Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020

Số hiệu: 1698/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 24/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1698/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CÁC CHỢ VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ;

Căn cứ Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 4388/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 526/TTr-SCT ngày 16/5/2017 về việc Bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020; phê duyệt Danh sách các chợ thực hiện đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 14 chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017 - 2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; trong đó, có 01 chợ hạng 2 và 13 chợ hạng 3.

(Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nội dung đã phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn theo quy định của UBND tỉnh về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định về Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Công thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi chợ cấp tỉnh chủ động giải quyết và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CHỢ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1698/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Tên chợ

Địa chỉ

Hạng chợ

Hình thức chuyển đổi

Dự kiến thời gian thực hiện

Ghi chú

1

2

3

Chỉ định

Đấu thầu

Toàn tỉnh: 14 chợ

-

1

13

9

5

 

 

I

Huyện Nga Sơn

 

-

 

1

-

1

 

 

1

Chợ Nga Thái

Xã Nga Thái

 

 

x

 

x

2017

 

II

Huyện Nông Cống

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Chợ Cầu Quan

Xã Trung Ý

 

 

x

 

x

2017

 

III

Huyện Ngọc Lặc

 

 

 

4

4

 

 

 

3

Chợ Cao Ngọc

Xã Cao Ngọc

 

 

x

x

 

2017

Xã miền núi khó khăn

4

Chợ Ngọc Khê

Xã Ngọc Khê

 

 

x

x

 

2017

Xã miền núi, khó khăn

5

Chợ Nguyệt Ấn

Xã Nguyệt Ấn

 

 

x

x

 

2017

Xã miền núi, khó khăn

6

Chợ Cao Thịnh

Xã Cao Thịnh

 

 

x

x

 

2017

Xã miền núi, khó khăn

IV

Huyện Thường Xuân

 

 

1

6

4

3

 

 

7

Chợ TT Thường Xuân

TT Thường Xuân

 

x

 

 

x

2017

 

8

Chợ Lương Sơn

Xã Lương Sơn

 

 

x

x

 

2017

 

9

Chợ Khe Hạ

Xã Luận Thành

 

 

x

x

 

2017

 

10

Chợ Ngọc Phụng

Xã Ngọc Phụng

 

 

 

 

x

2018

 

11

Chợ Đón (Chợ Thọ Thanh)

Xã Thọ Thanh

 

 

x

 

x

2018

 

12

Chợ Nam Cao (Chợ Xuân Cao)

Xã Xuân Cao

 

 

x

x

 

2019

 

13

Chợ TT Cụm xã (Chợ Vạn Xuân)

Xã Vạn Xuân

 

 

x

x

 

2019

 

V

Huyện Quan Sơn

 

 

 

1

1

 

 

 

14

Chợ cửa khẩu Na Mèo

Xã Na Mèo

 

 

x

x

 

2017

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1698/QĐ-UBND năm 2017 về bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152