Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 17/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 38/2017/QĐ-UBND quản lý chợ Bắc Giang

Số hiệu: 17/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn
Ngày ban hành: 23/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2020/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2017/QĐ-UBND NGÀY 15/11/2017 CỦA UBND TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 21/TTr-SCT ngày 18 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ- UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang:

1. Khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Chủ thể đầu tư xây mới, xây dựng lại, sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp chợ phải phù hợp với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch đô thị, Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt, nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn và thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 5, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 02/2003/NĐ-CP); khoản 4 (trừ văn bản viện dẫn đã hết hiệu lực: Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006, Nghị định số 151/2006/NĐ- CP ngày 20/12/2006, Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/09/2006) và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ (sau đây gọi là Nghị định số 114/2009/NĐ-CP), Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9211:2012 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế; TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối với các chợ đầu tư xây dựng có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo nâng cấp), thực hiện theo Luật Đầu tư công.

3. Đối với các chợ đầu tư không sử dụng vốn nhà nước:

a) Các chợ xây dựng mới: Đối với các chợ không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ thực hiện theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ.

b) Các chợ do Nhà nước đã đầu tư xây dựng hoặc hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng: tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai, Luật đấu giá tài sản và quy định pháp luật có liên quan để lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh, khai thác và quản lý chợ

c) Trường hợp không có nhà đầu tư nào tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì phải thành lập Ban quản lý chợ. Khi đủ điều kiện thì tiến hành chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.”

2. Điểm c; khoản 2 Điều 10 sửa đổi như sau:

“c) Khuyến khích việc chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý chợ theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”

3. Khoản 6 Điều 11 sửa đổi như sau:

“6. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đất để lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ theo phương án đã được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

4. Điểm e, điểm g khoản 3 Điều 12 sửa đổi như sau:

“e) Tổng hợp hồ sơ, tài liệu thực hiện quy trình chuyển đổi chợ và kết quả đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất lựa chọn doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị bàn giao tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ.”

5. Điểm b khoản 2 Điều 14 sửa đổi như sau:

“b) Kiểm kê, phân loại và xác định giá trị tài sản:

Ban chuyển đổi chợ tổ chức kiểm kê tài sản gắn liền với đất và trình UBND cấp có thẩm quyền phê duyệt giá tài sản của các chợ chuyển đổi để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá lựa chọn nhà đầu tư. Tài sản sau khi kiểm kê, xác định giá phải phân loại nguồn gốc hình thành: từ nguồn vốn của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả vốn vay, thuê tài chính); do tích lũy tự đầu tư, mua sắm trong quá trình hoạt động của chợ hoặc hình thành từ các nguồn khác (nếu có) để làm căn cứ yêu cầu đơn vị trúng đấu giá hoàn trả cho Nhà nước và tổ chức, cá nhân đã góp vốn xây dựng chợ.”

Điều 2. Điều khoản bãi bỏ

1. Bãi bỏ khoản 1 Điều 5

2. Bãi bỏ Phụ lục I, Phụ lục II

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ pháp chế, Bộ Công thương;
- Cục kiểm soát TTHC - VP Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐNĐ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bắc Giang;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Lưu VT, NamCN.
Bản điện tử:
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
+ LĐVP, các phòng, đơn vị;
+ Trung tâm Thông tin.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 17/2020/QĐ-UBND ngày 23/06/2020 sửa đổi Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 38/2017/QĐ-UBND

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.104

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!