo viên; 100% người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, thanh niên khởi nghiệp được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử; khoảng 2.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, thanh niên khởi nghiệp được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

2. Nội dung thực hiện

2.1. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại điện tử trong bối cảnh CMCN 4.0

a) Thường xuyên rà soát các chính sách, pháp luật về thương mại điện tử không còn phù hợp để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh nhằm kịp thời bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các chính sách theo hướng tạo điều kiện, khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ số.

b) Theo dõi, nghiên cứu các quy định của Trung ương và các cơ quan có thẩm quyền liên quan để hướng dẫn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng thương mại điện tử.

2.2. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử

a) Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử cho cộng đồng thông qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội và các hình thức khác.

b) Nâng cao năng lực cán bộ chuyên trách về thương mại điện tử và cán bộ chuyên trách thực thi pháp luật về thương mại điện tử (Thanh tra Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng huyện, thị, thành,...) nhằm đáp ứng được công tác quản lý nhà nước về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn và tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo,… về thương mại điện tử do các Bộ, Ngành Trung ương và các đơn vị chuyên trách về thương mại điện tử tổ chức.

c) Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu, giới thiệu tư vấn cho doanh nghiệp triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo các mô hình B2B (doanh nghiệp - doanh nghiệp) và B2C (doanh nghiệp - người tiêu dùng), cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website,…

d) Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

đ) Tổ chức các hoạt động đối thoại thường niên giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp thương mại điện tử, để kịp thời nắm bắt những vấn đề cần tháo gỡ thông qua các buổi cafe doanh nhân, các buổi tiếp xúc doanh nghiệp,....

e) Tăng cường năng lực thống kê về thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh An Giang. Định kỳ hàng năm thực hiện thu thập số liệu, thống kê phân tích hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về thương mại điện tử.

2.3. Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong thương mại điện tử

a) Tuyên truyền, đào tạo kỹ năng thương mại điện tử cho cán bộ quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp bằng việc tổ chức tập huấn ngắn hạn cho cán bộ nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, thanh niên khởi nghiệp về thương mại điện tử, nhằm nâng cao trình độ tham gia và khai thác các ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp, tăng cường khả năng nhận biết và ứng phó của người tiêu dùng với những hành vi tiêu cực trong thương mại điện tử.

b) Tổ chức các sự kiện thương mại điện tử thường niên mang tính kích cầu cho thị trường trong nước và mở rộng cho hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới như: Tổ chức chợ thương mại điện tử nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản xuất theo chuỗi của tỉnh; Triển khai các hoạt động xây dựng, tạo lập các kênh truyền thông quảng bá cho sản phẩm doanh nghiệp tỉnh thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube) để quảng bá đến đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước,.....

c) Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch thương mại điện tử; nghiên cứu, xem xét áp dụng hệ thống giải quyết tranh chấp trực tuyến (Online Dispute Resolution - ODR) nhằm tăng cường bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thương mại điện tử, tạo lòng tin của người tiêu dùng, thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

d) Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trực tuyến trong các lĩnh vực du lịch (dịch vụ đặt phòng/khách sạn, tour trực tuyến); Thực hiện số hóa một số điểm đến du lịch của tỉnh để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch; Trong lĩnh vực giao thông vận tải (dịch vụ đặt chỗ, mua vé xe, gọi xe taxi, xe mô tô 2 bánh); trong lĩnh vực giáo dục (đào tạo trực tuyến), trong lĩnh vực y tế (tư vấn khám bệnh trực tuyến, bắt số thứ tự online, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, không dùng tiền mặt trong thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh…..), truyền thông (truyền hình trực tuyến)....

đ) Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng, độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp.

2.4. Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử

a) Phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử tích hợp thanh toán trong thương mại và và dịch vụ công; phát triển các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, ví điện tử, mã QR code, ...; Đảm bảo an ninh, an toàn thanh toán để góp phần thúc đẩy thanh toán điện tử trong giao dịch thương mại điện tử, bao gồm mô hình thương mại điện tử doanh nghiệp - người tiêu dùng (B2C), doanh nghiệp - doanh nghiệp (B2B), chính phủ - người dân (G2C), chính phủ - doanh nghiệp (G2B); Online - Offline (O2O). Thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp thương mại điện tử để kịp thời nắm bắt những vấn đề cần tháo gỡ.

b) Nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông và logistics, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động logistics, chuyển phát, giao nhận hàng hóa. Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến các dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chỉ.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường, bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, kết hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích, để đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4. Đẩy mạnh cung cấp đa phương thức thanh toán lệ phí hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến thông qua ví điện tử, cổng thanh toán,… trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

d) Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông (Internet cáp quang tốc độ cao đến hộ gia đình, mạng thông tin di động 5G) để nâng cao khả năng đáp ứng truy cập Internet để thực hiện cung cấp dịch vụ, giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

đ) Hỗ trợ miễn, giảm phí thanh toán trực tuyến, không dùng tiền mặt cho hoạt động thanh toán trong thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh (như giải pháp thanh toán Viettel Pay,...).

e) Xây dựng chương trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Nghiên cứu, lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên để phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh.

g) Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử và các chứng từ điện tử phục vụ giao dịch thương mại khác trên nền tảng xác thực thông tin ứng dụng công nghệ số bao gồm chữ ký số công cộng, chữ ký số cá nhân trên di động, lưu trữ block-chain,...

h) Xây dựng hệ thống tra cứu, truy xuất, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên nền tảng các giải pháp về chứng từ điện tử trong thương mại bao gồm hóa đơn điện tử, tem điện tử, chứng từ xuất kho điện tử,....

i) Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ, các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử.

k) Đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã ứng tham gia mô hình truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Ứng dụng mã hình QR trong truy xuất thông tin trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử... và hỗ trợ kết nối nhanh giữa người sản xuất, người bán với người mua.

2.5. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương

a) Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR Code, …để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử (Triển khai Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh An Giang triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025).

b) Phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị, không chỉ dừng lại ở người tiêu dùng. Các nhà sản xuất, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử cùng cấu thành nên chuỗi cung ứng thông minh nhằm dự báo, quảng bá, mở rộng thị trường cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh. Hỗ trợ, khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm, giải pháp, mô hình thương mại điện tử.

2.6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử

a) Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức an toàn, an ninh thông tin trong phát triển thương mại điện tử cho cán bộ, công chức quản lý về lĩnh vực thương mại điện tử.

b) Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, báo, đài, mạng xã hội về các nguy cơ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử (thanh toán điện tử, mua hàng online,…).

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, hạ tầng phần mềm lẫn phần cứng, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của khách hàng và giao dịch.

2.7. Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Hàng năm căn cứ vào nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và nội dung hoạt động của tỉnh, giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan thực hiện đăng ký Đề án thương mại điện tử gửi về Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo quy định.

2.8. Các hoạt động hỗ trợ khác

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.

b) Các cơ quan nhà nước tiếp tục ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm công, đấu thầu, gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh An Giang tiếp tục triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt,….

c) Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số tiếp tục hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh của mình trên hệ thống phân phối hàng Việt trực tuyến của Bộ Công Thương. Tiếp tục duy trì và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử sanphamangiang.com, vận hành trang angiangexport.com (trang thông tin điện tử cung cấp thông tin doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu tỉnh An Giang bằng ngôn ngữ tiếng Anh)…..

d) Khuyến khích Trường Đại học An Giang, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức đào tạo các ngành nghề chuyên về thương mại điện tử theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động hoặc đưa vào chương trình giảng dạy môn học thương mại điện tử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với chuyên gia thuộc các Tập đoàn Viễn thông, ngân hàng tham gia các buổi truyền thông, phổ cập, đào tạo kiến thức TMĐT cho các buổi đào tạo, thảo luận.

đ) Tập trung thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử ở các khu vực có sức mua lớn trong tỉnh An Giang như thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc, thị xã Tân Châu.

e) Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp: Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh.

3. Kinh phí thực hiện

- Dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách Tỉnh, nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là 11.298.750.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn), trong đó:

+ Ngân sách tỉnh An Giang: 4.828.550.000 đồng.

+ Nguồn hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương là: 5.720.200.000 đồng.

+ Nguồn đóng góp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp: 750.000.000 đồng.

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chế độ, tiêu chuẩn định mức do Nhà nước ban hành. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Sở Công Thương

- Hằng năm, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp chặt chẽ với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá thông tin lên mạng Internet.

- Huy động các nguồn tài trợ từ các chương trình, dự án của Trung ương, các tổ chức thương mại trong và ngoài nước, các doanh nghiệp đóng góp kinh phí thực hiện Kế hoạch.

- Hằng năm chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết các nội dung hoạt động triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại tỉnh và hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.

- Tăng cường giám sát, đôn đốc yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ, sản phẩm từ hộ kinh doanh cá thể đến doanh nghiệp phải triển khai các giải pháp phát triển thương mại điện tử.

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này. Đồng thời, tổng hợp và báo cáo kết quả định kỳ hoặc đột xuất về Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Theo dõi, nghiên cứu các quy định của Trung ương và các cơ quan liên quan có thẩm quyền để hướng dẫn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng thương mại điện tử.

- Tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển thương mại điện tử hằng năm. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình UBND tỉnh bổ sung, thay đổi chính sách, tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại điện tử.

4.3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước hiện hành.

4.4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Đồng thời, lồng ghép các giải pháp của Kế hoạch này vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Công Thương phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, đào tạo các kỹ năng và tư vấn cho doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến công nghệ thông tin, thương mại điện tử và chuyển đổi số.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương giám sát, đôn đốc giải pháp Mobile Money đối với các đơn vị Viễn thông và hệ sinh thái chấp nhận thanh toán.

4.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan ứng dụng thương mại điện tử trong quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

4.6. Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu trực tuyến. Hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với tổ chức, cá nhân có ứng dụng thương mại điện tử.

4.7. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Công Thương thường xuyên rà soát các chính sách, pháp luật về Thương mại điện tử không còn phù hợp để kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét nhằm kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

4.8. Công an tỉnh

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ, hạ tầng phần mềm lẫn phần cứng, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của khách hàng và giao dịch.

- Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức an toàn, an ninh thông tin trong phát triển thương mại điện tử cho cán bộ, công chức quản lý về lĩnh vực thương mại điện tử.

4.9. Cục Quản lý thị trường

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, kiểm soát thị trường thương mại điện tử; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi vi phạm khác trong thị trường thương mại điện tử. Chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp trung gian thanh toán về việc cam kết cung cấp dịch vụ và sẳn sàn phối hợp hỗ trợ trong mọi giao dịch thanh toán.

4.10. Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh An Giang

Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương mại điện tử, các nội dung văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước về thương mại điện tử.

4.11. Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang

- Chỉ đạo hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ, các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử. Đồng thời, tăng cường truyền thông, khuyến cáo đến người dân về tính tiện lợi và an toàn của tiền điện tử.

4.12. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này. Đồng thời, lồng ghép việc triển khai thực hiện Kế hoạch này vào kế hoạch hoạt động của đơn vị, cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất-kinh doanh, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm trên môi trường trực tuyến.

- Thường xuyên cử cán bộ chuyên môn tham gia các khóa đào tạo, nâng cao kiến thức về lĩnh vực thương mại điện tử.

4.13. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia, cộng tác với các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch; chủ động triển khai ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để theo dõi, chỉ đạo thực hiện. Định kỳ 01 năm (trước ngày 15/12 hàng năm) hoặc đột xuất gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021 -2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

1

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử hàng năm

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Hàng năm

Kế hoạch

 

2

Xây dựng, tổ chức thực hiện các Đề án phát triển thương mại điện tử hàng năm theo các nội dung Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia do Bộ Công Thương phê duyệt

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Hàng năm

Đề án

 

3

Hàng năm, căn cứ hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương, tình hình thực tế và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Công Thương tổng hợp, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo chế độ, tiêu chuẩn định mức do Nhà nước ban hành, trình UBND tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương thẩm định dự toán kinh phí, tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện theo quy định của Luật NSNN hiện hành

Sở Công Thương; Sở Tài chính

Các Sở Ban ngành liên quan

Hàng năm

Bảng dự toán kinh phí

 

4

Tổng hợp báo định kỳ, đột xuất và yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo công tác phối hợp quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Trước ngày 25 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu

Báo cáo

 

5

Thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển Thương mại điện tử trong bối cảnh CMCN 4.0

5.1

Thường xuyên rà soát các chính sách, pháp luật về Thương mại điện tử không còn phù hợp để kiến nghị, đề xuất các cơ quan có thẩm quyền xem xét nhằm kịp thời bổ sung, sửa đổi và ban hành mới các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật

Sở Công Thương; Sở Tư Pháp

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

5.2

Theo dõi, nghiên cứu các quy định của Trung ương và các cơ quan liên quan có thẩm quyền để hướng dẫn hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn liền với ứng dụng thương mại điện tử

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Công Thương; Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Chính sách hỗ trợ

 

6

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức hoạt động Thương mại điện tử, đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong Thương mại điện tử

6.1

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử, nghiên cứu xây dựng các mô hình thương mại điện tử và khuyến khích doanh nghiệp tham gia

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Thường xuyên

Báo cáo

 

6.2

Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ thực thi pháp luật về Thương mại điện tử

Sở Công Thương

Sở, ban ngành; Cục Quản lý thị trường; UBND huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

6.3

Hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức, cá nhân sản phẩm, dịch vụ được giao dịch thương mại điện tử theo quy định của pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

6.4

Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Cục Quản lý thị trường

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Công An tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Báo cáo

 

6.5

Định kỳ hàng năm thực hiện thu thập số liệu, thống kê phân tích hoạt động thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

Báo cáo

 

6.6

Khuyến khích trường Đại học An Giang, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang tổ chức đào tạo các ngành nghề chuyên về thương mại điện tử theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động hoặc đưa vào chương trình giảng dạy môn học thương mại điện tử góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Đại học An Giang; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Các Sở Ban ngành liên quan

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Báo cáo

 

7

Xây dựng thị trường và nâng cao lòng tin người tiêu dùng trong Thương mại điện tử

7.1

Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp, Hợp tác xã và cộng đồng

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

7.2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng về Thương mại điện tử thông qua: các lớp tập huấn chuyên sâu, Báo, Đài phát thanh Truyền hình An Giang, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các hình thức khác

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

7.3

Tổ chức khảo sát, đánh giá sự hài lòng, độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt thực tiễn phát sinh, xây dựng chính sách quản lý, phát triển hoạt động thương mại điện tử phù hợp

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Báo cáo

 

7.4

Tổ chức các sự kiện thương mại điện tử thường niên mang tính kích cầu cho thị trường trong nước và mở rộng hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

Hàng năm

Kế hoạch

 

7.5

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trực tuyến trong các lĩnh vực du lịch (dịch vụ đặt phòng/khách sạn, tour trực tuyến); thực hiện số hóa một số điểm đến du lịch của tỉnh để tăng cường ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền quảng bá du lịch; trong lĩnh vực giao thông vận tải (dịch vụ đặt chỗ, mua vé xe, gọi xe taxi, xe mô tô 2 bánh); trong lĩnh vực giáo dục (đào tạo trực tuyến), trong lĩnh vực y tế (tư vấn khám bệnh trực tuyến, bắt số thứ tự online, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, không dùng tiền mặt trong thanh toán dịch vụ khám, chữa bệnh…..), truyền thông (truyền hình trực tuyến).

Các Sở Ban ngành liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố

 

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Kế hoạch, Đề án

 

7.6

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các giải pháp thanh toán đảm bảo trong giao dịch thương mại điện tử

Sở Công Thương

Ngân hàng nhà nước tỉnh An Giang

Thường xuyên

Báo cáo

 

8

Tăng cường năng lực các hệ thống hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ cho thương mại điện tử

8.1

Thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp thương mại điện tử để kịp thời nắm bắt những vấn đề cần tháo gỡ

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.2

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường, bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, kết hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính công ích, để đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4

Các Sở Ban ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.3

Đẩy mạnh cung cấp đa phương thức thanh toán lệ phí hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến thông qua ví điện tử, cổng thanh toán,… trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.4

Tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật viễn thông (Internet cáp quang tốc độ cao đến hộ gia đình, mạng thông tin di động 5G) để nâng cao khả năng đáp ứng truy cập Internet để thực hiện cung cấp dịch vụ, giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; Các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.5

Xây dựng chương trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, lựa chọn ngành, lĩnh vực ưu tiên để phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh

Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.6

Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện hợp đng điện tử và các chứng từ điện tử phục vụ giao dịch thương mại khác trên nền tảng xác thực thông tin ứng dụng công nghệ số bao gồm chữ ký số công cộng, chữ ký số cá nhân trên di động, lưu trữ block-chain,...

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.7

Theo dõi, đôn đốc các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn, đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, cung cấp các dịch vụ, các tiện ích thanh toán trên nền tảng di động, các dịch vụ thanh toán điện tử phục vụ cho giao dịch thương mại điện tử

Ngân hàng nhà nước tỉnh An Giang

Sở Công Thương; Các ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh An Giang

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.8

Phối hợp các đơn vị chuyên ngành hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử nâng cao hiệu quả năng lực ứng dụng các mô hình thương mại điện tử (B2C, B2B,...)

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.9

Nâng cao dịch vụ bưu chính viễn thông và logistics, ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động logistics

Sở Thông tin và Truyền thông; Bưu điện An Giang, Bưu chính Viettel, Viễn thông An Giang và các doanh nghiệp cung cấp mạng viễn thông

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.10

Xây dựng hệ thống quản lý trực tuyến các dịch vụ vận chuyển, giao nhận và hoàn tất đơn hàng; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu địa chỉ

Sở Thông tin và Truyền Thông; Bưu điện An Giang

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ viễn thông, vận chuyển, giao nhận

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Báo cáo

 

8.11

Tiếp tục vận hành hệ thống tra cứu, truy xuất, kiểm soát lưu thông hàng hóa trên nền tảng các giải pháp về chứng từ điện tử trong thương mại bao gồm hóa đơn điện tử, tem điện tử, chứng từ xuất kho điện tử,...

Sở Công Thương; Cục thuế tỉnh

Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.12

Đẩy mạnh hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã ứng tham gia Mô hình truy xuất nguồn gốc của tỉnh. Ứng dụng mã hình QR trong truy xuất thông tin trực tuyến, thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử... và hỗ trợ kết nối nhanh giữa người sản xuất, người bán với người mua.

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Năm 2021 và các năm tiếp theo

 

 

8.13

Phối hợp Bộ Công Thương (Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số) quản lý cơ sở dữ liệu tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

 

 

8.14

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trong logistics

Sở Công Thương; Bưu điện tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

8.15

Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số trong một số lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Thường xuyên

Báo cáo

 

9

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử hỗ trợ các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, mở rộng tiêu thụ cho hàng hóa nội địa và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử tại các địa phương

9.1

Xây dựng và hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp công nghệ số (công nghệ mã vạch, mã QR Code, …để truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trực tuyến và tiếp thị sản phẩm trên môi trường điện tử (Triển khai Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 09/6/2020 của UBND tỉnh An Giang triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025)

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Công Thương

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Báo cáo

 

9.2

Phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị, cấu thành nên chuỗi cung ứng thông minh nhằm dự báo, quảng bá, mở rộng thị trường cho một số sản phẩm chủ lực của tỉnh

Sở Công Thương

Sở Thông tin và Truyền thông; Các Sở Ban ngành liên quan

Năm 2022 và các năm tiếp theo

Kế hoạch

 

9.3

Hỗ trợ, khuyến khích cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm, giải pháp, mô hình thương mại điện tử

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

 

 

10

Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong thương mại điện tử, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp

 

Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương để triển khai các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng các công nghệ số nhằm cải tiến mô hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; nghiên cứu, phát triển các ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và kinh doanh

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Hàng năm

 

 

11

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử

11.1

Thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức an toàn, an ninh thông tin trong phát triển thương mại điện tử cho cán bộ, công chức quản lý về lĩnh vực thương mại điện tử

Công An tỉnh

Các Sở Ban ngành liên quan

Thường xuyên

 

 

11.2

Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, báo, đài, mạng xã hội về các nguy cơ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong thương mại điện tử (thanh toán điện tử, mua hàng online,…)

Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương

Công An tỉnh; Các Sở Ban ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

 

12

Phối hợp thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Sở Công Thương

Các Sở Ban ngành liên quan

Hàng năm

Đề án

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 179/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69