Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 173/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025

Số hiệu: 173/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Đắc Tài
Ngày ban hành: 16/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21/6/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ cơ cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời;

Căn cứ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 5/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban hành Quy định việc cấp phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ và đấu nối đường nhánh vào hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 2265/TTr-SVHTT ngày 30/10/2018 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2025 với những nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM

1.1. Hoạt động quảng cáo phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Quy hoạch quảng cáo là kênh thông tin trực quan quan trọng, hữu hiệu, phản ánh đầy đủ, kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân; phục vụ đắc lực công tác tuyên truyền sự kiện văn hóa, thương mại, du lịch của tỉnh. Quy hoạch quảng cáo góp phần lập lại trật tự cảnh quan đô thị, khu công nghiệp, các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực quảng cáo ngoài trời

Sắp xếp, bố trí hệ thống tuyên truyền, quảng cáo theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp với kiến trúc hạ tầng và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp cận và áp dụng công nghệ quảng cáo hiện đại nhưng vẫn kế thừa, duy trì hệ thống bảng quảng cáo tuyên truyền cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời còn phù hợp đang thực hiện. Bảo đảm và nâng cao yếu tố cảnh quan, tính văn hóa, kiến trúc và văn minh đô thị, trật tự an toàn xã hội trong hoạt động tuyên truyền, quảng cáo tại tỉnh Khánh Hòa.

Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp. Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, các ngành liên quan của tỉnh sẽ phối hợp quản lý, cấp phép, thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo ngoài trời.

1.3. Thực hiện có hiệu quả cơ chế xã hội hóa công tác tuyên truyền, quảng cáo và đảm bảo yếu tố cảnh quan, kiến trúc, văn minh đô thị

Khuyến khích nguồn vốn các doanh nghiệp để đầu tư xây dựng hệ thống công trình phương tiện quảng cáo hiện đại phục vụ tuyên truyền, quảng cáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đúng vị trí, kiu dáng, chất liệu,...; tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trên cơ sở quy hoạch, các doanh nghiệp thực hiện đầu tư xây dựng các loại hình quảng cáo ngoài trời trên phạm vi toàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

2.1. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo, từng bước đưa hoạt động quảng cáo đi vào nề nếp;

2.2. Bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

2.3. Đảm bảo cảnh quan, kiến trúc, văn minh đô thị, trật tự, an toàn xã hội;

2.4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính;

2.5. Đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa;

2.6. Xây dựng mục tiêu phát triển quảng cáo ngoài trời theo giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

III. ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT CHO QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

3.1. Định hướng tổ chức không gian cho quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Yêu cầu kỹ thuật của phương tiện quảng cáo phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

3.2. Định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho quy hoạch

Các loại phương tiện quảng cáo khi cần thiết phải lắp đặt tại các công trình hạ tầng kỹ thuật như: trụ thông tin liên lạc, biển báo, cầu đường bộ,... phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản và phải có các phụ kiện để lắp đặt như trụ đỡ, khung đỡ riêng biệt, không được xâm phạm các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào.

Tổ chức hệ thống dẫn điện để phục vụ cho hệ thống âm thanh và ánh sáng của phương tiện quảng cáo (nếu có) theo nguyên tắc bố trí ngầm.

IV. ĐỀ XUẤT CÁC LOẠI HÌNH PHƯƠNG TIỆN CẦN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

4.1. Loại hình phương tiện ngoài trời cần ưu tiên đầu tư: trụ treo băng rôn dọc tại các tuyến đường trung tâm khu vực nội thị; các phương tiện quảng cáo công nghệ hiện đại, tiên tiến đảm bảo mỹ quan, an toàn và thân thiện với môi trường.

4.2. Nguồn lực thực hiện: Ngân sách Nhà nước hoặc xã hội hóa.

V. NỘI DUNG QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

5.1. Những quy định chung

a. Phương tiện tuyên truyền, cổ động trực quan có nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ, sự kiện của tỉnh, của đất nước, các vấn đề an sinh xã hội.

b. Phương tiện tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời phải bảo đảm nguyên tắc xây dựng, lắp đặt quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Không áp dụng các biện pháp chống đỡ, gia cố thêm bên cạnh các trụ đỡ chính. Trường hợp không có trụ đỡ riêng cho phương tiện, phải lắp đặt tạm thời trên các cấu kiện của hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị phải được cơ quan quản lý có thẩm quyền chấp thuận.

c. Không lắp đặt phương tiện tuyên truyền, quảng cáo tại các đảo giao thông (vòng xuyến). Khi lắp đặt không được gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, lưới điện; không được che khuất tầm nhìn biển báo, đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng và của người tham gia giao thông; không được chăng ngang qua đường giao thông.

d. Phương tiện phải đảm bảo yêu cầu về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, mặt phương tiện không được rách nát, trơ khung, hư hỏng làm mất mỹ quan. Khi các phương tiện không có nội dung phải căng bạt lót che toàn bộ mặt khung phương tiện.

đ. Không tuyên truyền, quảng cáo bằng các hình thức sơn, vẽ, dán giấy lên tường, trụ đèn, trụ điện, trụ tín hiệu giao thông, cây xanh và các hình thức tương tự gây phản cảm, mất mỹ quan đường phố.

e. Không được sử dụng màu sắc, vật liệu gây phản quang ánh sáng mặt trời làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý người dân và an toàn giao thông. Khuyến khích dùng các vật liệu thân thiện với môi trường.

f. Không lắp đặt phương tiện quảng cáo thương mại tại các vị trí sau: trụ sở của cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), khu di tích lịch sử văn hóa, tượng đài, bia tưởng niệm, đình, đền, miếu, các cơ sở tôn giáo, nghĩa trang.

g. Không lắp đặt phương tiện quảng cáo trên các sân thượng hoặc các mái nhà từ 2 tầng trở lên. Tại tng trên cùng đối với các tòa nhà cao tng là khách sạn, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính - ngân hàng, trung tâm hoạt động văn hóa đa năng, cao ốc trụ sở - văn phòng cho thuê, được phép lắp đặt phương tiện quảng cáo dạng chữ.

h. Dọc theo tuyến đường thủy nội địa, bảng/hộp đèn quảng cáo đứng độc lập chỉ được xây dựng, lp đặt tại khu vực có kè ốp bờ; không được che khuất báo hiệu, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện đường thủy; khoảng cách tối thiểu từ đnh kè đến cạnh gần nhất của bảng quảng cáo, hộp đèn (về phía bờ) là 10 m.

i. Phần diện tích thể hiện của biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của nhà tài trợ (nếu có) trên phương tiện tuyên truyền không quá 20% diện tích bảng, hộp đèn, băng-rôn; biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa phải đặt ở phía dưới cùng đối với bảng, hộp đèn quảng cáo, băng-rôn dọc.

k. Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời trên đất công phải dành tối thiểu 30% thời lượng phục vụ cho hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, cổ động trực quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

l. Trong khuôn viên khu đô thị, trung tâm thương mại, công trình xây dựng cao tầng, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, bãi đỗ xe, công trình quảng cáo đứng độc lập có diện tích dưới 40m2.

m. Việc lắp đặt công trình quảng cáo trong công viên phải được cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của tỉnh xem xét đối với từng vị trí cụ thể, tùy thuộc vào điều kiện thực tế và địa hình cụ thể để xem xét và có quyết định riêng.

n. Không quảng cáo trong phạm vi phía Đông của tuyến đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang (tính từ lề đường), ngoại trừ các trường hợp là để quảng bá cho các sự kiện chính trị, hoạt động văn hóa xã hội do tỉnh tổ chức và được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép.

5.2. Quy hoạch phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan ngoài trời

5.2.1. Bảng tuyên truyền

Tiêu chí

Nội dung

V trí

Là các vị trí đẹp, có thể ổn định, lâu dài, nơi có tầm nhìn tốt, đông người qua lại theo Phụ lục 1.

Hình thức, kiểu dáng

Tùy từng vị trí cụ thể theo quy hoạch có thiết kế mẫu riêng phù hợp với không gian và cảnh quan, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Diện tích

Các bảng tuyên truyền đã được lắp dựng giữ nguyên diện tích. Các bảng tuyên truyền lắp đặt mới diện tích tối đa 60m2

Đối với bảng tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa

Thời gian thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan theo văn bản của cơ quan có thm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm.

5.2.2. Băng - rôn dọc

Tiêu chí

Nội dung

Vị trí

Tại các trụ đèn chiếu sáng, trụ viễn thông, trụ treo băng-rôn chuyên dụng.

Kích thước

0,8m x 2m (rộng x dài)

Quy định khác

- Biểu trưng, lô-gô nhãn hiệu hàng hóa trên băng rôn thể hiện phân biệt giữa nội dung tuyên truyền cổ động trực quan.

- Thời hạn treo băng - rôn tuyên truyền không quá 15 ngày. Trong trường hợp kéo dài trên 15 ngày, Sở Văn hóa và Thể thao quyết định.

- Số lượng băng - rôn cho một hoạt động tuyên truyền do Sở Văn hóa và Thể thao quyết định phù hợp tình hình thực tế.

a. Các tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương:

- Thành phố Nha Trang: Các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Trãi, Lê Thành Phương, Ngô Gia Tự, Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Thái Nguyên, Trần Hưng Đạo, Yersin, Lý Thánh Tôn, Thống Nhất, Trần Phú, Phạm Văn Đồng.

- Thành phố Cam Ranh: Các tuyến đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ Ngã giao đường Hùng Vương đến Ngã giao đường Lê Đại Hành), đường Hùng Vương.

- Thị xã Ninh Hòa: Các tuyến đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, Trần Quý Cáp (đoạn trước UBND thị xã), đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Trung tâm Văn hóa - Ththao đến UBND thị xã Ninh Hòa).

- Huyện Vạn Ninh: Tuyến đường Hùng Vương (đoạn từ chân cầu Vượt đến cầu Hiền Lương).

- Huyện Cam Lâm: Các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, đường Phạm Văn Đồng, Hàm Nghi, Lý Thái Tổ.

- Huyện Diên Khánh: Các tuyến đường 23/10 (từ phía tây cầu ông Bộ đến Cây Dầu Đôi), Lạc Long Quân, Lý Tự Trọng.

- Huyện Khánh Vĩnh: Tuyến đường 2/8, Lê Hồng Phong.

- Huyện Khánh Sơn: Các tuyến đường Lê Duẩn, Lạc Long Quân, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ.

b. Các tuyến đường được treo băng rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền:

- Thành phố Nha Trang: Các tuyến đường Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Pasteur, Lý Tự Trọng, Tô Hiến Thành.

- Thành phố Cam Ranh: Các tuyến đường 3/4, 22/8, Nguyễn Trọng Kỷ, Nguyễn Chí Thanh, Lê Duẩn, Nguyễn Lương Bằng, Tỉnh lộ 9, Phạm Văn Đồng (từ ngã giao Hùng Vương đến ngã giao Nguyễn Trọng Kỷ).

- Thị xã Ninh Hòa: Các tuyến đường Nguyễn Huệ, đường 2/4, đường 16/7, Trần Quý Cáp, Đinh Tiên Hoàng.

- Huyện Vạn Ninh: Các tuyến đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo (đoạn từ Lê Hồng Phong đến cầu Trần Hưng Đạo), Ngô Gia Tự (đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp biển), đường 14/8 (đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp biển).

5.2.3. Hộp đèn

- Vị trí: Tại các dải phân cách trên các tuyến đường và trên vỉa hè đã được quy hoạch tại Phụ lục 1 (đính kèm).

- Hình thức: Đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

- Thời lượng tuyên truyền cổ động trực quan: theo văn bản yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm.

- Yêu cầu kỹ thuật đối với hộp đèn tuyên truyền lắp đặt mới trên dải phân cách:

Chiều rộng dải phân cách

Diện tích tối đa mỗi mặt của phương tiện

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh phương tiện

Khoảng cách tối thiểu giữa hai phương tiện liền kề

Lớn hơn 15m

12m2

5m

120m

Từ 8m đến 15m

8m2

5m

100m

Từ 6m đến 8m

6m2

5m

80m

Từ 4m đến 6m

4,5m2

5m

60m

Từ 1m đến 4m

2m2

5m

40m

CHÚ THÍCH:

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15m: Được lắp dựng phương tiện tại hai bên cạnh của dải phân cách theo hình thức số le.

- Theo địa hình thực tế của địa phương có những quy định phù hợp với thực tiễn triển khai.

5.2.4 Trạm bảng tin - Quảng cáo rao vặt.

Tiêu chuẩn

Nội dung

Vị trí

Theo vị trí đã được quy hoạch tại Phụ lục 1

Hình thức, kiểu dáng

Tùy từng vị trí cụ thể theo quy hoạch có thiết kế mẫu riêng phù hợp với không gian và cảnh quan, được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kích thước, diện tích

Diện tích mặt bảng tùy theo vị trí nhưng diện tích không quá 20m2, chiều cao của bảng thiết kế phù hợp với địa hình.

Nội dung

- Thông tin tình hình, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền cổ động các hoạt động của địa phương, đất nước và tỉnh.

- Thực hiện dán tờ rơi, poster, các hình thức quảng cáo rao vặt khác...

Đơn vị quản lý

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Yêu cầu khác

- Thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

- Thời lượng tuyên truyền cổ động trực quan: theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đảm bảo tối thiểu 60 ngày/năm.

5.3. Quy hoạch phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời

5.3.1. Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập diện tích từ 40m2 trở lên

- Vị trí: dọc theo các tuyến đường ngoài đô thị và theo Phụ lục 2 (đính kèm).

- Yêu cầu kỹ thuật:

Loại đường

Diện tích tối đa một mặt bảng quảng cáo, hộp đèn

Khoảng cách tối thiểu từ mép đất của đường bộ đến cạnh gần đường nhất của bảng

Chiều cao tối thiểu từ điểm cao nhất của mặt đường giao thông tới mép dưới của bảng

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường thẳng

Khoảng cách tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên đoạn đường cong

Cao tốc

250 m2

25 m

15 m

300 m

200 m

Cấp I, II, III (Quốc lộ)

200 m2

25 m

15 m

200 m

150 m

Cấp III, IV, V (Tỉnh lộ)

120 m2

20 m

13 m

150 m

100 m

Cấp IV, V, VI (Huyện lộ)

100 m2

15 m

8 m

100 m

75 m

Các tuyến đường lắp đặt mới bảng quảng cáo đứng độc lập diện tích từ 40m2 trở lên trên đất thuộc quyn sử dụng của tư nhân hai bên đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, Huyện lộ, gồm:

- Thành phố Nha Trang: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Thành phố Cam Ranh: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, tỉnh lộ 27B, tỉnh lộ 9.

- Thị xã Ninh Hòa: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 26, Quốc lộ 26B, Tỉnh lộ 5.

- Huyện Diên Khánh: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A, Tuyến đường tránh thị trấn Diên Khánh, Tỉnh lộ 27C.

- Huyện Vạn Ninh: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Huyện Cam Lâm: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 1A.

- Huyện Khánh Vĩnh: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Quốc lộ 27C.

- Huyện Khánh Sơn: chỉ được lắp đặt hai bên tuyến đường Tỉnh lộ 9.

5.3.2. Bảng quảng cáo, hộp đèn đứng độc lập diện tích dưới 40m2

Vị trí lắp đặt

Trên phần đất dọc theo hai bên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ; trong khuôn viên các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay, công viên, dải phân cách, bến xe, bãi đỗ xe và tại các vị trí theo quy định tại Phụ lục 2

Hình thức

1 mặt hoặc 2 mặt bảng; 1 hoặc 2 trụ đỡ.

Diện tích

Dưới 40 m2

Chiều cao

Tối thiểu 5m, tối đa 10m (tính từ mặt đường đến mép dưới của bảng).

Khoảng cách

- Tối thiểu từ mép đường (vai đường) đến cạnh gần đường nhất của bảng: 5m.

- Tối thiểu giữa hai bảng liền kề trên cùng tuyến đường 100m.

5.3.3. Hộp đèn

a. Trên dải phân cách các tuyến đường

Chiều rộng dải phân cách

Diện tích tối đa mỗi mặt của phương tiện

Chiều cao tối đa từ mặt dải phân cách tới đỉnh phương tiện

Khoảng cách ti thiểu giữa hai phương tiện liền kề

Lớn hơn 15 m

12 m2

5 m

120 m

Từ 8m đến 15 m

8 m2

5 m

100 m

Từ 6m đến 8 m

6 m2

5 m

80 m

Từ 4m đến 6 m

4,5 m2

5 m

60 m

Từ 1m đến 4 m

2 m2

5 m

40 m

Quy đnh khác:

- Với dải phân cách có chiều rộng lớn hơn 15m: Được lắp dựng phương tiện tại hai bên cạnh của dải phân cách theo hình thức số le.

- Bề ngang hộp đèn phải nằm hoàn toàn trong dải phân cách.

- Các hộp đèn trên dải phân cách phải đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

b. Đặt trên hai bên lề đường các tuyến đường đô thị:

Hình thức

1 trụ đỡ.

Diện tích

Diện tích tối thiểu 2m2; tối đa 4,5m2

Chiều cao

Tối đa từ mặt lề đường đến đỉnh của phương tiện: 5m.

Khoảng cách

- Tối thiểu giữa 2 phương tiện liền kề trên cùng 1 bên của tuyến đường: 80m.

- Từ mép đường đến cạnh gần đường nhất của phương tiện tối thiểu là 0,6m.

Quy định khác

- Tuân theo quy định tại 2.8.5 và 2.8.7 của QCVN 10:2014/BXD.

- Phải đồng nhất về kiểu dáng trên cùng một tuyến đường giao thông.

5.3.4. Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp cố định vào mặt ngoài các công trình thấp tầng: phải đảm bảo các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, cứu hộ cứu nạn; không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, kết cấu của công trình; phải liên kết cố định, chắc chắn với công trình và các quy định sau:

a. Mặt trước hoặc mặt sau: mỗi tầng được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc liền kề biển hiệu (nếu có); trường hp không có biển hiệu cũng chỉ được đặt 01 (một) bảng quảng cáo ngang và 01 (một) bảng quảng cáo dọc:

- Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn ngang: nhô ra khỏi mặt ngoài công trình tối đa 0,2m với chiều cao tối đa 2m, chiều ngang không được vượt quá giới hạn chiều ngang công trình.

- Đối với bảng quảng cáo, hộp đèn dọc: ốp/gắn sát vào mặt ngoài công trình với chiều ngang tối đa 1m, chiều cao tối đa 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng công trình nơi đặt bảng quảng cáo.

b. Mặt bên: Bảng quảng cáo, hộp đèn phải liên kết chắc chắn, cố định sát vào mặt bên công trình:

- Diện tích tất cả bảng quảng cáo, hộp đèn chỉ cho phép tối đa bằng 50% diện tích mặt bên công trình với kích thước không vượt quá giới hạn mặt bên công trình tại vị trí đặt bảng.

- Đối với công trình có chiều cao đến 4 tầng, chiều cao của bảng quảng cáo, hộp đèn được nhô quá sàn mái 1/3 chiều cao bảng quảng cáo, hộp đèn nhưng không quá 1,5m.

c. Đối với công trình có chiều cao từ 5 tầng trở lên, toàn bộ diện tích bảng quảng cáo, hộp đèn không vượt quá giới hạn diện tích mặt bên công trình.

5.3.5. Bảng quảng cáo, hộp đèn gắn/ốp vào hàng rào/tường rào bao quanh công trình: Áp dụng quy định tại điểm 2.2.1.8 khoản 2 Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018.

- Chiều cao không vượt quá chiều cao hàng rào/tường rào.

- Phải khảo sát, tính toán đảm bảo khả năng chịu lực của hàng rào/tường rào.

- Phải liên kết chắc chắn, cố định, sát vào hàng rào/tường rào.

5.3.6. Băng-rôn dọc

Vị trí lắp đặt:

Tại các trụ chuyên dụng riêng hoặc tại các trụ đèn chiếu sáng, trụ viễn thông trên hai bên lề đường hoặc trên dải phân cách của các tuyến đường được quảng cáo thương mại.

Tuyến đường

Tại các tuyến đường không thuộc tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương và tuyến đường được quảng cáo thương mại trong thời gian không tuyên truyền cổ động trực quan quy định tại khoản b, điểm 2, mục V.

Hình thức:

Băng-rôn phải được treo vào hệ giá cố định bằng thép không rỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới với thân trụ đỡ hoặc cột đèn. Trên dải phân cách lắp đặt băng rôn hai mặt.

Kích thước:

Cao 2m, rộng 0,8m.

5.3.7 Màn hình chuyên quảng cáo:

- Vị trí: Trong phạm vi lộ giới đường giao thông, trong khuôn viên các công viên, khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê, siêu thị, sân bay, nhà ga, bãi đậu xe và các vị trí theo Phụ lục 2.

- Quy định chung: Không được dùng âm thanh, không đặt tại các nút giao thông.

- Hình thức: 1 trụ đỡ hoặc gắn/ốp vào mặt ngoài công trình.

- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời đứng độc lập.

+ Diện tích: Trong phạm vi lộ giới đường giao thông tối đa 100m2; Trong khuôn viên các công viên, khách sạn, trung tâm thương mại, tòa nhà cho thuê, siêu thị, sân bay, nhà ga, bãi đậu xe tối đa 40m2.

+ Chiều cao: tối thiểu 05m tính từ điểm cao nhất của mặt đường mặt đường đến cạnh dưới của màn hình.

+ Khoảng cách: tối thiểu 5m từ mép vỉa hè đến cạnh ngoài cùng màn hình.

- Màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời gắn/ốp vào mặt ngoài công trình: áp dụng như quy định tại điểm 5.3.4, 5.3.5.

5.3.8 Biển hiệu

Yêu cầu kỹ thuật

Biển hiệu ngang

Biển hiệu dọc

Vị trí lắp đặt:

treo/gắn/ốp sát cổng hoặc mặt trước của trụ sở hoặc nơi kinh doanh của tổ chức, cá nhân.

Chiều cao:

Tối đa là 2m.

Tối đa là 4m nhưng không vượt quá chiều cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu.

Chiều ngang:

Không vượt quá chiều ngang mặt tiền nhà.

Tối đa 1m.

Nội dung phải thể hiện đầy đủ trên phương tiện:

- Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);

- Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh đúng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Địa chỉ, điện thoại;

Chú thích: Việc thể hin chữ trên biển hiu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 18 của Luật Quảng cáo.

Quy định khác:

- Không được che chắn không gian thoát hiểm, cứu hỏa; không được gây ảnh hưởng đến giao thông công cộng.

- Trường hợp biển hiệu treo ngang cổng hoặc lối vào phải đảm bảo khoảng cách thông thủy từ mép dưới biển xuống điểm cao nhất của mặt lối đi không nhỏ hơn 4,25m.

5.3.9 Quảng cáo trên các phương tiện giao thông

- Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông.

- Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi một mặt của phương tiện giao thông.

- Việc thể hiện lô-gô hoặc biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc cơ sở kinh doanh dịch vụ giao thông trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

5.3.10 Quảng cáo tại các trạm chờ xe buýt

Không đặt bảng quảng cáo đứng độc lập trong khu vực nhà chờ xe buýt, trạm trung chuyển xe buýt. Bảng quảng cáo phải được thể hiện trực tiếp trên tấm bảng lưng của các trạm chờ xe buýt. Tại mi trạm chờ xe buýt chỉ được thhiện một nội dung quảng cáo.

5.3.11 Quảng cáo trạm rút tiền tự động của ngân hàng (ATM)

Phía ngoài Trạm ATM được quảng cáo tên gọi, tên viết tắt, nhãn hiệu ngân hàng chủ sở hữu máy. Mọi dịch vụ ngân hàng chỉ được quảng cáo bên trong trạm rút tiền tự động.

5.3.12 Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng

Phương tiện quảng cáo dạng chữ, hình, biểu tượng áp dụng các quy định tại mục 2.2.1 Thông tư 04/2018/TT-BXD ngày 20/5/2018 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

1. Sở Văn hóa và Thể thao

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan:

- Tổ chức công khai, thực hiện quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về lĩnh vực quảng cáo.

- Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh cho thuê vị trí lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên đất công.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các vi phạm trong hoạt động quảng cáo; xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

- Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

2. Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác quản lý quy hoạch quảng cáo.

- Thực hiện cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo theo thẩm quyền; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định xây dựng công trình quảng cáo; xử lý kịp thời các vi phạm về trật tự xây dựng; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Thỏa thuận vị trí xây dựng lắp đặt và cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi đất của đường bộ đối với hệ thng đường tỉnh.

- Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ sau khi Tổng cục đường bộ Việt Nam chấp thuận đối với hệ thống quốc lộ được ủy quyền cho Sở Giao thông vận tải quản lý.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông và các vi phạm chuyên ngành trong hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ “Điều chỉnh quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tm nhìn đến 2025” được phê duyệt, hướng dẫn Sở Văn hóa và Thể thao ghi danh mục để được bố trí vốn đầu tư công và thực hiện các thủ tục đầu tư theo đúng tiến độ quy hoạch.

5. Sở Tài nguyên Môi trường

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy hoạch và quản lý các hoạt động quảng cáo ngoài trời liên quan đến sử dụng đất.

6. Sở Tài chính:

Hàng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng vốn từ nguồn thu cho thuê vị trí lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời trên đất công đ duy tu, bảo dưỡng hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan hiện có.

7. Các cơ quan liên quan khác của tỉnh:

Trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện Quy hoạch và quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về quản lý các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật về quảng cáo và quy hoạch được phê duyệt.

- Bố trí quỹ đất thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng các loại hình tuyên truyền cổ động trực quan theo Quy hoạch quảng cáo đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Cấp giấy phép thi công đối với các công trình quảng cáo trên các tuyến đường do địa phương quản lý.

- Huy động các nguồn xã hội hóa xây dựng và lắp đặt phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan do địa phương quản lý.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật, xử lý vi phạm hoạt động quảng cáo theo thẩm quyền.

Điều 3. Ban hành kèm theo Quyết định này:

Phụ lục 1: Quy hoạch phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan.

Phụ lục 2: Quy hoạch phương tiện quảng cáo thương mại ngoài trời trên đất công.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, ngoài các quy định tại Quyết định này, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi thực hiện phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các ph
òng: KGVX, TH, KT, NC, XDNĐ, KSTTHC;
- VT, N
L, HV, HPN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn
Đắc Tài

 

PHỤ LỤC I

QUY HOẠCH PHƯƠNG TIỆN TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG TRỰC QUAN

I. THÀNH PHỐ NHA TRANG

1. Bảng tuyên truyền, cổ động trực quan: 28 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè đường Trần Phú (ngã 3 Trần Phú - Dã Tượng), phường Vĩnh Nguyên.

6m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

2

Vị trí vỉa hè đường Trần Phú (đối diện Công an tỉnh), phường Lộc Thọ.

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

3

Vị trí ngã 3 đường Trần Phú giao đường Phan Chu Chinh (giáp tường rào UBND tỉnh), phường Xương Huân.

10m x 4m

01

V trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

4

Vị trí vỉa hè đường Tôn Thất Tùng (vòng xoay Tôn Thất Tùng và đường Phạm Văn Đồng), phường Vĩnh Thọ.

6m x 4m

04

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

5

Vị trí đường Phạm Văn Đồng (ngã 3 đường Bắc Sơn và đường Phạm Văn Đồng, tại tường rào Đại học Khánh Hòa) phường Vĩnh Hải.

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vị trí tường rào Trường THCS Thái Nguyên, đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ.

8mx 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

7

Vị trí vỉa hè đường Lê Thánh Tôn giao đường Núi Một, phường Phước Tiến (giáp tường rào Công an thành phố Nha Trang).

12m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

8

Vị trí vỉa hè vòng xoay Ngã Sáu (trước Trường mầm non 3/2), phường Lộc Thọ.

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

9

Vị trí vỉa hè vòng xoay Ngã 6 (giáp tường rào Nhà thiếu nhi Khánh Hòa).

10m x 6m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

10

Vị trí vỉa hè đường Thái Nguyên tại vòng xoay Ngã 6 (giáp tường rào Nhà thiếu nhi Khánh Hòa).

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

11

Vị trí vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Hòn Rớ, xã Phước Đồng.

9m x 8m

01

V trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

12

Vị trí vỉa hè đường Điện Biên Phủ (giáp tường rào bến xe phía Bắc).

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

13

Vị trí Bãi đậu xe Đèo Cù Hin.

4,9m x 11,9m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng.

14

Khu vực trước UBND xã Phước Đồng.

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

15

Vị trí vỉa hè đường 19/5 khu vực trường Quốc tế, phường Vĩnh Hiệp.

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

16

Vị trí trước UBND xã Vĩnh Ngọc.

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

17

Vị trí ngã 3 đường Phạm Văn Đồng giao đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh, phường Vĩnh Hoa.

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

18

Đường Đinh Tiên Hoàng (góc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, đối diện công viên).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

19

Đường Lê Lợi (tường rào Cục thuế tỉnh cũ).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

20

Đường 23/10 (qua cầu Dứa, sát bảng tuyên truyền thành phố không khói thuốc).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công (nằm ngoài hành lang an toàn cầu).

21

Góc đường 19 tháng 5 và A2 (trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, góc Chi cục thuế thành phố).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

22

Đường A1 (làng ẩm thực Phương Nam trong khu đô thị Vĩnh Điềm Trung).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

23

Góc đường Phong Châu và Đồng Nai (tường rào Trường Phước Hải 1).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

24

Công viên đường Trường Sa và Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên.

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

25

Góc đường Dã Tượng và Trần Phú (vách tường Công an Phường Vĩnh Nguyên).

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công.

 

Tổng cộng

 

28

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương.

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Nguyễn Thiện Thuật

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

2

Đường Nguyễn Trãi

32

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

3

Đường Lê Thành Phương

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

4

Đường Ngô Gia Tự

50

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

5

Đường Hùng Vương

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

6

Đường Lê Thánh Tôn

42

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

7

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

55

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

8

Đường Thái Nguyên

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

9

Đường Trần Hưng Đạo

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

10

Đường Yersin

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

11

Đường Lý Thánh Tôn

20

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

12

Đường Thống Nhất

42

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

13

Đường Trần Phú

200

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

14

Đường Phạm Văn Đồng

150

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

 

Tổng cộng

851

 

3. Các tuyến đường được treo băng rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Quang Trung

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

2

Đường Hoàng Hoa Thám

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

3

Đường Pasteur

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

4

Đường Lý Tự Trọng

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

5

Đường Tô Hiến Thành

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông.

 

Tổng cộng

170

 

4. Các hộp đèn giàn hoa trên vỉa hè các tuyến đường nội thị thành phố Nha Trang (tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa): 29 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Slượng

Ghi chú

1

Trước Trung tâm dạy nghề, đường Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

2

Trước hai bên cng Trường Tiểu học Phước Tiến, đường Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

02

Hiện trạng đã lắp đặt.

3

Ngã giao Tô Hiến Thành - Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

4

Ngã giao Nguyễn Thiện Thuật - Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

5

Ngã giao Hoàng Hoa Thám- Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

6

Ngã giao Trần Hưng Đạo -Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

7

Ngã giao Hùng Vương - Lê Thánh Tôn (trước Phân viện Vật lý).

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

8

Trước Khách sạn Nha Trang Lodge (trước CLB Quần vợt), đường Lê Thánh Tôn.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

9

Trước Nhà văn hóa Thiếu Nhi, đường Thái Nguyên.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

10

Trước hai bên cổng Trường tiểu học Phước Tân 1, đường Thái Nguyên.

5m x 1,2m

02

Hiện trạng đã lắp đặt.

11

Ngã giao Bà Triệu - Thái Nguyên.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

12

Ngã giao Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Chánh.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

13

Trước hai bên cng trường Đại học Khánh Hòa, đường Nguyễn Chánh.

5m x 1,2m

02

Hiện trạng đã lắp đặt.

14

Ngã giao Quang Trung- Lý Tự Trọng.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

15

Ngã giao Đinh Tiên Hoàng - Lý Tự Trọng (cổng sau Bệnh vin tỉnh).

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

16

Cổng trường PTTH Lý Tự Trọng.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

17

Ngã giao Trần Hưng Đạo - Lý Tự Trọng (cạnh Trường Chính trị tỉnh).

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

18

Bên cạnh Tòa giám mục, đường Lý Tự Trọng.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

19

Cạnh Cng chính Bệnh viện tỉnh, đường Quang Trung.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

20

Ngã giao Phan Chu Trinh- Lê Lợi (Trung tâm Viễn thông).

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

21

Trước Cục thuế tỉnh.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lp đặt.

22

Công viên Yến Phi, đường Pasteur (Trước Bưu điện tỉnh).

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

23

Vỉa hè Bên cnh Bảo tàng tỉnh, đường Yersin.

5m x 1,2m

01

Hiện hạng đã lắp đặt.

24

Ngã giao Hoàng Hoa Thám - Yersin.

5m x 1,2m

01

Hiện trạng đã lắp đặt.

25

Vỉa hè trước Bệnh viện tỉnh.

5m X 1,2m

02

Hiện trạng đã lắp đặt.

 

Tổng cộng

 

29

 

5. Trạm bảng tin - quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 72 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Góc ngã 4 Lê Thánh Tôn và Hùng Vương (cạnh Phân viện vật lý).

01

Vị trí đặt trên đất công

2

Góc Lê Thánh Tôn và Đinh Tiên Hoàng (cạnh Trường THCS Thái Nguyên).

01

Vị trí đặt trên đất công

3

Góc Đinh Tiên Hoàng và Nguyễn Chánh (cạnh Trường THCS Thái Nguyên).

01

Vị trí đặt trên đất công

4

Góc ngã 3 Lý Tự Trọng và Đinh Tiên Hoàng.

01

Vị trí đặt trên đất công

5

Góc ngã 4 Lý Tự Trọng và Quang Trung (cạnh Nhà tang lễ).

01

Vị trí đặt trên đất công

6

Đường Lý Tự Trọng (đối diện Trung tâm Thương mại Hoàn cầu).

01

Vị trí đặt trên đất công

7

Đường Nguyễn Chánh (bên hông ĐH Khánh Hòa).

01

Vị trí đặt trên đất công

8

Góc ngã 3 Nguyễn Thiện Thuật và Lê Thánh Tôn.

01

Vị trí đặt trên đất công

9

Góc ngã 3 Tô Hiến Thành và Lê Thánh Tôn.

01

Vị trí đặt trên đất công

10

Góc ngã 3 Lê Thánh Tôn và Bùi Thị Xuân (cạnh Trường Tiểu học Phước Tiến).

01

Vị trí đặt trên đất công

11

Đường Thái Nguyên (bên hông Trường Tiểu học Phước Tân).

01

Vị trí đặt trên đất công

12

Góc ngã 4 Yersin và Lê Thành Phương (góc Trung tâm kỹ thuật tổng hợp).

01

Vị trí đặt trên đất công

13

Góc ngã 4 Yersin và Trần Đường (cạnh Trường THCS Võ Văn Ký).

01

Vị trí đặt trên đất công

14

Bãi đậu xe Mã vòng.

01

Vị trí đặt trên đất công

15

Bãi đậu xe Mã vòng.

01

Vị trí đặt trên đất công

16

Ngã giao đường Phan Chu Trinh và đường Lê Li (bên hông quán cà phê Tuổi Ngọc Corner).

01

Vị trí đặt trên đất công

17

Đường Lê Li (bên hông Cục thuế tỉnh Khánh Hòa cũ).

01

V trí đặt trên đất công

18

Vĩnh Lương: Trước cng UBND xã; Ngã 3 Trường Mầm non Vĩnh Lương.

02

Vị trí đặt trên đất công

19

Vĩnh Phương: Trung tâm Văn hóa -Thể thao xã (thôn Trung); Trường Tiểu học Vĩnh Phương số 2 (thôn Đắc Lộc); Trạm gác Công an xã (thôn Liên Thành).

03

Vị trí đặt trên đất công

20

Vĩnh Ngọc: Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Phú Nông Bắc, đường Lương Định Của; Nhà văn hóa - khu thể thao thôn Ngọc Hội 1, đường Lương Định Của; Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang, thôn Hòn Nghê 1, đường Nguyễn Mậu Tài.

03

Vị trí đặt trên đất công

21

Vĩnh Thạnh: Trạm xe buýt đường 23 tháng 10 (trước phòng khám đa khoa số 1); Tại Rọc Dong

02

Vị trí đặt trên đất công

22

Vĩnh Trung: Ngã tư Võ Cang; Chợ Vĩnh Trung.

02

V trí đặt trên đất công

23

Vĩnh Thái: Bên hông Bưu điện Vĩnh Thái (đường Liên xã Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp); Trước UBND xã; đường Phong Châu (trước cổng Mỹ Gia).

03

Vị trí đặt trên đất công

24

Vĩnh Hiệp: Đường 23 tháng 10 (bên hông Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp cơ sở 1); đường 23 tháng 10 (bên hông Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp cơ sở 2); đường 19 tháng 5 (bên hông Siêu th Big C).

03

Vị trí đặt trên đất công

25

Phước Đồng: Đường Tôn Đức Thắng (bên hông Trường Tiểu học Phước Thịnh); đường tỉnh lộ 3 (bên cạnh Sân vận động xã).

02

Vị trí đặt trên đất công

26

Ngọc Hiệp: Trước Trung tâm học tập cộng đồng phường (tổ 7 Lư cấm); Trước Trung tâm TDTT Vĩnh Hội (tổ 10 Vinh Hội).

02

Vị trí đặt trên đất công

27

Phương Sơn: Đường Thủy Xưởng (bên hông Siêu thị Lotte); Bãi giữ xe Mã Vòng.

02

Vị trí đặt trên đất công

28

Phương Sài: Ngã 4 Phan Đình Giót và Trần Quý Cáp (Tổ dân phố 7); Ngã 5 Trần Quý Cáp và Thống Nhất (Trước Chùa Ngộ Phước).

02

Vị trí đặt trên đất công

29

Phước Tân: 158 đường Lê Hồng Phong (bên hông Trường Phước Tân 2); 120 Nguyễn Trãi (bên hông Trường Âu Cơ).

02

Vị trí đặt trên đất công

30

Phước Hải: Trước UBND phường.

01

Vị trí đặt trên đất công

31

Phước Long: Ngã 4 Lý Nam Đế - Nguyễn Đức Cảnh (tường Đại Chủng viện Sao Biển); Ngã 3 Hoàng Diệu - Nguyễn Thị Định (sát tường nhà số 209 Nguyễn Thị Định); Đường Bửu Đóa (bên tường Trường Tiểu học Phước Long 1.

03

Vị trí đặt trên đất công

32

Phước Hòa: 75 Lê Hồng Phong (bên hông Trường Tiểu học Phước Hòa 2); 75A Nguyễn Thị Minh Khai (bên cạnh trạm xe buýt).

02

Vị trí đặt trên đất công

33

Tân Lập: Đường Ngô Đức Kế (gần chợ Xóm Mới); 08 đường Tô Hiến Thành (bên hông Trung tâm Văn hóa)

02

Vị trí đặt trên đất công

34

Vạn Thạnh: Bên hông trường THCS Trưng Vương, đường 2 tháng 4; Tường rào Sân vận động 19/8 Nha Trang, đường Yersin (tiếp giáp Chi cục phòng, chống TNXH tỉnh).

02

Vị trí đặt trên đất công

35

Vạn Thắng: Trước UBND phường

02

Vị trí đặt trên đất công

36

nh Hải: Chợ Vĩnh Hải; Trước UBND phường.

02

Vị trí đặt trên đất công

37

Vĩnh Hòa: Bên trái Trường Tiểu học Vĩnh Hòa, đường Điện Biên Phủ; Bên trái Khu huấn luyện bóng đá Sanest, đường Điện Biên Phủ.

02

Vị trí đặt trên đất công

38

Vĩnh Thọ: Trạm xe buýt đường Tôn Thất Tùng; Trước trụ sở Tổ dân phố Cù Lao Thượng 1,2 đường Lạc Thiện.

02

Vị trí đặt trên đất công

39

Xương Huân: Ngã 3 Nguyễn Công Trứ giao với Chu Văn An; Ngã 3 Phan Đình Phùng giao với Lý Thường Kiệt; Ngã 3 Hàng Cá giao với Xương Huân.

03

Vị trí đặt trên đất công

40

Vĩnh Nguyên: Công viên Dã Tượng, đường Trường Sa; Bên hông Trường Cao đẳng Nghề, đường Tô Hiệu

02

V trí đặt trên đất công

41

Vĩnh Trường: Trước UBND phường; Cuối đường Võ Thị Sáu (đường vòng Núi Chụt).

02

Vị trí đặt trên đất công

42

Vĩnh Phước: Góc giao nhau đường B2 và đường Hòn Chồng (bên hông trường THPT Hoàng Văn Thụ); Đường Đoàn Trần Nghiệp (Tổ 25 Hòn Chồng).

02

Vị trí đặt trên đất công

 

Tổng cộng

72

 

6. Hộp đèn (tuyên truyền cổ động trực quan kết hợp quảng cáo thương mại bằng hình thức xã hội hóa): 185 vị trí

6.1 Hộp đèn trên dải phân cách đường Trần Phú: 70 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí tại Km16+507

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

2

vị trí tại Km16+533

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

3

Vị trí tại Km16+650

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

4

Vị trí tại Km16+670

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

5

Vị trí tại Km16+743

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

6

Vị trí tại Km16+763

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

7

Vị trí tại Km16+784

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

8

Vị trí tại Km16+817

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

9

Vị trí tại Km16+817

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

10

Vị trí tại Km16+878

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

11

Vị trí tại Km16+932

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

12

Vị trí tại Km16+983

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

13

Vị trí tại Km17+015

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

14

Vị trí tại Km17+045

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

15

Vị trí tại Km17+098

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

16

Vị trí tại Km17+140

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

17

Vị trí tại Km17+185

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

18

Vị trí tại Km17+224

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

19

Vị trí tại Km17+258

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

20

Vị trí tại Km17+345

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

21

Vị trí tại Km17+385

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

22

Vị trí tại Km17+434

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

23

Vị trí tại Km17+467

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

24

Vị trí tại Km17+544

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

25

Vị trí tại Km17+588

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

26

Vị trí tại Km17+624

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

27

Vị trí tại Km17+712

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

28

Vị trí tại Km17+750

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

29

Vị trí tại Km17+783

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

30

Vtrí tại Km17+820

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

31

Vị trí tại Km17+856

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

32

Vị trí tại Km17+895

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

33

Vị trí tại Km17+934

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

34

Vị trí tại Km17+962

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

35

Vị trí tại Km17+991

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

36

Vị trí tại Km18+040

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

37

Vị trí tại Km18+076

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

38

Vị trí tại Km18+110

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

39

Vị trí tại Km18+157

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

40

Vị trí tại Km18+833

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

41

Vị trí tại Km18+855

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

42

Vị trí tại Km18+878

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

43

Vị trí tại Km18+926

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

44

Vị trí tại Km18+952

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

45

Vị trí tại Km18+976

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

46

Vị trí tại Km19+425

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

47

Vị trí tại Km19+450

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

48

Vị trí tại Km19+480

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

49

Vị trí tại Km19+511

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

50

Vị trí tại Km19+541

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

51

Vị trí tại Km19+575

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

52

Vị trí tại Km19+608

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

53

Vị trí tại Km19+640

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

54

Vị trí tại Km19+669

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

55

Vị trí tại Km19+695

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

56

Vị trí tại Km19+722

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

57

Vị trí tại Km19+753

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

58

Vị trí tại Km19+781

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

59

Vị trí tại Km19+973

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

60

Vị trí tại Km20+003

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

61

Vị trí tại Km20+275

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

62

V trí tại Km20+309

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

63

Vị trí tại Km20+346

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

64

Vị trí tại Km20+375

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

65

Vị trí tại Km20+408

1m x 2m

01

Hiện hạng đang có hộp đèn

66

Vị trí tại Km20+443

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

67

Vị trí tại Km20+474

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

68

Vị trí tại Km20+506

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

69

Vị trí tại Km20+539

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

70

Vị trí tại Km20+570

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

 

Tổng cộng

 

70

 

6.2 Hộp đèn trên dải phân cách đường Phạm Văn Đồng, số lượng: 25 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí tại km13+755

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

2

Vị trí ti km13+790

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

3

Vị trí tại km13+830

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

4

Vị trí tại km13+870

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

5

Vị trí tại km13+905

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

6

Vị trí tại km13+977

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

7

Vị trí tại km14+016

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

8

Vị trí tại km14+056

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

9

V trí tại km14+091

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

10

Vị trí tại km14+615

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

11

Vị trí tại km14+652

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

12

Vị trí tại km14+694

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

13

Vị trí tại km14+730

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

14

Vị trí tại km14+770

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

15

Vị trí tại km14+804

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

16

Vị trí tại km14+845

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

17

Vị trí tại km14+930

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

18

Vị trí tại km14+968

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

19

V trí tại km14+998

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

20

Vị trí tại km15+024

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

21

Vị trí tại km15+056

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

22

Vị trí tại km15+098

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

23

Vị trí tại km15+130

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

24

Vị trí tại km15+165

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

25

V trí tại km15+197

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

 

Tổng cộng

 

25

 

6.3 Hộp đèn trên vỉa hè phía tây đường Phạm Văn Đồng: 15 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Quy cách

1

Vị trí tại Km 10 + 820 vỉa hè nhà đất Thanh Phương

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

2

Vị trí tại Km 10 + 910 vỉa hè quán Gà Vườn

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

3

Vị trí tại Km 10 + 999 vỉakm 11

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

4

Vị trí tại Km 11 + 118 vỉa hè 100 Phạm Văn Đồng

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

5

Vị trí tại Km 11 + 449 vỉa hè trường tiểu học Vinh Hòa

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

6

Vị trí tại Km 11 + 834 vỉa hè cửa hàng nhôm kính Đạt

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

7

Vị trí tại Km 12 + 141 vỉa hè quán Biển Hen

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

8

Vị trí tại Km 12 + 222 vỉa hè 77 - 78 cà phê giải khát

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

9

Vị trí tại Km 12 + 302 vỉa hè công ty TNHH Thái Bình

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

10

Vị trí tại Km 12 + 514 vỉa hè cà phê Lan Chi

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

11

Vị trí tại Km 12 + 999 vỉa hè Km 13

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

12

Vị trí tại Km 13 + 950 vỉa hè cà phê Mê Trang - Mai Xuân Thưởng

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

13

Vị trí tại Km 13 + 170 vỉa hè nhà văn hóa Lao Động

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

14

Vị trí tại Km 13 + 225 vỉa hè vỉa hè đoạn Nguyễn Biểu - Phạm Ngọc Thạch

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

15

Vị trí tại Km 13 + 335 vỉa hè vỉa hè Đan viện Cát Minh

3m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

 

Tổng cộng

 

15

 

6.4 Hộp đèn trên dải phân cách đường 2/4:31 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí tại km2+970

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

2

Vị trí tại km3+054

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

3

Vị trí tại km3+124

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

4

Vị trí tại km3+190

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

5

Vị trí tại km3+265

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

6

Vị trí tại km3+319

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

7

Vị trí tại km3+385

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

8

Vị trí tại km3+450

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

9

Vị trí tại km3+515

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

10

Vị trí tại km3+576

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

11

Vị trí tại km3+651

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

12

Vị trí tại km3+723

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

13

Vị trí tại km3+807

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

14

Vị trí tại km3+882

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

15

Vị trí tại km4+072

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

16

Vị trí tại km4+159

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

17

Vị trí tại km4+215

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

18

Vị trí tại km4+293

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

19

Vị trí tại km4+432

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

20

Vị trí tại km4+485

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

21

Vị trí tại km4+537

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

22

Vị trí tại km4+585

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

23

Vị trí tại km4+658

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

24

Vị trí tại km4+724

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

25

Vị trí tại km4+777

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

26

Vị trí tại km4+854

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

27

Vị trí tại km4+914

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

28

Vị trí tại km4+975

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

29

Vị trí tại km5+044

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

30

Vị trí tại km5+101

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

31

Vị trí tại km5+156

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

 

Tổng cộng

 

31

 

6.5 Hộp đèn trên dải phân cách đường 23/10: 44 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí tại km9+678

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

2

Vị trí tại km9+734

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

3

Vị trí tại km9+784

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

4

Vị trí tại km9+862

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

5

Vị trí tại km9+922

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

6

Vị trí tại km10+072

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

7

Vị trí tại km10+132

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

8

Vị trí tại km10+187

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

9

Vị trí tại km10+242

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

10

Vị trí tại km10+297

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

11

Vị trí tại km10+381

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

12

Vị trí tại km10+441

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

13

Vị trí tại km10+498

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

14

Vị trí tại km10+565

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

15

Vị trí tại km11+415

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

16

Vị trí tại km11+492

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

17

Vị trí tại km11+573

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

18

Vị trí tại km11+650

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

19

Vị trí tại km11+719

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

20

Vị trí tại km11+789

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

21

Vị trí tại km11+855

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

22

Vị trí tại km12+007

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

23

Vị trí tại km12+078

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

24

Vị trí tại km12+156

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

25

Vị trí tại km12+233

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

26

Vị trí tại km12+309

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

27

Vị trí tại km12+380

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

28

Vị trí tại km12+453

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

29

Vị trí tại km12+527

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

30

Vị trí tại km12+602

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

31

Vị trí tại km12+673

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

32

V trí tại km12+749

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

33

Vị trí tại km12+826

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

34

Vị trí tại km12+900

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

35

Vị trí tại km13+035

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

36

Vị trí tại km13+118

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

37

Vị trí tại km13+189

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

38

Vị trí tại km13+270

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đền

39

Vị trí tại km13+346

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

40

Vị trí tại km13+423

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

41

Vị trí tại km13+490

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

42

Vị trí tại km13+562

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

43

Vị trí tại km13+637

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

44

Vị trí tại km13+711

1m x 2m

01

Hiện trạng đang có hộp đèn

 

Tổng cộng

 

44

 

II. THÀNH PHỐ CAM RANH

1. Bảng tuyên truyền, cđộng trực quan: 11 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí trên đường Phạm Văn Đồng giao đường Hùng Vương, phường Cam Thuận

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí trên đường Nguyễn Trọng Kỷ, khu vực đồn biên phòng Cam Ranh, phường Cam Linh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí trên đường Hùng Vương cạnh Bảo hiểm xã hội thành phố Cam Ranh, phường Cam Phú

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

4

Vị trí ngã 4 phường Nguyễn Lương Bằng giao đường Lê Duẩn phường Cam Phú

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ khu vực gần tượng đài liệt sĩ thành phố Cam Ranh, phường Cam Lộc

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vị trí trước UBND xã Cam Phước Đông

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

7

Vị trí ngã 3 tỉnh lộ 27 đường vào UBND xã Cam Thịnh Tây

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

8

Vị trí trước UBND xã Cam Lp

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

9

Vị trí trên đường Nguyễn Trọng Kỷ khu vực cảng Ba Ngòi đi đảo Bình Ba, phường Cam Linh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

10

Vị trí trước UBND phường Ba Ngòi

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

Vị trí trước UBND xã Cam Thịnh Đông

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

 

Tng s

 

11

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Phạm Văn Đồng (đoạn từ Ngã giao Đại lộ Hùng Vương đến Ngã giao đường Lê Đại Hành)

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Hùng Vương

200

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tng cộng

230

 

3. Các tuyến đường được treo băng-rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường 3 tháng 4

70

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

2

Đường 22 tháng 8

70

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Nguyễn Trọng Kỷ

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

4

Nguyễn Chí Thanh

35

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

5

Lê Duẩn

70

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

6

Nguyễn Lương Bằng

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

7

Tỉnh lộ 9

130

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

8

Phạm Văn Đồng (đoạn từ Ngã giao Đại lộ Hùng Vương đến Ngã giao đường Nguyễn Trọng Kỷ)

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

555

 

4. Trạm bảng tin - quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 16 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí khu vực bến xe thành phố Cam Ranh phường Cam Lộc

01

Vị trí trên đất công

2

Vị trí vỉa hè đường 30/4 khu vực trường PTTH Trần Hưng Đạo phường Cam Linh

01

Vị trí trên đất công

3

Vị trí trên đường Nguyễn Trọng Kỷ khu vực cảng Ba Ngòi đi đảo Bình Ba, phường Cam Linh

01

Vị trí trên đất công

4

V trí vườn hoa trên đường Hùng Vương giao đường Phạm Văn Đồng phường Ba Ngòi

01

Vị trí trên đất công

5

Vị trí trên đường Hùng Vương khu vực Siêu thị Corp Mart, phường Cam Lộc

01

Vị trí trên đất công

6

Vị trí trên đường Hùng Vương khu vực Bưu điện thành phố Cam Ranh phường Ba Ngòi

01

Vị trí trên đất công

7

Vị trí trên đường Hùng Vương khu vực chợ Cam Lợi phường Ba Ngòi

01

Vị trí trên đất công

8

Vị trí trên đường Lê Duẩn giao đường Tố Hữu phường Cam Phú

01

Vị trí trên đất công

9

Vị trí bảng trên đường Lê Hồng Phong khu vực bệnh vin đa khoa thành phố Cam Ranh phường Cam Lộc

01

Vị trí trên đất công

10

Vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ khu vực trường Đại học Thái Bình Dương phường Cam Lộc

01

Vị trí trên đất công

11

Vị trí khu vực UBND xã Cam Thịnh Tây

01

Vị trí trên đất công

12

Vị trí khu vực UBND xã Cam Thành Nam

01

Vị trí trên đất công

13

Vị trí khu vực UBND phường Cam Phúc Bc

01

Vị trí trên đất công

14

Vị trí UBND xã Cam Thịnh Đông

01

Vị trí trên đất công

15

Vị trí UBND xã Cam Lập

01

Vị trí trên đất công

16

V trí UBND xã Cam Bình

01

Vị trí trên đất công

 

Tổng cộng

16

 

III. THỊ XÃ NINH HÒA

1. Bảng tuyên truyền: 14 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè đường Trần Quý Cáp trước UBND thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hiệp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí góc ngã 4 đường Đinh Tiên Hoàng cắt đường 2/4 phía Trường PTTH Trần Cao Vân, phường Ninh Hiệp

Tối đa 60m2

01

V trí trên đất công

3

Vị trí trên đường Nguyễn Huệ trước Trung tâm văn hóa thể thao thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hiệp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

4

V trí vỉa hè Trung tâm y tế phường Ninh Hiệp

8m x 4m

01

V trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

5

Vị trí khu vực Sân vận động thị xã Ninh Hòa, đường 16/7, phường Ninh Đa

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vtrí ngã 3 đường đi Dốc Lết, phường Ninh Đa

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

7

Vị trí ngã 3 quốc lộ 1 cắt đường 16/7, phường Ninh Đa

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

8

Vị trí ngã trước UBND phường Ninh Diêm

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

9

Vị trí khu vực UBND phường Ninh Hải

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng bảng đang có

10

Vị trí ngã 4 cảng Hòn Khói phường Ninh Hải

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

Vị trí trên Quốc lộ 26 trước UBND xã Ninh Sim

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

12

Vị trí trên khu vực trước UBND phường Ninh Thủy

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

13

Vị trí đầu cầu Bình Tây, xã Ninh Thọ

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

14

Vị trí trước khu vực UBND xã Ninh An

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

 

14

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Trần Quý Cáp (trước mặt UBND thị xã)

10

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Nguyễn Huệ (từ Trung tâm Văn hóa-Thể thao đến UBND thị xã)

15

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

55

 

3. Các tuyến đường được treo băng rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Trần Quý Cáp

200

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Nguyễn Huệ

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Đinh Tiên Hoàng

50

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

4

Đường 2 tháng 4

80

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

5

Đường 16 tháng 7

120

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

480

 

4. Trạm bảng tin-quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 14 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè đường Trần Quý Cáp trước UBND thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

2

Vị trí trên đường Nguyễn Huệ trước Trung tâm Văn hóa-Thể thao thị xã Ninh Hòa, phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

3

Vị trí khu vực Sân vận động thị xã Ninh Hòa đường 16/7 phường Ninh Đa

01

Vị trí đặt trên đất công

4

Vị trí khu vực chợ Dinh Ninh Hòa phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

5

Vị trí ga Ninh Hòa phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

6

Vị trí khu vực Bệnh vin đa khoa thị xã Ninh Hòa phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

7

Vị trí khu vực bệnh viện đa khoa Ninh Diêm phường Ninh Diêm

01

Vị trí đặt trên đất công

8

Vị trí vỉa hè trước trường Tiểu học số Ninh Hiệp phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

9

V trí khu vực bến xe thị xã Ninh Hòa

01

Vị trí đặt trên đất công

10

Vị trí trên đường Trần Quý Cáp gần Công ty xổ số kiến thiết Ninh Hòa phường Ninh Hiệp

01

Vị trí đặt trên đất công

11

Vị trí khu vực chợ Ninh Diêm

01

V trí đặt trên đất công

12

Vị trí khu vực chợ Ninh Quang

01

Vị trí đặt trên đất công

13

Vị trí khu vực chợ Dục Mỹ, xã Ninh Sim

01

Vị trí đặt trên đất công

14

Vị trí khu vực chợ Lạc An, xã Ninh Thọ

01

Vị trí đặt trên đất công

 

Tổng cộng

14

 

IV. HUYỆN VẠN NINH

1. Bảng tuyên truyền cđộng trực quan: 11 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Slượng

Ghi chú

1

Vị trí khu vực tượng đài liệt sĩ huyện Vạn Ninh thị trấn Vạn Giã

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí khu vực trước nhà thiếu nhi huyện Vạn Ninh

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

3

Vị trí trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vạn Ninh

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

4

Vị trí khu vực cầu Hiền Lương, thị trấn Vạn Giã

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

5

Vị trí khu vực trước Trạm y tế xã Vạn Thọ

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vị trí khu vực UBND xã Đại Lãnh

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

7

Vị trí khu vực UBND xã Vạn Bình

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

8

Vị trí khu vực Trường trung cấp nghề Vạn Ninh, xã Vạn Lương

Tối đa 60m2

01

V trí trên đất công

9

Vị trí thôn Xuân Đông giáp thị xã Ninh Hòa, xã Vạn Hưng

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

10

Vị trí khu vực UBND xã Vạn Hưng

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

11

Vị trí khu vực UBND xã Vạn Thắng

Tối đa 60m2

01

Vị trí trên đất công

 

Tng cộng

 

11

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Hùng Vương

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dung, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

40

 

3. Tuyến đường chỉ được treo băng rôn quảng cáo thương mại khi không có hoạt động tuyên truyền

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Lê Hồng Phong

25

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Hồng Phong đến đến cầu Trần Hưng Đạo giáp biển

45

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Đường Ngô Gia Tự, đoạn từ đường Hùng Vương (QL1A) đến giáp biển

45

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

4

Đường 14/8, đoạn từ đường Hùng Vương (QL1A) đến giáp biển

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

145

 

4. Trạm bảng tin-quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 15 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

V trí trên đường Lê Hồng Phong, khu vực bến xe Vạn Giã, thị trấn Vạn Giã

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí trên đường Trần Hưng Đạo khu vực cầu cảng Vạn Giã, thị trấn Vạn Giã

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí vỉa hè khu vực Ngân hàng Agribank huyện Vạn Ninh, thị trấn Vạn Giã

01

V trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí khu vực nhà ga Vạn Giã, thị trấn Vạn Giã

02

V trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí vỉa hè khu vực Trường PTTH Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Vạn Giã

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí khu vực Bệnh viện đa khoa huyện Vạn Ninh, xã Vạn Lương

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

7

Vị trí vỉa hè khu vực UBND thị trấn Vạn Giã

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

8

Vị trí khu vực Chợ Lương Hải, thị trấn Vạn Giã

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

9

Vị trí trên đường Nguyễn Trãi khu vực Sân vận động 14/8 thị trấn Vạn Giã

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

10

Vị trí trên đường Quốc lộ 1A khu vực trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, xã Vạn Lương.

01

V trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

15

 

V. HUYỆN CAM LÂM

1. Bảng tuyên truyền, cổ động trực quan: 10 vị trí.

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng-Trường Chinh (Quốc lộ 1A) khu vực cạnh Đài truyền thanh huyện Cam Lâm

12m x 6m

01

V trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí ngã 3 đường Phạm Văn Đồng giao đường Đinh Tiên Hoàng (cạnh Công an huyện Cam Lâm) thị trấn Cam Đức

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

3

Vị trí ngã 3 đường Phạm Văn Đồng giao đường Trần Hưng Đạo canh kho bạc huyện Cam Lâm, thị trấn Cam Đức

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí đường Trường Chinh giao đường Ngô Tất Tố khu vực vườn hoa (khu sinh hoạt cộng đồng) thị trấn Cam Đức

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng giao đường Nguyễn Tất Thành, xã Cam Hải Đông

16m x 8m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vị trí khu vực trước UBND xã Cam Thành Bắc

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đt công

7

Vị trí ngã 3 đường rẽ vào nhà máy đường Cam Ranh xã Cam Thành Bắc

6m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

8

Vị trí trên đường Quốc lộ 1A trước Trường tiểu học xã Suối Tân

6m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

9

Vị trí trước Nhà văn hóa Cửu Lợi 2 xã Cam Hòa

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

10

Vị trí ngã 3 Quốc lộ 1A và Đường vào khu mộ Bác sĩ A.Yersin

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

Km 19+300 dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành

9m x 15m

01

Vị trí đặt bảng trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

12

Km 28+050 dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành

17,2m x 11m

01

Vị trí đặt bảng trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

 

Tổng cộng

 

12

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường Phạm Văn Đồng

80

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Đường Đinh Tiên Hoàng

60

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Đường Lý Thái Tổ

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

4

Đường Hàm Nghi

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

200

 

3. Trạm bảng tin - quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 07 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí Trung tâm văn hóa huyện Cam Lâm thị trấn Cam Đức

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí ngã 3 đường Đinh Tiên Hoàng giao đường Trường Chinh (Quốc lộ 1A) khu vực cạnh Đài truyền thanh huyện Cam Lâm)

01

Vtrí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí đường Trường Chinh giao đường Ngô Tất Tố khu vực vườn hoa (khu sinh hoạt cộng đồng), thị trấn Cam Đức

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông gần Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, thị trấn Cam Đức

01

V trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí khu vực chợ Cam Đức, thị trấn Cam Đức

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí khu vực bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm, thị trấn Cam Đức

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

07

 

VI. HUYỆN DIÊN KHÁNH

1. Bảng tuyên truyền, cđộng trực quan: 11 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí đầu đường Hà Huy Tập thị trấn Diên Khánh

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Nút giao đường Lạc Long Quân và Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

3

Vị trí khu vực trước trường THPT Hoàng Hoa Thám thị trấn Diên Khánh

8m x 4m

01

V trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

4

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Diên Khánh, thị trấn Diên Khánh

8m x 4m

01

Vị trí đặt bảng trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

5

Khu đô thị hành chính mới huyện Diên Khánh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí khu vực trung tâm xã Suối Hiệp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

7

Vị trí khu vực trung tâm xã Diên Tân

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

8

Vị trí khu vực trước UBND xã Diên Thọ

6m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

9

Vị trí trước UBND xã Diên n

6m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

10

Vị trí khu vực đường cầu Lùng - Khánh Lê (ngã 3 đường vào xã Diên Bình)

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

V trí khu vực trung tâm xã Diên Thnh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

 

11

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng-rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường 23/10 (khu vực từ cầu ông Bộ đến cây Dầu Đôi)

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

2

Đường Lạc Long Quân

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

3

Đường Lý Tự Trọng

10

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dng, trụ viễn thông

 

Tng cộng

80

 

3. Hộp đèn trên dải phân cách chỉ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương: 19 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Đường Lạc Long Quân

19

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

4. Trạm bảng tin-quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 10 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Diên Khánh, thị trấn Diên Khánh

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí trên đường Chu Văn An gần khu vực Sân Vận động thị trấn Diên Khánh

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí trên đường Trần Quý Cáp khu vực vào khu đô thị Nam Sông Cái thị trấn Diên Khánh

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí tại Chợ Đầu Mối Diên Toàn , xã Diên Toàn

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí khu vừa đầu cầu Thành đường Hà Huy Tập giao đường Trần Phú thị trấn Diên Khánh

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Khu đô thị hành chính mới huyện Diên Khánh

03

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tng cộng

10

 

VII. HUYỆN KHÁNH VĨNH

1. Bảng tuyên truyền, cổ động trực quan: 12 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí vỉa hè trước Bảo hiểm xã hội huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

3

Vị trí trong khuôn viên UBND thị trấn Khánh Vĩnh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí Ngã 3 đường Ngô Gia Tự giao đường 2/8, thị trấn Khánh Vĩnh

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

5

Vị trí đường Lê Hồng Phong giao đường Hùng Vương, thị trấn Khánh Vĩnh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí trước Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

7

Vị trí tại UBND, xã Khánh Bình

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

8

Vị trí khu vực trước UBND xã Cầu Bà

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

9

Vị trí khu vực trước UBND xã Liên Sang

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

10

Vị trí giáp tỉnh Lâm Đng, xã Sơn Thái

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

Vị trí khu vực UBND xã Khánh Nam

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

12

Vị trí Ngã 3 Nước Nhĩ, xã Khánh Phú

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng số

 

12

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Đường 2 tháng 8

40

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Lê Hồng Phong

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

70

 

3. Hộp đèn tuyên truyền cổ động trực quan: 50 vị trí

3.1. Vỉa hè

STT

Tuyến đường

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Đường 2 tháng 8

2,5m x 1,2m

9

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

2

Lê Hồng Phong

2,5m x 1,2m

5

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

3

Nguyễn Văn Trỗi

2,5m x 1,2m

1

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

4

Cao Văn Bé

2,5m x 1,2m

1

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

5

Hoàng Quốc Việt

2,5m x 1,2m

1

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

6

Trước Trường THPT Lạc Long Quân

2,5m x 1,2m

1

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

7

Ngô Gia Tự

2,5m x 1,2m

1

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

 

Tổng cộng

 

19

 

3.2. Trên dải phân cách

STT

Tuyến đường

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

xã Liên Sang

1m x 2m

10

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

2

xã Khánh Đông

1m x 2m

3

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

3

xã Khánh Bình

1m x 2m

5

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

4

xã Sông Cầu

1m x 2m

4

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

5

xã Khánh Phú

1m x 2m

4

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

6

xã Sơn Thái

1m x 2m

5

Hiện trạng đã lắp đặt hộp đèn

 

Tổng cộng

 

31

 

4. Trạm bảng tin-Quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 15 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè trước Trung tâm viễn thông VNPT, thị trấn Khánh Vĩnh

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí khu vực chợ Khánh Vĩnh, thị trn Khánh Vĩnh

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí khu vực Sân vận động huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí khu vực Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí khu vực Bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

03

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí Bến xe huyện Khánh Vĩnh, thị trấn Khánh Vĩnh

04

Vị trí đặt bảng trên đất công

7

Vị trí Công viên 2 tháng 8, thị trấn Khánh Vĩnh

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

15

 

VIII. HUYỆN KHÁNH SƠN

1. Bảng tuyên truyền, cổ động trực quan: 12 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí vỉa hè ngã 3 đường Lê Duẩn giao đường Lạc Long Quân, thị trấn Tô Hạp

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí ngã 4 đường Lê Duẩn giao đường Trần Phú, thị trấn Tô Hạp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

3

Vị trí vỉa hè đường Lê Duẩn trước Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

4

Vị trí vỉa hè đường Lê Duẩn trước Ngân hàng Agribank, thị trấn Tô Hạp

8m x 5m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

5

Vị trí vỉa hè đường Lê Duẩn khu vực trước Huyện Đội Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp

8m x 4m

01

Vị trí trên đất công. Hiện trạng đã có bảng

6

Vị trí khu vực đầu cầu 10, thị trấn Tô Hạp

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

7

Vị trí trên đường tỉnh lộ 9 giáp tỉnh Ninh Thuận, xã Khánh Sơn

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

8

Vị trí tại ngã 3 xã Ba Cụm Bắc

8m x 4m

01

Vị trí trên đt công. Hiện trạng đã có bảng

9

Vị trí trước UBND xã Ba Cụm Bắc

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

10

Vtrí tại ngã 3, xã Ba Cụm Nam

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

11

Vị trí khu vực Chợ Sơn Bình, xã Sơn Bình

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

12

Vị trí trước UBND xã Sơn Lâm

Tối đa 60m2

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

 

12

 

2. Các tuyến đường chỉ được treo băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, quảng bá các sự kiện lớn của quốc gia, tỉnh, địa phương

STT

Tuyến đường

Số lượng

Vị trí

1

Lê Duẩn

44

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

2

Lạc Long Quân

30

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

3

Trần Phú

20

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

4

Hoàng Văn Thụ

20

trên trụ chiếu sáng, trụ chuyên dụng, trụ viễn thông

 

Tổng cộng

114

 

3. Trạm bảng tin - quảng cáo rao vặt bằng hình thức xã hội hóa: 09 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Ghi chú

1

Vị trí trên đường Lê Duẩn, trước Bưu điện huyện Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

2

Vị trí vỉa hè trước Trung tâm Văn hóa huyện Khánh Sơn, thị trấn Tô Hạp

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

3

Vị trí vỉa hè trước UBND thị trấn Tô Hạp

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

4

Vị trí khu vực Chợ thị trấn Tô Hạp

02

Vị trí đặt bảng trên đất công

5

Vị trí trên đường Ngô Quyền gần khu vực cầu 10 thị trấn Tô Hạp

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

6

Vị trí trên đường Ngô Quyền khu vực Bệnh vin đa khoa huyện Khánh Sơn thị trấn Tô Hạp

02

V trí đặt bảng trên đất công

7

Khu vực Chợ Xã Sơn Lâm

01

Vị trí đặt bảng trên đất công

 

Tổng cộng

9

 

 

PHỤ LỤC II

QUY HOẠCH PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI NGOÀI TRỜI TRÊN ĐẤT CÔNG

I. THÀNH PH NHA TRANG

1. Màn hình điện tử quảng cáo thương mại (thời lượng quảng cáo 70%, thời lượng tuyên truyền 30%): 02 vị trí

STT

Địa điểm

Số lượng

Diện tích

1

Vị trí vỉa hè trước Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, 46 Trần Phú, phường Lộc Thọ

2

Dưới 40m2

 

Tổng cộng

2

 

2. Bảng quảng cáo thương mại đứng độc lập diện tích dưới 40m2

2.1. Trong nội thị thành phố Nha Trang: 11 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Slượng

Ghi chú

1

Vị trí Khuôn viên Công viên đường Xóm Cồn

10m x 3,95m

01

Hiện trạng đã có bảng

2

Vị trí Khuôn viên Công viên đường Cù Huân

10m x 3,95m

01

Hiện trạng đã có bảng

3

Vị trí đường Nguyễn Văn Linh (khu vực đầu cầu Bình Tân sát bờ kè xã Phước Đồng)

10m x 3,95m

01

Vị trí trên đất công

4

Vị trí đường Lê Văn Hưu (khu vực đầu cầu Bình Tân sát bờ kè xã Phước Đồng)

10m x 3,95m

01

Vị trí trên đất công

5

Công viên 2/4 - Hòn Chồng

8m x 3m

01

Hiện trạng đã có bảng

6

Công viên 2/4 - Sinh Trung

8m x 3m

01

Hiện trạng đã có bảng

7

Bãi đỗ xe Chợ Vĩnh Hải

8m x 3m

01

Hiện trạng đã có bảng

8

Vị trí trên đường Trần Phú trước Khu đô thị An Viên phương Vĩnh Trường

10m x 3,95m

01

Vị trí trên đất công

9

Vị trí trong khuôn viên Trung tâm thương mại chợ Đầm phường Xương Huân

10m x 3,95m

02

Vị trí trên đất công

10

Vị trí trong khu vực Cảng Nha Trang, phường Vĩnh Nguyên

10m x 3,95m

01

Vị trí trên đất công

 

Tổng cộng

 

11

 

2.2. Bảng quảng cáo thương mại đứng độc lập diện tích dưới 40m2 trên dải phân cách tuyến đường Võ Nguyên Giáp: Tổng số: 29 vị trí

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Slượng

Ghi chú

1

Km2+478

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

2

Km2+598

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

3

Km2+718

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

4

Km2+838

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

5

Km2+958

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

6

Km3+134

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

7

Km3+254

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

8

Km3+374

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

9

Km3+494

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

10

Km3+614

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

11

Km3+734

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

12

Km3+895

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

13

Km4+015

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

14

Km4+135

8m X 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

15

Km4+275

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

16

Km4+395

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

17

Km4+515

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

18

Km4+635

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

19

Km4+755

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

20

Km4+966

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

21

Km5+086

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

22

Km5+397

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

23

Km5+517

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

24

Km5+637

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

25

Km5+757

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

26

Km5+877

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

27

Km5+997

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

28

Km6+117

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

29

Km6+237

8m x 4m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

 

Tng cộng

 

29

 

3. Hộp đèn

3.1. Dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành (đoạn qua Diamond Bay, Lý trình: Km6+400 - Km9+000): 47 vị trí.

STT

Địa điểm

Kích thước (ngang x cao)

Số lượng

Ghi chú

1

Lý trình Km6+400, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

2

Lý trình Km6+460, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

3

Lý trình Km6+520, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

4

Lý trình Km6+600, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

5

Lý trình Km6+660, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

6

trình Km6+720, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

7

Lý trình Km6+850, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

8

Lý trình Km6+910, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

9

Lý trình Km6+970, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

10

Lý trình Km7+030, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

11

Lý trình Km7+090, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lp đặt vuông góc với trục đường

12

Lý trình Km7+150, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

13

Lý trình Km7+210, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

14

Lý trình Km7+270, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

15

Lý trình Km7+350, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

16

Lý trình Km7+410, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

17

Lý trình Km7+500, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

18

Lý trình Km7+560, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

19

trình Km7+620, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lp đặt vuông góc với trục đường

20

Lý trình Km7+680, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

21

Lý trình Km7+790, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

22

Lý trình Km7+850, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

23

Lý trình Km7+910, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

24

Lý trình Km7+970, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

25

Lý trình Km8+030, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

26

Lý trình Km8+090, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

27

Lý trình Km8+150, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

28

Lý trình Km8+210, xã Phước Đồng.

2,8 m x 1,5m

01

02 mặt, lắp đặt vuông góc với trục đường

29